SPRÁVA o žiadosti o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka

24.1.2008 - (2007/2130(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Aloyzas Sakalas

Postup : 2007/2130(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0008/2008
Predkladané texty :
A6-0008/2008
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o ochranu imunity a výsad Witolda Tomczaka

(2007/2130(IMM))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na žiadosť o ochranu imunity, ktorú Witold Tomczak v súvislosti s trestným činom vyšetrovaným Okresným súdom v Ostrówe Wielkopolskom v Poľsku podal 21. mája 2007 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 24. mája 2007,

–   po vypočutí Witolda Tomczaka (4. októbra 2007) v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z 8. apríla 1965, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 12. mája 1964 a 10. júla 1986[1],

–   so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu výboru pre právne veci (A6‑0008/2008),

A. keďže Witold Tomczak bol zvolený za poslanca poľského parlamentu (Sejmu) 21. septembra 1977 a 23.septembra 2001; keďže po podpísaní prístupovej zmluvy 16. apríla 2003 sa stal pozorovateľom; keďže od 1. mája 2004 do 19. júla 2004 bol poslancom Európskeho parlamentu; keďže 13. júna 2004 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a jeho volebné obdobie v poľskom parlamente sa skončilo 16. júna 2004;

B.  keďže Witold Tomczak je obvinený z urážky dvoch policajných dôstojníkov počas výkonu ich služby v Ostrówe Wielkopolskom dňa 26. júna 1999, čím porušil článok 226 ods. 1 poľského trestného zákonníka; keďže Okresný súd v Ostrówe Wielkopolskom na základe toho, že Witold Tomczak niekoľko ráz neprišiel na výsluch, 10. januára 2005 v súlade s článkom 377 ods. 3 poľského trestného poriadku rozhodol o pokračovaní súdneho konania v jeho neprítomnosti;

C. keďže v súlade s článkom 9 zákona z 23. januára 2004 o voľbách do Európskeho parlamentu „Právo byť volenou do Európskeho parlamentu v Poľskej republike patrí osobe, ktorá [...] nebola stíhaná za trestný čin spáchaný úmyselne a ani obžalovaná...“;keďže článok 142 ods. 1 podods. 1 tohto zákona hovorí, že „Strata mandátu poslanca Európskeho parlamentu je výsledkom straty práva byť volený“; keďže takéto ustanovenie neexistuje v zákone z 12. apríla 2001 o voľbách do Sejmu a Senátu Poľskej republiky;

D. keďže Witold Tomczak už predtým (29. apríla 2005) žiadal Parlament o ochranu jeho imunity v týchto trestných konaniach; keďže Parlament na plenárnej schôdzi 4. apríla 2006 rozhodol o tom, že nebude chrániť imunitu pána Tomczaka, hoci pán Tomczak pred začatím plenárnej schôdze poslal list, ktorým chcel stiahnuť predchádzajúcu žiadosť o ochranu svojej imunity,

E.  keďže Witold Tomczak tvrdí, že predseda senátu v konaní nie je objektívny a možnosť pokračovania konania v neprítomnosti je porušením zásady prezumpcie neviny;

F.  keďže Witold Tomczak sa sťažuje, že okresný súd mu nepovoľuje nahliadať do spisu a že trestné konanie proti nemu nie je objektívne, pretože sa pokúsil spochybniť zákonnosť krokov miestnej polície a miestneho vyšetrovateľa;

G. keďže na základe získaných informácií Witold Tomczak nie je chránený parlamentnou imunitou, čo sa týka všetkých vyhlásení, na ktoré bol upozornený predseda Európskeho parlamentu;

1.  rozhoduje o tom, že nebude chrániť imunitu ani výsady Witolda Tomczaka.

  • [1]  Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 383 a vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391.

Dôvodová správa

I. Skutočnosti prípadu

1.        Witold Tomczak sa stal poslancom poľského parlamentu (Sejmu) pod voľbách 21. septembra 1997 ako kandidát Volebnej akcie Solidarita (Akcja Wyborcza Solidarność – AWS) a 23. septembra 2001 ako kandidát Ligy poľských rodín (Liga Polskich Rodzin - LPR). Po podpísaní prístupovej zmluvy 16. apríla 2003 Sejm delegoval pána Tomczaka za pozorovateľa do Európskeho parlamentu. Pán Tomczak sa stal poslancom EP v období od 1. mája do 19. júla 2004, keď sa uskutočnilo prvé zasadanie Parlamentu zvoleného v júni 2004. Vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Poľsku uskutočnili 13. júna 2004, bol zvolený a stal sa poslancom EP, pričom jeho funkčné obdobie v Sejme sa skončilo s účinnosťou od 16. júna 2004, keď boli známe volebné výsledky.

2.1.     Pán Witold Tomczak dňa 25. apríla 1999 v neskorých večerných hodinách v Ostrówe Wilekolskom viedol svoje auto s tromi synmi (Mikołajom, Dominikom a Tymoteuszom), pani Krystynou Kubiakovou a jej dcérou Máriou ako spolucestujúcimi. Niekoľko minút po polnoci zabočili v protismere do Gymnaziálnej ulice, ktorá je jednosmerná. Policajná hliadka v neoznačenom vozidle ich zastavila a policajný dôstojník (Sławomir Marek) pristúpil k autu pána Tomczaka na strane vodiča. Po krátkej chvíli (podstata slovnej výmeny medzi dvoma mužmi, najmä čo sa týka obvinenia, že vodič použil urážlivý jazyk) pán Tomczak pokračoval v jazde a neskôr (pričom vo vozidle boli ako spolujazdci už iba jeho synovia) ho na Kościuzskovej ulici zastavili tri policajné autá. Pán Tomczak odmietol predložiť svoje dokumenty a dvaja príslušníci polície (Sławomir Marek a Radosław Gmur) ho prinútili vystúpiť z auta, nasadili mu putá a odviedli na miestnu policajnú stanicu. Tam, po dychovej skúške (ktorá ukázala, že nepožil alkohol) pán Tomczak predložil svoj preukaz poslanca Sejmu a mohol zatelefonovať na oblastné veliteľstvo polície v Poznani, aby sa sťažoval na správanie policajných dôstojníkov. Potom ho odviezli k jeho autu, sám odišiel na policajnú stanicu v Ostrówe a telefonicky sa spojil s kanceláriou okresného prokurátora.

2.2.     Kancelária okresného prokurátora v Ostrówe Wielkopolskom začala vyšetrovanie 30. júna 1999. Vzhľadom na skutočnosť, že pán Tomczak bol v tom čase poslancom Sejmu, generálny prokurátor v súlade s článkom 17 ods. 1 bod 10 trestného poriadku dňa 13. júna 2000 požiadal Sejm o povolenie, aby pán Tomczak bol trestne zodpovedný v danej veci. Sejm však túto žiadosť neposúdil, pretože pán Tomczak 4. októbra 2000 predložil predsedovi Sejmu vyhlásenie podľa článku 105 ods. 4. Poľskej ústavy v tom zmysle, že preberá zodpovednosť za priestupky tvoriace predmet konania. Na základe tohto vyhlásenia a po posúdení žiadosti pána Tomczaka z 9. novembra 2000 adresovanej ministerstvu spravodlivosti, v ktorej sa pán Tomczak odvolával na veľký nával práce v Sejme v tom čase, generálny prokurátor rozhodol o postúpení veci kancelárii oblastného prokurátora vo Varšave. Rozhodnutím varšavského oblastného prokurátora zodpovednosť za vyšetrovanie prípadu prevzal okresný prokurátor okresu Varšava - Praha sever.

