Pranešimas - A6-0001/2008Pranešimas
A6-0001/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo

7.1.2008 - (COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD)) - ***I

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Philippe Morillon

Procedūra : 2006/0286(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0001/2008
Pateikti tekstai :
A6-0001/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo

(COM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0864),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0005/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6‑0001/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(2a) Dėl didėjančios žuvidžių ir veisyklų svarbos akvakultūrai reikalingi išsamūs duomenys siekiant deramai stebėti ir valdyti šį sektorių vadovaujantis Bendra žvejybos politika (BŽP).

Pagrindimas

Būtina pridėti šią dalį siekiant pateisinti būtinybę rinkti duomenis apie žuvides ir veisyklas.

Pakeitimas 2

5a konstatuojamoji dalis

 

(5a) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo tvarkos, taikomos pagal Reglamentą (EB) 788/96, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, kuris truktų iki trejų metų ir būtų suteikiamas toms valstybėms narėms, kuriose, norint taikyti šį reglamentą jų nacionalinėms statistikos sistemoms, reikėtų šias sistemas labai pritaikyti ir tai galėtų sudaryti didelių praktinių problemų.

Pakeitimas 3

7a konstatuojamoji dalis

 

(7) statistinių duomenų rinkimas ir pateikimas yra būtina tinkamo BŽP valdymo priemonė.

Pagrindimas

Būtina pridėti šią dalį siekiant pagrįsti komitologijos procedūros, pagrįstos vadybos komitetu, o ne reguliavimo komitetu, pasirinkimą.

Pakeitimas 4

8 konstatuojamoji dalis

(8) Kadangi šiam reglamentui būtinas įgyvendinti priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

(8) Šiam reglamentui būtinas įgyvendinti priemones reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Pakeitimas 5

9 konstatuojamoji dalis

(9) Pirmiausia, Komisijai yra suteikiami įgaliojimai pritaikyti šio reglamento priedus. Šios bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas arba papildyti jį naujomis neesminėmis nuostatomis, turėtų būti priimtos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, numatytos Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(9) Pirmiausia, Komisijai yra suteikiami įgaliojimai priimti šio reglamento priedų techninius pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, įskaitant jo papildymą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, numatytos Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nubrėžti Komisijos kompetencijos ribas, t. y. paaiškinti, kad ji tik priima techninius priedų pakeitimus.

Pakeitimas 6

1 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai metinius statistinius duomenis apie visą jų teritorijoje (vidaus arba jūros vandenyse) vykdomą akvakultūros veiklą.

Valstybės narės pateikia Komisijai statistinius duomenis apie visą jų teritorijoje (gėluose ir sūriuose vandenyse) vykdomą akvakultūros veiklą.

Pakeitimas 7

2 straipsnio -1 dalis(nauja)

 

-1. Sąvokos „Bendrijos statistiniai duomenys“ reikšmė tokia pati kaip Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pateikti nuorodą į esamą reglamentacinį sąvokos „Bendrijos statistiniai duomenys“ apibrėžimą, pateiktą 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos. Atrodo svarbu šį apibrėžimą pacituoti reglamente dėl Bendrijos konkrečios srities statistinių duomenų, atsižvelgiant į tai, kad esama reglamentacinio apibrėžimo.

Pakeitimas 8

2 straipsnio 1 dalis

1. „Akvakultūra“ – vandens organizmų auginimas arba veisimas taikant metodus, kuriais siekiama padidinti tokių organizmų gamybą palyginus su jų gamyba natūraliomis sąlygomis; organizmai visą auginimo arba veisimo laiką iki pat produkcijos gavimo lieka fizinio ar juridinio asmens nuosavybe;

1. Sąvokos „akvakultūra“ reikšmė tokia pati kaip pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 3 straipsnio d punkte.

Pakeitimas 9

2 straipsnio 2 dalis

2. „Gamtoje sugauta akvakultūra“ – sėklų rinkimas nuo ankstyvojo gyvenimo etapo iki brandos gamtoje ir vėlesnis auginimas iki tinkamo parduoti dydžio, naudojant akvakultūros metodus.

2. „Gamtoje sugauta akvakultūra“ – pavyzdžių rinkimas gamtoje ir vėlesnis panaudojimas akvakultūroje.

 

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – padaryti tekstą nuoseklesnį ir aiškesnį geriau jį suformuluojant.

Pakeitimas 10

2 straipsnio 3 dalis

3. „Produkcija“ – pirminių akvakultūros sektoriaus produktų produkcija. Gali būti taikomi intensyvieji arba ekstensyvieji metodai ir apima pramonei skirtą produkciją.

