Процедура : 2007/2106(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0003/2008

Внесени текстове :

A6-0003/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0033

ДОКЛАД     
PDF 465kWORD 401k
8.1.2008
PE 390.513v01-00 A6-0003/2008

по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала

(2007/2106(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Fiona Hall

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала

(2007/2106(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545),

–    като взе предвид работния документ на службите на Комисията (SEC(2006)1173), придружаващ гореспоменатото съобщение на Комисията от 19 октомври 2006 г.,

–    като взе предвид оценката на въздействието на плана за действие (SEC(2006)1174) и резюмето (SEC(2006)1175),

–    като взе предвид съобщението на Комисията от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001),

–    като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г. относно одобрения от Европейския съвет „План за действие на Европейския съвет (2007-2009 г.) – енергийна политика за Европа“ (7224/07),

–    като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите(1),

–    като взе предвид Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд(2),

–    като взе предвид Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия на вътрешния енергиен пазар(3),

–    като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергопотребяващите продукти(4),

–    като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефикасността на крайното потребление на енергия и енергийните услуги(5),

–    като взе предвид Решение 2006/1005/ЕО на Съвета от 18 декември 2006 г. относно сключването на споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координиране на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване(6) и текста на гореспоменатото споразумение(7),

–    като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване за енергийна ефективност (COM(2006)0576),

–    като взе предвид Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013 г.)(8) и по-специално глава ІІІ, дял ІІ от нея относно програмата „Интелигентна енергия - Европа“,

–    като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследователска дейност, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)(9),

–    като взе предвид Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г., който позволява доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО)(10),

–    като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно Зелената книга „Енергийната ефективност или как да правим повече с по-малко“(11),

–    като взе предвид резолюцията си от 14 декември 2006 г. относно Зелената книга „Европейска стратегия за устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергетика“(12),

–    като взе предвид член 45 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие (A6-0003/2008),

А. като има предвид, че ще последват неуправляеми промени в климата, ако глобалните температури се повишат с повече от 2 градуса по Целзий над прединдустриалните равнища, както се потвърждава, наред с другото, в доклада от м. май 2007 г. на междуправителствената група относно промените в климата; като има предвид, че до 2015 г. е наложително драстично намаляване на въглеродните емисии, ако повишаването на глобалните температури не трябва да надвиши 2 градуса по Целзий; като има предвид, че по-ефективното използване на енергията е най-непосредственият и икономически най-ефективният начин за намаляване на въглеродните емисии;

Б.  като има предвид, че енергийната ефективност ще играе ключова роля за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от вноса на енергия, за решаване на проблема с бъдещия недостиг на енергийни ресурси и за ограничаване на ефекта от енергийните ценови шокове;

В.  като има предвид, че оценката на въздействието на плана за действие за енергийна ефективност отчете липса на възможности за изпълнение на всички нива на изготвяне на политиката в рамките на Комисията и прецени, че ще са необходими 20 допълнителни служители за успешното провеждане на плана за действие;

Г.  като има предвид, че Директива 2002/91/ЕО беше въведена целесъобразно само от пет държави-членки;

Д. като има предвид, че Директива 2006/32/ЕО изисква държавите-членки да представят на Комисията до 30 юни 2007 г. национален план за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ); като има предвид, че към 1 септември 2007 г. Комисията получи само девет НПДЕЕ и че към 30 октомври 2007 г. все така само петнадесет НПДЕЕ;

Е.  като има предвид, че прилагането от държавите-членки на Директива 2004/8/ЕО изостава и е далеч от съвършенство по отношение на международния пазар;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз е един от най-богатите и технологично напреднали региони в света; като има предвид, че Европейският съюз е увеличил икономическия си ръст с близо 40 % и средния доход на глава от населението с една трета от 1990 г. насам; като има предвид, че за същия период търсенето на енергия и енергийни ресурси е нараснало само с 11 %;

З.  като има предвид, че информационните и комуникационни технологии, ако са подадени правилните сигнали за политика, биха могли да доведат до допълнителен прираст на продуктивността над наложената от ЕС цел от 20 %; като има предвид, че определени технологии като „умните“ мрежови технологии, системите за интелигентно управление и „пъстрите“ компютърни технологии следва да са обект на препоръки за ефективна политика;

1. приветства горепосочения план за действие за енергийна ефективност за 2006 г. и неговите цели и обхват;

2.  счита, че повишаването на енергийната ефективност с повече от 20 % до 2020 г. заедно с подобренията в резултат на независими структурни или ценови ефекти, е технически и икономически напълно постижима цел и призовава Комисията и държавите-членки да гарантират изпълнението й, както и на целите, отнасящи се до промените в климата;

3.   с голямо безпокойство отбелязва, че държавите-членки не са въвели изцяло съществуващото законодателство и изостават от графика;

4.  изтъква потребността от прилагане на политиката за енергийна ефективност на всички управленски равнища;

5.  отбелязва, че прилагането от държавите-членки на Директива 2004/8/ЕО не е пълно и значително изостава от графика;

6.  порицава неуспеха да бъдат определени необходимия брой длъжностни лица от Комисията, за да се гарантира цялостното и своевременно въвеждане както на плана за действие, така и на законодателството в областта на енергийната ефективност, на което се основава той;

7.   изразява съжаление, че от 21 дейности на Комисията, предвидени за изпълнение през 2007 г. в плана за действие, към 1 септември 2007 г. бяха напълно осъществени само три, като същевременно отбелязва, че към 30 октомври 2007 г. 16 от 21 дейности, предвидени за 2007 г., бяха отчетени от Комисията като „в процес на изпълнение“ и изразява съжаление за сериозното изоставане от графика за приемане на минимални стандарти за енергийна ефективност на приоритетни групи продукти;

8.  порицава факта, че голяма част от правителствата на държавите-членки не успяха да дадат приоритет на цялостното и своевременно въвеждане и спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност, въпреки реториката относно борбата срещу климатичните промени и намаляването на вноса на енергия в ЕС;

9.  настоятелно призовава Комисията да ускори изработването на бъдещ меморандум за разбирателство за сътрудничество със Съвета на европейските енергийни регулаторни органи (CEER), който ще формулира общи насоки и общ кодекс на поведение с цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление във всички сектори;

