Postup : 2006/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0001/2008

Predkladané texty :

A6-0001/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/01/2008 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0027

SPRÁVA     ***I
PDF 308kWORD 688k
7.1.2008
PE 384.418v02-00 A6-0001/2008

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistiky akvakultúry členskými štátmi

(KOM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajca: Philippe Morillon

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predkladaní štatistiky akvakultúry členskými štátmi

(KOM(2006)0864 – C6‑0005/2006 – 2006/0286(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0864),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 285 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0005/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6‑0001/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2a (nové)

 

2a) Stúpajúci význam liahní a škôlok pre akvakultúru si vyžaduje detailné údaje na účely vhodného monitorovania a riadenia tohto sektora v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 5a (nové)

 

5a) S cieľom zabezpečiť plynulý prechod z režimu platného podľa nariadenia (ES) č. 788/96, by toto nariadenie malo stanoviť, že členským štátom bude udelené prechodné obdobie do troch rokov, pokiaľ by uplatňovanie tohto nariadenia na ich vnútroštátne štatistické systémy vyžadovalo podstatné úpravy a mohlo by spôsobiť značné praktické problémy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 7a (nové)

 

7a) Zber a predkladanie štatistických údajov je nevyhnutným prostriedkom dobrého riadenia SPRH.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné na odôvodnenie výberu komitologického postupu založeného na riadiacom výbore, a nie na regulačnom výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 8

(8) Mali by sa prijať opatrenia potrebné navykonávanie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktoré ustanovuje postupy na realizáciu vykonávacích právomocí zverených Komisii.

(Netýka sa francúzskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 9

(9) Právomoci by mali byť na Komisiu prenesené predovšetkým v súvislosti s úpravami príloh k nariadeniu. Keďže ide o opatrenia so všeobecným rozsahom pôsobnosti určené na zmenu a doplnenie alebo vypustenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, alebo na doplnenie tohto nariadenia o nové nepodstatné prvky, mali by sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/EHS,

(9) Na Komisiu by mali byť prenesené najmä právomoci týkajúce sa prijímania technických úprav príloh tohto nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, alebo ho doplniť novými nepodstatnými prvkami, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutia Rady 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je jasným spôsobom obmedziť právomoci Komisie iba na prijímanie technických úprav príloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 1

Členské štáty predkladajú Komisii ročnú štatistiku všetkých činností v oblasti akvakultúry realizovaných na ich území, a to vo vnútrozemí alebo v morských vodách.

Členské štáty predkladajú Komisii štatistiku všetkých činností v oblasti akvakultúry realizovaných v sladkých a slaných vodách na ich území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 2 bod -1 (nový)

 

-1. Pojem „štatistika Spoločenstva“ má rovnaký význam, ako v článku 2 nariadenia (ES) č. 322/97.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh odkazuje na existujúcu záväznú definíciu „štatistiky Spoločenstva“ v nariadení (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva. Je dôležité uviesť túto definíciu v nariadení, ktoré sa týka štatistiky Spoločenstva v presne vymedzenej oblasti vzhľadom na to, že existuje záväzná definícia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 2 bod 1

1. Akvakultúra“ je chov alebo kultivácia vodných organizmov pomocou techník určených na zvýšenie produkcie príslušných organizmov nad prirodzenú kapacitu prostredia. Počas chovného procesu alebo kultivácie až do výlovu a vrátane neho organizmy zostávajú vlastníctvom fyzickej alebo právnickej osoby;

1. Pojem akvakultúramá rovnaký význam, ako v článku 3 bod d) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 2 bod 2

2. „Akvakultúra založená na odlove“ predstavuje postup zberu „násadového“ materiálu od počiatočných fáz života po dospelé fázy z voľnej prírody a následný odchov na predajné rozmery pomocou techník akvakultúry.

2. „Akvakultúra založená na odlove“ predstavuje postup zberu jedincov vo voľnej prírodeich následné použitie v rámci akvakultúry

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zlepšiť text tak, aby bol jednotnejší, a objasniť jeho znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 2 bod 3

3. „Produkcia“ znamená výstup primárnych produktov zo sektora akvakultúry. Môže zahŕňať používanie intenzívnych alebo extenzívnych techník a zahŕňa výstup na priemyselné účely.