3. „Produkcija“ – pirmojo akvakultūros pardavimo produkcija, taip pat parduodama žuvidžių ir veisyklų produkcija.

Pagrindimas

Išbraukiamas sąvokos „produkcija“ apibrėžimas. Ši formuluotė neaiški, blogai suformuluota prancūzų kalba, todėl negalima geriau suprasti teksto.

Pakeitimas 11

2 straipsnio 4 dalis

4. „Apimtis“ –

Išbraukta.

(a) žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandenyje gyvenančių organizmų (išskyrus augalų) produktui lygus gyvasis svoris (tonomis). Moliuskams skaičiuojamas kriauklės svoris.

 

(b) vandens augalams skaičiuojamas šviežiasis produkto svoris (tonomis).

 

Pakeitimas 12

2 straipsnio 5 dalis

5. „Vieneto vertė“ – bendra produkcijos vertė (išskyrus pridėtinės vertės mokestį, įrašytą į sąskaitą faktūrą) pirmojo pardavimo metu, išreikštu nacionaline valiuta, atsiskaitoma atitinkamoje šalyje, padalinta iš visos produkcijos apimties.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios dvi apibrėžtys perkeltos į I priedą, nes jos nėra labai svarbios. Be to, jos buvo patobulintos.

Pakeitimas 13

2 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

 

Visi kiti šiame reglamente naudojami apibrėžimai pateikti -I priede.

Pagrindimas

Šiame pakeitime nurodoma, kad yra kitų apibrėžimų, kurie iš V priedo buvo perkelti į –I priedą.

Pakeitimas 14

3 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės gali naudoti imties tyrimus arba kitus atitinkamus šaltinius duomenims, kurie apimtų mažiausiai 90 % gamybos apimties, rengti: duomenys apie likusiąją gamybos dalį gali būti apskaičiuoti.

1. Valstybės narės naudoja tyrimus arba kitus statistiškai patvirtintus metodus, kurie apimtų mažiausiai 90 % visos gamybos apimties ar žuvidžių ir veisyklų produkcijos skaičiaus, nepažeidžiant 4 dalies. Likusioji visos gamybos apimties dalis gali būti apskaičiuota. Siekiant apskaičiuoti daugiau kaip 10 % visos produkcijos, pagal 8 straipsnyje nurodytas sąlygas galima pateikti prašymą dėl leidžiančių nukrypti nuostatų.

Pakeitimas 15

3 straipsnio 2 dalis

2. Dėl kitų (ne tyrimų) šaltinių naudojimo atliekamas ex-post kitų šaltinių statistinės kokybės vertinimas.

Dėl kitų (ne tyrimų) šaltinių naudojimo atliekamas ex-post šaltinių statistinės kokybės vertinimas

Pakeitimas 16

3 straipsnio 3 dalis

3. Valstybė narė, kurios visa metinė produkcija yra mažesnė kaip 500 tonų, gali pateikti apibendrintus visos produkcijos vertinimo duomenis.

3. Valstybė narė, kurios visa metinė produkcija yra mažesnė kaip 1000 tonų, gali pateikti apibendrintus visos produkcijos vertinimo duomenis.

Pakeitimas 17

3 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Valstybės narės nurodo produkciją pagal rūšis. Vis dėlto tų rūšių produkcija, kuri atskirai paėmus neviršija 500 tonų ir nesudaro daugiau kaip 5% produkcijos pagal apimtį valstybėje narėje svorio, gali būti apskaičiuota ir sujungta į visumą. Tų rūšių žuvidžių ir veisyklų produkcija pagal skaičių gali būti apskaičiuota.

Pakeitimas 18

4 straipsnis

Pateikiami ataskaitinių kalendorinių metų statistiniai duomenys apie:

Pateikiami ataskaitinių kalendorinių metų duomenys, apimantys:

kiekvienos akvakultūros rūšies produkciją (apimtį ir vieneto vertę) pagal jos aplinką (gėlusis arba sūrusis vanduo) ir pagal technologiją;

1. kiekvienos akvakultūros rūšies metinę produkciją (apimtį ir vieneto vertę);

 

gamtoje sugautos akvakultūros papildymas (apimtis ir vieneto vertė);

2. gamtoje sugautos akvakultūros metinį papildymą (apimtį ir vieneto vertę);

žuvidžių, teikiančių medžiagą (pvz., kiaušinius arba žuvų jauniklius), išleidžiamą į kontroliuojamą aplinką arba į gamtą, produkciją;

3. žuvidžių ir veisyklų metinę produkciją;

– informaciją apie akvakultūros sektoriaus struktūrą.

4. akvakultūros sektoriaus struktūrą.

 

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – pagerinti teksto formuluotę ir padaryti jį aiškesnį.

Pakeitimas 19

5 straipsnio antraštė

Statistikos duomenų pateikimas

Duomenų perdavimas

Pakeitimas 20

5 straipsnio 1 pastraipa

Valstybės narės teikia I, II ir III prieduose nurodytus statistinius duomenis Komisijai per devynis mėnesius nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos. Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2007 m.

Valstybės narės teikia I, II ir III prieduose nurodytus duomenis Komisijai (Eurostatui) per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2008 m.

Pakeitimas 21

5 straipsnio 2 pastraipa

Pradedant 2007 m. duomenimis ir po to darant trejų metų pertraukas statistiniai duomenys apie struktūras, nurodytas IV priede, teikiami per devynis mėnesius nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos.

Pradedant 2008 m. duomenimis ir po to darant trejų metų pertraukas duomenys apie struktūras, nurodytas IV priede, teikiami Komisijai (Eurostatui) per dvylika mėnesių nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos.

Pakeitimas 22

5 straipsnio 3 pastraipa

Kintamieji, dėl kurių turi būti pateikti statistiniai duomenys, ir jų pateikimo formatas pateikiami ir nurodomi I, II, III ir IV prieduose.

Išbraukta.

Pakeitimas 23

5 straipsnio 4 pastraipa

Kintamiesiems taikomi apibrėžimai nurodomi V priede.

Išbraukta.

Pakeitimas 24

6 straipsnio antraštė

Metodologinė ataskaita

Kokybės vertinimas

 

 

Pakeitimas 25

6 straipsnio 1 dalis

1. Pirmą kartą pateikdamos duomenis valstybės narės pateikia Komisijai išsamią metodologinę ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo surinkti ir sukaupti duomenys. Ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie visus imčių metodus ir naudotus šaltinius (išskyrus tyrimus) ir gautų duomenų kokybės įvertinimas. Siūlomas metodologinės ataskaitos formatas nurodytas VI priede.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) metinę perduodamų duomenų kokybės ataskaitą. Pirmą kartą pateikdamos duomenis valstybės narės pateikia Komisijai išsamią metodologinę ataskaitą, kurioje aprašoma, kaip buvo surinkti ir sukaupti duomenys. Kokybės ataskaitoje valstybės narės paaiškina, kaip duomenys buvo renkami ir kaupiami. Ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie visus imčių metodus, apskaičiavimo metodus ir naudotus šaltinius (išskyrus tyrimus) ir gautų duomenų kokybės įvertinimas. Siūlomas metodologinės ataskaitos formatas nurodytas VI priede.

Pakeitimas 26

6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokį informacijos pakeitimą, numatytą pagal šio straipsnio 1 dalį, per tris mėnesius nuo tokio pakeitimo pradžios.

Išbraukta.

Pakeitimas 27

7 straipsnis

10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka šiam reglamentui įgyvendinti valstybėms narėms gali būti suteiktas ne ilgesnis kaip trejų metų pereinamasis laikotarpis, skaičiuojamas nuo reglamento įsigaliojimo dienos.

 

1. 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka šiam reglamentui įgyvendinti valstybėms narėms gali būti suteiktas ne ilgesnis kaip trejų metų pereinamasis laikotarpis (pilni kalendoriniai metai), skaičiuojamas nuo reglamento taikymo pradžios, jei dėl šio taikymo nacionalinėse statistikos sistemose reikia padaryti esminius pakeitimus ir jei jis gali lemti dideles praktines problemas.

 

2. Šiuo tikslu valstybės narės ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 31 d. pateikia Komisijai deramai pagrįstą prašymą.

Pakeitimas 28

8 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu įtraukiant statistinius duomenis apie tam tikrą akvakultūros veiklos sektorių nacionalinėms valdžios institucijoms kyla pernelyg didelių problemų, pagal 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką galima taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kuria valstybei narei būtų leidžiama į pateikiamus nacionalinius duomenis neįtraukti to sektoriaus duomenų arba to sektoriaus duomenų rinkimui naudoti imčių metodus.

1. Jeigu įtraukiant statistinius duomenis apie tam tikrą akvakultūros veiklos sektorių nacionalinėms valdžios institucijoms kyla pernelyg didelių problemų, pagal 10 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką galima taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kuria valstybei narei būtų leidžiama į pateikiamus nacionalinius duomenis neįtraukti to sektoriaus duomenų arba naudoti apskaičiavimo metodus, naudojamus pateikti duomenims apie didesnę kaip 10 % visos produkcijos dalį.