2.3.     Okresný prokurátor Adam Woźny 1. februára rozhodol o prerušení konania proti pánovi Tomczakovi z dôvodu neriešiteľných pochybností súvisiacich s výpoveďami zainteresovaných policajných dôstojníkov. Oblastný prokurátor toto rozhodnutie zamietol 30. marca 2001 na základe oficiálnej sťažnosti jedného z dôstojníkov. Okresný prokurátor Adam Woźny dňa 15. októbra 2001 obvinil pána Tomczaka z urážky dvoch policajných dôstojníkov (Sławomira Mareka a Jaceka Bałamąceka) pri výkone ich služobných povinností (čím spáchal priestupok podľa článku 226 ods. 1 poľského trestného zákonníka). Vecne a územne príslušným súdom v tejto veci je Okresný súd v Ostrówe Wielkopolskom. Pán Tomczak neprišiel na dvanásť za sebou nasledujúcich konaní, a preto súd rozhodol, že bude pokračovať v konaní v jeho neprítomnosti. Pán Tomczak 30. apríla 2005 informoval súd o tom, že poslal Európskemu parlamentu žiadosť o ochranu jeho imunity, na základe čoho súd 30. mája 2005 rozhodol o zastavení trestného konania. Súd na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z apríla 2006 o tom, že nebude chrániť imunitu pána Tomczaka, opäť pána Tomczaka predvolal, ale rozsudok zatiaľ nevyniesol.

3.1.     Pán Tomczak nepopiera, že v jednosmernej ulici vošiel do protismeru. Tvrdí, že nie je vinný z urážky policajných dôstojníkov v službe, a konštatuje že dôkazy hovoriace o opaku sú sfalšované v rámci pokusu o reakciu na jeho obvinenia proti policajným dôstojníkom, ako aj proti okresnému prokurátorovi.

3.2.     Podľa pána Tomczaka poľský prokurátor musel získať rozhodnutie Sejmu o zbavení jeho imunity a jeho vlastné vyhlásenie o súhlase s prevzatím zodpovednosti (pozri bod 2.2) zostalo bez efektu, pretože zákon z 9. mája 1996 o vykonávaní parlamentného mandátu neposkytuje takúto možnosť. Pán Tomczak poskytol Parlamentu právne stanovisko, ktoré analyzuje otázku tohto zjavného rozporu medzi Poľskou ústavou a uvedeným zákonom, a uzatvára, že verejný súd by mal rozhodnúť o tom, či konanie Sejmu a prokurátora bolo nesprávne.

3.3.     Navyše, pán Tomczak sa domnieva, že vzhľadom na to, že viacerí sudcovia z Okresného súdu v Ostrówe Wielkopolskom (vrátane podpredsedu súdu Wojciecha Baszczyńského) odstúpili od prípadu pána Tomczaka proti okresnému prokurátorovi z dôvodu, že s obvineným boli v osobnom kontakte, nikto zo sudcov pracujúcich v Ostrówe Wielkopolskom nemôže byť v tomto prípade objektívny. Takisto poukazuje na inštrukcie, ktoré Wojciech Baszczyński vydal predsedovi senátu tohto prípadu, aby pokračoval v súdnom konaní dokonca aj v neprítomnosti obžalovaného, ako na dôkaz predpojatosti.

3.4.     Pán Tomczak sa sťažuje, že súd v Ostrówe mu nepovoľuje nahliadať do spisov v tejto veci. Súd podľa predložených dôkazov jeho žiadosť o kópie celého spisu zamietol z formálnych dôvodov, pretože pán Tomczak presne neuviedol, ktoré dokumenty požaduje. Pán Tomczak potom navštívil súd osobne a povolili mu nahliadnuť do spisov „na mieste“. Napriek tomu pán Tomczak konštatuje, že tieto nezrovnalosti v konaní majú taký charakter, že sa nedá zaručiť spravodlivý súdny proces.

Na záver, pán Tomczak žiada o ochranu jeho parlamentnej imunity.

II. Postup

1.      Príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku sú články 6 a 6a, najmä článok 6 ods. 1 a ods. 3:

'1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít sa Parlament predovšetkým usiluje o zachovanie svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a o zabezpečenie nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností.

3. Každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu imunity predložená predsedovi sa oznámi v pléne a pridelí príslušnému výboru.

2.      Predseda Parlamentu sa domnieval, že Witold Tomczak začal konanie na ochranu svojej imunity, ako je stanovené v uvedených článkoch, a preto žiadosť bola oznámená Parlamentu.