10. призовава за спешна и откровена оценка в Комисията и във всяка държава-членка на недостига на капацитет и на другите препятствия, които до момента доведоха до непълното въвеждане на законодателството в областта на енергийната ефективност и на начините, по които този недостиг и тези препятствия могат да бъдат преодолени;

11. отбелязва по-специално широко разпространената липса на проста, лесно достъпна информация и организационна подкрепа по въпросите на енергийната ефективност при внезапно възникнала необходимост (например при повреда на домакински електроуред или друг вид оборудване) или необходимост, свързана с конкретни събития (например смяна на жилището); счита, че липса на внимание към практическите нужди на гражданите подкопава голяма част от схемите за енергийна ефективност и в резултат на това подчертава значението на практическата помощ и авансовото финансиране;

12. подчертава, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ) следва да бъдат насърчавани като ключов елемент за увеличаване на енергоспестяването в различни сектори като транспорта, строителството, енергетиката и промишлеността; в тази връзка приветства проучването на Комисията за възможния принос на различни новаторски технологии, основани на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), с цел да се подобри енергийната ефективност на икономиката на ЕС и да се намалят емисиите на парникови газове преди 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да включи системите за интелигентно управление като цяло, както и „умните“ мрежови технологии и вградените системи в частност във въпросите, обхванати от проучването;

Оборудване и домакински електроуреди

13. приветства стратегията за приемане на минимални стандарти за енергийна ефективност и призовава Комисията да установи и приложи преди 2008 г. по отношение на климатичните инсталации и всички видове телевизионни апарати; настоява това да бъде осъществено едновременно с динамично преразглеждане на етикетирането и отбелязва, че маркировката СЕ може да допринесе за налагането на минимални стандарти за енергийна ефективност; призовава държавите-членки да отделят повече ресурси за наблюдение на пазара;

14. одобрява прибавянето на битовото осветление към списъка на приоритетните групи продукти и подчертава колко е важно Комисията да се придържа към предложения график за изтегляне от пазара на най-нискоефективните електрически крушки в съответствие със заключенията на Европейския съвет от м. март 2007 г.;

15. отбелязва прогреса, постигнат напоследък в областта на LED технологията за осветителни тела; призовава Комисията да търси начини за ускоряване на изследователската дейност по отношение на LED лампите и за разширеното им използване;

16. призовава Комисията да определи графици за изтеглянето от пазара на всички видове оборудване, електрически уреди и други енергопотребяващи продукти, които са с най-ниска енергийна ефективност, като например външни отоплителни уреди;

17. приветства факта, че се набляга на намаляване на загубите от поддържане на режим на готовност (stand-by) и че се насърчава разпространението на продукти и технологии, които гарантират, че енергопотребяващите уреди използват енергия само когато такава е действително необходима; призовава Комисията да излезе с изискване разходът на енергия в режим на готовност да е 1 W и да проучи възможността за икономия на енергия едновременно чрез свеждане до минимум и премахване на неоправданото потребление в режим на готовност и по-специално пасивния режим на готовност;

18.  приветства подписването на ново споразумение „Енергийна звезда“ със Съединените щати, чрез което се установяват общи стандарти за енергийна ефективност за офис оборудване и по-специално прибавянето на задължителна разпоредба относно възлагането на обществени поръчки в регламента по прилагането на споразумението; настоятелно приканва Комисията да продължи преговорите за разширяване на обхвата на сътрудничеството между ЕС и САЩ по споразумението „Енергийна звезда“ с повече продукти, в съответствие със задължението, поето по време на срещата на върха ЕС-САЩ на 30 април 2007 г.;

19. приветства предложението до 2010 г. да бъдат установени минимални стандарти за енергийна ефективност за всички уреди и оборудване с високо енергопотребление; призовава Комисията да започне с онези продукти на пазара, които са с най-ниска енергийна ефективност;

20. поддържа усилията на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка при технологии за отопление и охлаждане и по-специално с оглед на използването на първична енергия, така че потребителите да имат гарантирано достоверна информация относно най-ефективните и благоприятни за околната среда алтернативи, предлагани на пазара на оборудване за отопление и охлаждане на сгради;

21. настойчиво призовава за стриктно прилагане на изискванията от 2006 г. относно инсталацията на „интелигентни“ измервателни уреди (smart meters), така че да са по-добре осведомени потребителите за изразходваната електроенергия и да се подпомагат доставчиците на енергия да управляват по-ефективно потреблението, както и да се усъвършенстват изискванията относно свързаните с енергийна ефективност статистически данни;

22. призовава за определяне на стандарт за използването на „интелигентни“ топломери в системите за централно парно отопление и отдалечените отоплителни мрежи с цел да се насърчава по-отговорно поведение от страна на крайните потребители („плащане на консумираното“) и да се изоставят системите с предплащане на фиксирана сума, които имат точно противоположното въздействие;

23. счита, че индустриалните технологии следва да гарантират ниска енергоемкост на производствения процес; отбелязва значителния потенциал за енергоспестяване, който може да се осъществи при намаляване на масата на моторните превозни средства и средствата за обществен транспорт;

Изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд

24. настойчиво призовава Комисията да ускори процедурите за нарушение срещу онези държави-членки, които все още не са въвели или не прилагат напълно Директива 2002/91/ЕО;

25. като взима предвид дългия живот на сградите, отбелязва, че от първостепенно значение е да се гарантира строежът на нови сгради по възможно най-високите стандарти за енергийна ефективност и привеждането на съществуващия сграден фонд в съответствие със съвременните стандарти; счита, че разрушаването на енергийно неефективни сгради в съчетание със строителството на енергоефективни нови сгради би могло да бъде подкрепяно в някои случаи като алтернатива на енергийното саниране;

26. призовава Комисията да преработи Директива 2002/91/ЕО, така че от 2009 г. да са включени по смисъла на член 6 всички сгради, нуждаещи се от отопление или охлаждане, независимо от големината им;