Pakeitimas 29

9 straipsnis

Priedų atnaujinimas

Techninės nuostatos

Priedų techniniai pakeitimai bus padaryti pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką.

1. Priedų techniniai pakeitimai priimti laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, nurodytos 10 straipsnio 3 dalyje.

 

2. Statistikos perdavimo formatas priimamas laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros.

Pagrindimas

Tekstas buvo patobulintas siekiant patikslinti kuri komitologijos procedūra taikoma. Be to, nurodoma, kad Komisija nustato duomenų perdavimo formą laikantis valdymo procedūros.

Pakeitimas 30

10 straipsnio 2 dalis

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį. To sprendimo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

2. Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. To sprendimo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – aiškesnė ir geresnė formuluotė.

Pakeitimas 31

11 straipsnio 1 pastraipa

Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir po to kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie statistiką, kaupiamą vadovaujantis šiuo reglamentu, ir, visų pirma, apie jos svarbą ir kokybę.

Per trejų metų laikotarpį, skaičiuojant nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir po to kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai statistikos, kaupiamos vadovaujantis šiuo reglamentu, ir, visų pirma, jos svarbos ir kokybės vertinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime, kurio tikslas – geriau suformuluoti tekstą, pabrėžiamas poreikis, kad Komisija reguliariai teiktų ataskaitas, ir pabrėžiami tokio statistinių duomenų rinkimo privalumai valstybėms narėms.

Pakeitimas 32

11 straipsnio 2 pastraipa

Ataskaitoje taip pat nagrinėjamas statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo sistemos ekonomiškumas ir pateikiami geriausi pavyzdžiai, kaip sumažinti valstybių narių darbo krūvį ir sustiprinti duomenų kokybės naudą.

Tokioje ataskaitoje taip pat nagrinėjamas statistinių duomenų rinkimo ir sudarymo sistemos ekonomiškumas ir pateikiami geriausi pavyzdžiai, kaip sumažinti valstybių narių darbo krūvį ir sustiprinti duomenų kokybės naudą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime, kurio tikslas – geriau suformuluoti tekstą, pabrėžiamas poreikis, kad Komisija reguliariai teiktų ataskaitas, ir pabrėžiami tokio statistinių duomenų rinkimo privalumai valstybėms narėms.

Pakeitimas 33

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 788/96 panaikinamas.

1. Nepažeidžiant 3 dalies, Reglamentas (EB) Nr. 788/96 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

 

3. Nukrypstant nuo 13 straipsnio 2 dalies, valstybė narė, kuriai nustatyta leidžianti nukrypti nuostata pagal 7 straipsnį, nustatytu pereinamuoju laikotarpiu toliau taiko Reglamento (EB) Nr. 788/96 nuostatas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas valstybėms narėms, kurios prašo leisti pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata, kad jos toliau galėtų laikytis panaikinto reglamento nuostatų.

Pakeitimas 34

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

2. Šis Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 35

Priedas -I (naujas)

 

PRIEDAS -I

 

Apibrėžimai, naudojami pateikiant akvakultūros duomenis

 

Gėlas vanduo – vanduo, kurio nuolatinis druskingumas yra nežymus.

 

Sūrus vanduo – vanduo, kuriame aptinkamas druskingumas. Tai gali būti vanduo, kuriame druskingumas gali būti nuolat didelis (pvz., jūros vanduo) arba kuriame druskingumas yra aptinkamas, tačiau nėra nuolat didelis (sūrokas vanduo). Druskingumas gali periodiškai keistis dėl gėlo vandens arba jūros vandens įtekėjimo.

 

Rūšis – vandens organizmų rūšis, nurodoma naudojant FAO apibrėžtą tarptautinį trijų raidžių kodą (Žuvininkystės statistikos paskirties ASFIS rūšių sąrašas).

 

FAO svarbiausi rajonai – geografiniai rajonai, nurodomi naudojant FAO apibrėžtą tarptautinį dviskaitmenį kodą (Žuvininkystės statistikos koordinavimo darbo grupės (CWP) Žuvininkystės statistikos standartų vadovas, H skirsnis. Statistikos paskirties žvejybos rajonai).