3. „Produkcia“ znamená výstup akvakultúry pri prvom predaji vrátane produkcie liahní a škôlok ponúkanej na predaj.

Odôvodnenie

Vypustenie definície „produkcie“. Táto formulácia je nejasná a vo francúzskom jazyku zle vyjadrená, pričom neprináša žiadnu pridanú hodnotu významu textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 2 bod 4

4. „Objem“ znamená:

vypúšťa sa

a) v prípade rýb, kôrovcov, mäkkýšov a iných vodných organizmov (okrem rastlín) ekvivalent hmotnosti produktu v živom stave (v tonách). V prípade mäkkýšov zahŕňa hmotnosť ulity,

 

b) v prípade vodných rastlín hmotnosť produktu v čerstvom stave (v tonách).

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 bod 5

5. „Jednotková hodnota“ znamená celkovú hodnotu produkcie (bez fakturovanej dane z pridanej hodnoty) pri prvom predaji, vyjadrenú v národnej mene platnej v danej krajine, v pomere k celkovému objemu produkcie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto dve definície sa presunuli do prílohy I pretože nemajú zásadný význam a navyše boli preformulované.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 pododsek 1a (nový)

 

Všetky ďalšie definície, ktoré sa uplatňujú na účely tohto nariadenia, sú stanovené v prílohe -I.

Odôvodnenie

Tento PDN sa odvoláva na existenciu ďalších definícií, ktoré boli presunuté z prílohy V do prílohy -I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3 odsek 1

1. Členský štát môže použiť výberové zisťovanie alebo iné relevantné zdroje na produkovanie údajov pokrývajúcich najmenej 90 % produkcie podľa objemu: údaje pokrývajúce zvyšnú časť produkcie možno získať odhadom.

1. Členské štáty použijú výberové zisťovanie alebo iné štatisticky overené metódy pokrývajúce najmenej 90 % celkovej produkcie podľa objemu alebo podľa počtu druhov pre produkciu liahní a škôlok v oblasti chovu rýb, bez toho, aby bol dotknutý ods. 4. Zvyšnú časť produkcie možno odhadnúť. Na odhad viac ako 10 % celkovej produkcie je možné predložiť žiadosť na udelenie výnimky podľa podmienok uvedených v článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 3 odsek 2

2. Použitie iných zdrojov ako zisťovanie podlieha poskytnutiu následného posúdenia štatistickej kvality týchto iných zdrojov.

(Netýka sa francúzskej verzie.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 odsek 3

3. Členský štát, ktorého celková ročná produkcia je nižšia ako 500 ton, môže predložiť odhady súhrnných údajov za celú produkciu.

3. Členský štát, ktorého celková ročná produkcia je nižšia ako 1000 ton, môže predložiť odhady súhrnných údajov za celú produkciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 3 odsek 3a (nový)

 

3a) Členské štáty určujú produkciu podľa druhov. Produkcia tých druhov, ktoré jednotlivo neprevyšujú 500 ton a nepredstavujú viac ako 5% hmotnosti produkcie podľa objemu v členskom štáte, sa však môže určiť odhadom alebo súhrnne. Produkcia liahní a škôlok v oblasti chovu rýb v počte týchto druhov sa môže odhadnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 4

Štatistika sa týka referenčného kalendárneho roka a vykazuje:

Údaje sa týkajú referenčného kalendárneho roka a pokrývajú:

– produkciu (objem a jednotkovú hodnotu) akvakultúry za každý druh podľa životného prostredia (sladkovodné a slanovodné) a podľa technológie;

1) ročnú produkciu (objem a jednotkovú hodnotu) akvakultúry,

– vstupy (objem a jednotkovú hodnotu) akvakultúry založenej na odlove;

2) ročné vstupy (objem a jednotkovú hodnotu) akvakultúry založenej na odlove,

produkciu materiálu z liahní (napr. ikry alebo mladé rybky) na vypustenie do kontrolovaného prostredia alebo do voľnej prírody;

3) ročnú produkciu materiálu z liahní a škôlok;

údaje o štruktúre sektora akvakultúry.