3.      Tým sa splnili formálne požiadavky na to, aby sa vec postúpila výboru pre právne veci.

III. Uplatniteľné ustanovenia

1.        Články 8, 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev[1]

Znenie týchto článkov je takéto:

Článok 8

Voľný pohyb členov Európskeho parlamentu cestujúcich na miesto jeho zasadnutia a pri návrate z neho nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Členom Európskeho parlamentu sa priznáva pri colnej a devízovej kontrole:

a) rovnaké zaobchádzanie zo strany ich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným do zahraničia na dočasné služobné misie;

b) vládami ostatných členských štátov rovnaké možnosti, ako sa priznávajú predstaviteľom zahraničných vlád na dočasných oficiálnych misiách.

Článok 9

Voči členom Európskeho parlamentu sa nesmie v žiadnej forme viesť vyšetrovanie, nesmú byť zadržaní alebo stíhaní pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh.

Článok 10

Členovia Európskeho parlamentu v priebehu zasadnutia:

a) požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ľubovoľného iného členského štátu imunitu pred všetkými opatreniami zadržania a súdnymi konaniami.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto jeho zasadnutia a pri návrate z neho.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

2.        Na zhodnotenie možného porušenia Protokolu o výsadách a imunitách je užitočné pripomenúť si tieto dôležité skutočnosti:

a) Obvinenia vznesené proti pánovi Tomczakovi sa nevzťahujú na vyjadrené názory alebo hlasovanie počas plnenia svojich úloh ako poslanca EP, pretože v čase udalosti nebol poslancom Parlamentu.

b) Pán Tomczak je v súčasnosti poslancom Európskeho parlamentu a udalosť, ktorá tvorí základ právneho konania proti nemu, sa stala v Poľsku, čo je jeho domovský štát.

3.        Treba posúdiť, ako sa uvedené skutočnosti a obvinenia uvádzajú do súladu s výsadami a imunitami zaručenými v kapitole III v článkoch 8 až 10 písm. b) Protokolu o výsadách a imunitách:

1) Článok 8 prvý odsek zaručuje poslancom EP výsady voľného pohybu (čo sa týka colnej a devízovej kontroly) počas ciest na miesta schôdzí Európskeho parlamentu a pri návratoch z nich. Táto ochrana sa zaručuje iba poslancom počas obdobia ich mandátu. Pán Tomczak si v listoch túto výsadu nenárokuje, pričom jasne nie je uplatniteľná.

2) Článok 9 zaručuje poslancom nedotknuteľnosť pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh. Táto ochrana presahuje trvanie mandátu, ale vždy v rozsahu vyhradenom jasným jazykom článku. Čo je chránené, to sú názory poslancov alebo hlasovanie v Parlamente, dokonca aj vtedy, keď fyzicky nie sú v priestoroch Parlamentu, ale vždy, keď konajú výhradne ako poslanci. Pán Tomczak nebol poslancom Európskeho parlamentu v júni 1999, a preto sa článok 9 nedá v tomto prípade uplatniť.

3) Článok 10 deklaruje, že členovia Európskeho parlamentu v priebehu zasadnutia: a) požívajú na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu...

Rozsah poslaneckej imunity v Poľsku sa podobá rozsahu imunity zaručenom v Protokole o výsadách a imunitách. Článok 105 Poľskej ústavy znie takto:

Článok 105

1. Poslanca nemožno brať na zodpovednosť za činnosti vykonávané v rámci poslaneckého mandátu ani počas jeho trvania ani po jeho skončení. Za takéto činnosti poslanec zodpovedá výlučne pred Sejmom a v prípade porušenia práv tretích osôb môže byť braný na súdnu zodpovednosť iba so súhlasom Sejmu.

2. Odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb až do dňa skončenia mandátu poslanec nemôže byť braný na trestnú zodpovednosť bez súhlasu Sejmu.

3. Trestné konanie, ktoré sa voči osobe začalo pred dňom jej zvolenia za poslanca, sa môže na žiadosť Sejmu pozastaviť dovtedy, kým sa skončí jej mandát. V takomto prípade sa nariadenie o obmedzení v súvislosti s trestným konaním rozšíri na rovnaké obdobie.

4. Poslanec môže súhlasiť s tým, že bude niesť trestnú zodpovednosť. V takomto prípade sa neuplatňujú odseky 2 a 3.

5. Poslanec nemôže byť zadržaný ani uväznený bez súhlasu Sejmu s výnimkou prípadov, keď bol pristihnutý pri čine a keď jeho zadržanie je nevyhnutné na zaručenie riadneho pokračovania konania. Každé takéto zadržanie sa bezodkladne oznamuje maršálkovi Sejmu, ktorý môže nariadiť okamžité prepustenie zadržaného poslanca.

6. Podrobné zásady, ako aj spôsob brania poslancov na trestnú zodpovednosť konkretizuje zákon.

Z hľadiska toho treba žiadosť pána Tomczaka riešiť ako žiadosť o rozhodnutie Európskeho parlamentu, že požiada o zastavenie konania proti nemu, ako umožňuje článok 105 ods. 3 Poľskej ústavy. Európsky parlament má teda právo chrániť či nechrániť úradnú imunitu pána Tomczaka. Navyše, vzhľadom na to, že poslanecká imunita tvorí súčasť výsad Parlamentu, by sa toto právo malo vyjadriť v konečnom rozhodnutí, dokonca aj vtedy, keď príslušný poslanec neskôr požiadal Parlament o zrušenie postupu.

Európsky parlament by na základe zaužívanej praxe mohol rozhodnúť o tom, či bude chrániť jedného zo svojich poslancov, keď existovalo podozrenie, že vyšetrovanie sa zakladalo na zámere spôsobiť škodu politickej v činnosti poslanca (fumus persecutionis). V prípade pána Tomczaka neexistuje jasný dôkaz takéhoto druhu.

Základná skutočnosť, že pán Tomczak viedol svoje auto v protismere na jednosmernej ulici, nie je sporná a zrušenie rozhodnutia o zastavení konania je právnou kompetenciou oblastného prokurátora. Obe procedurálne rozhodnutia, s ktorými pán Tomczak nesúhlasí (týkajúce sa súdneho procesu v neprítomnosti a možnosti nahliadať do spisov), boli prijaté v súlade s poľským právom. Otázka, či sa imunity riadne vzdal na začiatku konania, je otázkou, ktorú môže verifikovať iba poľský súdny orgán (ak ju vôbec môže verifikovať). Skutočnosť, že predseda senátu v tomto prípade žije v tom istom meste ako prokurátor, proti ktorému pán Tomczak vzniesol obvinenie, sama osebe nebráni sudcovi, aby konal objektívne. V neposlednom rade možný dôsledok straty mandátu poslanca Európskeho parlamentu (na základe poľského zákona o voľbách do Európskeho parlamentu pán Tomczak v prípade odsúdenia za spáchanie údajného priestupku stratí kreslo) nebolo možné predvídať v čase, keď obvinenia proti pánovi Tomczakovi boli vznesené (pretože v tom čase bol poslancom Sejmu a príslušný zákon týkajúci sa poslancov národného parlamentu neobsahuje ustanovenia hovoriace o vylúčení za týchto okolností). To znamená, že toto nemôže byť zásadným motívom na začatie konania.

Všetky procedurálne a podstatné otázky, ktoré sa objavili v súvislosti s prípadom pána Tomczaka, a najmä otázka údajného urážlivého jazyka použitého voči policajným dôstojníkom, by mal objektívne vyriešiť Okresný súd v Ostrówe Wielkopolskom (pričom vždy existuje možnosť odvolania).

IV. Záver

Na základe uvedených úvah a v súlade s článkom 6 ods. 3 rokovacieho poriadku, po posúdení dôvodov za ochranu poslaneckej imunity a proti nej, výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlamenty nechránil imunitu Witolda Tomczaka.

  • [1]  Protokoly, ktoré sú prílohami k pôvodným zmluvám, tvoria súčasť primárneho práva Spoločenstva a majú rovnakú právnu platnosť ako samotné zmluvy. Rozsudok v prípade týkajúcom sa zodpovednosti úradníkov Spoločenstva za majetkovú daň objasnil, že porušenie ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách ES je porušením povinností vyplývajúcich zo zmlúv (rozsudok z 24. februára 1988, Komisia v. Belgicko, vec č. 260/86, ECR. 966).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.1.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13 0

0

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Titus Corlăţean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní