RAPORT Witold Tomczaki puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus

24.1.2008 - (2007/2130(IMM))

Õiguskomisjon
Raportöör: Aloyzas Sakalas

Menetlus : 2007/2130(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0008/2008
Esitatud tekstid :
A6-0008/2008
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Witold Tomczaki puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta

(2007/2130(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Witold Tomczaki 21. mail 2007 esitatud puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlust seoses tema vastu Poolas Ostrów Wielkopolski ringkonnakohtus algatatud kriminaalmenetlusega, mis tehti teatavaks täiskogu istungil 24. mail 2007;

–   võttes arvesse, et 4. oktoobril 2007 kuulati Witold Tomczaki ära vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 8, 9 ja 10 ning 20. septembri 1976. aasta otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0008/2008),

A. arvestades, et Witold Tomczak valiti Poola parlamendi (Sejm) liikmeks 21. septembril 1997 ja 23. septembril 2001; arvestades, et pärast ühinemislepingu allkirjastamist 16. aprillil 2003 sai temast vaatleja; arvestades, et ta oli Euroopa Parlamendi liige 1. maist 2004 kuni 19. juulini 2004; arvestades, et ta valiti Euroopa Parlamendi liikmeks 13. juunil 2004 ja tema ametiaeg Poola parlamendis lõppes 16. juunil 2004;

B.  arvestades, et Witold Tomczakit süüdistatakse kahe teenistuskohustusi täitva politseiametniku solvamises Ostrów Wielkopolskis 26. juunil 1999, millega ta rikkus Poola kriminaalkoodeksi artikli 226 lõiget 1; arvestades, et pärast seda, kui Witold Tomczak ei olnud korduvalt kohtuasja arutamisele ilmunud, otsustas Ostrów Wielkopolski ringkonnakohus 10. jaanuaril 2005 vastavalt Poola kriminaalmenetluse koodeksi artikli 377 lõikele 3 jätkata kohtumenetlust ilma tema kohalolekuta;

C. arvestades, et Euroopa Parlamendi valimiste 23. jaanuari 2004. aasta akti artikli 9 kohaselt on isikul õigus kandideerida Poola Vabariigis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel, kui teda ei ole tahtliku kuriteo eest süüdi mõistetud ja talle ei ole kohtulikku süüdistust esitatud; arvestades, et nimetatud akti artikli 142 lõikes 1 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikme koha kaotus on valimissobivuse kaotuse tulemus; arvestades, et Poola Vabariigi Sejmi ja senati (Poola parlament) valimiste 12. aprilli 2001. aasta aktis selliseid sätteid ei ole;

D. arvestades, et Witold Tomczak on varem (29. aprillil 2005) palunud parlamendil kaitsta tema puutumatust nendes kriminaalasjades; arvestades, et parlament otsustas 4. aprilli 2006. aasta täiskogu istungil tema puutumatust mitte kaitsta, kuigi Witold Tomczak edastas enne täiskogu istungit kirja, milles ta avaldas soovi varem esitatud puutumatuse kaitsmise taotlus tagasi võtta;

E.  arvestades, et Witold Tomczak väidab, et asja arutamist juhtiv kohtunik ei ole erapooletu ja et võimalusega kohtuasja menetleda ilma süüdistatava kohalolekuta rikutakse süütuse presumptsiooni põhimõtet;

F.  arvestades, et Witold Tomczak kaebab, et ringkonnakohus ei anna talle luba kohtuasja dokumentidega tutvuda ja et tema vastu algatatud kriminaalasi on erapoolik, sest ta püüdis vaidlustada kohaliku politsei ja kohaliku prokuröri tegevuse seaduslikkust;

G. arvestades saadud andmete põhjal, et Witold Tomczakil ei ole õigust parlamentaarsele kaitsele mitte ühegi nõude osas, mis on esitatud teadmiseks Euroopa Parlamendi presidendile,

1.  otsustab mitte kaitsta Witold Tomczaki puutumatust ja eesõigusi.

  • [1]  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 383, ning otsus kohtuasjas 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

SELETUSKIRI

I Asjaolud

1.        Witold Tomczak valiti Poola parlamendi (Sejm) liikmeks 21. septembril 1997 Akcja Wyborcza Solidarność (Solidaarsuse valimisnimekiri) nimekirjast ja 23. septembril 2001 Liga Polskich Rodzin (Poola Perekondade Liit, LPR) nimekirjast. Hr Tomczak, kelle Sejm saatis pärast 16. aprillil 2003 toimunud ühinemislepingu allkirjastamist Euroopa Parlamendi juurde vaatlejaks, sai Euroopa Parlamendi liikmeks ajavahemikuks 1. mai – 19. juuli 2004, mil toimus 2004. aasta juunis valitud Euroopa Parlamendi koosseisu esimene istung. Kuna hr Tomczak valiti Poolas 13. juunil 2004. aastal toimunud valimistel Euroopa Parlamenti, sai temast Euroopa Parlamendi liige ja tema ametiaeg Sejmis lõppes valimistulemuste teatavaks tegemisega 16. juunil 2004.

2.1.     25. juuni 1999. aasta hilisõhtul juhtis hr Witold Tomczak Ostrów Wielkopolskis oma autot, milles peale tema viibisid veel ta kolm poega (Mikołaj, Dominik ja Tymoteusz), pr Krystyna Kubiak ja viimase tütar Maria. Mõni minut pärast südaööd sõitsid nad ühesuunalisel Gimnazjalna tänaval vastassuunas. Eraldusmärkideta autos sõitnud politseipatrull tõkestas neil tee ja üks politseinik (Sławomir Marek) lähenes juhipoolsest küljest hr Tomczaki autole. Natuke aega pärast seda (meeste sõnavahetuse sisu üle käib vaidlus, eriti arvestades süüdistust, et sõiduauto juht kasutas „üldiselt solvavaks peetavaid väljendeid”) sõitis hr Tomczak minema ja peeti hiljem (autos viibisid siis reisijatena ainult tema pojad) Kościuszki tänaval kolme politseiauto poolt uuesti kinni. Et hr Tomczak keeldus dokumente esitamast, tõstsid kaks politseinikku (Sławomir Marek ja Radosław Gmur) ta jõuga autost välja, panid tal käed raudu ja toimetasid ta kohalikku politseijaoskonda. Pärast alkoholitesti sooritamist (millest nähtus, et ta oli kaine) esitas hr Tomczak oma Sejmi saadiku kaardi ja tal lubati helistada kohaliku politsei peakorterisse Poznańis ning kaevata kohalike politseinike käitumise üle. Kui ta oli oma auto juurde tagasi viidud, sõitis ta ise Ostrówi politseijaoskonda ja rääkis telefoni teel ringkonnaprokuratuuriga.

2.2.     Ostrów Wielkopolski ringkonnaprokuratuur alustas asja uurimist 30. juunil 1999. Arvestades asjaolu, et hr Tomczak oli sel ajal Sejmi saadik, esitas peaprokurör vastavalt kriminaalmenetluse koodeksi artikli 17 lõike 1 punktile 10 Sejmile 13. juunil 2000 taotluse lubada ta antud asjas kriminaalvastutusele võtta. Sejm ei võtnud aga seda avaldust arvesse seetõttu, et vastavalt Poola põhiseaduse artikli 105 lõikele 4 esitas hr Tomczak 4. oktoobril 2000. aastal Sejmi presidendile avalduse, milles nõustus enda vastutusele võtmisega antud menetluse sisuks olevate süüasjade eest. Pärast nimetatud avalduse esitamist ja võttes arvesse justiitsministeeriumile esitatud hr Tomczaki 9. novembri 2000. aasta taotlust, milles ta viitas sel ajal Sejmis olnud suurele töökoormusele, otsustas riigi peaprokurör anda asja lahendamiseks Varssavi piirkonna prokuratuurile. Varssavi piirkonna prokuröri otsusega määrati asja uurimise eest vastutavaks Warsaw-Praga Północi ringkonnaprokurör.

2.3.     1. veebruaril otsustas ringkonnaprokurör Adam Woźny katkestada hr Tomczaki vastu algatatud menetluse asjaomaste politseinike tunnistustega seotud lahendamatute kahtluste tõttu. Piirkonna prokurör tühistas tema otsuse 30. märtsil 2001 pärast seda, kui üks politseinikest oli esitanud ametliku kaebuse. 15. oktoobril 2001 esitas ringkonnaprokurör Adam Woźny hr Tomczakile süüdistuse kahe politseiniku (Sławomir Mareki ja Jacek Bałamąceki) solvamises nende teenistuskohustuste täitmisel (mida käsitletakse kuriteona vastavalt Poola kriminaalkoodeksi artikli 226 lõikele 1). Antud asja materiaalne ja territoriaalne kohtualluvus kuulub Ostrów Wielkopolski ringkonnakohtule. Kuna hr Tomczak ei ilmunud 12 korral järjest kohtuistungile, otsustas kohus jätkata kohtupidamist ilma tema kohalviibimiseta. Pärast seda, kui hr Tomczak oli 30. aprillil 2005 kohtule teatanud, et esitas taotluse oma puutumatuse kaitsmiseks Euroopa Parlamendile, otsustas kohus 30. mail 2005 kriminaalmenetluse peatada. Pärast Euroopa Parlamendi aprillis 2006 tehtud otsust hr Tomczaki puutumatust mitte kaitsta, on kohus hr Tomczaki asja uuesti menetlema asunud, kuid otsust ei ole veel tehtud.

3.1.     Hr Tomczak ei vaidlusta ühesuunalise liiklusega tänaval vastassuunas sõitmist. Tema väitel ei ole ta teenistuskohustusi täitnud politseiametnike solvamises süüdi ja vastupidist näitavad tõendid on võltsitud vastuseks tema süüdistustele politseinike ja ringkonnaprokuröri aadressil.

3.2.     Hr Tomczaki arvates oleks Poola peaprokurör pidanud saama Sejmilt otsuse temalt puutumatuse äravõtmise kohta ja tema enda avaldus oma vastutusele võtmisega nõustumise kohta (vt eespool p. 2.2.) oli kehtetu, kuna 9. mai 1996. aasta aktis parlamendiliikme volituste kohta ei ole sellist võimalust sätestatud. Hr Tomczak on parlamendile esitanud õigusliku arvamuse, milles analüüsitakse nimetatud ilmset vastuolu Poola põhiseaduse ja selleaegse akti vahel ning milles järeldatakse, et kohus peaks tegema otsuse selle kohta, kas Sejmi ja riigiprokuröri tegevus oli õige.

3.3.     Lisaks sellele on hr Tomczak arvamusel, et kuna osa Ostrów Wielkopolski ringkonnakohtu kohtunikke (sealhulgas kohtu aseesimees Wojciech Baszczyński) taandas ennast hr Tomczaki kohtuasjast ringkonna prokuröri vastu põhjusel, et neil on süüdistatavaga isiklikud kontaktid, ei saa ükski Ostrów Wielkopolskis töötav kohtunik olla käesolevas asjas erapooletu. Samuti osutab ta Wojciech Baszczyński juhistele asja arutavale kohtunikule jätkata menetlemist isegi süüdistatava puudumisel kui tõendile menetluse erapoolikusest.

3.4.     Hr Tomczak kaebab, et Ostrówi kohus ei anna talle luba tutvuda kohtuasja dokumentidega. Esitatud dokumentide kohaselt lükkas kohus tema taotluse saada kõikidest dokumentidest koopia tagasi formaalsetel põhjustel pärast seda, kui hr Tomczak ei olnud täpselt märkinud, milliseid dokumente ta soovib. Hr Tomczak käis seejärel isiklikult kohtus ja talle anti luba tutvuda dokumentidega „kohapeal”. Sellele vaatamata märgib hr Tomczak, et need kohtumenetluse eeskirjade eiramised on sellised, mis ei taga talle õiglast kohtupidamist.

Kokkuvõtteks taotleb hr Tomczak parlamendiliikme puutumatuse kaitset.

II Menetlus

1.      Kodukorra asjakohased sätted on artiklid 6 ja 6a, eriti artikli 6 lõiked 1 ja 3:

1. Oma privileegide ja immuniteetidega seotud volituste rakendamisel taotleb parlament eelkõige enda kui demokraatliku legislatiivkogu terviklikkuse säilitamist ja oma liikmete sõltumatuse tagamist nende ülesannete täitmisel.

3. Kui mõni parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile immuniteedi ja privileegide kaitsmise taotluse, teatatakse esitatud taotlusest parlamendi istungil ning see suunatakse edasi vastutavale komisjonile.

2.      Kuna Euroopa Parlamendi presidendi arvates oli Witold Tomczak alustanud menetlust oma puutumatuse (immuniteedi) kaitsmiseks eespool nimetatud kodukorras kehtestatud eeskirjade kohaselt, tehti tema tema taotlus teatavaks Euroopa Parlamendi istungil.

3.      Seega on küsimuse õiguskomisjonile suunamiseks vajalikud vorminõuded täidetud.

III Kohaldatavad sätted

1.      Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklid 8, 9 ja 10[1]

Need on:

Artikkel 8

Euroopa Parlamendi istungipaika sõitvate või sealt lahkuvate Euroopa Parlamendi liikmete vaba liikumise suhtes ei kehtestata ühtegi haldus- ega muud piirangut.

Tolli- ja valuutakontrolli suhtes võimaldatakse Euroopa Parlamendi liikmetele:

a) nende oma valitsuse poolt samad soodustused, mis välismaal ajutisel ametilähetusel olevatele kõrgetele ametnikele;

b) teiste liikmesriikide valitsuste poolt samad soodustused, mis välisriikide valitsuste esindajatele ajutisel ametilähetusel.

Artikkel 9

Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

Artikkel 10

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluste suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õigusrikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust tühistada oma liikme immuniteet.

2.        Privileegide ja immuniteetide protokolli võimalike rikkumiste hindamiseks on kasulik tuletada meelde järgmisi asjaolusid:

a) hr Tomczaki vastu tõstatatud süüdistustes ei viidata tema poolt Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustele või antud häältele, kuna ta ei olnud kõnealuse sündmuse toimumise ajal Euroopa Parlamendi liige;

b) praegu on hr Tomczak Euroopa Parlamendi liige ja tema vastu algatatud kohtuasja aluseks olev sündmus toimus Poolas, see tähendab tema oma riigis.

3.        On asjakohane vaadata, kuidas ülalnimetatud tõsiasjad ja väited on kooskõlas privileegide ja immuniteetide protokolli III peatüki artiklist 8 kuni artikli 10 punktini b toodud privileegide ja immuniteetidega:

1) Artikli 8 esimene lõik annab Euroopa Parlamendi istungipaika sõitvatele või sealt lahkuvatele Euroopa Parlamendi liikmetele vaba liikumise privileegi (tolli- ja valuutakontrolli suhtes). Selline kaitse tagatakse Euroopa Parlamendi liikmetele üksnes nende ametiaja jooksul. Hr Tomczaki kirjades ei nõuta nimetatud privileegi ja see on ka selgelt mittekohaldatav.

2) Artikkel 9 annab Euroopa Parlamendi liikmetele puutumatuse seoses „nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega”. Selline kaitse kestab nende ametiajast kauem, kuid kõigil juhtudel piirab selle kohaldamisala antud artikli selge sõnastus. Kaitstud on parlamendiliikmete Euroopa Parlamendis avaldatud arvamused või antud hääled ka siis, kui nad füüsiliselt parlamendi tööruumides ei viibi, kuid need peavad alati seostuma nende kui parlamendiliikmete tegevusega. Hr Tomczak ei olnud 1999. aasta juunis Euroopa Parlamendi liige, mistõttu artikkel 9 ei ole antud juhul kohaldatav.

3) Artiklis 10 on märgitud, et „Euroopa Parlamendi istungite ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel: a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel…”

Poolas on parlamendisaadiku puutumatus väga sarnane privileegide ja immuniteetide protokollil põhineva ja Euroopa Parlamendi toimimiseks vajaliku parlamendiliikme puutumatusega. Poola põhiseaduse artikkel 105 on järgmine:

Art. 105.

1. Saadikut ei võeta vastutusele saadikumandaadi kohaldamisalasse kuuluvate tegude eest, mis pandi toime mandaadi kehtivuse ajal või ka pärast seda. Selliste tegude eest võib saadikut vastutusele võtta ainult Sejmi ees ja kui ta on rikkunud kolmandate poolte õigusi, võib tema vastu kohtumenetlust alustada üksnes Sejmi nõusolekul.

2. Valimistulemuste väljakuulutamise päevast kuni mandaadi kehtivusaja lõpuni ei võeta saadikut kriminaalvastutusele ilma Sejmi nõusolekuta..

3. Isiku vastu enne tema saadikuks valimise päeva algatatud kriminaalmenetlus peatatakse Sejmi nõudmisel kuni tema mandaadi kehtivusaja lõpuni. Sellisel juhul pikendatakse sama pika aja võrra ka kriminaalmenetluse aegumise tähtaega.

4. Saadik võib nõustuda enda kriminaalvastutusele võtmisega. Sellisel juhul lõigete 2 ja 3 sätteid ei kohaldata.

5. Saadikut ei peeta kinni ega arreteerita ilma Sejmi nõusolekuta, välja arvatud otse süüteolt tabamisel (in flagrante delicto) ja juhtudel, kui tema kinnipidamine on vajalik menetluse nõuetekohase jätkamise tagamiseks. Igast sellisest kinnipidamisest teatatakse viivitamatult Sejmi marssalile, kes võib anda korralduse saadiku koheseks vabastamiseks.

6.  Saadikute kriminaalvastutusele võtmise täpsemad põhimõtted ja menetlused määratletakse eriaktis.

Ülaltoodut arvestades võib hr Tomczaki esimest kirja lugeda taotluseks, milles Euroopa Parlamendil palutakse võtta vastu otsus, millega palutakse tema vastu algatatud kriminaalmenetlus peatada, nagu seda võimaldab Poola põhiseaduse artikli 105 lõige 3. Seega on Euroopa Parlamendil õigus hr Tomczaki ametlikku puutumatust kas kaitsta või mitte kaitsta. Arvestades, et parlamendiliikme puutumatus on osa parlamendi privileegidest, tuleks seda õigust väljendada lõplikus otsuses isegi kui asjaomane parlamendisaadik on hilisemas etapis palunud parlamendil menetlus katkestada.

Kujunenud praktika kohaselt võiks Euroopa Parlament otsustada mõne oma liikme puutumatust kaitsta, kui on kahtlus, et kohtumenetluse aluseks on kavatsus kahjustada antud parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis). Hr Tomczaki juhtumi korral sellekohased selged tõendid puuduvad.

Peamist asjaolu, et hr Tomczak sõitis oma autoga ühesuunalise liiklusega tänaval vastassuunas, ei vaidlustata, ja menetluse peatamise otsuse tühistamine kuulub piirkonna prokuröri õiguspädevusse. Mõlemad hr Tomczaki vaidlustatud menetluslikud otsused (asja kohtulik arutamine süüdistatava puudumisel ja juurdepääs kohtuasja dokumentidele) tehtud Poola õigusaktide kohaselt. Küsimuse, kas kohtumenetluse alguses võeti temalt puutumatus nõuetekohaselt, saavad lahendada ainult Poola õigusasutused (kui seda üldse on võimalik lahendada). Asjaolu, et asja arutamist juhtiv kohtunik elab samas linnas, kus prokurör, kelle vastu hr Tomczak oli varem esitanud süüdistused, ei takista iseenesest kohtunikul erapooletult tegutsemast. Lõpuks, kuid mitte vähem tähtis ei ole ka see, et Euroopa Parlamendi liikme volituste kaotamise võimalikke tagajärgi (Euroopa Parlamendi valimisi käsitlevate Poola seaduste kohaselt kaotab hr Tomczak väidetavas õigusrikkumises süüdi mõistmise korral ametikoha) ei olnud hr Tomczakile süüdistuse esitamise ajal võimalik ette näha (kuna ta oli sel ajal Sejmi liige ja riigi parlamendi liikmetega seotud akt ei sisalda sätteid, millega nähakse ette diskvalifitseerimine sellistel juhtudel). Järelikult ei saa see olla kohtuasja algatamise aluseks.

Kõik menetluslikud ja sisulised küsimused, mis on esile kerkinud seoses hr Tomczaki kohtuasjaga ja eelkõige politseinike suhtes kasutatud väidetava solvava keelekasutuse küsimuse peaks erapooletult lahendama Ostrów Wielkopolski ringkonnakohus (ning alati on võimalus otsus edasi kaevata).

IV Järeldus

Eespool toodud kaalutluste põhjal ja vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 ning olles kaalunud parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise poolt ja vastu rääkivaid põhjuseid, soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil mitte kaitsta Witold Tomczaki parlamendiliikme puutumatust.

  • [1]  Algsetele asutamislepingutele lisatud protokollid kuuluvad ühenduse esmaste õigusaktide hulka ja omavad samasugust õiguslikku seisundit nagu asutamislepingud ise. Ühenduse ametiisikute varamaksu tasumise kohustust puudutavas kohtuasjas tehtud otsuses tehti selgeks, et privileegide ja immuniteetide protokolli sätete rikkumine kujutab endast asutamislepingutest tulenevate kohustuste rikkumist (24. veebruari 1988. aasta otsus kohtuasjas 260/86, komisjon v Belgia, EKL lk 966).

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2008

Lõpphääletuse tulemused

 

+:

–:

0:

13 0

0

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Titus Corlăţean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)