4) štruktúru sektora akvakultúry.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zlepšiť znenie a objasniť text.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 5 názov

Predkladanie štatistických údajov

Zasielanie údajov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 pododsek 1

Členské štáty predkladajú Komisii štatistiku podľa príloh I, II a III do deviatich mesiacov po skončení referenčného kalendárneho roka. Prvým referenčným rokom je rok 2007.

Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje podľa príloh I, II a III do dvanástich mesiacov po skončení referenčného kalendárneho roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 pododsek 2

Počnúc údajmi za rok 2007 a následne v trojročných intervaloch sa štatistika štruktúr podľa prílohy IV predkladá do deviatich mesiacov po skončení referenčného kalendárneho roka.

Počnúc údajmi za rok 2008 a následne v trojročných intervaloch sa údaje o štruktúrach podľa prílohy IV predkladajú Komisii (Eurostatu) do dvanástich mesiacov po skončení referenčného kalendárneho roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 pododsek 3

Premenné, ktoré štatistika vykazuje a forma, v akej sa predkladajú, sú obsahom príloh I, II, III a IV.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 pododsek 4

Definície jednotlivých premenných sú uvedené v prílohe V.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 6 názov

Správa o použitej metodike

Hodnotenie kvality

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 6 odsek 1

1. Pri prvom predložení údajov členské štáty poskytnú Komisii podrobnú správu o použitej metodike, v ktorej opíšu spôsob zberu a zostavenia údajov. Správa zahŕňa podrobné informácie o technikách odberu vzoriek a o zdrojoch, ktoré boli použité okrem zisťovania a hodnotenia kvality výsledných odhadov. Navrhovaná štruktúra správy o použitej metodike je uvedená v prílohe VI.

1. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) ročnú správu o kvalite zaslaných údajov. Pri prvom predložení údajov členské štáty poskytnú Komisii podrobnú správu o použitej metodike, v ktorej opíšu spôsob zberu a zostavenia údajov. Členské štáty v správe o kvalite opíšu spôsob zberu a zostavenia údajov. Správa zahŕňa podrobné informácie o technikách odberu vzoriek, metódach odhadu a zdrojoch, ktoré boli použité okrem zisťovania a hodnotenia kvality výsledných odhadov. Navrhovaná štruktúra správy o použitej metodike je uvedená v prílohe VI.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 6 odsek 3

3. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých zmenách údajov uvedených v odseku 1 do troch mesiacov od ich vzniku.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 7

Členským štátom sa môže podľa postupu stanoveného v článku 10 ods. 2 poskytnúť prechodné obdobie na vykonávanie tohto nariadenia v trvaní najviac tri roky od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

1. Členským štátom sa môže podľa postupu stanoveného v článku 10 ods. 2 poskytnúť prechodné obdobie (celý kalendárny rok) na vykonávanie tohto nariadenia v trvaní najviac tri roky od dátumu uplatňovania nariadenia v prípade, že si uplatňovanie tohto nariadenia na ich vnútroštátne štatistické systémy vyžaduje podstatné úpravy a mohlo by spôsobiť značné praktické problémy.

 

2. Príslušný členský štát predloží za týmto účelom Komisii riadne odôvodnenú žiadosť do 31. decembra 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 8 odsek 1

1. V prípade, že zahrnutie štatistiky za určitý sektor činností akvakultúry by národným orgánom spôsobovalo problémy neúmerné významu daného sektora, môže sa udeliť výnimka v súlade s postupom stanoveným v článku 10 ods. 2, ktorou sa členskému štátu povoľuje, aby z predkladaných národných údajov vylúčil údaje za tento sektor alebo aby na zber údajov za príslušný sektor využil techniky odberu vzoriek.

1. V prípade, že zahrnutie štatistiky za určitý sektor činností akvakultúry by národným orgánom spôsobovalo problémy neúmerné významu daného sektora, môže sa udeliť výnimka, ktorou sa členskému štátu povoľuje, aby z predkladaných národných údajov vylúčil údaje za tento sektor alebo aby využil metódy odhadu použité na poskytnutie údajov za viac ako 10 % celkovej produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 9

Aktualizácia príloh

Technické ustanovenia

Technické úpravy príloh sa uskutočňujú podľa postupu stanoveného v článku 10 ods. 3.