 

Kodas                       Rajonas

 

01                  Vidaus vandenys (Afrika)

 

05                  Vidaus vandenys (Europa)

 

27                  Šiaurės rytų Atlantas

 

34                  Rytų Vidurio Atlantas

 

37                  Viduržemio jūra ir Juodoji jūra

 

                  Kiti rajonai (nurodomi)

 

Tvenkiniai – palyginti seklūs ir paprastai maži netekančio vandens arba mažai atsinaujinančio vandens telkiniai, dažniausiai dirbtinai suformuoti. Tai taip pat gali būti natūralūs vandens telkiniai, nedideli ežerai, kūdros ar kiti nedideli vandens telkiniai.

 

Žuvidės ir veisyklos – vietos dirbtiniam vandens gyvūnų veisimui, nerštui ir auginimui ankstyvaisiais gyvenimo tarpsniais. Statistikos tikslais žuvidžių veikla apsiriboja apvaisintų ikrelių produkcija. Laikoma, kad vandens gyvūnų jaunikliai pirmaisiais gyvenimo tarpsniais auginami veisyklose.

 

Aptvarai ir gardai – vandens plotai, atskirti tinklais, sietais ir kitomis užtvaromis, kurios nevaržo vandens cirkuliacijos. Aptvarų ypatumas yra tas, kad jie užima visą vandens dalį nuo substrato iki paviršiaus ir paprastai apima gana didelį vandens tūrį.

 

Narvai reiškia atviras arba dengtas uždaras konstrukcijas iš tinklų, sietų arba kitos akytos medžiagos, kuri nevaržo vandens cirkuliacijos. Šios konstrukcijos gali būti plūduriuojančios, kabančios arba pritvirtintos prie substrato, bet vandens cirkuliacija įmanoma.

 

Rezervuarai ir kanalai – dirbtiniai virš arba žemiau žemės lygio sukonstruoti vienetai, kuriuose vyksta intensyvi vandens cirkuliacija ir yra griežtai kontroliuojama aplinka, tačiau vanduo pakartotinai nenaudojamas.

 

Recirkuliacijos sistemos – sistemos, kuriose vanduo, atlikus tam tikrą procedūrą (pvz., filtravimą) naudojamas pakartotinai.

 

Perkeltas į kontroliuojamą aplinką – specialus paleidimas tolesnei akvakultūros veiklai.

 

Paleistas į gamtą – planuotas paleidimas upių, ežerų ir kitų vandenų papildymui kitais, ne akvakultūriniais tikslais. Po tokio paleidimo galima gaudyti vykdant žvejybos operacijas.

 

Apimtis –

 

a) žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens gyvūnų produktui lygus gyvasis svoris. Moliuskams skaičiuojamas kriauklės svoris;

 

b) vandens augalams skaičiuojamas šviežiasis produkto svoris.

 

Vieneto vertė – bendra produkcijos vertė (išskyrus pridėtinės vertės mokestį, įrašytą į sąskaitą faktūrą), išreikšta nacionaline valiuta, padalinta iš visos produkcijos apimties, lygios gyvajam svoriui.

(Šis tekstas yra dokumento COM(2006)0864 V priedas su keletu pakeitimų.)

Pakeitimas 36

Priedas I

Komisijos siūlomas tekstas

Akvakultūros produkcija

Šalis:  Metai:

Auginamos rūšys

 

Gėlo vandens kultūra

Sūraus vandens kultūra

Iš viso

3-alfa kodas

Nacionalinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

FAO pagrindinė sritis

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUVIS (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkuliacijos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auginamos rūšys

 

Gėlo vandens kultūra

Sūraus vandens kultūra

Iš viso

3-alfa kodas

Nacionalinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

FAO pagrindinė sritis

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

VĖŽIAGYVIAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIUSKAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virš dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUROS DUMBLIAI (šviežiasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITI VANDENYJE GYVENANTYS ORGANIZMAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento pakeitimai

Akvakultūros produkcija, išskyrus žuvides ir veisyklasa)

Šalis:  Metai:

Espèce

 

Gėlas vanduo

Sūrus vanduo

Iš viso

Code alphabétique (3 lettres)

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

FAO pagrindinė sritis

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

Apimtis (metrinėmis tonomis)

Vieneto vertė (nacionaline valiuta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUVIS (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai ir kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkuliacijos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖŽIAGYVIAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai ir kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkuliacijos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIUSKAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virš dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUROS DUMBLIAI (šviežiasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žuvų ikrai, skirti žmonėms vartoti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITI VANDENYJE GYVENANTYS ORGANIZMAI (gyvasis svoris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.

b) Šioje eilutėje nurodomi vartoti skirti žuvų ikrai – tai tik paimti ikrai, skirti pirmojo pardavimo vartojimui.

Pakeitimas 37

Priedas II

Komisijos siūlomas tekstas

Gamtoje sugautos akvakultūros papildymas

Šalis:  Metai:

Rūšys

Vienetas (nurodyti) a)

Vertė (nacionaline valiuta)

3-alfa kodas

Nacionalinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) tonų skaičius

Amendements du Parlement

Gamtoje sugautos akvakultūros papildymasa)

Šalis:  Metai:

Rūšys

Vienetas (nurodyti)b)

Vertė (nacionaline valiuta)

3-alfa kodas

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

 ŽUVYS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VĖŽIAGYVIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOLIUSKAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a) Išskyrus akvariumams skirtas dekoratyvines rūšis ir augalus.

                                            b) Svoris arba skaičius; jei nurodomas skaičius, reikia nurodyti ir perskaičiavimo koeficientą.

Pakeitimas 38

Priedas III

Komisijos siūlomas tekstas

Žuvidžių produkcija

Šalis:  Metai:

Rūšys

Gyvenimo ciklo tarpsnis

Skaičius (mln.)

3-alfa kodas

Nacionalinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Kiaušiniai a)

Žuvų jaunikliai a)

Perkelta į kontroliuojamą aplinką (auginimui)

Paleisti į gamtą b)

Skirtos perdirbimui (pvz., ikrai)

Nežinoma paskirtis

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Į atitinkamą skiltį įrašykite „X“

b) Neprivaloma

Parlamento pakeitimai

Žuvidžių ir veisyklų produkcijaa)

Šalis:  Metai:

Žūšys

Gyvenimo ciklo tarpsnis

Skaičius (mln.)

3-alfa kodas

 

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Ikrai (milijonai)

 

Jaunikliai (milijonai)

 

 

 

Perkelta į kontroliuojamą aplinką (auginimui)b) (milijonai)

Paleisti į gamtąb)

(milijonai)

Ikrai

Jaunikliai

Ikrai

Jaunikliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.

b) Neprivaloma.

Pakeitimas 39

Priedas IV

Komisijos siūlomas tekstas

Akvakultūros sektoriaus struktūros duomenys

Šalis:  Metai:

Kultūros metodas

FAO pagrindinė sritis

Gėlo vandens kultūra a)

Sūraus vandens kultūra a)

Iš viso a)

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

ŽUVIS

 

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkuliacijos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Į atitinkamą skiltį („m3 (tūkst.)" arba „hektarai“) įrašykite įrenginių dydį

Kultūros metodas

FAO pagrindinė sritis

Gėlo vandens kultūra a)

Sūraus vandens kultūra a)

Iš viso a)

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

VĖŽIAGYVIAI

 

 

 

 

 

 

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIUSKAI

 

 

 

 

 

 

 

Ant dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virš dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JŪROS DUMBLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KITI VANDENYJE GYVENANTYS ORGANIZMAI

 

 

 

 

 

 

 

a) Į atitinkamą skiltį („m3 (tūkst.)“ arba „hektarai“) įrašykite įrenginių dydį

Parlamento pakeitimai

Akvakultūros sektoriaus struktūros duomenysa)

Šalis:  Metai:

 

 

Gėlas vanduo

Sūrus vanduo

Iš viso

 

FAO pagrindinė sritis

 

Įrenginių dydisc)

 

Įrenginių dydisc)

 

Įrenginių dydisc)

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

m3 (tūkst.)

Hektarai

ŽUVIS

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai ir kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narvai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkuliacijos sistemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĖŽIAGYVIAI

Tvenkiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervuarai ir kanalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptvarai ir gardai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIUSKAI

Ant dugno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virš dugno b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti būdai b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JŪROS DUMBLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Išskyrus akvariumų ir dekoratyvines rūšis.

b)Jei kiaukutiniai auginami ant lynų, gali būti naudojamas ilgio matavimo vienetas.

c) reikėtų nurodyti potencialią talpą.

Pakeitimas 40

Priedas V

 

Šis priedas išbrauktas.

Pakeitimas 41

VI priedo 2 punkto 2 pastraipa

• Apibūdinkite kiekvienai akvakultūros sektoriaus daliai taikomus duomenų rinkimo metodus (pvz., paštu siunčiami klausimynai, asmeniniai pokalbiai, surašymai arba imtys ir tyrimų dažnumas).

Apibūdinkite kiekvienai akvakultūros sektoriaus daliai taikomus duomenų rinkimo metodus (pvz., paštu siunčiami klausimynai, asmeniniai pokalbiai, surašymai arba imtys, tyrimų dažnumas, skaičiavimo metodai).

Pakeitimas 42

VI priedo 3 punkto įvadinė dalis

Duomenų patikimumas ir reprezentatyvumas.

Kokybės aspektai pagal „Europos statistikos sistemos praktikos kodeksą“1

 

__________

1 (COM(2005)0217).

Pakeitimas 43

VI priedo 3 punkto 1 pastraipa

• Jei imčių metodai naudojami kai kurioms duomenų dalims, aprašykite naudojamus metodus ir įvertinkite tokių metodų naudą ir patikimumą.

• Jei skaičiavimo metodai naudojami kai kurioms duomenų dalims, aprašykite naudojamus metodus ir įvertinkite tokių metodų naudą ir patikimumą

Pakeitimas 44

VI priedo 3 punkto 1 pastraipa

• Jei imčių metodai naudojami kai kurioms duomenų dalims, aprašykite naudojamus metodus ir įvertinkite tokių metodų naudą ir patikimumą.

• Jei skaičiavimo metodai naudojami kai kurioms duomenų dalims, aprašykite naudojamus metodus ir įvertinkite tokių metodų naudą ir patikimumą

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo pagrindas

Komisijos pasiūlymo tikslas – pakeisti galiojančius Bendrijos teisės aktus, pagrįstus Tarybos reglamentu (EB) Nr. 788/96 dėl valstybių narių akvakultūros produkcijos statistikos pateikimo.

Šios srities Bendrijos teisės aktai galioja daugiau kaip dešimt metų. Juose numatyta, kad valstybės narės pateikia Komisijai metinius duomenis apie akvakultūros produkcijos apimtį. Beje, šiame sektoriuje palankiai vertinama tai, kad teikiama taip jau daugelį metų renkama informacija.

Vis dėlto nuo tada, kai buvo priimtas šis tekstas, akvakultūros sektorius labai išaugo. Šiuo metu šio sektoriaus padėtis svarbi socialiniu ir ekonominiu požiūriu daugelyje Europos regionų, kadangi šis sektorius suteikia galimybę plėtoti labai perspektyvią perdirbamąją pramonę.

Siekiant plėsti ir racionaliai vykdyti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), įvairesnių duomenų poreikis tapo būtinybe.

Bendros aplinkybės ir Komisijos pasiūlymo tikslai

Pasaulyje, kuriame mažėja žuvų išteklių, o žuvų ir vandens gėrybių paklausa vis didėja, akvakultūra tampa vis svarbesnė.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (pranc. FAO) numato net tai, kad ateityje akvakultūra galėtų patenkinti didžiąją atitinkamos paklausos dalį.

Europos akvakultūra galėtų pasinaudoti šia padėtimi: didelė rinka, senos kiaukutinių auginimo ir gėlavandenių bei sūriavandenių žuvų veisimo tradicijos, dinamiški moksliniai tyrimai, moderni technologija, kvalifikuoti ir patyrę verslininkai ir žuvų augintojai, klimato sąlygos ir auginamoms rūšims pritaikytos vietos.

ES akvakultūros sektoriuje iš viso per metus pagaminama 1,3 mln. tonų žuvininkystės produktų, kurių vertė – apytiksliai 3 milijardai eurų. Ši suma sudaro apytiksliai trečdalį visos ES žuvininkystės sektoriaus produkcijos vertės ir apie penktadalį jos apimties. Tam tikrose valstybėse narėse užaugintų produktų vertė didesnė negu iškraunamųjų. Kitose valstybėse narėse akvakultūra sudaro didelę dalį visos produkcijos.

Be Europos vartotojams svarbių produktų šaltinių akvakultūros sektorius taip pat teikia didelių užimtumo perspektyvų nuo žuvininkystės priklausančiuose regionuose.

Europos akvakultūros sektoriuje yra 80 000 darbo vietų (skaičiuojant ir viso, ir pusės etato vietas); tai atitinka 57 000 viso etato darbo vietų.

Europos akvakultūros sektorius taip pat susiduria su sunkumais, kurie daro poveikį produkcijai, pvz., galimybė gauti laisvos erdvės ir kokybiško vandens ar priemonės, skirtos visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugai.

Akvakultūra išsivystė visoje ES, dažnai kaimo vietovėse ar nuo žuvininkystės priklausomuose nutolusiuose regionuose, kur paprastai nėra kitokių užimtumo galimybių.

Pavyzdžiui, Graikijoje 100 000 tonų iš 200 000 tonų žuvų gaunama iš akvakultūros sektoriaus.

Kai kurios Europos Sąjungos šalys daugiau negu kitos šalys turi senų žuvų auginimo tradicijų; tuo galima paaiškinti esamų struktūrų įvairovę, kai esama ir mažų amatų, ir tarptautinių pramonės įmonių.

Poreikis plačiu mastu rinkti akvakultūros statistinius duomenis susijęs su tuo, kad svarbu turėti patikimą perspektyvą ir susidaryti išsamų akvakultūros įmonių, jų skirtingų kultivavimo būdų ir gamybos aplinkos vaizdą.

Būtina Bendrijos mastu suderinti statistinę informaciją, kurios rinkimas ir kurios patikimumui gerinti ir tikrinti reikalingos infrastruktūros visų pirma priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pranešėjo komentarai ir pasiūlyti pakeitimai

Šis pasiūlymas iš esmės teigiamas, nes padeda gerinti ir paprastinti galiojančius teisės aktus, mažinant valstybių narių administracinę naštą.

Šiuo metu statistikos sistemos valstybėse narėse organizuojamos skirtingai, taigi dėl šio pasiūlymo nacionalinės administracijos institucijos neturėtų patirti papildomų išlaidų.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija valstybėms narėms suteikia daugiau lankstumo taikant šį reglamentą. Ypač jo 7 ir 8 straipsniuose dėl pereinamojo laikotarpio ir leidžiančių nukrypti nuostatų.

Su Komisijos, t. y. Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinio direktorato ir Eurostato, atstovais įvyko papildomos diskusijos techniniais klausimais, kurių metu buvo siekiama išsiaiškinti daug šio pasiūlymo klausimų.

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad padarius pakeitimus bus galima geriau užtikrinti metinių duomenų apie akvakultūros produkcijos apimtį perdavimą ir kad šie pakeitimai paskatins teikti reikalingą informaciją.

Teikiamų pakeitimų tikslas – tekstą padaryti aiškesnį ir nuoseklesnį, atsižvelgti į sunkumus, su kuriais susiduria tam tikros valstybės narės, ir užtikrinti Parlamentui ir Tarybai galimybę gauti informacijos apie reglamento taikymą ir reguliariai šį taikymą stebėti.

Svarbu paminėti, kad prancūzų kalbos variante reikės palikti terminą „statistika (pranc. "statistiques").

Pasirodo, kad Eurostato darbo grupės dokumentų anglų kalbos variante terminai „statistika“ (angl. „statistics“) ir „duomenys“ (angl. „data“) vartojami sinonimiškai.

Vis dėlto prancūzų kalba šie terminai skirtingi, kadangi terminas „statistika“ (pranc. statistiques) reiškia apdorotą informaciją, galutinį rezultatą, o terminas „duomenys“ (pranc. données) – neapdorotą informaciją.

Taip pat numatyta, kad per trejų metų laikotarpį, skaičiuojant nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir vėliau kas trejus metus, Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai statistikos, sudaromos vadovaujantis šiuo reglamentu, ir visų pirma jų tinkamumo ir kokybės vertinimo ataskaitą.

Šioje ataskaitoje taip pat bus nagrinėjamas statistinių duomenų rinkimo ir sudarymo sistemos ekonomiškumas ir pateikiami geriausi pavyzdžiai, kaip sumažinti valstybių narių darbo krūvį ir pagerinti duomenų kokybę ir padidinti naudą.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui su sąlyga, kad į jį bus įtraukti pateiktieji pakeitimai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Akvakultūros statistika

Nuorodos

COM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)

Pateikimo EP data

22.12.2006

Atsakingas komitetas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

17.1.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

  Nutarimo data

 

 

 

 

 

Galudesnis bendradarbiavimas

  Paskelbimo plenariniame posėdyje data

 

 

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

  Paskyrimo data

Philippe Morillon

25.1.2007

 

Pakeistas(-i) pranešėjas(-ai)

 

 

Supaprastinta procedūra – nutarimo data

 

Teisinio pagrindo užginčijimas

  JURI nuomonės pateikimo data

 

 

 

Numatytų lėšų keitimas

  BUDG nuomonės pateikimo data

 

 

 

Konsultacija su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Konsultacija su Regionų komitetu – plenariniame posėdyje priimto nutarimo data

 

Svarstymas komitete

10.4.2007

 

 

 

 

Priėmimo data

19.12.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs(-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

 

Pateikimo data

7.1.2008

Pastabos (pateikiamos tik viena kalba)

...