Postup : 2006/0258(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0004/2008

Předložené texty :

A6-0004/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 23
CRE 11/03/2008 - 23

Hlasování :

PV 12/03/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0091

ZPRÁVA     ***I
PDF 219kWORD 276k
8. 1. 2008
PE 388.460v02-00 A6-0004/2008

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin

(KOM(2006)0778 – C6‑0457/2006 – 2006/0258(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Bart Staes

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin

(KOM(2006)0778 – C6‑0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0778),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0457/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0004/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3

(3) Harmonizovaná a srovnatelná statistika Společenství týkající se prodeje a používání pesticidů je důležitá pro účely přípravy a monitorování právních předpisů Společenství a politik v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů.

(3) Harmonizovaná a srovnatelná statistika Společenství týkající se výroby, dovozu, vývozu, prodeje, distribuce a používání pesticidů je důležitá pro účely přípravy a monitorování právních předpisů Společenství a politik v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů.

Odůvodnění

Za účelem zahrnutí výroby, dovozu, vývozu a distribuce jakožto klíčových faktorů do strategie udržitelného používání pesticidů.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4

(4) Vzhledem k tomu, že výsledky poměrně nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh se neprojeví dříve než po roce 2006, kdy bude dokončeno první hodnocení účinných látek pro použití v biocidních přípravcích, nemají Komise ani většina členských států v současné době dostatečné znalosti ani zkušenosti, aby mohly navrhnout další opatření týkající se biocidů. Oblast působnosti nařízení se proto omezuje pouze na přípravky na ochranu rostlin obsažené ve směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh , u nichž jsou již se shromažďováním údajů rozsáhlé zkušenosti. V případě potřeby může být oblast působnosti později rozšířena tak, aby biocidy zahrnovala.

(4) Vzhledem k tomu, že výsledky poměrně nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh se neprojeví dříve než po roce 2006, kdy bude dokončeno první hodnocení účinných látek pro použití v biocidních přípravcích, nemají Komise ani většina členských států v současné době dostatečné znalosti ani zkušenosti, aby mohly navrhnout další opatření týkající se biocidů. Oblast působnosti nařízení se proto omezuje pouze na přípravky na ochranu rostlin obsažené ve směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh , u nichž jsou již se shromažďováním údajů rozsáhlé zkušenosti. Do předložení první zprávy Komisí by měla být oblast působnosti rozšířena tak, aby biocidní přípravky zahrnovala.

Odůvodnění

Ve většině případů se aktivní složka biocidů používá rovněž jako přípravek na ochranu rostlin. Biocidy mají téměř stejný dopad na zdraví a životní prostředí. Veškeré kategorie a výroba biocidních přípravků a obchod s nimi jsou známy; proto by měly být biocidy zahrnuty do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 8

(8) Referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství. Vyžaduje zejména, aby byly dodrženy zásady nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, hospodárnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací.

(8) Referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství. Vyžaduje zejména, aby byly dodrženy zásady nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, přesnosti, hospodárnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9

(9) Nezbytná ochrana důvěrnosti údajů, jež mají komerční hodnotu, musí být při zveřejňování statistiky kromě jiných prostředků zajištěna i vhodným seskupením přípravků.

(9) Pro přípravky na ochranu rostlin je třeba vytvořit transparentní systémy podávání zpráv a sledování a nezbytnou ochranu důvěrnosti údajů, jež mají komerční hodnotu, je třeba při zveřejňování statistiky kromě jiných prostředků zajistit i vhodným seskupením přípravků. V souladu s Aarhuskou úmluvou je však třeba dosáhnout kompromisu ohledně zpřístupnění vybraných údajů o používání přípravků na ochranu rostlin veřejnosti.

Odůvodnění

Všechny shromážděné údaje nejsou důvěrné, a takové údaje by proto měly být zveřejňovány. Účelem výše uvedeného je informovat a vzdělávat veřejnost EU (v souladu s Aarhuskou úmluvou) a rovněž zamezovat možným rizikům nedovoleného používání přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 1 Název

Předmět a oblast působnosti

Předmět, oblast působnosti a cíle

Pozměňovací návrh 6

Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví rámec pro vypracování statistiky Společenství o uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin.

1. Toto nařízení stanoví rámec pro vypracování statistiky Společenství o výrobě, uvádění na trh a používání pesticidů.

 

(Tato změna se týká celého legislativního textu. Pojem „ pesticidy“ by se měl používat v celém přijatém textu včetně názvu.)

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby si odpovídaly definice v nařízení o statistice a v balíčku o pesticidech. Pojem „přípravky na ochranu rostlin“ používaný v návrhu, včetně názvu, může vést ke zmatení, neboť se v názvech všech návrhů odkazuje na pojem „pesticidy“. „Přípravky na ochranu rostlin“ by se v textu tohoto nařízení měly nahradit „pesticidy“.

Statistiky týkající se přípravků na ochranu rostlin by měly zahrnovat výrobu, uvádění na trh a používání, aby se mohl vytvořit spolehlivý systém kontrol.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 1 odst. 2 odrážka 1

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně uvedena na trh, v souladu s přílohou I;

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně vyrobena a uvedena na trh, v souladu s přílohou I;

Pozměňovací návrh 8

Čl. 1 odst. 2 odrážka 2

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně použita pro zemědělské použití, v souladu s přílohou II.

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně použita, v souladu s přílohou II.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 1 odst. 2 odrážka 2a (nová)

 

– množství biocidních přípravků, která jsou ročně uvedena na trh, v souladu s přílohou I, přílohou IA a přílohou IB směrnice 98/8/ES.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

2a. Statistiky slouží zejména:

 

– provádění a hodnocení tematické strategie udržitelného používání pesticidů,

 

– vypracování harmonizovaných ukazatelů rizika na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, rozpoznání trendů v používání přípravků na ochranu rostlin i hodnocení účinnosti národních akčních plánů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne…, kterou se stanoví rámec pro akce k dosažení udržitelného využívání pesticidů1,

 

 

– shromažďování údajů o pohybu látek při výrobě přípravků na ochranu rostlin, obchodování s nimi a jejich používání.

_______

1 (KOM(2006)0373)

Odůvodnění

Statistiky mají sloužit určitým účelům stanoveným v právních předpisech Společenství. Kromě toho mají být již existující údaje využívány k tomu, aby se zprůhlednil pohyb látek pro přípravky na ochranu rostlin, a případně se tak upozornilo na používání nezákonných produktů.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 2 písm. a)

a) „přípravkem na ochranu rostlinpřípravek na ochranu rostlin definovaný v čl. 2 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, ve znění pozdějších předpisů;

a) „pesticidy“:

 

i) přípravky na ochranu rostlin definované v čl. 2 odst. 1 směrnice 91/414/EHS, ve znění pozdějších předpisů;

 

ii) biocidní přípravky definované ve směrnici 98/8/ES náležející k typům přípravků 14–19 definovaným v příloze V této směrnice.

Odůvodnění

Protože se v nařízení pojem „přípravky na ochranu rostlin“ nahradí pojmem „pesticidy“, musí být zřejmé, co pesticidy znamenají. V tomto případě pesticidy zahrnují přípravky na ochranu rostlin definované výše zmíněnou směrnicí a stejné biocidní přípravky, které jsou uvedené v rámcové směrnici o udržitelném používání pesticidů.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 odst. 1 odrážka –1 (nová)

 

– údaje od výrobců a dovozců pesticidů a obchodníků s nimi,

Odůvodnění

Výrobci a dovozci pesticidů a obchodníci s nimi vlastní nejdůležitější údaje týkající se uvádění přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků na trh.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 odst. 1 odrážky 1 až 3

zjišťování;

 

– povinnosti dodavatele oznamovat přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh, přičemž pro profesní a neprofesní použití lze používat odlišná povolení;

– povinnosti dodavatele oznamovat přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh, přičemž pro profesní a neprofesní použití lze používat odlišná povolení; zejména povinnosti podle čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. XXX/.../ES ze dne … o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1,

– povinnosti profesionálních uživatelů oznamovat použití přípravků na ochranu rostlin na základě záznamů, které za tímto účelem vedou;