1. Technické úpravy príloh sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 10 ods. 3.

 

2. Forma, v akej sa zasielajú štatistiky, sa prijíma v súlade s riadiacim postupom stanoveným v článku 10 ods. 2.

Odôvodnenie

Text bol preformulovaný s cieľom jasne vymedziť, aký komitologický postup sa má uplatniť. Ďalej sa doplnil odkaz, týkajúci sa formátu zasielania štatistík v súlade s riadiacim postupom, ktorý prijíma Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 10 odsek 2

2. V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú ustanovenia článkov 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia. Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 tohto rozhodnutia je tri mesiace.

2. V prípade odkazu na tento odsek  sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8. Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 tohto rozhodnutia je tri mesiace.

Odôvodnenie

PDN sa netýka slovenskej jazykovej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 11 pododsek 1

Do troch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia a najmä o jej relevantnosti a kvalite.

Komisia do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky predloží hodnotiacu správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia a najmä o jej význame a kvalite.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je zlepšiť formuláciu textu, zdôrazňuje potrebu pravidelného predkladania správy zo strany Komisie a výhodnosť zberu štatistických údajov pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 11 pododsek 2

Správa takisto obsahuje analýzu nákladovej efektívnosti systému použitého na zber a spracovanie štatistiky, ako aj návrh najlepších postupov na zníženie pracovného zaťaženia členských štátov a posilnenie užitočnosti a kvality údajov.

V tejto správe sa tiež uvádza analýza nákladovej efektívnosti systému, ktorý sa používa na zber a spracovanie štatistických údajov a určujú sa najlepšie postupy na zníženie pracovného zaťaženia členských štátov a zvýšenie miery užitočnosti a kvality týchto údajov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorého cieľom je zlepšiť formuláciu textu, zdôrazňuje potrebu pravidelného predkladania správy zo strany Komisie a výhodnosť zberu štatistických údajov pre členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 788/96 sa týmto zrušuje.

1. Bez toho, aby bol dotknutý ods. 3 sa nariadenie (ES) č. 788/96 týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

 

3. Odchylne od článku 13 ods.2 sa na členský štát, ktorému bola udelená výnimka podľa článku 7, budú počas doby poskytnutého prechodného obdobia aj naďalej uplatňovať ustanovenia nariadenia (ES) č. 788/96.

Odôvodnenie

Tento PDN je zameraný na členské štáty, ktoré žiadajú o výnimku, aby sa mohli aj naďalej riadiť ustanoveniami zrušeného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

2. Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 1. januára 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Príloha -I (nová)

 

PRÍLOHA -I

 

Vymedzenie pojmov pre poskytnutie údajov o akvakultúre

 

Sladká voda je voda s trvalo zanedbateľnou slanosťou.

 

Slaná voda je voda značnej slanosti. Môže ísť o vodu, ktorej slanosť je trvalo vysoká (napr. morská voda) alebo značná, ale nie na trvalo vysokej úrovni (brakická voda). Slanosť môže podliehať cyklickým zmenám v dôsledku prílivu sladkej alebo morskej vody.

 

Druh je druh vodného organizmu, definovaný podľa medzinárodného 3-alfa kódu, ktoré stanovila Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) (zoznam druhov ASFIS pre potreby štatistík o rybolove).

 

Hlavné oblasti FAO sú zemepisné oblasti určené podľa medzinárodných dvojmiestnych digitálnych kódov, ktoré definovala FAO (príručka pre štatistické normy pre rybolov zostavená pracovnou skupinou pre koordináciu štatistík o rybolove (CWP); časť H: rybolovné oblasti pre štatistické účely).

 

Kód                          Zóna

 

01                  Vnútrozemské vody (Afrika)

 

05                  Vnútrozemské vody (Európa)

 

27                  Severovýchodný Atlantik

 

34                  Stredovýchodný Atlantik

 

37                  Stredozemné more a Čierne more

 

                  Iné zóny (špecifikujte)

 

Rybníky sú relatívne plytké a obvykle malé vodné plochy so stojatou vodou alebo slabým prietokom, ktoré sú veľmi často vytvorené umelým spôsobom. Tieto charakteristiky sa môžu tiež vzťahovať na prírodné vodné plochy, malé jazerá, plesá a iné vodné plochy malej veľkosti.

