BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur

7.1.2008 - (KOM(2006)0864 – C6–0005/2006 – 2006/0288(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Philippe Morillon

Procedure : 2006/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0001/2008
Indgivne tekster :
A6-0001/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur

(KOM(2006)0864 – C6–0005/2006 – 2006/0288(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0864),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0005/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6–0001/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Den stigende betydning af klækkerier og yngleanlæg for akvakulturaktiviteterne kræver detaljerede data, som muliggør et passende tilsyn med og forvaltning af denne sektor inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik.

Begrundelse

Tilføjelse af en forklaring på, hvorfor der er behov for at indsamle data om klækkerier og yngleanlæg.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5 a (ny)

 

(5a) For at sikre en glidende overgang fra den i henhold til forordning (EF) nr. 788/96 gældende ordning bør nærværende forordning tillade, at der indrømmes medlemsstater, for hvilke anvendelsen af den nye ordning på de nationale statistiske systemer kræver omfattende tilpasninger og kan forventes at forårsage væsentlige praktiske problemer, en overgangsperiode på op til tre år.

Ændringsforslag 3

Betragtning 7 a (ny)

 

(7a) Indsamling og offentliggørelse af statistiske data udgør et vigtigt instrument for god forvaltning af den fælles fiskeripolitik.

Begrundelse

Tilføjelse af en forklaring på valget af en procedure omfattende et udvalg, der forvalter snarere end fastsætter bestemmelserne.

Ændringsforslag 4

Betragtning 8

(8) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 5

Betragtning 9

Kommissionen tillægges nærmere bestemt beføjelser til at tilpasse bilagene til forordningen. Disse generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser eller supplere denne forordning med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Kommissionen tillægges nærmere bestemt beføjelser til at vedtage tekniske ændringer af bilagene til forordningen. Eftersom det drejer sig om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål klart at begrænse Kommissionens beføjelser til kun at vedtage tekniske ændringer af bilagene.

Ændringsforslag 6

Artikel 1

Hver medlemsstat fremsender hvert år til Kommissionen statistikker over alle akvakulturaktiviteter i ferskvand eller havvand inden for deres område.

Hver medlemsstat fremsender til Kommissionen statistikker over alle akvakulturaktiviteter i ferskvand eller havvand inden for deres område.

Ændringsforslag 7

Artikel 2, punkt - 1 (nyt)

 

-1. - "EF-statistikker": samme betydning som i artikel 2 i forordning (EF) nr. 322/97.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at henvise til den allerede eksisterende lovgivningsmæssige definition af begrebet "EF-statistikker", som indgår i forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker. Eftersom der allerede eksisterer en lovgivningsmæssig definition, er det vigtigt at henvise til denne definition i en forordning, der omhandler EF-statistikker på et nærmere afgrænset område.

Ændringsforslag 8

Artikel 2, punkt 1

1. "Akvakultur": opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for; organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdrætnings- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet.

1. "Akvakultur": samme betydning som i artikel 3, litra d), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Ændringsforslag 9

Artikel 2, punkt 2

2. "Fangstbaseret akvakultur": aktivitet, som består i at indsamle "opdrætsmateriale" (tidlige udviklingsstadier til voksenstadiet) i naturen med henblik på opfedning ved hjælp af akvakulturmetoder til en salgbar størrelse.

2. "Fangstbaseret akvakultur": aktivitet, som består i at indsamle individer i naturen med henblik på at anvende dem i akvakultur.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er gennem en bedre formulering at gøre teksten mere sammenhængende og klar.

Ændringsforslag 10

Artikel 2, punkt 3

3. "Produktion": akvakultursektorens output af primære produkter. Det kan være nødvendigt at anvende intensive eller ekstensive teknikker, og produktion omfatter også de produkter, der leveres til industrien.

3. "Produktion": akvakultursektorens output ved første salg, herunder produktion fra klækkerier og yngleanlæg, som udbydes til salg.