– povinnosti profesionálních uživatelů oznamovat použití přípravků na ochranu rostlin na základě záznamů, které za tímto účelem vedou; zejména povinnosti podle čl. 64 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. XXX/.../ES,

 

zjišťování;

______

1 (KOM(2006)0388)

Odůvodnění

Je nezbytné zamezit dvojímu zatížení a dalším povinnostem zemědělců v souvislosti s dokumentací a shromažďováním údajů a pokud možno přednostně využívat jiné zdroje. Členské státy by měly nad shromažďováním údajů zajistit kvalifikovaný dohled.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

1a. Zvolený způsob shromažďování údajů sdělí členské státy podle článku 1 Komisi, která metodu shromažďování údajů schválí v souladu s regulativním postupem s kontrolou podle čl. 5 odst. 3.

Odůvodnění

V zájmu zajištění kompatibility a srovnatelnosti údajů na úrovni Společenství by metodu shromažďování údajů, kterou si zvolil orgán členského státu, měla schvalovat Komise.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 3 odst. 1b (nový)

 

1b. Členské státy zajistí, aby

 

- výrobci přípravků na ochranu rostlin a

 

- subjekty odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, případně za jejich dovoz,

 

příslušnému orgánu každoročně předložili zprávu týkající se:

 

– a) množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyrábí,

 

– b) množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin dodává zpracovatelským podnikům či velkoobchodníkům v Evropské unii,

 

– c) množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyváží.

 

Tyto informace příslušné orgány vyhodnotí a případně zveřejní, a to po úpravě z hlediska zachování důvěrnosti určitých informací.

Odůvodnění

Významnou součást shromažďování údajů tvoří ohlašovací povinnost výrobců a hospodářských subjektů, které jsou odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ohledně množství, jež byla uvedena na trh, popřípadě vyvezena, a měla by proto být výslovně uvedena v hlavním textu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 odst. 2

2. Členské státy předávají výsledky statistiky Komisi, a to včetně důvěrných údajů, podle časového rozpisu a v souladu s periodicitou podle příloh I a II. Údaje musí být poskytovány ve formě klasifikace uvedené v příloze III.

2. Členské státy předávají výsledky statistiky Komisi, a to včetně důvěrných údajů, podle časového rozpisu a v souladu s periodicitou podle příloh I a II. Údaje musí být poskytovány ve formě klasifikace uvedené v příloze III. Členské státy mohou seskupovat údaje z důvodu důvěrnosti.

Odůvodnění

1. Pro vytváření ukazatelů rizik, které je účelem nařízení o statistice, jsou potřebné pouze výsledky statistik: není třeba důvěrných informací. Tato pasáž je tedy nadbytečná.

2. Mělo by být možné, aby se údaje předávané v souladu s klasifikací přílohy III seskupovaly s cílem chránit důvěrné provozní a obchodní informace.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 3 odst. 2a (nový)

 

2a. Členské státy zajistí, že jsou shromážděné údaje vyhodnocovány a posuzovány skupinou kvalifikovaných odborníků z hlediska dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Toto hodnocení se zveřejňuje na internetu.

Odůvodnění

Orgány členských států odpovědné za národní akční plány stanovené směrnicí XXX (KOM (2006)373 v konečném znění) by měly statistické údaje odborně vyhodnotit a případně upravit národní akční plány podle vypozorovaných tendencí.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 3 odst. 6

6. Je-li to nezbytné z důvodu důvěrnosti, Komise údaje před zveřejněním seskupí podle chemických skupin nebo kategorií přípravků uvedených v příloze III.

6. důvodu důvěrnosti Komise údaje před zveřejněním případně seskupí podle chemických skupin nebo kategorií přípravků uvedených v příloze III, přičemž vezme řádně v úvahu důvěrnou povahu citlivých obchodních informací a také povinnost zachovat mlčenlivost.

 

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 322/97 použijí důvěrné údaje vnitrostátní orgány a orgán Společenství výlučně pro účely tohoto nařízení.

Odůvodnění

Nakládání s důvěrnými údaji nesmí být upraveno pouze v souvislosti se zveřejňováním; musí být rovněž určeno, že by údaje neměly být používány pro jiné než zamýšlené účely.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 2 písm. d)

d) úpravy seznamu látek, které mají být sledovány, a jejich zařazení do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III.

d) úpravy seznamu látek, které mají být sledovány, a jejich zařazení do kategorií přípravků a chemických skupin uvedených v příloze III. Je třeba, aby se seznam látek upravoval pravidelně a s ohledem na aktuální posuzování účinných látek.

Odůvodnění

Příloha o účinných látkách musí být aktualizována, kdykoliv je nová účinná látka zahrnuta do přílohy I k povolovacímu řízení, zejména proto, že seznam účinných látek bude aktualizován podle rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 6 odst. 1

Komise předkládá každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. V této zprávě hodnotí především kvalitu předávaných údajů, zatížení podniků a užitečnost této statistiky v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů.

Komise předkládá každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. V této zprávě hodnotí především kvalitu a srovnatelnost předávaných údajů, zatížení zemědělských, zahradnických a jiných podniků a užitečnost této statistiky v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů, zvláště s ohledem na cíle stanovené v článku 1. Obsahuje i případné návrhy na další zlepšení kvality údajů a zmírnění zátěže zemědělských firem a podniků.

Odůvodnění

Ve zprávě Komise musí být jasně zdůrazněno, v čem jsou statistiky pro úkoly předepsané zákonem užitečné.

Pozměňovací návrh 21

Příloha I Název

Statistika uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Statistika výroby a uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Odůvodnění

Mělo by být obsaženo i shromažďování údajů o vyrobených množstvích.

Statistika by měla zahrnovat výrobu a uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Pozměňovací návrh 22

Příloha I oddíl 2

Uvádí se množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh.

Uvádí se množství jednotlivých látek uvedených v příloze III, z nichž jsou v jednotlivých členských státech složeny přípravky na ochranu rostlin a biocidní přípravky uvedené na trh.

Odůvodnění

Cílem nařízení je snížit riziko představované pesticidy a srovnat situaci v různých členských státech. Těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou dostupné vnitrostátní a regionální údaje.

Pozměňovací návrh 23

Příloha I oddíl 2a (nový)

 

ODDÍL 2a

Ohlašovací povinnost

 

Výrobci přípravků na ochranu rostlin a subjekty odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, případně za jejich dovoz, každoročně předloží příslušnému orgánu zprávu týkající se:

 

 

– množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyrábí,

 

 

– množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin dodává zpracovatelským podnikům či velkoobchodníkům v Evropské unii,

 

 

– množství, v jakých se určitá látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyváží.

Pozměňovací návrh 24

Příloha I oddíl 3

Údaje jsou vyjádřeny v kilogramech látek.

Údaje jsou vyjádřeny v kilogramech účinných látek.

Odůvodnění

Terminologicky správný pojem je účinná látka.

Pozměňovací návrh 25

Příloha I oddíl 5 bod 2

2. Členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok po prvním referenčním období.

2. Členské státy poskytují údaje za každý kalendářní rok po prvním referenčním období a zveřejňují tyto údaje případně v souhrnné podobě na internetu, přičemž řádně berou v úvahu důvěrnou povahu citlivých obchodních informací a také povinnost zachovat mlčenlivost.

Odůvodnění

Členské státy by měly údaje zveřejňovat povinně.

Pozměňovací návrh 26

Příloha II oddíl 1 bod 1

1. Předmětem statistiky je zemědělské použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých členských státech.

1. Předmětem statistiky je zemědělské, zahradnické a profesionální nezemědělské použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých členských státech, jako je použití v oblasti komunální zeleně, údržby silnic a železnic.

Odůvodnění

Musí se zohlednit použití přípravků na ochranu rostlin v oblasti mimo zemědělství. Proto by do oblasti působnosti měli být zahrnuti i profesionální uživatelé jako správci zeleně, silniční správy či železnice.

Pozměňovací návrh 27

Příloha II oddíl 3 bod 1

1. Množství látek se udává v kilogramech.

1. Množství účinných látek se udává v kilogramech.

Odůvodnění

Terminologicky správný pojem je účinná látka.

Pozměňovací návrh 28

Příloha II oddíl 5 bod 5

5. Údaje musí být Komisi předány do 12 měsíců po konci každého pětiletého období.

5. Údaje musí být Komisi předány a zveřejněny případně v souhrnné podobě na internetu do 12 měsíců po konci každého pětiletého období, přičemž musí být řádně zohledněna důvěrná povaha citlivých obchodních informací a také povinnost zachovat mlčenlivost..

Odůvodnění

Členské státy by měly údaje zveřejňovat povinně.

Pozměňovací návrh 29

Příloha II oddíl 6 odrážka 5a (nová)

– odhadované průměrné náklady vzniklé v důsledku shromažďování údajů a jakékoli cesty vedoucí ke snížení těchto výdajů.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení Komise o statistice přípravků na ochranu rostlin přímo souvisí s „tematickou strategií udržitelného používání pesticidů“, která byla předložena několik měsíců předtím. Cílem návrhu je celoevropská harmonizace vnitrostátních statistik prodeje a používání přípravků na ochranu rostlin. Ta by se měla odehrávat na úrovni, která by dovolovala získávat užitečné údaje o používání přípravků na ochranu rostlin a ve střednědobém horizontu snížit rizika pro životní prostředí a lidské zdraví a jejich zatížení, která z používání těchto produktů vyplývají.

1. Kvalita srovnatelných údajů

Hlavním cílem harmonizace je získávat od všech členských států údaje, které jsou kompatibilní a srovnatelné, tak aby bylo možno vytvořit užitečnou, spolehlivou a objektivní statistiku na úrovni Společenství. Aby tento cíl nebyl ohrožen, měla by se flexibilita ve slučování různých primárních údajů z různých zdrojů, kterou mají členské státy zaručenou (v článku 3), kompenzovat tím, že systém pro shromažďování údajů navržený členským státem bude muset schválit Komise (viz navrhovaný pozměňovací návrh 5).

2. Zabránění dvojímu sběru údajů

Podle mínění zpravodaje je nutné zabránit zátěži způsobené dvojím zjišťováním a sběrem údajů v případě profesionálních uživatelů. V legislativních návrzích k tematické strategii, jež se v současnosti projednávají v rámci EP a Rady, jsou stanoveny zvláštní předpisy týkající se uchovávání údajů o používání přípravků na ochranu rostlin a o předávání údajů o prodeji ze strany výrobců (viz především článek 64 chystaného nařízení o povolení pro pesticidy, KOM (2006)0388). V rámci zde stanoveného shromažďování statistických údajů by na tyto předpisy měl být výslovně brán zřetel.

Kromě toho jsou podobné předpisy týkající se vedení evidence podstatnou součástí integrované ochrany rostlin, ale také soukromých systémů řízení, jakým je např. EurepGAP/GlobalGAP. Ke statistickým účelům by měly být přednostně použity již existující údaje podniků, které se těmito normami řídí, přičemž je třeba mít na paměti, že tato skupina nepředstavuje reprezentativní průřez všemi zemědělskými podniky.

Základ statistického zjišťování by měly tvořit údaje o vyráběných a na trh uváděných prostředcích na ochranu rostlin, a ty mají výrobci a distributoři předávat příslušným orgánům. S ohledem na co možná nejvíce harmonizovaný evropský sběr údajů přitom nestačí zapracovat ohlašovací povinnosti těchto činitelů do prováděcích pravidel (jak je to stanoveno v článku 64 nařízení o povolení). Ohlašovací povinnost by měla být v rámci tohoto nařízení formulována co možná nejpřesněji, neboť poskytuje základní údaje pro shromažďování údajů o používání těchto produktů (viz příloha II, oddíl 1).

3. Zařazení nezemědělského používání do oblasti působnosti nařízení

Zpravodaj se domnívá, že není důvod pro to, aby se nezemědělské používání přípravků na ochranu rostlin vyjímalo z oblasti působnosti tohoto nařízení. Zatímco soukromé použití např. na malých zahradách je možné reálně statisticky podchytit pouze prostřednictvím údajů o prodeji, na profesionální a stejně tak velkoplošné uživatele (jako komunální služby a používání herbicidů na silnicích a železnicích) je třeba klást stejné požadavky, pokud jde o povinnosti související s uchováváním a shromažďováním údajů, jako na zemědělské uživatele.

4. Plné využití shromážděných údajů

Shromážděné údaje je zapotřebí na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství využít tak, aby bylo dosaženo maximálního možného užitku z provádění tematické strategie. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly shromážděné údaje vyhodnocovány a posuzovány skupinou odborníků z hlediska dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Zřízení těchto skupin odborníků by mělo být úkolem příslušných orgánů odpovědných za národní akční plány a měly by být provázány na evropské úrovni.

Rovněž údaje týkající se vyrobených a prodaných přípravků na ochranu rostlin by měly být využívány tak, aby se nejenom staly základem pro shromažďování údajů o používání pesticidů, ale aby zároveň orgánům poskytly výchozí bod pro sledování informací o pohybu výrobků. K tomu by postačovalo, kdyby se zprůhlednil pohyb zboží až k velkoodběratelům, popřípadě prodejcům potřeb pro zemědělce. Shromažďování údajů o pohybu látek v odvětví přípravků na ochranu rostlin může zejména tváří v tvář problémům s nezákonným dovozem zboží, které podle vyjádření zástupců odvětví výrazně narůstají, představovat pro příslušné orgány užitečný nástroj, který by byl pro navrhované shromažďování údajů významným přínosem.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (10. 10. 2007)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přípravků na ochranu rostlin

(KOM(2006)0778 – C6‑0457/2006 – 2006/0258(COD))

Navrhovatel: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh nařízení Komise o statistice přípravků na ochranu rostlin přímo souvisí s „tematickou strategií ‚udržitelného‘ používání pesticidů“, která byla předložena několik měsíců předtím. Cílem návrhu je celoevropská harmonizace vnitrostátních statistik prodeje a používání přípravků na ochranu rostlin. Ta by se měla odehrávat na úrovni, která by dovolovala získávat průkazné údaje o používání přípravků na ochranu rostlin a ve střednědobém horizontu snížit rizika pro životní prostředí a lidské zdraví a jejich zatížení, která z používání těchto produktů vyplývají.

Proto je dle mínění navrhovatele stanoviska nutné zabránit zátěži způsobené dvojím zjišťováním a sběrem údajů, a to zejména v případě zemědělských podniků. V legislativních návrzích k tematické strategii, jež se v současnosti projednávají, jsou stanoveny zvláštní předpisy týkající se uchovávání údajů o používání přípravků na ochranu rostlin a o předávání údajů o prodeji ze strany výrobců (viz především článek 64 chystaného nařízení o povolení, KOM (2006)0388). V rámci zde stanoveného shromažďování statistických údajů by na tyto předpisy měl být výslovně brán zřetel.

Kromě toho jsou podobné předpisy týkající se vedení evidence podstatnou součástí integrované ochrany rostlin, ale také soukromých systémů jakosti, jakým je např. EurepGAP. Ke statistickým účelům by měly být přednostně použity dostupné údaje podniků, které se těmito normami řídí, přičemž je třeba mít na paměti, že tato skupina nepředstavuje reprezentativní průřez všemi zemědělskými podniky.

Základ statistického zjišťování by měly tvořit údaje o vyráběných a na trh uváděných prostředcích na ochranu rostlin, a ty mají výrobci a distributoři předávat příslušným orgánům. S ohledem na co možná nejvíce harmonizovaný evropský sběr údajů přitom nestačí zapracovat ohlašovací povinnosti těchto činitelů do prováděcích pravidel (jak je to stanoveno v článku 64 nařízení o povolení). Ohlašovací povinnost by měla být v rámci tohoto nařízení formulována co možná nejpřesněji, neboť poskytuje základní údaje pro shromažďování údajů o používání těchto produktů (viz příloha II, oddíl 1).

Navrhovatel tohoto stanoviska se domnívá, že není důvod pro to, aby se používání přípravků na ochranu rostlin v oblasti mimo zemědělství vyjímalo z oblasti působnosti tohoto nařízení. Zatímco soukromé použití např. na malé zahradě je možné reálně statisticky podchytit pouze prostřednictvím údajů o prodeji, na profesní a stejně tak velkoplošné uživatele (jako komunální služby či dopravní podniky) je třeba klást stejné požadavky, pokud jde o povinnosti související s uchováváním a shromažďováním údajů, jako na zemědělské uživatele.

Shromážděné údaje je zapotřebí na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství využít tak, aby bylo dosaženo maximálního možného užitku z provádění tematické strategie. Navrhovatel proto doporučuje, aby byly shromážděné údaje vyhodnocovány a posuzovány skupinou odborníků z hlediska dopadu na lidské zdraví a životní prostředí. Zřízení těchto skupin odborníků by mělo být úkolem příslušných orgánů zodpovědných za národní akční plány a měly by být propojeny na evropské úrovni.

Rovněž údaje týkající se vyrobených a prodaných přípravků na ochranu rostlin by měly být využívány tak, aby se nejenom staly základem pro shromažďování údajů o používání pesticidů, ale aby zároveň orgánům poskytly výchozí bod pro shromažďování informací o pohybu výrobků. K tomu by postačovalo, kdyby se zprůhlednil pohyb zboží až k velkoodběratelům, popřípadě prodejcům potřeb pro zemědělce. Shromažďování údajů o pohybu látek v odvětví přípravků na ochranu rostlin může zejména tváří v tvář problémům s nezákonným dovozem zboží, které podle vyjádření odvětví výrazně narůstají, představovat pro příslušné orgány užitečný nástroj, který by byl pro navrhované shromažďování údajů významným přínosem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Článek 1 název

Předmět a oblast působnosti

Předmět, oblast působnosti a cíle

Pozměňovací návrh 2

Čl. 1 odst. 2 odrážka 2

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně použita pro zemědělské použití, v souladu s přílohou II.

– množství přípravků na ochranu rostlin, která jsou ročně použita, v souladu s přílohou II.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 1 odst. 2a (nový)

 

2a. Statistiky slouží zejména k:

– provádění a hodnocení tematické strategie udržitelného používání pesticidů,

– vypracování harmonizovaných ukazatelů rizika na vnitrostátní úrovni i úrovni Společenství, rozpoznání trendů v používání přípravků na ochranu rostlin i hodnocení účinnosti národních akčních plánů podle směrnice XXX, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů (KOM(2006)0373),

– shromažďování údajů o pohybu látek při výrobě přípravků na ochranu rostlin, obchodování s nimi a jejich používání.

Odůvodnění

Statistiky slouží určitým účelům stanoveným v právních předpisech Společenství. Kromě toho mají být dostupné údaje využívány k tomu, aby se zprůhlednil pohyb látek pro přípravky na ochranu rostlin, a případně se tak upozornilo na používání nezákonných produktů.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 3 odst. 1 první až třetí odrážka

– zjišťování,

 

– povinnosti dodavatele oznamovat přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh, přičemž pro profesní a neprofesní použití lze používat odlišná povolení;

– povinnosti dodavatele oznamovat přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh, přičemž pro profesní a neprofesní použití lze používat odlišná povolení; zejména povinnosti podle čl. 64 odst. 2 nařízení č. XXX o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388),

– povinnosti profesionálních uživatelů oznamovat použití přípravků na ochranu rostlin na základě záznamů, které za tímto účelem vedou;

– povinnosti profesionálních uživatelů oznamovat použití přípravků na ochranu rostlin na základě záznamů, které za tímto účelem vedou; zejména povinnosti podle čl. 64 odst. 1 nařízení č. XXX o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (KOM(2006)0388),

 

– zjišťování,

Odůvodnění

Mělo by se zamezit dvojímu zatížení a dalším povinnostem zemědělců v souvislosti s dokumentací a shromažďováním údajů a pokud možno přednostně využívat jiné zdroje. Členské státy by měly nad shromažďováním údajů zajistit kvalifikovaný dohled.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

1a. Členské státy zajistí, aby:

– výrobci přípravků na ochranu rostlin a

– subjekty odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, případně za jejich dovoz,

příslušnému orgánu každoročně předložili zprávu týkající se:

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyrábí,

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin dodává zpracovatelským podnikům či velkoobchodníkům v Evropské unii,

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyváží.

Tyto informace příslušné orgány vyhodnotí a případně zveřejní, a to po úpravě z hlediska zachování důvěrnosti určitých informací.

Odůvodnění

Významnou součást shromažďování údajů tvoří ohlašovací povinnost výrobců a hospodářských subjektů, které jsou odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ohledně množství, jež byla uvedena na trh, popřípadě vyvezena, a měla by proto být výslovně uvedena v hlavním textu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 6 odst. 1

Komise předkládá každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. V této zprávě hodnotí především kvalitu předávaných údajů, zatížení podniků a užitečnost této statistiky v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů.

Komise předkládá každých pět let Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení. V této zprávě hodnotí především kvalitu a srovnatelnost předávaných údajů, zatížení zemědělských, zahradnických a jiných podniků a užitečnost této statistiky v souvislosti s tematickou strategií udržitelného používání pesticidů, zvláště s ohledem na cíle stanovené v článku 1. Obsahuje i případné návrhy na další zlepšení kvality údajů a zmírnění zátěže zemědělských firem a podniků.

Pozměňovací návrh 7

Příloha I název

Statistika uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Statistika výroby a uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

Odůvodnění

Mělo by být obsaženo i shromažďování údajů o vyrobených množstvích.

Pozměňovací návrh 8

Příloha I oddíl 2a (nový)

 

ODDÍL 2a

Povinnost podávat zprávy

Výrobci přípravků na ochranu rostlin a subjekty odpovědné za uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, případně za jejich dovoz, každoročně předloží příslušnému orgánu zprávu týkající se

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyrábí,

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin dodává zpracovatelským podnikům či velkoobchodníkům v Evropské unii,

– množství, v jakých se určitá účinná látka nebo určitý přípravek na ochranu rostlin vyváží.

Pozměňovací návrh 9

Příloha I oddíl 6 odst. 3

Zpráva za druhý referenční rok obsahuje hrubý odhad podílu celkového množství látek v každé hlavní skupině uvedené v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh jak pro zemědělské, tak pro nezemědělské použití. Tyto odhady se obnovují jednou za pět let.

Zpráva za druhý referenční rok obsahuje hrubý odhad podílu celkového množství látek v každé hlavní skupině uvedené v příloze III, z nichž jsou složeny přípravky na ochranu rostlin uvedené na trh pro zemědělské, zahradnické a pro nezemědělské použití, zvláště v  oblasti dopravy, komunální zeleně a pro soukromé potřeby. Tyto odhady se obnovují jednou za pět let.

Pozměňovací návrh 10

Příloha II oddíl 1 odst.1

1. Předmětem statistiky je zemědělské použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých členských státech.

1. Předmětem statistiky je zemědělské, zahradnické a profesionální nezemědělské použití přípravků na ochranu rostlin v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 11

Příloha II oddíl 6 odrážka 5a (nová)

– odhadované průměrné náklady vzniklé zemědělským a zahradnickým podnikům v důsledku shromažďování údajů a jakékoli cesty vedoucí ke snížení těchto výdajů.

POSTUP

Název

Statistika přípravků na ochranu rostlin

Referenční údaje

KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

14.12.2006

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

19.12.2006

 

 

Projednání ve výboru

11.9.2007

9.10.2007

 

 

Datum přijetí

9.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Jean-Claude Martinez, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Esther De Lange, Gábor Harangozó, Jan Mulder, Catherine Neris, Markus Pieper

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Statistika přípravků na ochranu rostlin

Referenční údaje

KOM(2006)0778 - C6-0457/2006 - 2006/0258(COD)

Datum predložení EP

11.12.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2006

IMCO

14.12.2006

AGRI

14.12.2006

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

12.4.2007

IMCO

1.3.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Bart Staes

10.4.2007

 

 

Projednání ve výboru

8.10.2007

 

 

 

Datum přijetí

19.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

15

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, John Bowis, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Alojz Peterle, Bart Staes

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ingeborg Gräßle, Andreas Schwab

Právní upozornění - Ochrana soukromí