 

Liahne a škôlky sú miesta určené na umelé rozmnožovanie, liahnutie a chov počas počiatočných fáz životného cyklu vodných živočíchov. Na štatistické účely sa liahne obmedzujú na produkciu ikier. Produkciu mladých jedincov vodných živočíchov v počiatočnej fáze života zabezpečujú škôlky.

 

Ohradené priestranstvá a ohrady sú vodné oblasti ohraničené sieťami a inými prostriedkami, ktoré umožňujú voľný prietok vody. Je pre ne charakteristické, že zaberajú celý stĺpec vody od dna k hladine, čo obvykle predstavuje relatívne veľký objem vody.

 

Klietky sú uzavreté štruktúry, ktorých horná časť je otvorená alebo uzavretá. Sú tvorené zo sietí alebo iných priepustných materiálov, ktoré umožňujú voľný prietok vody z exteriéru. Tieto konštrukcie môžu byť plávajúce, zavesené alebo pripevnené k živnej pôde, pričom vždy umožňujú voľný prietok vody.

 

Nádrže a vodné náhony sú umelé jednotky vybudované pod alebo nad úrovňou zeme, ktoré umožňujú vysokú mieru prietoku vody, v ktorých sa prísne sleduje kvalita prostredia, ale ktorých voda sa nerecirkuluje.

 

Recirkulačné systémy sú systémy, v ktorých sa voda opätovne využíva po určitej forme spracovania (napr. filtrácii).

 

Vysadenie do kontrolovaného prostredia je zámerné vypustenie na ďalšie postupy v akvakultúre.

 

Vypustenie do voľnej prírody znamená zámerné vypustenie na doplnenie zásob riek, jazier a iných vôd na iné účely než na účely akvakultúry. Toto vypustenie možno následne využiť na lov v rámci činností rybného hospodárstva.

 

Objem znamená:

 

a) v prípade rýb, kôrovcov, mäkkýšov a iných vodných živočíchov ekvivalent hmotnosti produktu v živom stave. V prípade mäkkýšov zahŕňa hmotnosť ulity,

 

b) v prípade vodných rastlín hmotnosť produktu v čerstvom stave.

 

Jednotková hodnota znamená celkovú hodnotu (bez fakturovanej dane z pridanej hodnoty) produkcie (v národnej mene) v pomere k celkovému objemu produkcie v ekvivalente hmotnosti v živom stave.

(Tento text je prílohou V dokumentu KOM(2006)0864 s niektorými zmenami.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

príloha I

Text predložený Komisiou

Produkcia akvakultúry

Krajina:  Rok:

Druh

 

Sladkovodný chov

Slanovodný chov

Súčet

3-alfa kód

Národný názov

Odborný názov

Hlavná oblasť FAO

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBY (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulačné systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh

 

Sladkovodný chov

Slanovodný chov

Súčet

3-alfa kód

Národný názov

Odborný názov

Hlavná oblasť FAO

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Kôrovce (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäkkýše (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo dna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSKÉ RIASY (hmotnosť v čerstvom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ VODNÉ ORGANIZMY (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Produkcia akvakultúry, s výnimkou liahní a škôloka)

Krajina:  Rok:

Druh

 

Sladká voda

Slaná voda

Súčet

3-alfa kód

Bežný názov

Odborný názov

Hlavná oblasť FAO

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

Objem (v metrických tonách)

Jednotková hodnota (v národnej mene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYBY (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

Klietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulačné systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kôrovce (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

Klietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulačné systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mäkkýše (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo dna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSKÉ RIASY (hmotnosť v čerstvom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybie ikry (určené na ľudskú spotrebu)b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ VODNÉ ORGANIZMY (hmotnosť v živom stave)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Okrem druhov pre akváriá a okrasné druhy.

b) Rybie ikry určené na spotrebu, ktoré sú uvedené v tomto riadku, odkazujú iba na ikry získané za účelom ich spotreby v štádiu prvého predaja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Príloha II

Text predložený Komisiou

Materiál pre akvakultúru založenú na odlove

Krajina:  Rok:

Druh

Jednotka (spresnite)a)

Hodnota (v národnej mene)

3-alfa kód

Národný názov

Odborný názov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) počet alebo tony

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Vstupy pre akvakultúru založené na odlovea)

Krajina:  Rok:

Druh

Jednotka (spresnite)b)

Hodnota (v národnej mene)

3-alfa kód

Bežný názov

Odborný názov

RYBY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÔROVCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄKKÝŠE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            a) Okrem okrasných druhov a rastlín pre akvaristiku.