Begrundelse

Definitionen af udtrykket "produktion" udgår, Den pågældende formulering er uklar, dårligt formuleret på fransk og bidrager overhovedet ikke til forståelsen af teksten.

Ændringsforslag 11

Artikel 2, punkt 4

4. "Mængde":

udgår

a) for fisk, krebsdyr, bløddyr og andre akvatiske organismer (undtagen planter) produktets levendevægtækvivalent (i ton). For bløddyr medregnes skallens vægt

 

b) for vandplanter produktets vådvægt (i ton).

 

Ændringsforslag 12

Artikel 2, punkt 5

5. "Enhedsværdi": produktionens samlede værdi (ekskl. moms) ved første salg udtrykt i landets valuta divideret med den samlede produktionsmængde.

udgår

Begrundelse

Da disse to definitioner ikke er særlig vigtige, er de blevet flyttet til bilag I. Definitionerne er desuden blevet forbedret.

Ændringsforslag 13

Artikel 2, punkt 1 a (nyt)

 

Alle andre definitioner til brug i denne forordning fremgår af bilag I.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag henvises der til eksistensen af de andre definitioner, som blev flyttet fra bilag V til bilag I.

Ændringsforslag 14

Artikel 3, stk. 1

1. Medlemsstaten kan anvende stikprøveundersøgelser eller andre relevante kilder til fremskaffelse af data, som dækker mindst 90 % af produktionsmængden; den resterende del af produktionen kan baseres på skøn.

1. Medlemsstaterne skal anvende stikprøveundersøgelser eller andre statistisk validerede metoder, som dækker mindst 90 % af den samlede produktion målt i mængde eller i tal for produktionen fra klækkerier og yngleanlæg, uden at dette berører stk. 4. Den resterende del af produktionen kan baseres på skøn. Der kan på de i artikel 8 fastsatte betingelser indgives ansøgning om en undtagelse til at basere mere end 10 % af produktionen på skøn.

Ændringsforslag 15

Artikel 3, stk. 2

2. Anvendes andre kilder end statistiske undersøgelser, skal den statistiske kvalitet efterfølgende vurderes.

2. Anvendes andre kilder end statistiske undersøgelser, skal disses statistiske kvalitet efterfølgende vurderes.

Ændringsforslag 16

Artikel 3, stk. 3

3. En medlemsstat, der har en samlet årlig produktion på under 500 ton, kan indberette summariske skøn over den samlede produktion.

3. En medlemsstat, der har en samlet årlig produktion på under 1000 ton, kan indberette summariske skøn over den samlede produktion.

Ændringsforslag 17

Artikel 3, stk. 3 a (nyt)

 

3 a. Medlemsstaterne skal angive produktionen for hver fiskeart. Produktionen af de fiskearter, som enkeltvis ikke overstiger 500 ton, og som opgjort i vægt ikke udgør mere end 5 % af produktionsmængden i en medlemsstat, kan baseres på skøn. Produktionen fra klækkerier og yngleanlæg af sådanne fiskearter opgjort i tal kan baseres på skøn og aggregeres.

Ændringsforslag 18

Artikel 4

De statistiske data skal referere til referencekalenderåret og skal omfatte:

De statistiske data skal referere til referencekalenderåret og skal omfatte:

- akvakulturerhvervets produktion (angivet i mængde og enhedsværdi) for hver art efter levested (ferskvand og saltvand) og efter teknologi

1. akvakulturerhvervets årlige produktion (angivet i mængde og enhedsværdi)

- input (angivet i mængde og enhedsværdi) til fangstbaseret akvakultur

2. det årlige input (angivet i mængde og enhedsværdi) til fangstbaseret akvakultur

- klækkeriers produktion (f.eks. æg eller ungfisk), der udsættes i et kontrolleret miljø eller i naturen

3. klækkeriers og yngleanlægs årlige produktion

- oplysninger om akvakultursektorens struktur.

4. akvakultursektorens struktur.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre teksten klarere og forbedre formuleringen.

Ændringsforslag 19

Artikel 5, overskrift

Fremsendelse af statistiske data

Indberetning af data

Ændringsforslag 20

Artikel 5, afsnit 1

Medlemsstaterne indberetter de i bilag I, II og III nævnte statistiske data til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af referencekalenderåret. Det første referenceår er 2007.

1. Medlemsstaterne indberetter de i bilag I, II og III nævnte statistiske data til Kommissionen (Eurostat) senest tolv måneder efter udløbet af referencekalenderåret. Det første referenceår er 2008.

Ændringsforslag 21

Artikel 5, afsnit 2

Fra og med 2007 og herefter hvert tredje år indberettes de i bilag IV nævnte data om strukturer senest ni måneder efter udgangen af referencekalenderåret.

2. Fra og med 2008 og herefter hvert tredje år indberettes de i bilag IV nævnte data om strukturer til Kommissionen (Eurostat) senest tolv måneder efter udgangen af referencekalenderåret.

Ændringsforslag 22

Artikel 5, afsnit 3

De variabler, for hvilke der skal indberettes statistiske data, og det krævede format er angivet i bilag I, II, III og IV.

udgår

Ændringsforslag 23

Artikel 5, afsnit 4

Definitionerne til variablerne findes i bilag V.

udgår

Ændringsforslag 24

Artikel 6, overskrift

Metodologisk rapport

Kvalitetsvurdering

Ændringsforslag 25

Artikel 6, stk. 1

1. Ved første indberetning af dataene fremsender medlemsstaterne til Kommissionen en detaljeret metodologisk rapport med en beskrivelse af, hvordan dataene blev indsamlet og udarbejdet. Rapporten skal indeholde nærmere oplysninger om eventuelle stikprøvemetoder og om andre kilder end statistiske undersøgelser samt en vurdering af kvaliteten af de skøn, der er blevet udarbejdet på grundlag heraf. Et forslag til format for den metodologiske rapport findes i bilag VI.

1. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en årlig rapport om kvaliteten af de fremsendte data. Ved første indberetning af dataene fremsender medlemsstaterne til Kommissionen en detaljeret metodologisk rapport med en beskrivelse af, hvordan dataene blev indsamlet og udarbejdet. I kvalitetsrapporten beskriver medlemsstaterne, hvordan dataene er blevet indsamlet og udarbejdet. Rapporten skal indeholde nærmere oplysninger om eventuelle stikprøvemetoder, estimeringsmetoder og om andre kilder end statistiske undersøgelser samt en vurdering af kvaliteten af de skøn, der er blevet udarbejdet på grundlag heraf. Et forslag til format for den metodologiske rapport findes i bilag VI.

Ændringsforslag 26

Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle ændringer i de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, inden 3 måneder efter indførelsen af dem.

udgår

Ændringsforslag 27

Artikel 7

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan medlemsstaterne efter proceduren i artikel 10, stk. 2, indrømmes overgangsperioder på ikke over tre år fra forordningens ikrafttrædelse.

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan medlemsstaterne efter proceduren i artikel 10, stk. 2, indrømmes hele kalenderårsovergangsperioder på ikke over tre år fra forordningens gennemførelse, såfremt anvendelsen af denne forordning på de nationale statistiske systemer kræver omfattende tilpasninger og kan forventes at forårsage væsentlige praktiske problemer.

 

2. Med henblik herpå indgiver medlemsstaten en begrundet anmodning herom til Kommissionen senest den 31. december 2008.

Ændringsforslag 28

Artikel 8, stk. 1

1. Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats akvakulturerhverv ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det for de nationale myndigheder medfører vanskeligheder, der er ude af proportion med sektorens betydning, kan der efter proceduren i artikel 10, stk. 2, indrømmes en undtagelse, hvorefter medlemsstaten kan undlade at medtage data for den pågældende sektor i de nationale data, der fremsendes, eller anvende stikprøveundersøgelser til tilvejebringelse af data for denne sektor.

1. Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats akvakulturerhverv ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det for de nationale myndigheder medfører vanskeligheder, der er ude af proportion med sektorens betydning, kan der efter proceduren i artikel 10, stk. 2, indrømmes en undtagelse, hvorefter medlemsstaten kan undlade at medtage data for den pågældende sektor i de nationale data, der fremsendes, eller anvende estimeringsmetoder til at tilvejebringe data for mere end 10 % af den samlede produktion.

Ændringsforslag 29

Artikel 9

Ajourføring af bilagene

Tekniske regler

Tekniske tilpasninger af bilagene foretages efter proceduren i artikel 10, stk. 3.

1. Tekniske tilpasninger af bilagene vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3.

 

2. Det format, som de statistiske data skal fremsendes i, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2.

Begrundelse

Teksten er ændret for at gøre det klart, hvilken komitologiprocedure der skal anvendes. Der er ligeledes indføjet en henvisning til Kommissionens vedtagelse af formatet for fremsendelsen i henhold til forvaltningsproceduren.

Ændringsforslag 30

Artikel 10, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse med bestemmelserne i samme afgørelses artikel 8. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre teksten klarere og forbedre formuleringen.

Ændringsforslag 31

Artikel 11, afsnit 1

Kommissionen forelægger senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning og navnlig om deres relevans og kvalitet.

Senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, og navnlig om deres relevans og kvalitet.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre formuleringen og understrege behovet for regelmæssigt at modtage en rapport fra Kommissionen samt fordelene for medlemsstaterne af en sådan indsamling af statistiske oplysninger.

Ændringsforslag 32

Artikel 11, afsnit 2

Rapporten skal ligeledes indeholde en analyse af omkostningseffektiviteten af det system, der anvendes til indsamling og bearbejdelse af statistiske data, samt angive bedste praksis med henblik på at mindske arbejdsbyrden for medlemsstaterne og højne de statistiske datas anvendelighed og kvalitet.

Denne rapport skal ligeledes omfatte en analyse af omkostningseffektiviteten af det system, der er blevet anvendt til indsamling og bearbejdelse af statistiske data, samt påpege bedste praksis med henblik på at mindske arbejdsbyrden for medlemsstaterne og højne de statistiske datas anvendelighed og kvalitet.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre formuleringen og understrege behovet for regelmæssigt at modtage en rapport fra Kommissionen samt fordelene for medlemsstaterne af en sådan indsamling af statistiske oplysninger.

Ændringsforslag 33

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 788/96 ophæves.

1. Forordning (EF) nr. 788/96 ophæves, uden at dette berører stk. 3.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

2. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

 

3. Som undtagelse fra artikel 13, andet afsnit, vil en medlemsstat, som har fået bevilget undtagelse i henhold til artikel 7, fortsat være underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 788/96 i hele den periode, den bevilgede overgangsperiode dækker.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at erindre medlemsstater, der anmoder om en undtagelse, om deres fortsatte forpligtelse til at overholde bestemmelserne i den ophævede forordning.

Ændringsforslag 34

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

2. Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2009.

Ændringsforslag 35

Bilag - I (nyt)

 

BILAG - I

 

Definitioner til brug ved indberetningen af akvakulturdata

 

Ferskvand: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold.

 

Saltvand: vand med et betydeligt saltindhold. Det kan være vand med et konstant højt saltindhold (f.eks. havvand) eller med et betydeligt saltindhold, som dog ikke er konstant højt (f.eks. brakvand). Saltindholdet kan variere betydeligt som følge af tilstrømning af ferskvand eller havvand.

 

Art: arter af akvatiske organismer identificeret ved anvendelse af den internationale alfa-3-kode som defineret af FAO (ASFIS-listen over arter til brug for fiskeristatistik).

 

FAO-områder: geografiske områder identificeret ved anvendelse af den internationale numerisk-2-kode som defineret af FAO (CWP-håndbogen for standarder for fiskeristatistik, Hovedafdeling H, Fiskeriområder til brug for statistiske formål).

 

Kode

Område

 

01

Indvande (Afrika)

 

05

Indvande (Europa)

 

27

Nordøstatlanten

 

34

Det østlige centrale Atlanterhav

 

 

37

Middelhavet og Sortehavet

 

Andet (præciseres):

 

Dam: en samling stillestående vand eller vand med ringe udskiftning, med relativ ringe dybde og almindeligvis af begrænset størrelse, oftest kunstigt anlagt, men kan også være en naturlig sø eller et mindre vandareal.

 

Klækkeri og yngleanlæg: anlæg til kunstig reproduktion, udklækning og opdræt i de første livsstadier af akvatiske dyr. Af statistiske grund indskrænkes klækkerier til produktionen af befrugtede æg. De første ynglingestadier af akvatiske dyr anses som hørende under yngleanlæggene.

 

Indhegning: vandområder afgrænset af net, garn eller andre spærreanordninger, der lader vandet cirkulere frit. Karakteristisk herfor er, at hele vandsøjlen fra bunden til vandoverfladen udnyttes i det afgrænsede område, som generelt omslutter relativt store vandmængder.

 

Bure: åben eller dækket struktur af net, garn eller porøst materiale, som tillader naturlig vandudskiftning. Strukturen kan være flydende, ophængt eller forankret i bunden, men på en sådan måde at vandudskiftning også kan ske nedefra.

 

Tanke og raceways: kunstige enheder anlagt over eller under jordniveau for at sikre stor vandudskiftning eller med høj vandudskiftningsfrekvens og nøje kontrolleret miljø, men uden vandrecirkulering.

 

Recirkulerede systemer: anlæg, hvor vandet genanvendes efter en eller anden form for behandling (f.eks. filtrering).

 

Overførsel til et kontrolleret miljø: udsætning med henblik på yderligere opdræt.

 

Udsætning i naturen: udsætning med henblik på genopretning af bestande i floder, søer og andet vand, når det ikke er til akvakulturformål. Disse fisk og akvatiske organismer kan herefter være tilgængelige for fiskere.

 

Mængde:

 

a) for fisk, krebsdyr, bløddyr og andre akvatiske organismer: produktets levendevægtækvivalent. For bløddyr medregnes skallens vægt

 

b) for vandplanter produktets vådvægt.

 

Enhedsværdi: produktionens samlede værdi (ekskl. moms) i landets valuta divideret med den samlede produktionsværdi i levendevægtækvivalent.

(Dette var ordlyden af bilag V i KOM(2006)0864 i let ændret form.)

Ændringsforslag 36

Bilag I

Kommissionens forslag

 

 

Akvakulturproduktion

Land:  År:

Opdrættede arter

 

Ferskvandsbrug

Saltvandsbrug

I alt

alfa-3-kode

Dansk navn

Videnskabeligt navn

FAO-område

Mængde (ton)

Enheds-værdi (DKK)

Mængde (ton)

Enheds-værdi (DKK)

Mængde (ton)

Enheds-værdi (DKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISK (levende vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrættede arter

 

Ferskvandsbrug

Saltvandsbrug

I alt

alfa-3-kode

Dansk navn

Videnskabeligt navn

FAO-område

Mængde (ton)

Enhedsværdi (DKK)

Mængde (ton)

Enhedsværdi (DKK)

Mængde (ton)

Enhedsværdi (DKK)

KREBSDYR (levende vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR (levende vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

På bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER (våd vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE AKVATISKE ORGANISMER (levende vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

 

 

Akvakulturproduktion med undtagelse af produktion i yngleanlæg og klækkerier a)

Land:  År:

Producerede arter

FAO-område

Ferskvand

Saltvand

I ALT

 

alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

Mængde

(ton)

Enheds-værdi

(DKK)

Mængde

(ton)

Enheds-værdi

(DKK)

Mængde

(ton)

Enhedsværdi

(DKK)

FISK (levende vægt)

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR (levende vægt)

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR (levende vægt)

På bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER (våd vægt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeæg (bestemt til konsum) b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE AKVATISKE ORGANISMER vægt[…] 

a) med undtagelse af akvarie- og prydarter.

b) Fiskeæg bestemt til konsum under denne rubrik omfatter kun strøgne æg beregnet til konsum ved første salg.

Ændringsforslag 37

Bilag II

Kommissionens forslag

 

 

Materiale til fangstbaseret akvakultur

Land:  År:

Art

Enhed (angiv)a)

Værdi (DKK)

alfa-3-kode

Dansk navn

Videnskabeligt navn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Antal eller ton.

Ændringsforslag

 

 

Input til fangstbaseret akvakultur a)

Land:  År:

Art

Enhed (angiv) b)

Enheds-værdi

(DKK)

alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

FISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Med undtagelse af prydarter og plantearter til akvarier. b) Vægt eller antal; hvis der angives antal, skal der ligeledes angives en faktor for omregning til vægt.

Ændringsforslag 38

Bilag III

Kommissionens forslag

 

 

Klækkeriers produktion

                  Land:                                                                                                                                                            År:

Art

Stadium i livscyklus

Antal (mio.)

alfa-3-kode

Dansk navn

Videnskabe-ligt navn

Æga)

Ungfisk a)

Overført til et kontrolleret miljø (til opfedning)

Udsat i naturen b)

Til forarbejdning (f.eks. kaviar)

Anvendelse ukendt

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sæt "X" i den relevante kolonne.

b) Frivillig.

Ændringsforslag

 

 

Klækkeriers og yngleanlægs produktion a)

Land:                                                                                                                                                  År:

Art

Stadium i livscyklus

Påtænkt anvendelse

alfa-3-kode

Almindeligt navn

Videnskabeligt navn

Æg

(mio.)

Ungfisk

(mio.)

Overført til et kontrolleret miljø

(til opfedning) b)

(mio.)

Udsat i

naturen b)

(mio.)

   Æg | Ungfisk

   Æg | Ungfisk

 

 

 

 

 

|

|

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

 

 

 

 

 

  |

  |

a) Med undtagelse af akvarie- og prydarter.

b) Frivillig.

Ændringsforslag 39

Bilag IV

Kommissionens forslag

 

 

Data om akvakulturstrukturen

                  Land:                                                                                                  År:

Opdrætsmetode

FAO-områ-de

Ferskvandsbrug a)

Saltvandsbrug a)

Totala)

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

FISK

 

 

 

 

 

 

 

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Angiv faciliteternes størrelse i den relevante kolonne ("1 000 m3" eller "ha")

Opdrætsmetode

FAO-område

Ferskvandsbrug a)

Saltvandsbrug a)

Totala)

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

KREBSDYR

 

 

 

 

 

 

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

 

 

 

 

 

 

 

På bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE AKVATISKE ORGANISMER

 

 

 

 

 

 

 

a) Angiv faciliteternes størrelse i den relevante kolonne ("1 000 m3" eller "ha").

Ændringsforslag

 

 

Data om akvakulturstrukturen a)

Land:                                                                                                                                                                           År:

 

 

Ferskvand

Saltvand

I alt

 

FAO-område

 

Faciliteternes størrelse c)

 

Faciliteternes størrelse c)

 

Faciliteternes størrelse c)

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

1 000 m3

ha

FISK

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulerede systemer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBSDYR

Damme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanke og raceways

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhegninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLØDDYR

På bunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over bunden b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre metoder b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)           Med undtagelse af akvarie- og prydarter.

b)           Hvis skaldyr opdrættes på reb, kan man angive rebets længde.

c)            Bør betragtes som den mulige kapacitet.

Ændringsforslag 40

Bilag V

 

Dette bilag udgår.

Ændringsforslag 41

Bilag VI, nr. 2, andet led

· Beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne (f.eks. postspørgeskemaer, personlige interview, totaltællinger eller stikprøveundersøgelser og undersøgelsesfrekvens) for hver del af akvakultursektoren.

· Beskrivelse af dataindsamlingsmetoderne (f.eks. postspørgeskemaer, personlige interview, totaltællinger eller stikprøveundersøgelser, undersøgelsesfrekvens, estimeringsmetoder) for hver del af akvakultursektoren.

Ændringsforslag 42

Bilag VI, nr. 3, indledning

Dataenes pålidelighed og repræsentativitet

Kvalitetsaspekter i overensstemmelse med adfærdskodeksen for det europæiske statistiske system1

 

____________________

1 (KOM(2005)0217)

Ændringsforslag 43

Bilag VI, nr. 3, første led

· Hvis der anvendes stikprøveundersøgelser til nogle data, gives en beskrivelse af de anvendte metoder og et skøn over omfanget af metodernes anvendelse samt deres pålidelighed

· Hvis der anvendes estimeringsmetoder til nogle data, gives en beskrivelse af de anvendte metoder og et skøn over omfanget af metodernes anvendelse samt deres pålidelighed

Ændringsforslag 44

Bilag VI, nr. 3, første led

· Hvis der anvendes stikprøveundersøgelser til nogle data, gives en beskrivelse af de anvendte metoder og et skøn over omfanget af metodernes anvendelse samt deres pålidelighed

· Hvis der anvendes estimeringsmetoder til nogle data, gives en beskrivelse af de anvendte metoder og et skøn over omfanget af metodernes anvendelse samt deres pålidelighed

BEGRUNDELSE

Baggrund for forslaget

Kommissionens forslag erstatter den gældende fællesskabslovgivning baseret på Rådets forordning (EF) nr. 788/96 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakulturproduktionen.

Den pågældende fællesskabslovgivning har været i kraft i mere end 10 år. I henhold til denne skal medlemsstaterne hvert år fremsende data til Kommissionen vedrørende akvakulturproduktionens størrelse. Der sættes i sektoren stor pris på adgangen til disse gennem flere år indsamlede oplysninger.

Siden lovgivningen blev vedtaget, har akvakultursektoren imidlertid gennemgået en rivende udvikling. Den nuværende situation inden for sektoren har afgørende socioøkonomisk betydning for flere europæiske regioner, idet den åbner op for udviklingen af en forarbejdningsindustri med store fremtidsperspektiver.

For at sikre en rationel udvikling og styring inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik er der derfor behov for et bredere spektrum af data om sektoren.

Generel baggrund og hovedformålene med Kommissionens forslag

I en verden, hvor fiskeressourcerne er blevet knappe, og hvor efterspørgslen på verdensplan af fisk og skaldyr er stadigt stigende, får akvakultursektoren større og større betydning,

FN's Organisation for Ernæring og Landbrug (FAO) forudser oven i købet, at akvakultur engang i fremtiden vil kunne dække størstedelen af den dertil svarende efterspørgsel.

Akvakultursektoren inden for EU vil derfor kunne udnytte denne situation med et stort marked, en lang tradition inden for skaldyrs- og fiskeopdræt i både ferskvand og saltvand, dynamisk frontlinjeforskning, moderne teknologi, kvalificerede og erfarne iværksættere og fiskeopdrættere samt klimatiske og geografiske betingelser tilpasset de opdrættede arter.

EU's akvakultursektor står for en årlig fiskeproduktion på i alt 1,3 millioner ton til et beløb på omkring 3 milliarder Euro. Dette svarer til cirka en tredjedel af den samlede værdi af EU-fiskerisektorens produktion og mere eller mindre til en femtedel af dens størrelse. I visse medlemsstater er værdien af produkterne fra opdræt større end værdien af de landede fangster. I andre udgør akvakulturprodukter en væsentlig del af den samlede produktion.

Udover at være en vigtig kilde til produkter til de europæiske forbrugere tilbyder akvakultursektoren ligeledes solide beskæftigelsesperspektiver for de regioner, som er afhængige af fiskeri.

Akvakultursektoren omfatter mere end 80 000 arbejdspladser, både fuldtids- og deltidsbeskæftigelse, hvilket omregnet til fuldtidsbeskæftigelse svarer til 57 000 arbejdspladser.

Ikke desto mindre står også EU's akvakultursektor over for vanskeligheder, som belaster produktionen, f.eks. tilgængeligheden af frie områder og vand af god kvalitet eller foranstaltninger til beskyttelse af folkesundhed og miljø.

Over alt i EU har akvakulturen sædvanligvis udviklet sig i landområder eller udkantsområder afhængige af fiskeri, hvor der traditionelt ikke var mange andre beskæftigelsesmuligheder.

For Grækenlands vedkommende stammer f.eks. 100 000 ud af 200 000 ton fisk fra akvakultur.

Nogle EU-lande har længere tradition for fiskeopdræt end andre, hvilket forklarer forskellene mellem de eksisterende strukturer, som går lige fra små bedrifter til multinationale industrivirksomheder.

Behovet for et bredere spektrum af statistiske data for akvakultursektoren skyldes, at det er meget vigtigt at få skabt pålidelige perspektiver for og et samlet overblik over akvakulturbedrifterne, driftsformerne og de fysiske omgivelser for de forskellige produktioner.

Det er nødvendigt på fællesskabsplan at harmonisere de statistiske oplysninger, for hvilke det gælder, at indsamlingen og forbedringen af samt kontrollen med informationernes pålidelighed i første omgang er medlemsstaternes ansvar.

Ordførerens bemærkninger og ændringsforslag

Det foreliggende forslag må i det store og hele vurderes positivt, eftersom det bidrager til at forbedre og forenkle den gældende lovgivning samt mindske medlemsstaternes administrative byrder.

På nuværende tidspunkt kan de statistiske systemer fra den ene medlemsstat til den anden være meget forskelligt opbygget, og derfor må det foreliggende forslag ikke af denne grund påføre de nationale administrationer ekstra omkostninger.

Kommissionen har derfor flere gange bevilget medlemsstaterne mere fleksibilitet ved gennemførelsen af forordningen, navnlig dennes artikel 7 og 8, som omhandler overgangsperioden og undtagelser.

Der har fundet uddybende tekniske drøftelser sted med repræsentanter fra Kommissionen, generaldirektoratet for fiskeri og Eurostat med henblik på at få afklaret flere spørgsmål i forbindelse med det foreliggende forslag.

Ordføreren er af den opfattelse, at de foreslåede ændringer vil gøre det muligt bedre at fremlægge årlige data for akvakulturproduktionens omfang, og at disse ændringer vil gøre de nødvendige informationers lettere tilgængelige.

De foreslåede ændringer har til formål at forbedre tekstens klarhed og kohærens, at tage højde for vanskelighederne for visse medlemsstater og at sikre, at Parlamentet og Rådet regelmæssigt informeres og fører tilsyn med forordningens gennemførelse.

Ordføreren vil gerne understrege, at der i den franske tekst skal benyttes udtrykket "statistiques".

Det har nemlig vist sig, at udtrykkene "statistics" og "data" i den engelske udgave af Eurostat-arbejdsgruppens dokumenter indbyrdes kan erstatte hinanden.

Imidlertid betyder de franske udtryk noget forskelligt, idet udtrykket "statistiques" henviser til bearbejdede informationer, et færdigt produkt, mens "données" betyder ubearbejdede informationer.

Det er således fastsat, at Kommissionen senest tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert tredje år forelægger en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de udarbejdede statistikker, og navnlig om deres relevans og kvalitet.

Denne rapport skal ligeledes omfatte en analyse af omkostningseffektiviteten af det system, der er blevet anvendt til indsamling og bearbejdelse af statistiske data, samt påpege bedste praksis med henblik på at mindske arbejdsbyrden for medlemsstaterne og højne de statistiske datas anvendelighed og kvalitet.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag som ændret ved de indgivne ændringsforslag.

PROCEDURE

Titel

Statistiske oplysninger om akvakultur

Referencer

KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

17.1.2007

Ordfører

       Dato for valg

Philippe Morillon

25.1.2007

 

 

Behandling i udvalg

10.4.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.12.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise

Dato for indgivelse

8.1.2008