27. призовава Комисията да отчете в прегледа си на енергийната ефективност на котлите факта, че комбинираните котли (комбинирано микро-производство на топлина и електричество) засега са най-ефективни и съответно да установи минимални изисквания за енергийната им ефективност;

28. приветства предложението за установяване на минимални изисквания за енергийна ефективност за нови и реконструирани сгради и за сградни елементи като например прозорци и филми за прозорци;

29. призовава Комисията да направи предложение за законово обвързващо изискване след 2011 г. всички нови сгради, нуждаещи се от отопление и/или охлаждане да бъдат строени по стандартите за пасивни сгради или по еквивалентни стандарти за нежилищни сгради, а също така и за изискване за използване на технологии за пасивно отопление и охлаждане от 2008 г. нататък;

30. призовава Комисията да обмисли постепенното включване на всички сгради в градски мрежи за отопление и охлаждане с цел да се намали използването на изкопаеми горива за отопление и охлаждане, като се оползотворят възникващите при преобразуване на енергия загуби;

31. призовава Комисията да обмисли архитектурни решения за пасивно отопление и охлаждане, например характеризиращи се с термични свойства структури в строителството, когато разглежда данъчно облагане и други мерки за насърчаване на енергийната ефективност;

32. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават използването на възобновяеми енергийни източници за охлаждане в градовете като ефикасно алтернативно решение за нарастващото търсене в областта на климатичните инсталации;

33. призовава Комисията да създаде открита и достъпна за гражданите на Съюза база данни относно мерките на национално, регионално и местно равнище за насърчаване на енергийната ефективност на сградите и по-специално финансовите мерки, която да послужи за обмен на добри практики в ЕС и за целите на обществената информация и осведоменост;

Производство и доставка на енергия

34. настоятелно призовава държавите-членки да включат в националните си планове за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ) повишаване на високоефективното комбинирано производство на енергия, да преминат към комплексно планиране на захранването с електричество, отопление и охлаждане и в по-общ смисъл да предприемат мерки за насърчаване на употребата и да премахнат административните пречки за производството на енергия в малък мащаб и за комбинираното микро-производство на енергия; настоятелно призовава Комисията да гледа неблагоприятно на национални НПДЕЕ, в които тези условия не са включени;

35. изтъква, че транспортът и разпределението са сред причините за енергийните загуби и прекъсванията на електрозахранването и подчертава ролята, която могат да изиграят децентрализираното маломащабно и диверсифицирано електропроизводство за гарантиране на сигурността на доставките и намаляване на загубите; счита, че трябва да се създадат стимули, насочени към подобряване на инфраструктурата с цел намаляване на загубите от пренос и разпределение;

36. призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на пазара на топлинна енергия, тъй като топлината заема най-голям дял от потреблението на енергия, както и на мерките (градоустройство, картографиране на топлинните загуби и инвестиционни стимули), които ще позволят възстановяване на остатъчната топлина от възобновяемите източници чрез развиване на градски инфраструктури за отопление и охлаждане;

37. призовава Комисията внимателно да следи прилагането на Директива 2004/8/ЕО и да прецени дали схемите за подкрепа съумяват да „впрегнат“ националния потенциал за високоефективно комбинирано производство;

38. обръща внимание на Комисията върху необходимостта от внедряването на локални мрежи за охлаждане като ефикасна алтернатива и решение за нарастващото търсене в областта на климатичните инсталации, както и за драстично намаляване на свързаните с това емисии на CO2;

39. призовава Комисията да разшири обхвата на съществуващите финансови стимули и към разработки, позволяващи захранването на съществуващите мрежи за енергия от изкопаеми горива с енергия от възобновяеми източници; счита, че подобряването на съществуващите мрежи би повишило значително ефективността на производството на енергия от възобновяеми източници в по-кратък срок и с по-малки разходи, като същевременно би подпомогнало увеличаването на сигурността на доставките в резултат на такива навременни подобрения;

Транспорт

40. призовава Комисията да въведе минимални изисквания за енергийна ефективност за всички видове транспортни средства, включително обществения транспорт; подчертава необходимостта от енергоефективна транспортна политика, ориентирана към обществения транспорт, придвижването с велосипеди и пеш в градските зони; приветства Зелената книга за градския транспорт и призовава Комисията да постави началото на инициатива, която да се отнася конкретно до градския транспорт и въпроса за обединяването на опазването на климата, енергоспестяването и общественото здраве в обща политика за устойчива градска мобилност; насърчава европейските градове да обмислят мерки за намаляване на емисиите на CO2 от автомобили и пътнически леки автомобили, например чрез налагане на градски пътен данък; припомня, че въвеждането на задължителни ограничения на годишните емисии от автомобили спрямо всички продадени нови пътнически леки автомобили допринася ЕС да постигне целите си относно емисиите на CO2;

41. призовава Директива 1999/94 ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили(13) да бъде променена така че да даде възможност за ясно етикетиране с класове за енергийна ефективност от A до G, използвани при етикетирането на електроуреди; предлага най-малко 20 % от пространството, отделено за реклама и търговия с нови автомобили да съдържа информация за разхода на гориво и емисиите;

42. изразява съжаление, че предложението за директива относно данъчното облагане на пътническите леки автомобили, с което се цели намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с поетите от ЕС ангажименти в рамките на Протокола от Киото, все още не е прието от Съвета, и настоятелно призовава за неговото своевременно прилагане;

43. призовава Комисията за създаването на рамкова стратегия, която да способства за значителни подобрения в енергийната ефективност на градския обществен транспорт, като задължава операторите на градски и крайградски обществени превози да извършват проучвания, включително проучвания за приложимост, относно системата и нивата на ефективност и обслужване, като стратегията цели хоризонталните схеми за подкрепа и развитие на системите за обществен транспорт да се приведат в съответствие с по-строги условия за ефективност и съгласуваност;

44. приветства съвместното предприятие „Чисто небе“, чиято цел е да доведе до по-чиста, екологично устойчива и енергоефективна авиация;

Финансови договорености и регионална политика

45. отбелязва значението на достъпа до структурни фондове за финансиране на енергийната ефективност чрез институции като Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с помощта на частни банкови схеми;

46. призовава Комисията да повиши от 3 % на поне 5 % дела на структурния и кохезионния фонд, предназначен за подобряване на енергийната ефективност на съществуващите жилища и да изиска държавите-членки да се възползват пълноценно от тази възможност;

47. изразява съжаление за сложността на голяма част от финансирането на енергийната ефективност от страна на ЕС, въпреки съществуването на финансовата инициатива Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия (JEREMIE); отбелязва, че липсата на лесно и достъпно финансиране представлява огромно препятствие особено за малки и за микропредприятия, които не разполагат с необходимия капацитет, за да получат достъп до комплексни програми;

48. отбелязва огромното значение на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в областта на енергийната ефективност; призовава държавите-членки, регионалните органи на управление, местните органи на управление и НПО да се възползват от финансирането, достъпно чрез Седмата рамкова програма, структурните фондове и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновация/Интелигентна енергия - Европа, които са предназначени да насърчават изследователската дейност в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни технологии, както и развитието на нови видове енергиен транспорт и съоръжения за складиране, целящи да намалят загубите на енергия; настоятелно приканва Комисията да откликне щедро на призивите за финансиране на изследвания в областта на енергийната ефективност; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират висока приоритетност на енергийната ефективност в контекста на трайните усилия, полагани, за да се използват максимално програмите на ЕС за изследователска дейност и технологично развитие;

49. призовава микропредприятията да бъдат третирани като домакинства и да им бъде предлагано облекчено финансиране за подобрения, свързани с енергийната ефективност, като например авансово предоставяне на финансова помощ;

50.  призовава Комисията да подкрепи правила за държавна помощ, които са по-благоприятни по отношение на мерките за енергийна ефективност (като еко-иновациите и подобренията на продуктивността); счита, че такива правила следва да бъдат прости, практични и прозрачни, и да премахват пречките пред прилагането на мерките за енергийна ефективност на практика;

51. приканва Комисията спешно да предложи конкретни мерки, целящи постигането на по-висока енергийна ефективност в най-отдалечените области, в съответствие с техните конкретни характеристики, произтичащи от постоянните ограничения, които изпитват;

52. подчертава ролята на местните и регионални агенции по енергетика за ефективното прилагане на мерките за енергийна ефективност; призовава за участието на всички агенции (европейски, национални и местни) при изготвянето и прилагането на планове за действие за енергийна ефективност;

Облагане с данъци

53. призовава Съвета да насърчи държавите-членки да прилагат по-ниска ставка на данъка върху добавената стойност за труд, материали и елементи, подобряващи енергийната ефективност на сградите; призовава Съвета да гарантира, че целта, свързана с повишаване на енергийната ефективност в сградите, е последователно отразена в цялостната данъчна система;

54. насърчава държавите-членки да използват в максимална степен възможността за намаляване на ставката по ДДС върху труда при обновяването и ремонта на частни жилища с цел повишаване на енергийната ефективност; приветства решението на Комисията да прави оценка на ефективността на данъчните кредити както за потребителите, които закупуват енергийно ефективни електроуреди, така и за предприятията, които произвеждат и рекламират такова оборудване;

55. отбелязва, че данъчното облагане е от компетентността на държавите-членки; отбелязва, че данъчните инструменти, избрани от държавите-членки, могат да бъдат съставна част на всички НПДЕЕ; застъпва се за поемане на свързаните с околната среда разходи;

56. призовава всички държави-членки да въведат конкретни стимули, с които да насърчават домакинства, микропредприятия и частни стопани да изпълняват мерките за енергийна ефективност и да купуват енергоефективни продукти;

57. счита, че при определени обстоятелства би могло да се предоставят данъчни стимули за разрушаването на енергийно неефективни сгради в съчетание със строителството на нови енергоефективни сгради;

Промяна на поведението

58. посочва огромната роля на публичния сектор за популяризирането на решения за енергийна ефективност;

59. изразява съгласие, че програми за образование и обучение в областта на енергийната ефективност трябва да играят ключова роля, по-специално за малките и средни предприятия; отбелязва, че въпросното образование следва да започва в ранна възраст, като се включат курсове на тази тематика в учебните програми на училищата в ЕС; отбелязва, че представянето на иновационни техники за строителство и енергийно управление ще изисква голям брой съответно квалифицирана работна ръка; загрижен е, че държавите-членки все още не са представили подходящи програми за обучение с цел придобиване на умения в областта на енергийната ефективност; призовава изискванията за човешките ресурси да се разглеждат като основен елемент на НПДЕЕ;

60. насърчава регионалните и местните власти да развиват тесни сътрудничества с регионалните енергийни агенции, за да се подобрят структурите за обучение за енергийните техници и професионалисти, които работят в свързаните с това сектори; подчертава необходимостта от по-координирани мрежи на местни участници за разпространяване на най-добрите практики за енергийна ефективност в по-малко развитите области;

61. подчертава ролята, която могат да изиграят обществените поръчки, както и услугите като енергийното одитиране за намаляване на загубите на електроенергия и насърчаване на по-доброто използване на потенциала на всяка сграда; настоятелно призовава държавите-членки и техните регионални, местни и други обществени органи първи да дадат пример, не само в административните сгради, но и в други обществени сгради като училища, университети и болници, както и в сградите на организациите в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;

62. призовава Комисията да задълбочи изследванията в областта на поведенческата икономика и вземането на решения от индивидите, за да се улесни изготвянето на бъдещи информационни кампании за енергийна ефективност (като например „Устойчива енергия - Европа“) и така от тях да се извлече максимална полза;

63. изразява съгласие, че прилагането на мерки за енергийна ефективност започва от дома; призовава Комисията, Съвета и Парламента да поемат водеща роля, като поставят изисквания за прилагане на образцови стандарти за ефективност във всички сгради на институциите на ЕС като част от по-широкомащабен контрол на използването на енергия от институциите, което би следвало да включва условия на труд и път, стимули и местонахождение, както и оборудване и снабдяване;

64. призовава Комисията и държавите-членки да организират – годишно – европейски ден на енергийната ефективност;

65. отбелязва, че секторът на високите технологии може да играе ключова роля за повишаване на информираността на потребителите и засилване на тяхното желание за принос към енергийната ефективност, като предлага на пазара енергоефективни и по-качествени продукти;

66. счита, че договорите за доставка на енергия между доставчиците на енергия и потребителите са ефективно средство за повишаване на енергийната ефективност на отоплителните и охладителни инсталации; призовава Комисията за премахване на административните и правни бариери, които възпрепятстват сключването на такива договори;

Градове

67. признава значението на обмена и насърчаването на най-добрите практики по отношение на енергийната ефективност в градовете; предлага съществуващият вече форум Eurocities да бъде ефективен инструмент в тази насока;

68. призовава Комисията и другите институции на ЕС да си сътрудничат с големите градове в ЕС, като подкрепят средства за туининг и обмен на добри практики между водещите градове;

69. приветства инициативата за учредяване на Съвет на кметовете, обединяващ в постоянна мрежа кметовете на между 20 и 30 от най-големите и най-напредничавите европейски градове, и призовава за повече подробности относно неговото учредяване; подчертава обаче, че Съветът на кметовете трябва да допълва дейностите на вече съществуващи подобни мрежи;

В световен мащаб

70. подкрепя предложението на Комисията за установяване на платформа за международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност; призовава държавите-членки и Комисията да задълбочат международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност, за да гарантират, че новите правила и стандарти няма да доведат до фрагментация на глобалния пазар; призовава тези международни споразумения - двустранни и многостранни- да не съдържат само взаимен ангажимент за въвеждане на минимални стандарти за енергийна ефективност, а също така и обмена на технология за енергийна ефективност; отбелязва неотложната стратегическа необходимост от трансфер на технологии, което изисква обществено ориентиран подход за гарантиране на правата на интелектуална собственост;

71. потвърждава текущата работа на техническо ниво по отношение на общи стандарти за енергийна ефективност, по-специално с Китай; загрижен е, че тази дейност се подкопава от липсата на координация между държавите-членки, което поражда смут в трети страни; призовава за интегриран подход по отношение на стандартите;

72. отбелязва широко разпространената загриженост, че Русия няма да бъде в състояние да задоволи своите вътрешни нужди и да изпълни договорните си задължения за доставка на газ и в интерес на енергийната сигурност настоятелно призовава Комисията да отдели повече ресурси за диалога за енергийна ефективност между ЕС и Русия, като се отдели особено внимание на модернизирането на руските мрежи за централно топлоснабдяване и на оползотворяването на газа, който понастоящем се възпламенява в петролните полета;

73. приветства инициативата на Съвета за партньорство между Африка и ЕС в областта на енергията и призовава в рамките на това партньорство да се даде приоритет на енергийно ефективния и устойчив растеж в Африка;

74. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1)

ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр.16. Директива, изменена от Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).

(2)

ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 65.

(3)

ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.

(4)

ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.

(5)

ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.

(6)

ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 24.

(7)

OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 26.

(8)

ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(9)

OВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1.

(10)

OВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(11)

ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 273.

(12)

ОВ C 317 E, 23.12.2006 г., стр. 876.

(13)

ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр.16. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The context

Latest scientific evidence suggests that the world has as little as eight years to tackle global warming. If global temperatures rise more than 2ºC above pre-industrial levels, climate change is predicted to spiral out of control.

Energy efficiency is the most cost effective and immediately available tool in the battle to cap greenhouse gas emissions. A wide range of energy efficient technology already exists and can be introduced with a much shorter lead-in time than is required for major new construction projects.

Energy efficiency is also a crucial tool in the EU’s efforts to secure adequate supplies of energy, particularly for those Member States currently dependent on Russian gas. Nor should the importance of energy efficiency in supplier countries be overlooked: the IEA estimates that energy equivalent to a fifth of Russian exports to European OECD countries could be saved through the use of enhanced technology and energy efficiency in Russia.

In addition, energy efficiency has an important role to play in delivering the Lisbon agenda: energy efficiency equates to economic efficiency. The energy efficiency industry is a high growth sector for employment, with building renovation at the forefront of job creation. Commissioner Piebalgs has estimated (Berlin, April 2007) that removing the 1000m2 threshold from the Energy Performance of Buildings Directive Article 6 would lead to an extra 250,000 new jobs as well as savings of 70mtoe and 140MtCO2.

Strategic regulation on energy efficiency is absolutely necessary. Although energy intensity has improved in the EU since 1990 it has not improved enough to counter the year on year rise in GDP, with the result that final energy consumption has nevertheless risen. Trading of carbon emissions now offers a key global tool in tackling climate change but there is no evidence or precedent for market mechanisms alone delivering to a short deadline. To achieve energy saving on the timescale necessary to control climate change requires consumer choice to be exercised within a restricted range of options which are increasingly energy efficient.

The strategic importance of the Commission’s Action Plan for Energy Efficiency was underlined by the personal involvement of President Barroso in launching the Plan in October 2006.

Strengths and weaknesses of the Action Plan

The rapporteur welcomes the Action Plan, and in particular the emphasis given to tackling energy wastage from buildings and appliances.

The Plan outlines a strategic approach. For buildings, where over 40% of energy is consumed, tight standards for new buildings will be accompanied by measures to improve the energy efficiency of existing buildings – 75% of which will still be standing in 2050. The rapporteur believes that energy performance standards need to be rigorous and applied to all buildings which require heating and cooling and therefore have an energy demand. For new build, the move towards passive house standards must be accelerated. The technology and expertise necessary to construct passive houses with a minimal heating and cooling requirement already exists but needs to be better disseminated.

On appliances, the Commission proposes a dynamic labelling plan accompanied by measures to take the least efficient products of the market. This needs to be taken forward on a rigorous timetable in order to be effective. The rapporteur believes the approach adopted on appliance labelling also offers an effective approach to tackling carbon emissions from cars, and should be introduced in addition to the measures proposed by the Commission.

While welcoming the thrust of the Action Plan, the rapporteur has very grave concerns about its likely effectiveness. This Action Plan is not a stand-alone document. It refers to and builds upon previous energy efficiency legislation, most notably the Energy Performance of Buildings Directive, the Eco-design Directive and the Energy End use Efficiency and Energy Services Directive. For the current Action Plan to work, previous legislation needs to have been implemented effectively. Nothing could be further from the case.

Both the Commission and Member State governments have been guilty of a serious dereliction of duty over the implementation of energy efficiency legislation. The Commission has failed to put in place the number of staff necessary to ensure full and timely implementation of the Buildings Directive and National Energy Efficiency Action Plans, the cornerstones on which the current EU Action Plan rests. Member States are culpable for failing to grasp the strategic importance of energy efficiency and the need to make it a political priority.

It falls now to the European Parliament to give the political leadership that has been lacking in the other two institutions. EU elected representatives need to keep the fullest glare of scrutiny on the Action Plan, both through the European Parliament and through national parliaments and watchdogs such as Energy Watch, to make sure that the Plan is implemented in full and on schedule.

Annexes:

Source: "Energy and Transport in figures, 2006 - Part 2: Energy", European Commission, DG-TREN in cooperation with Eurostat.

Implementing measures under Directive on the Ecodesign of Energy-using Products (2005/32/EC) - State of play and next steps

Source: http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/images/planning_overview_first_15_products.gif


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (21.11.2007)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала

(2007/2106(INI))

Докладчик по становище: Heide Rühle

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в Европа продължава да се изразходва напразно най-малко 20 % от енергията поради липсата на ефективност и че преките разходи, дължащи се на нашата неспособност да използваме енергията ефективно, възлизат на над 100 милиарда евро годишно за периода до 2020 г.;

Б.  като има предвид, че според оценките цялостният потенциал за енергоспестяване възлиза на около 27 % и 30 % от използваната енергия съответно в жилищните и търговските сгради; 25 % в промишлеността и 26 % в транспорта;

1.  приветства интегрирания подход на Комисията по отношение на подобряването на енергийната ефективност; отново изтъква в тази връзка решаващата роля на образованието и информацията за повишаване на осведомеността и насърчаване на промяна на поведението;

2.  изтъква значението на създаването на икономическа среда, която да насърчава инвестициите в научноизследователската и развойна дейност, да подкрепя иновациите и да съдейства за технологичния напредък; отново посочва значимите ползи от доизграждането на вътрешния пазар за енергия както за околната среда, така и за конкурентоспособността на европейската промишленост; подкрепя един значителен преход от данъчно облагане на труда към облагане на въздействието върху околната среда;

3.  напомня, че реализирането на енергийни икономии е най-ефективният начин да се намалят въглеродните емисии и да се стимулира развитието на голям новаторски пазар за ефективни в енергийно отношение технологии и продукти;

4.  подчертава, че следва да се повишат общата осведоменост и мотивацията на европейските граждани във връзка с енергоспестяването; следва да се разгледа възможността за провеждане на мащабна информационна кампания за гражданите и стопанските среди, която евентуално да се съфинансира със средства от ЕС;

5.  вярва, че стандартите за обществени поръчки могат да изпълняват положителна роля за повишаване на енергийната ефективност; настоятелно призовава обществените органи на държавите-членки да използват в максимална степен свързаните с околната среда клаузи на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги(1), като ги включват в съображенията, свързани с енергийната ефективност;

6.  споделя възгледа, че енергийната ефективност в строителния сектор е сред най-важните приоритети;

7.  приветства ясната подкрепа за благоустройството и обновяването на общинските жилища в новата рамка на Кохезионната политика за периода 2007-2013 г.;

8.  насърчава държавите-членки да използват в максимална степен възможността за намаляване на ставката по ДДС върху труда при обновяване и ремонт на частни жилища с цел повишаване на енергийната ефективност; призовава Съвета да включи по последователен начин в цялостната данъчна система целта, свързана с повишаване на енергийната ефективност в сградите;

9.  призовава Комисията да открие процедура за одит във връзка със енергоспестяването в официалните сгради на институциите на ЕС, както и да насърчи подобни практики в обществените сгради в държавите-членки на ЕС;

10. счита, че е от първостепенно значение да се реализират икономии на енергия в транспортния сектор; застъпва се за поемане на свързаните с околната среда разходи;

11. изразява съжаление, че предложението за директива относно данъчното облагане на пътническите леки автомобили, с което се цели намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с поетите от ЕС ангажименти в рамките на Протокола от Киото, все още не е прието от Съвета, и настоятелно призовава за неговото своевременно прилагане;

12. вярва, че за максимално енергоспестяване в транспортния сектор е необходимо в значителна степен да се премине към други видове транспорт; счита за необходимо да се насърчава ползването на обществен транспорт, съвместното пътуване в автомобил и употребата на безмоторни видове транспорт в европейските градове, за да се вземат ефективни мерки по отношение на все по-нарастващото въздействие на транспорта върху околната среда;

13. счита, че в сектора на пътническите леки автомобили енергийната ефективност следва да се повиши чрез интегрирания подход, като се реализират не само възможностите на технологиите на двигателите на превозните средства за пестене на гориво, но и възможностите за въздействие върху околната среда на други мерки като съобразеното с околната среда управление на пътни превозни средства, подобряването на инфраструктурата или организацията на движението по пътищата;

14. припомня значението на последователността на политиките по отношение на енергийната ефективност; изтъква, че целите на ЕС във връзка с околната среда, а именно енергийната ефективност, следва да се отразят по подходящ начин в приоритетите за разпределяне на средствата от структурните фондове на ЕС и в рамките на инициативите на ЕС за научноизследователска и развойна дейност;

15. призовава за отраслови споразумения за енергоспестяване и обмен на най-добри практики в рамките на основните отрасли на промишлеността и сектора на услугите; с оглед на това отново изтъква необходимостта от създаване, чрез взаимно признаване и укрепване, на равни условия за конкуренция както на национално, така и на международно равнище, с цел да се гарантира, че съблюдаването на разпоредбите за околната среда, включително инструментите за енергоспестяване, не подкопават европейската конкурентоспособност.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.11.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht.

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella.

Заместник(ци) (член 178, параграф 2), присъствали на окончателното гласуване

Holger Krahmer

(1)

OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (11.10.2007)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала

(2007/2106(INI))

Докладчик по становище: Evangelia Tzampazi

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства съобщението на Комисията относно „Плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ и подкрепя предвидените в него приоритетни действия, като същевременно изисква навременното му изпълнение;

2.   приветства обвързващия ангажимент на пролетната среща на Европейския съвет за постигане на целта за 20-процентно намаление на енергопотреблението до 2020 г., което ще допринесе същевременно за постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 г., като едностранен ангажимент от страна на Европейския съюз, който може да се увеличи до 30 % при наличие на координация с подобни ангажименти от страна на други индустриализирани страни; изтъква също така необходимостта от определяне на междинни цели за намаляване, в зависимост от енергийния отрасъл.

3.   приветства инициативата на Комисията за постигане на рамкови споразумения със страни ключови външнотърговски партньори и международни организации и приканва да се сключат такива споразумения с държави, притежаващи високо развити технологии в областта на ефективността на трансформацията, разпределението и потреблението на енергията;

4.   изтъква, че навременното прилагане и контролът на действащото законодателство на Общността в областта на енергийната ефективност (напр. Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите, Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги) биха допринесли за постигането на целта едва наполовина; призовава държавите-членки да прилагат правилно, да изпълняват и подобряват националните планове за действие за енергийна ефективност, а Комисията - да подсигури правилното транспониране и прилагане на вече приетите директиви в определените срокове;

5.   подкрепя становището, че най-голямата възможност за енергоспестяване е в областта на строителството и транспорта, като се отдаде внимание на възможностите за подобряване на градския транспорт и обществените сгради; следователно иска да се предприемат приоритетни действия в тези области; също така иска преразглеждане на директивата за сградите, така че в нейния обхват да се включат европейски минимални стандарти за ефективност; освен това приканва държавите-членки да насърчават обществения транспорт, както и железопътния, морския и речния транспорт;

6.   приканва Комисията да изисква увеличаване на енергийната ефективност не само за новите строежи, а да въведе задължителен критерий за енергийна ефективност и за ремонтираните стари сгради, както и да въведе изискването значителен дял от енергийните нужди да се удовлетворява от възобновяеми енергийни източници; за тази цел призовава Комисията да оказва специална подкрепа, под формата на финансови стимули, за ремонти на сгради, които се извършват с цел изпълнение на критериите за енергийна ефективност;

7.   признава необходимостта от ремонтиране на жилищните блокове/ общинските жилищни сгради като остър проблем, който касае значителен брой граждани на ЕС, по-конкретно в новите държави-членки; следователно приканва при преразглеждането на бъдещите структурни фондове на ЕС да се увеличи финансирането, което може да се използва за ремонти с цел повишаване на енергийната ефективност на такива сгради в новите държави-членки;

8.   изтъква, че транспортът и разпределението са сред причините за енергийните загуби и прекъсванията на електрозахранването, и подчертава ролята, която могат да изиграят децентрализираното маломащабно и диверсифицирано електропроизводство за гарантиране на сигурността на доставките и намаляване на загубите; счита, че трябва да се създадат стимули, насочени към подобряване на инфраструктурата с цел намаляване на загубите от пренос и разпределение;

9.   изтъква, че ролята на пазарните инструменти (например бели сертификати) и на финансовите стимули за предприятията(например насърчаване на политиката на екологосъобразно данъчно облагане) за постигане на целите за енергийна ефективност и насърчаване на европейската конкурентоспособност не е сама по себе си достатъчна и, следователно, следва да се задейства ad hoc обществено и общностно финансиране, за да се създаде възможност за по-ефективно насочване на средствата към изследователска дейност, технологични иновации и енергийна ефективност, въз основа на принципа „замърсителят плаща“;

10. насърчава държавите-членки да направят преглед на данъчната си политика по отношение на енергийната ефективност и да използват, където считат за ефективно, данъчни стимули, като същевременно вземат мерки за противодействие срещу евентуални отрицателни социални отражения;

11.  подчертава ролята, която могат да изиграят услугите като енергийното одитиране за намаляване на загубите на електроенергия и насърчаване на по-доброто използване на потенциала на всяка сграда; приканва настоятелно държавите-членки първи да дадат пример, не само в административните сгради, но също и в други обществени сгради, като например училища, университети и болници;

12. подчертава необходимостта от насърчаване на изследователската дейност, трансфера на знание и екоиновациите в областта на енергийно ефективните технологии, посредством насърчаване на инвестициите и обмена на най-добри практики и трансфера на технологии, който може да стимулира икономическото развитие, увеличаването на трудовата заетост и да се превърне в сравнително предимство за европейската икономика, допринасяйки за постигане на целите на Лисабонската стратегия; подчертава ролята на 7-ма рамкова програма за научни изследвания, както и на други общностни финансови инструменти;

13. приканва Комисията да пристъпи към определяне на минимални стандарти за енергийна ефективност в рамките на директивата за екодизайна; приканва към преразглеждане на директивата за етикетирането, за да се включат нови продукти, и увеличаване на последователността между актовете, така че потребителите да бъдат по-бдителни и улеснени, за да правят информиран избор благодарение на ясна и цялостна система;

14. подчертава необходимостта от популяризиране на Плана за действие за енергийна ефективност в образователни и информационни кампании, с оглед предоставянето на потребителите на по-добра възможност за информиран избор при закупуването на потребителски стоки и за тяхната разумна употреба в съответствие с принципа на устойчивото развитие;

15. изтъква водещата роля на публичните органи за насърчаване на енергийната ефективност и поддържа включването на изисквания за енергийна ефективност в правилата за обществените поръчки;

16. насърчава Комисията да застане начело на инициатива за световно споразумение за енергийна ефективност; приканва я да включи енергийната ефективност в двустранните споразумения на ЕС с трети страни;

17. изтъква потребността от прилагане на политиката за енергийна ефективност на всички управленски равнища;

18. призовава Комисията да разшири обхвата на съществуващите финансови стимули и към разработки, позволяващи захранването на съществуващите мрежи за енергия от изкопаеми горива с енергия от възобновяеми източници; подобряването на съществуващите мрежи би повишило значително ефективността на производството на енергия от възобновяеми източници в по-кратък срок и с по-малки разходи, като същевременно би подпомогнало увеличаването на сигурността на доставките в резултат на такива навременни подобрения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.10.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (член 178, параграф 2), присъствали на окончателното гласуване

Vincenzo Aita, Manuel Medina Ortega


СТАНОВИЩЕ на комисията ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (9.10.2007)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала

(2007/2106(INI))

Докладчик по становище: Tiberiu Bărbuleţiu

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства съобщението на Комисията за енергийната ефективност(1); изразява при все това съжаление за липсата на виждане на равнището на държавите-членки относно процеса на изпълнение на предложените действия, за неуспеха в необходимото популяризиране на дейностите и осигуряване на достатъчна информация, както и за както изглежда липсата на координация между различните управленски равнища;

2.   подчертава ключовата роля на органите за местно и регионално управление на ЕС за постигане на целта за 20 % енергийни спестявания до 2020 г.(2), по-специално чрез действията им на потребители, ръководители, доставчици, регулатори и консултанти, с отговорността да контролират и оказват влияние върху енергийните решения; приветства поради това намерението на Комисията да улесни свързването на децентрализираното производство на електроенергия към общата електрическа мрежа чрез, например, мерки за постигане на по-голяма оперативна съвместимост; приканва Комисията в тази връзка да даде приоритет на децентрализираното производство на електроенергия и да поясни регулаторния инструмент, който възнамерява да предложи, както и продължителността на неговото изпълнение, и вида оператори, които ще бъдат включени, и договорните условия с тях;

3.   приветства инициативата за учредяване на Съвет на кметовете, обединяващ в постоянна мрежа кметовете на между 20 и 30 от най-големите и най-напредничавите европейски градове, и призовава за повече подробности относно неговото учредяване; подчертава обаче, че Съветът на кметовете следва да допълва дейността на вече съществуващи подобни мрежи;

4.   настоятелно призовава Комисията да ускори изработването на бъдещ меморандум за разбирателство за сътрудничество със Съвета на европейските енергийни регулаторни органи (CEER), който ще формулира общи насоки и общ кодекс на поведение с цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление във всички сектори;

5.   приканва Комисията да изисква системна подкрепа за енергийна ефективност във всяка държава-членка при преразглеждане на оперативни програми, определящи приоритетите за прилагане на структурните фондове; приканва настоятелно новите държави-членки да оказват подходяща подкрепа за инвестициите на средства на Общността в енергийна ефективност, насърчавайки използването на публично-частни партньорства с цел улесняване на енергийното саниране на сгради в рамките установени в Регламент (ЕО) № 1080/2006(3) и модернизирането на градските отоплителни инсталации и малките предприятия за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

6.   насърчава регионалните и местните субекти да се възползват от възможностите за финансиране и техническа подкрепа , предлагани в рамките на инициативите JASPERS, JEREMIE и JESSICA, с цел ускоряване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност; призовава за разпространението на достъпна и точна информация за практическото изпълнение на тези инициативи на регионално ниво;

7.   приканва Комисията спешно да предложи конкретни мерки, целящи постигането на по-висока енергийна ефективност в най-отдалечените области, в съответствие с техните конкретни характеристики, произтичащи от постоянните ограничения, които изпитват;

8.   призовава всички органи за регионално и местно управление да разработят регионални и местни планове за енергийна ефективност и изисква от онези държави-членки, които все още не са направили това, да транспонират в националното си законодателство директивата относно енергийната ефективност на сградния фонд(4); изисква от Комисията да разработи основни насоки за контролните механизми за осигуряване на подходящо прилагане на тази директива, както и точни системи за оценка;

9.   изтъква ключовата роля на органите за национално, регионално и местно управление за резултатното популяризиране на по-ефективни енергийни продукти, например чрез провеждането на кампании за информиране на обществеността за съществуващата регулаторна рамка и използването на етикети за енергийна ефективност;

10. насърчава органите на регионално и местно управление да дадат пример чрез въвеждане на програми за енергийно спестяване в обществените сгради и включване на критерии за енергийна ефективност при обществените поръчки; призовава Комисията да подпомогне органите на местно управление да се ангажират в съвместната доставка на ефективни енергийни продукти чрез осигуряване на ясна работна рамка за улесняване на определението за измерими цели и критерии за качество;

11. насърчава регионалните и местните власти да развиват тесни сътрудничества с регионалните енергийни агенции, за да се подобрят структурите за обучение за енергийните техници и професионалисти, които работят в свързаните с това сектори; подчертава необходимостта от по-координирани мрежи на местни участници за разпространяване на най-добрите практики за енергийна ефективност в по-малко развитите области;

12. подчертава необходимостта да се засили информираността и подобри комуникацията относно енергийната ефективност на местно и регионално ниво; за тази цел приканва да бъдат обучени и упълномощени местни екипи в областта за популяризирането на ефективното използване на енергията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.10.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Miloslav Ransdorf, Toomas Savi, Richard Seeber, Nikolaos Vakalis

Заместник(ци) (член 178, параграф 2), присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zbigniew Zaleski

(1)

Съобщение на Комисията, озаглавено „План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545).

(2)

Зелена книга на Комисията за енергийната ефективност или „Постигане на по-големи резултати с по-малко средства“ (СОМ(2005)0265).

(3)

Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие ОВ L 210, 31.7.2006 г. стр. 1.

(4)

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

19.12.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Březina, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Romana Jordan Cizelj, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Mary Honeyball, Reino Paasilinna, Anni Podimata, Dagmar Roth-Behrendt, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Lena Ek, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Rebecca Harms, Umberto Guidoni, Vladimír Remek, Renato Brunetta, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Adam Gierek, Pia Elda Locatelli, Atanas Paparizov, Andres Tarand, Šarūnas Birutis, Jorgo Chatzimarkakis, Fiona Hall, Patrizia Toia, David Hammerstein, Claude Turmes, Miloslav Ransdorf

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Avril Doyle, Edit Herczog, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Заместник(ци) (член 178, параграф 2), присъствали на окончателното гласуване

 

Правна информация - Политика за поверителност