                                            b) Hmotnosť alebo počet, ak sa uvádza počet, musí sa tiež uviesť koeficient prepočtu na hmotnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Príloha III

Text predložený Komisiou

Výstup liahní

Krajina:  Rok:

Druh

Fáza životného cyklu

Počet (v miliónoch)

3-alfa kód

Národný názov

Odborný názov

Ikrya)

Mladé rybkya)

Vypustené do kontrolovaného prostredia (na odchov)

Vypustené do voľnej prírodyb)

Určené na spracovanie (napr. kaviár)

Neznáme miesto určenia

Súčet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Označte „X“ v príslušnom stĺpci

b) Nepovinné

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Výstup liahní a škôloka)

Krajina:  Rok:

Druh

Fáza životného cyklu

Počet (v miliónoch)

3-alfa kód

 

Bežný názov

 

Odborný názov

 

Počet (v miliónoch)

 

Počet (v miliónoch)

 

 

 

Vypustené do kontrolovaného prostredia (na odchov)b) (v miliónoch)

Vypustené do voľnej prírodyb)

(v miliónoch)

Ikry

Mladé jedince

Ikry

Mladé jedince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Okrem druhov pre akváriá a okrasné druhy.

b) Nepovinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Príloha IV

Text predložený Komisiou

Údaje o štruktúre sektora akvakultúry

Krajina:  Rok:

Metóda chovu

Hlavná oblasť FAO

Sladkovodný chova)

Slanovodný chova)

Spolua)

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

RYBY

 

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulačné systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Uveďte veľkosť zariadenia v príslušnom stĺpci (v tisícoch m3 alebo v hektároch)

Metóda chovu

Hlavná oblasť FAO

Sladkovodný chova)

Slanovodný chova)

Spolua)

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

Kôrovce

 

 

 

 

 

 

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄKKÝŠE

 

 

 

 

 

 

 

Na dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo dna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSKÉ RIASY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNÉ VODNÉ ORGANIZMY

 

 

 

 

 

 

 

a) Uveďte veľkosť zariadenia v príslušnom stĺpci (v tisícoch m3 alebo v hektároch)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Údaje o štruktúre sektora akvakultúry

Krajina:  Rok:

 

 

Sladká voda

Slaná voda

Súčet

 

Hlavná oblasť FAO

 

Veľkosť objektovc)

 

Veľkosť objektovc)

 

Veľkosť objektovc)

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

v tisícoch m3

Hektáre

RYBY

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klietky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recirkulačné systémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÔROVCE

Rybníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrže a vodné náhony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohradené priestranstvá a ohrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatívne metódy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄKKÝŠE

Na dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo dnab)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné metódyb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORSKÉ RIASY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Okrem druhov pre akváriá a okrasné druhy.

b) Ak sa kôrovce chovajú na povrazoch, je možné použiť jednotku dĺžky.

c) Zohľadní sa potenciálna kapacita.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Príloha V

 

Príloha sa vypúšťa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Príloha VI bod 2 pododsek 2

• Opíšte metódy použité pri zbere údajov (napr. poštové dotazníky, osobné rozhovory, cenzus alebo odber vzoriek a frekvencia zisťovania) pre každú časť sektora akvakultúry.

• Opíšte metódy použité pri zbere údajov (napr. poštové dotazníky, osobné rozhovory, cenzus alebo odber vzoriek, frekvencia zisťovania a metódy odhadu) pre každú časť sektora akvakultúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Príloha VI bod 3 úvodná časť

Spoľahlivosť a reprezentatívnosť údajov.

Kvalitatívne aspekty v súlade s Kódexom postupov európskej štatistiky1 .

 

__________

1 (KOM(2005)0217).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Príloha VI bod 3 pododsek 1

• V prípade, že pre určité prvky údajov sú použité techniky odberu vzoriek, opíšte použité metódy a uveďte odhad miery využitia a spoľahlivosti týchto metód.

• V prípade, že pre určité prvky údajov sú použité techniky odhadu, opíšte použité metódy a uveďte odhad miery využitia a spoľahlivosti týchto metód.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Príloha VI bod 3 pododsek 1

• V prípade, že pre určité prvky údajov sú použité techniky odberu vzoriek, opíšte použité metódy a uveďte odhad miery využitia a spoľahlivosti týchto metód.

• V prípade, že pre určité prvky údajov sú použité techniky odhadu, opíšte použité metódy a uveďte odhad miery využitia a spoľahlivosti týchto metód.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Odôvodnenie návrhu

Cieľom návrhu Komisie je nahradiť platné právne predpisy Spoločenstva, ktoré vychádzajú z nariadenia Rady (ES) č. 788/96 o predkladaní štatistík o produkcii chovu rýb členskými štátmi.

Právne predpisy Spoločenstva v tejto oblasti nadobudli účinnosť pred viac ako desiatimi rokmi. Členské štáty podľa týchto právnych predpisov predkladajú Komisii ročné údaje o objeme produkcie akvakultúry. Odvetvie mimochodom oceňuje dostupnosť informácií, ktoré sa zbierajú týmto spôsobom už niekoľko rokov.

Od prijatia tohto textu však akvakultúra zaznamenala značný rast. Súčasná situácia v tomto odvetví má vo viacerých európskych regiónoch veľký spoločensko-hospodársky význam, pretože im umožňuje rozvoj spracovateľského priemyslu, ktorý má veľkú budúcnosť.

Potreba širšieho spektra údajov sa preto stala nevyhnutnou z pohľadu rozvoja a racionálneho riadenia v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH).

Všeobecný kontext a ciele návrhu Komisie

Vo svete, v ktorom sa zdroje rybolovu stávajú vzácnymi a v ktorom svetový dopyt po rybách a plodoch mora neustále rastie, získava akvakultúra čoraz väčší význam.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) dokonca predpokladá, že v budúcnosti by akvakultúra mohla pokryť väčšinu príslušného dopytu.

Európska akvakultúra by preto mohla využiť túto situáciu: významný trh, dlhá tradícia v oblasti chovu mäkkýšov a rýb v sladkej a morskej vode, dynamický špičkový výskum, moderná technológia, kvalifikovaní a skúsení podnikatelia a chovatelia rýb, klimatické podmienky a chovné miesta zodpovedajúce potrebám chovaných druhov.

Odvetvie akvakultúry EÚ predstavuje celkovo 1,3 milióna ton produktov rybného hospodárstva za rok, čo zodpovedá sume približne 3 mld. EUR. Ide približne o jednu tretinu celkovej hodnoty produkcie odvetvia rybného hospodárstva v EÚ a zhruba jednu pätinu jej objemu. V niektorých členských štátoch je hodnota produktov chovu vyššia, ako hodnota dovezených produktov. V iných predstavuje akvakultúra dôležitú časť celkovej produkcie.

Okrem toho, že ide o významné zdroje produktov pre európskych spotrebiteľov, ponúka odvetvie akvakultúry tiež možnosti značných pracovných miest v regiónoch, ktoré sú závislé od rybolovu.

Akvakultúra predstavuje v Európe viac ako 80 000 pracovných miest na plný a čiastočný úväzok, čo zodpovedá 57 000 pracovným miestam na plný úväzok.

Európske odvetvie akvakultúry je tiež vystavené ťažkostiam, ktoré sa odrážajú na produkcii, medzi ktoré patrí dostupnosť voľného priestranstva a kvalitnej vody, alebo opatrenia na ochranu verejného zdravia a životného prostredia.

Akvakultúra sa rozvinula v celej Únii, často vo vidieckych oblastiach alebo okrajových regiónoch, ktoré sú závislé na rybolove a v ktorých sú už tradične iné možnosti zamestnania obmedzené.

Iba ako príklad možno uviesť, že v Grécku pochádza z akvakultúry 100 000 ton z 200 000 ton rýb.

Niektoré krajiny Európskej únie majú väčšiu tradíciu chovu rýb, ako iné, čo vysvetľuje rôznorodosť existujúcich štruktúr od malých remeselných podnikov po nadnárodné priemyselné podniky.

Potreba rozšíreného zberu štatistických údajov o akvakultúre vychádza z potreby disponovať dôveryhodnými vyhliadkami a celkovým prehľadom o podnikoch v oblasti akvakultúry, ich spôsobe chovu a rôznych podmienkach produkcie.

Je dôležité zosúladiť štatistické údaje na úrovni Spoločenstva. Zber a potrebná infraštruktúra na zvýšenie a overenie dôveryhodnosti týchto údajov sú prvoradou úlohou zo strany členských štátov.

Pripomienky spravodajcu a navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Spravodajca vníma predložený návrh celkovo pozitívne, vzhľadom na to, že môže prispieť k zlepšeniu a zjednodušeniu platných právnych predpisov a zníženiu administratívnej záťaže členských štátov.

Súčasná organizácia štatistického systému sa medzi jednotlivými členskými štátmi môže výrazne líšiť, a predložený návrh preto nesmie spôsobiť vnútroštátnym správnym orgánom dodatočné výdavky.

V tomto zmysle Európska komisia opakovane umožnila členským štátom postupovať pružnejšie pri uplatňovaní nariadenia. Ide najmä o články 7 a 8, ktoré sa týkajú prechodného obdobia a výnimiek.

S cieľom objasniť viaceré body predloženého návrhu sa uskutočnili ďalšie odborné rokovania so zástupcami Komisie, GR pre rybné hospodárstvo a Eurostatu.

Spravodajca sa domnieva, že zavedené zmeny by mali umožniť lepší prenos ročných údajov o objeme produkcie odvetvia akvakultúry a že tieto zmeny uľahčia prístup k potrebným informáciám.

Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú za cieľ zlepšiť text tak, aby bol zrozumiteľnejší a jednotnejší, zohľadniť ťažkosti niektorých členských štátov a stanoviť, aby Európsky parlament a Rada o uplatňovaní tohto nariadenia informovali a pravidelne ho sledovali.

Pokladáme za dôležité zdôrazniť, že vo francúzskom jazykovom znení je potrebné používať výraz „štatistika“.

Ukázalo sa, že v anglickom znení dokumentov pracovnej skupiny Eurostatu sú výrazy „statistics“ (štatistika) a „data“ (údaje) vzájomne zameniteľné.

Vo francúzskom jazyku sú však tieto výrazy odlišné, vzhľadom na to, že pod výrazom „statistiques“ (štatistika) rozumieme spracované informácie, konečný produkt, zatiaľ čo pod výrazom „données“ (údaje) rozumieme nespracované informácie.

Preto sa stanovuje, že Komisia v lehote do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o štatistike zostavenej podľa tohto nariadenia a najmä o jej relevantnosti a kvalite.

V tejto správe sa tiež uvedie analýza nákladovej efektívnosti systému, ktorý sa používa na zber a spracovanie štatistických údajov a určia sa najlepšie postupy na zníženie pracovného zaťaženia členských štátov a zvýšenie miery užitočnosti a kvality týchto údajov.

Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie, ak dôjde k zapracovaniu zmien na základe predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.


POSTUP

Názov

Štatistiky akvakultúry

Referenčné čísla

KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

17.1.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

  dátum rozhodnutia

 

 

 

 

 

Rozšírená spolupráca

  dátum oznámenia na schôdzi

 

 

 

 

 

Spravodajca

  dátum menovania

Philippe Morillon

25.1.2007

 

Predchádzajúci spravodajca

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

 

Námietky voči právnemu základu   dátum stanoviska JURI

 

 

 

Zmena výšky finančných prostriedkov  dátum stanoviska BUDG

 

 

 

Konzultácia s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom – dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Konzultácia s Výborom regiónov –dátum rozhodnutia na schôdzi

 

Prerokovanie vo výbore

10.4.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

19.12.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Avril Doyle, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Thomas Wise

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

7.1.2008

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia