ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσιες εκθέσεις 2005-2006

25.1.2008 - (2006/2268(INI))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Francesco Musotto

Διαδικασία : 2006/2268(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0009/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0009/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσιες εκθέσεις 2005-2006

(2006/2268(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 2006 με τον τίτλο "Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2005" (CΟΜ(2006)0378), συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της (SEC(2006)0911 και SEC(2006)0912),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που δημοσιεύθηκε στις 6 Ιουλίου 2007 με τον τίτλο "Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2006" (CΟΜ(2007)0390), συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της (SEC(2007)0930 και SEC(2007)0938),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της OLAF για το έτος 2005[1],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΟLAF για το έτος 2006[2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της OLAF για την περίοδο Δεκεμβρίου 2005 έως το Μάιο του 2007[3],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005[4],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006[5]

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 276, παράγραφος 3, και το άρθρο 280, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[6],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες[7],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0009/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη την ουσία του άρθρου 280, παράγραφοι 1 και 2 της Συνθήκης ΕΚ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 53 β, παράγραφος 2 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ορίζει:

"2. Με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις οικείες τομεακές ρυθμίσεις και για να εξασφαλίζεται η χρησιμοποίηση των πόρων σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και αρχές, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Προς το σκοπό αυτό ιδίως:

α) βεβαιώνονται ότι οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό εκτελούνται πράγματι και κατά τον ορθό τρόπο,

β) προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις παρατυπίες και τις απάτες,

γ) ανακτούν τους πόρους που καταβάλλονται κατά λάθος ή χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή εξαφανίζονται λόγω παρατυπιών ή σφαλμάτων

δ) εξασφαλίζουν, μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3, επαρκή εκ των υστέρων γνωστοποίηση των δικαιούχων πόρων προερχόμενων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Προς τούτο, τα κράτη μέλη διεξάγουν ελέγχους και θέτουν σε λειτουργία αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα εσωτερικών ελέγχων, (...)"·

Ποσό των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εκθέσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, και ειδικότερα η έκθεση για το οικονομικό έτος 2006, έχουν καταστεί πιο αναλυτικές· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι στατιστικές στηρίζονται σε πολύ ετερογενείς εθνικές δομές με διαφορετικά διοικητικά, νομικά, ελεγκτικά και εποπτικά συστήματα·

2.  απαιτεί όπως οι ετήσιες εκθέσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, καθώς και οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου που συντάσσονται βάσει των εν λόγω εκθέσεων, εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, και όπως το Συμβούλιο ανακοινώσει κατόπιν τις παρατηρήσεις του στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή·

3.  διαπιστώνει ότι στους τομείς των ιδίων πόρων, των γεωργικών δαπανών και των διαρθρωτικών δράσεων των κρατών μελών, οι παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν το 2006 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1.143 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2005: 1.024 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2004: 982,3 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2003: 922 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2002: 1.150 εκατ. ευρώ)· τα ποσά που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη το 2006 μπορούν να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

-    ίδιοι πόροι: 353 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2005: 328,4 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2004: 212,4 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2003: 269,9 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2002: 367 εκατ. ευρώ),

-    εγγυήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ): 87 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2005: 102 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2004: 82,1 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2003: 169,7 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2002: 198,1 εκατ. ευρώ),

-    διαρθρωτικές δράσεις: 703 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2005: 601 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2004: 694,5 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2003: 482,2 εκατ. ευρώ· οικονομικό έτος 2002: 614,1 εκατ. ευρώ),

διαπιστώνει επίσης ότι στον τομέα των προενταξιακών πιστώσεων, οι παρατυπίες που κοινοποιήθηκαν ανήλθαν το 2006 σε συνολικό ποσό 12,32 εκατ. ευρώ (οικονομικό έτος 2005: 17,6 εκατ. ευρώ)·

4.  θεωρεί ότι οι ετήσιες διακυμάνσεις του δημοσιονομικού αντικτύπου των παρατυπιών μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς παράγοντες·

5.  υπογραμμίζει ότι ο υψηλός αριθμός παρατυπιών που κοινοποιείται στην Επιτροπή δεν σημαίνει αναγκαστικά υψηλό επίπεδο απάτης· μπορεί να συνιστά επίσης την απόδειξη της αποτελεσματικότητας των υφισταμένων μηχανισμών ελέγχου και μιας στενής συνεργασίας μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το έτος 2006 τόνισε τη σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας·

Γενική ανάλυση

6.  διαπιστώνει ότι προκειμένου για τους ιδίους πόρους, το ποσό που συνδέεται με παρατυπίες αυξήθηκε (+7%) από 328 εκατ. ευρώ (2005) σε 353 εκατ. ευρώ (2006)· τα προϊόντα ειδικότερα που συνδέονται με παρατυπίες ήταν οι τηλεοράσεις (2005: 69 εκατ. ευρώ, 2006: 62,3 εκατ. ευρώ) και τα τσιγάρα (2005: 30,9 εκατ. ευρώ, 2006: 27,5 εκατ. ευρώ)· ο αριθμός των περιπτώσεων στην Ιταλία (+ 122%), και στις Κάτω Χώρες (+81%) αυξήθηκε σαφώς· 113,4 εκατ. ευρώ (32%) ανακτήθηκαν το 2006·

7.  παρατηρεί ότι όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες, το ποσό που συνδέεται με παρατυπίες υποχώρησε από 105 εκατ. ευρώ το 2005 σε 87 εκατ. ευρώ το 2006· η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία ήταν υπεύθυνες για το 57,2% των παρατυπιών που αντιπροσωπεύουν 64,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι περισσότερο θιγέντες τομείς ήταν οι τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του βοείου κρέατος καθώς των οπωροκηπευτικών·

8.  χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1290/2005, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)[8], που αποσκοπεί στην θέσπιση απλοποιημένου και αποτελεσματικότερου νομικού πλαισίου για τα κράτη μέλη με σκοπό την ανάκτηση παράτυπων πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της νέας αυτής νομοθετικής πράξης και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), με το οποίο εξετάζεται το 68% των πράξεων, το οποίο επέτρεψε τον εντοπισμό σημαντικού μέρους των παρατυπιών·

10. σημειώνει, με ανησυχία, ότι το επίπεδο της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παραμένει χαμηλό και ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και, επειδή οι πιθανότητες ανάκτησης των σχετικών ποσών μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να βελτιωθεί ο ρυθμός ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

11. φρονεί ότι, όταν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος το επίπεδο ανάκτησης παραμένει συστηματικά χαμηλό, η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα·

12. διαβεβαιώνει την Επιτροπή για την πλήρη υποστήριξή του σε ό,τι αφορά την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για διακοπή των πληρωμών και προτρέπει να υπόκειται επίσης η χρηματοδότηση της ΚΓΠ στην ίδια διαδικασία με τα μέτρα που έχουν ήδη εισαχθεί[9] για τη μη μεταφορά κεφαλαίων σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν διαθέτει απόλυτη εγγύηση για την αξιοπιστία της διαχείρισης και των συστημάτων ελέγχου του κράτους μέλους το οποίο δικαιούται τα εν λόγω κεφάλαια·

13. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια των συστημάτων παρακολούθησης των πληρωμών που καταβάλλονται σε αγρότες στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εργασία της ειδικής υπηρεσίας ανάκτησης, η οποία μπόρεσε να εκκαθαρίσει μεγάλο αριθμό παρατυπιών των προηγουμένων ετών (1971 έως 2006: 3.061 εκατ. ευρώ)· κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη ανέκτησαν 898 εκατ. ευρώ, και 1.200 εκατ. ευρώ μπόρεσαν να εκκαθαριστούν με τη διαδικασία "εκκαθάριση λογαριασμών"· υπογραμμίζει ωστόσο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επαγρυπνούν πολύ περισσότερο προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να ανακτώνται τα χρήματα·

15. λαμβάνει υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της για τα μειονεκτήματα της εφαρμογής του συστήματος του "μαυροπίνακα" (Κανονισμός Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1469/95[10]), και ζητεί να διεξαχθεί ευρύτερη συζήτηση, εντός των θεσμικών οργάνων, για τις σχετικές μελλοντικές εξελίξεις, όπου το λογικότερο φαίνεται μια σημαντική αύξηση των χρηματικών ποινών σε κράτη μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την επιστροφή αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών·

16. επισημαίνει ότι το ποσό το οποίο συνδέεται με παρατυπίες στο επίπεδο των διαρθρωτικών δράσεων αυξήθηκε κατά 17%, από 601 εκατ. ευρώ το 2005 σε 703 εκατ. ευρώ το 2006 (Διαρθρωτικά Ταμεία 517 εκατ. ευρώ, Ταμείο Συνοχής 186 εκατ. ευρώ)· οι παρατυπίες αφορούσαν κυρίως (75%) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσαν περίπου το 85% του επίμαχου ποσού (438,1 εκατ. ευρώ) μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων το 2006· συχνά οι δικαιούχοι τιμολόγησαν μη επιλέξιμες δαπάνες· τα περιστατικά ανακαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο των εγγράφων·

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τα 95 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και ελέγχθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, τα 60 είχαν σημαντικά λάθη στις δηλωθείσες δαπάνες έργων, στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθμού των παρατυπιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος· θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί λογιστικός έλεγχος σε περισσότερα έργα ώστε τα συμπεράσματα που θα συναχθούν να επιτρέψουν την διατύπωση σαφών συστάσεων για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης·

18. διαπιστώνει ότι εκ των 703 εκατ. ευρώ απομένουν προς ανάκτηση 266,5 εκατ. ευρώ για το 2006, ενώ για τα προηγούμενα έτη πρέπει να ανακτηθούν ακόμη 762 εκατ. ευρώ· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου δύο φορές ετησίως για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών·

19. παρατηρεί ότι προκειμένου για τις προενταξιακές πιστώσεις, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος υποχώρησε από 26,5 εκατ. ευρώ το 2005 σε 12,3 εκατ. ευρώ το 2006· τα πλέον συχνά λάθη ήταν η τιμολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών και η μη τήρηση των συμβατικών ή κανονιστικών όρων· από την εγκαινίαση των πιστώσεων, ανακτήθηκαν 11 εκατ. ευρώ· ωστόσο απομένουν ακόμη 14 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση·

20. εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να επιτύχουν πολιτική συμφωνία σχετικά με ένα "ανεκτό ποσοστό σφάλματος", προκειμένου να επιτευχθεί θετική δήλωση αξιοπιστίας·

Διαπιστωθείσες αδυναμίες

21. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στην ετήσια έκθεση 2008 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων ανάλυση των δομών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των παρατυπιών· η ανάλυση αυτή πρέπει να δώσει απάντηση, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα, προκειμένου το Κοινοβούλιο να έχει σαφέστερη εικόνα της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την "καταπολέμηση της απάτης":

      –  ποιες εθνικές αρχές στα κράτη μέλη είναι επιφορτισμένες με αυτήν την αποστολή;

      –  πώς οργανώνουν τη συνεργασία τους;

      –  ποιες εξουσίες ελέγχου διαθέτουν οι εθνικές αρχές;

      –  λειτουργούν οι εν λόγω εθνικές αρχές βάσει ετήσιου προγραμματισμού;

      –  είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν έκθεση σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους δραστηριότητας;

      –  είναι υποχρεωμένες οι εθνικές αρχές να συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων της ΕΕ;

        με ποιο τρόπο συνεργάζονται με την OLAF και πώς κοινοποιούνται τα πορίσματά τους στην Επιτροπή;

      –  σε ποιες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων έχουν άμεση πρόσβαση;

      –  ποιες είναι οι εθνικές βάσεις δεδομένων στις οποίες μπορεί η Επιτροπή να έχει πρόσβαση;

        ποιο είναι το εκτιμώμενο ύψος των ελέγχων;

      –  ποιοι είναι οι μηχανισμοί για την κοινοποίηση των παρατυπιών;

      –  ποια κατάσταση επικρατεί όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου;

22. ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει, όσον αφορά τον τομέα των ιδίων πόρων, ποιες περαιτέρω δράσεις πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να θέσει τέρμα στην παράνομη εισαγωγή τηλεοπτικών συσκευών, τσιγάρων και, γενικότερα, προϊόντων απομίμησης· στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει με ικανοποίηση ότι η OLAF μπόρεσε να δημιουργήσει ένα γραφείο στην Κίνα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την καταπολέμηση των προϊόντων απομίμησης· καλεί την Επιτροπή, στην ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας για το 2007 που θα δημοσιευθεί τον Ιούλιο του 2008, να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες και δράσεις που ανελήφθησαν βάσει του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 11ης Οκτωβρίου 2007[11], σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, κρατών μελών και της Philip Morris για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων·

23. θεωρεί τελείως απαράδεκτο το γεγονός ότι η Γερμανία και η Ισπανία, από πολλών ετών, δεν διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική μορφή, πληροφορίες σχετικά με παρατυπίες που συνδέονται με γεωργικές δαπάνες· παρατηρεί εξάλλου ότι οι δύο χώρες είναι υπεύθυνες για το 38% (33,2 εκατ. ευρώ) των παρατυπιών και ότι η Γερμανία δεν κοινοποιεί επιπλέον τα δεδομένα όσον αφορά τα πρόσωπα και τις ενεχόμενες εταιρείες, παρά τη σχετική υποχρέωση· κατά συνέπεια, καλεί επειγόντως την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εις βάρος αυτών των δύο κρατών μελών και να παρακρατήσει το 10% των αγροτικών πληρωμών ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία· ζητεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών να απευθύνει επιστολή προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών αυτών και να ζητήσει εξηγήσεις·

24. είναι της γνώμης ότι η περίοδος των 39 μηνών που παρέρχεται μεταξύ της στιγμής κατά την οποία τελείται η παρατυπία και τη στιγμή κατά την οποία η εν λόγω παρατυπία κοινοποιείται στην Επιτροπή δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, λόγω του ότι μια τέτοια καθυστέρηση καθιστά δυσχερέστερη την ανάκτηση· ζητεί από την Επιτροπή να ανακοινώσει ποιά μέτρα έλαβε προκειμένου να ανακαλέσει τα κράτη μέλη στην τάξη· διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά των κρατών μελών δείχνει έλλειψη επαγρύπνησης·

25. ζητεί από την Επιτροπή να ανακοινώσει ποια μέτρα έλαβε προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των παρατυπιών στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης, του βοείου κρέατος και των οπωροκηπευτικών·

26. απαιτεί όπως η Επιτροπή φανεί αδιάλλακτη εάν η Ελλάδα δεν τηρήσει το σχέδιο δράσης για την εισαγωγή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου[12]· επιθυμεί να πληροφορηθεί το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων/ενισχύσεων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα στις Ελλάδα για την εγκαθίδρυση του ΟΣΔΕ καθώς και κατά πόσον το ποσό αυτό μπορεί να ανακληθεί, εάν το σύστημα δεν είναι πλήρως λειτουργικό έως το Σεπτέμβριο του 2008·

27. παρατηρεί ότι, προκειμένου για τις διαρθρωτικές δράσεις, το 84% του συνόλου των παρατυπιών καταγράφηκαν στην Ιταλία (2006: 228,2 εκατ. ευρώ), στην Ισπανία (2006: 85,7 εκατ. ευρώ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (2006: 59,8 εκατ. ευρώ), στην Πορτογαλία (2006: 37,2 εκατ. ευρώ) και στη Γερμανία (2006: 27,2 εκατ. ευρώ)· διαπιστώνει επίσης ότι ούτε η Γερμανία, ούτε η Ισπανία χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διάταξη του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης· επισημαίνει επίσης ότι η Γερμανία δεν αποστέλλει τα δεδομένα για τα πρόσωπα και τις ενεχόμενες εταιρείες· καλεί τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών να απευθύνει επιστολή προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών αυτών και να ζητήσει εξηγήσεις·

28. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, η περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 απέδειξε ότι υπερβολικά περίπλοκοι κανόνες και αναποτελεσματικά συστήματα εποπτείας και ελέγχου συνέβαλαν στις διαπιστωθείσες παρατυπίες· επισημαίνει επιπλέον ότι οι πληρωμές έφθασαν συχνά με καθυστέρηση στους δικαιούχους· κατά συνέπεια εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής[13]· επιθυμεί όπως, γενικώς, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές συμμετέχουν περισσότερο στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των πιστώσεων·

29. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2004[14] είχε εκφράσει την άποψη ότι: "(...) κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η έκθεση του 2005 ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις παρατυπίες που αφορούν τον τομέα των διαρθρωτικών ενεργειών"· σημειώνει, ωστόσο, ότι, όπως φαίνεται, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί·

30. εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στα εγκληματικά δίκτυα που έχουν ειδικευθεί στην κατάχρηση ευρωπαϊκών πιστώσεων·

31. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου λεπτομερή ανάλυση του συστήματος ή των συστημάτων που χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα, είτε μέσω μεθόδων μαφίας είτε όχι, για να υπονομεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

32. εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την ακόλουθη διαπίστωση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου: "τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας στα κράτη μέλη ήταν γενικώς αναποτελεσματικά ή μετρίως αποτελεσματικά, και η εποπτεία της λειτουργίας τους από την Επιτροπή ήταν μετρίως αποτελεσματική"[15]·

33. ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την ποιότητα των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας που διαθέτουν υιοθετώντας, σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, εθνική δήλωση διαχείρισης σχετικά με όλες τις κοινοτικές πιστώσεις που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά αυτήν την ιδέα και να παρουσιάσει την επιτευχθείσα πρόοδο στην ετήσια έκθεσή της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων·

34. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ενδεχομένως συμπεριλαμβάνοντας διαδικασίες επί παραβάσει, εις βάρος εκείνων των κρατών μελών που δεν επικουρούν τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατά τη διεξαγωγή επιτοπίων ελέγχων όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου·

35. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εξετάσει την εισαγωγή δεσμευτικών και προληπτικών στοιχείων στη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της από κοινού διαχείρισης προκειμένου οι παρατυπίες να μπορούν να ανακτώνται κατά το τέλος της διαδικασίας ανάκτησης, π.χ. παροχή εγγύησης ενός κράτους μέλους έναντι των Κοινοτήτων για τη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών πιστώσεων από τους αποδέκτες·

36. υπενθυμίζει ότι, σε επίπεδο διαρθρωτικών δράσεων, απομένουν περισσότερα των 1.000 εκατ. ευρώ να ανακτηθούν για το 2006 και τα προηγούμενα έτη·

37. τονίζει την άμεση ευθύνη των κρατών μελών για ανάκτηση πόρων η πληρωμή των οποίων παρουσιάζει παρατυπίες· επαναλαμβάνει την παρότρυνσή του προς την Επιτροπή να αναστέλλει ενδιάμεσες πληρωμές στα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών· αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει η αρμόζουσα αντίδραση όταν διαπιστώνεται ότι τα συστήματα ελέγχου της διαχείρισης στα κράτη μέλη είναι ανεπαρκή και υπενθυμίζει ότι οι απάτες και οι παρατυπίες υπονομεύουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τα προγράμματα διαρθρωτικών δράσεων·

38. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, θα δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων, ζητεί δε επιμόνως να επιβληθεί στα κράτη μέλη η αυστηρή υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα και τους δικαιούχους πιστώσεων από όλα τα κοινοτικά ταμεία που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση·

39. ζητεί όπως τα κράτη μέλη κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή την οικονομική απώλεια που προκλήθηκε από τα οριστικώς απολεσθέντα ποσά, η δε Επιτροπή πρέπει να αναφέρει τα ποσά αυτά στην ετήσια έκθεσή της·

40. ζητεί επίσης από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, άπαξ ετησίως, σχετικά με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την παράνομη χρησιμοποίηση διαρθρωτικών πιστώσεων·

41. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει θέση σχετικά με την αρνητική εκτίμηση της εργασίας της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να εξηγήσει ποιά μέτρα έχει λάβει προκειμένου να βελτιώσει, στους κόλπους των κρατών μελών, μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων·

42. καλεί συγχρόνως την Επιτροπή να ενημερώνει συχνότερα τα κράτη μέλη και να παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των διαβιβασθεισών πληροφοριών καθώς και τη συνέχεια που έδωσε σε αναφερθείσες περιπτώσεις παρατυπιών·

43. διαπιστώνει ότι, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση προενταξιακών πιστώσεων, η Βουλγαρία (2006: 1,7 εκατ. ευρώ), η Πολωνία (2006: 2,4 εκατ. ευρώ), η Ρουμανία (2006: 5,5 εκατ. ευρώ) και η Σλοβακία (2006: 1,9 εκατ. ευρώ) προκάλεσαν το 94% των παρατυπιών· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την ανάγκη κοινής ερμηνείας και ενιαίας εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών και των εγγράφων εργασίας· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να αναφέρει τα μέτρα τα οποία έλαβε σχετικά·

44. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα κράτη μέλη να είναι εις θέση να εντοπίζουν σαφέστερα και από την αρχή τις παρατυπίες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι αποτελούν παράνομες καταχρήσεις, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προκειμένου να αναγνωρίζουν επακριβώς πότε υφίσταται παρατυπία ή απάτη και ποια στοιχεία πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή/OLAF, μολονότι τηρούν τις υποχρεώσεις υποβολής τριμηνιαίων εκθέσεων·

45. καλεί την Επιτροπή να παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη χρησιμοποίηση του συστήματος πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης της OLAF (AFIS)/Ciginfo· πιστεύει ότι η ενιαία αυτή διοικητική ιστοσελίδα μπορεί να βελτιώσει την ανταλλαγή δεδομένων (ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες) μεταξύ OLAF και κρατών μελών μόλις τα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα καταστούν συμβατά·

46. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών έχει συναντηθεί ήδη δύο φορές με τους ομολόγους της από τα εθνικά κοινοβούλια· πιστεύει ότι οι ετήσιες συνεδριάσεις των επιτροπών ελέγχου των προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας των κρατών μελών και την απόκτηση εθνικής δήλωσης για τη διαχείριση·

47. προσβλέπει στη στενότερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών και περιφερειακών ελεγκτικών οργάνων προκειμένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο τις εκθέσεις τους για τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ στα κράτη μέλη·

Εκθέσεις δραστηριοτήτων της OLAF

48. διαπιστώνει ότι η ΟLAF αναδιαρθρώθηκε το 2006 λαμβάνοντας υπόψη την ειδική έκθεση 1/2005 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· εκτιμά ότι η λειτουργία της OLAF πρέπει να αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού σχετικά με την OLAF·

49. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 95 του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από 1ης Ιανουαρίου 2009·

50. διαπιστώνει ότι η ΟLAF έλαβε 802 νέες κοινοποιήσεις το 2005 και 826 το 2006· χαιρετίζει το γεγονός ότι το σύστημα αξιολόγησης επέτρεψε να μειωθούν οι έρευνες που κινήθηκαν σε 254 περιπτώσεις, καθώς και το γεγονός ότι, επιπλέον, για την πλειονότητα των περατωθεισών ερευνών, οι στατιστικές καταδεικνύουν μια διοικητική, πειθαρχική, οικονομική, δικαστική ή νομοθετική παρακολούθηση· σημειώνει ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος του συνόλου των εκκρεμουσών υποθέσεων και των υποθέσεων που περατώθηκαν ανέρχονταν σε 6.600 εκατ. ευρώ κατά το τέλος του έτους 2005 και σε 7.400 εκατ. ευρώ κατά το τέλος του έτους 2006, και ότι οι πλέον θιγέντες τομείς ήταν τα διαρθρωτικά ταμεία (2006: 1.606,7 εκατ. ευρώ), τα τσιγάρα (2006: 1.320,1 εκατ. ευρώ), το τελωνείο (2006: 989,8 εκατ. ευρώ) και ο ΦΠΑ (2006: 727,8 εκατ. ευρώ)·

51. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί την κατάλληλη νομική βάση για τη δημοσίευση των ονομάτων επιχειρήσεων και ατόμων που έχουν αποδεδειγμένα προσβάλει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο η OLAF πληροφόρησε το Κοινοβούλιο σχετικά με την παρακολούθηση των περατωθεισών ερευνών· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι εμπλεκόμενες εισαγγελίες αρνήθηκαν να δώσουν συνέχεια σε 20 περιπτώσεις (από 134 περιπτώσεις όπου είχε ζητηθεί δικαστική παρακολούθηση) για λόγους παραγραφής ή έλλειψης αποδείξεων·

53. ωστόσο, εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η OLAF δεν επανέφερε τον διάλογο για τις γραπτές πληροφορίες που λαμβάνει τακτικά η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ζητεί το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση για το έτος 2004·

54. διαπιστώνει ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι περισσότερες των περιπτώσεων καταγράφηκαν στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ιταλία·

55. σημειώνει ότι στις 31 Οκτωβρίου 2007 εγκρίθηκε ψήφισμα για την εντατικοποίηση της καταπολέμησης της απάτης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων και την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση των συστάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου για το Κοινοτικό Σύστημα Διαμετακόμισης[16]·

56. διαπιστώνει ότι, το 2006, ποσό μεγαλύτερο των 450 εκατ. ευρώ ενεγράφη ως ποσό προς ανάκτηση, στο πλαίσιο των ερευνών της OLAF, και ότι το ποσό αυτό προέρχεται από τις περιπτώσεις που περατώθηκαν το 2006 (περίπου 114 εκατ. ευρώ) και από μέτρα της τρέχουσας παρακολούθησης (περίπου 336 εκατ. ευρώ, που προέρχονται κυρίως από τον γεωργικό τομέα (134,6 εκατ. ευρώ) και από τα διαρθρωτικά ταμεία (146,3 εκατ. ευρώ))·

57. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ OLAF, Europol, Εurojust και ορισμένων διεθνών οργανισμών, συνεργασία η οποία έχει, μεταξύ άλλων, ως σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· υπογραμμίζει, συγχρόνως, ότι μια τέτοια συνεργασία πρέπει να είναι διαφανής και ως εκ της φύσεώς της να προστατεύει την ανεξαρτησία της OLAF·

58. κατανοεί το γεγονός ότι η Επιτροπή επιθυμεί να περιορίσει τον αριθμό των γλωσσικών εκδοχών για λόγους οικονομίας· επιμένει ωστόσο ότι το παράρτημα 2 των ετησίων εκθέσεων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, καθώς και οι εκθέσεις δραστηριοτήτων πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον στην αγγλική, τη γαλλική και γερμανική γλώσσα·

Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την OLAF

59. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει "να συμπεριληφθούν όλες οι αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών της OLAF σε έναν και μοναδικό κανονισμό"[17]· υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι η λειτουργούσα στους κόλπους του Συμβουλίου "ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης" φαίνεται ότι τάσσεται υπέρ του εξορθολογισμού των σημερινών νομικών βάσεων[18]· για το λόγο αυτό, καλεί την OLAF, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της για το 2007, να υποβάλει επειγόντως ανάλυση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων νομικών βάσεων δυνάμει των οποίων εκχωρούνται στην OLAF αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών, προκειμένου να ενσωματωθούν τα πορίσματα της ανάλυσης αυτής στην μελλοντική αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την OLAF· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας[19] τροποποιεί επίσης το άρθρο 280 της Συνθήκης ΕΕ που αφορά την καταπολέμηση της απάτης·

60. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνήλθε στις 27 Νοεμβρίου 2007 απεφάνθη επί της αναφοράς 20477/05 "Tillack κατά Βελγίου" ότι το βελγικό κράτος, κατά τη διενέργεια ερευνών στο σπίτι του δημοσιογράφου, παραβίασε το άρθρο 10 (ελευθερία της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι προηγηθείσες διοικητικές έρευνες της OLAF και της Επιτροπής δεν αποτελούν αντικείμενο της απόφασης αυτής· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι γενικά πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων για τα οποία διεξάγεται έρευνα·

Καταπολέμηση της απάτης επί του ΦΠΑ

61. ανησυχεί ιδιαίτερα για την οικονομική ζημία που προκαλούν οι συναλλαγές τύπου "carrousel"· διαπιστώνει, π.χ., ότι το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Μελετών αποτιμά την απώλεια των εθνικών εσόδων ΦΠΑ για τα έτη 2003-2005 μεταξύ 17.000 και 18.000 εκατ. ευρώ ανά έτος, ότι, γενικώς, τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι χάνουν περίπου το 10% των εσόδων του ΦΠΑ κάθε έτος και ότι ένα τρίτο των απωλειών αυτών οφείλεται σε διαμεθοριακές συναλλαγές τύπου "carrousel"·

62. παρατηρεί, εξάλλου, ότι η Βουλή των Λόρδων αποτιμά την απώλεια των εθνικών εσόδων ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα έτη 2005 έως 2006 μεταξύ 3.500 και 4.750 εκατ. λιρών στερλινών: ήτοι τουλάχιστον 9,6 εκατ. λίρες στερλίνες ανά ημέρα· παραπέμπει στην έκθεση στην οποία αναφέρεται: "ο μηχανισμός που εφαρμόζεται επί του παρόντος για τις διακοινοτικές συναλλαγές ΦΠΑ δεν είναι ανεκτός"[20]·

63. υπενθυμίζει ότι μόνο τα πραγματικά έσοδα μπορούν να ληφθούν υπόψη για την είσπραξη των ιδίων πόρων ΦΠΑ·

64. ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικά ως προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών υπηρεσιών αφενός, και μεταξύ της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, και των εθνικών υπηρεσιών αφετέρου·

65. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όσον αφορά ορισμένα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη χάραξη μιας στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ εντός της ΕΕ (COM(2007)0758)[21]· καλεί συνεπώς την αρμόδια επιτροπή του να παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή της ανακοίνωσης αυτής·

66. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε ακόμα θέση επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για τους σκοπούς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που αποτέλεσε αντικείμενο πρώτης ανάγνωσης στο Κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου 2005[22]· ζητεί από τον Πρόεδρό του να έρθει σε επαφή με την Προεδρία του Συμβουλίου προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο φάκελος·

67. εκτιμά ότι, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαμεθοριακή απάτη του τύπου "carrousel", απαιτείται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και με την Επιτροπή (OLAF)· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν το σύστημα ανταλλαγής των πληροφοριών για τον ΦΠΑ και η συνεργασία στον τομέα της ανάλυσης των δεδομένων, με τη βοήθεια της Επιτροπής (OLAF)·

o

o      o

68. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Επιτροπή Εποπτείας της OLAF και στην ΟLAF.

 • [1]  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/index_en.htm.
 • [2]  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.
 • [3]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
 • [4]  ΕΕ C 263 της 31.10.2006, σελ. 1
 • [5]  http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/483522.PDF.
 • [6]  ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σελ. 1
 • [7]  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σελ. 2.
 • [8]  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 (ΕΕ L 322 της 7.12.2007, σελ. 1).
 • [9]  Απαντώντας γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ο Επίτροπος Hübner δήλωσε ότι "το 2006 οι απαιτήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ συγκρατήθηκαν από την Ισπανία εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγχων διορθωτικών μέτρων. Άλλα παραδείγματα είναι διακοπές των πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΚΤ το 2005 για όλα τα προγράμματα στην Αγγλία, για προγράμματα του στόχου 3 και ορισμένα περιφερειακά προγράμματα στη Γαλλία, και για προγράμματα στις περιφέρειες της Καλαβρίας και της Σικελίας στην Ιταλία, και το 2006 για το πρόγραμμα EQUAL στην Ισπανία και στην Ιταλία".
 • [10]  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σελ. 1).
 • [11]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0432.
 • [12]  Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006: "5.11. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δήλωση του Γενικού Διευθυντή περιέχει επιφύλαξη σχετικά με την ελλιπή εφαρμογή του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα. Για το 2006, το Συνέδριο επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη αδυναμία διενέργειας των βασικών ελέγχων και συγκεκριμένα: επεξεργασία των αιτήσεων, διαδικασίες επιθεώρησης, ακεραιότητα της βάσης δεδομένων για τα ζώα καθώς το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων".
 • [13]  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σελ. 6).
 • [14]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2006)0277, παράγραφος 11.
 • [15]  Ομιλία εκφωνηθείσα ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στις 12 Νοεμβρίου 2007.
 • [16]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0432.
 • [17]  Ρ6_ΤΑ(2006)0277, παράγραφος 30.
 • [18]  Επιστολή στον Διευθυντή της OLAF της 2ας Απριλίου 2007.
 • [19]  ΕΕ C 306 της 17.12.2007, σελ. 127.
 • [20]  Παράγραφος 52 της έκθεσης της Βουλής των Λόρδων, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Stopping the Carousel· Missing Trader Fraud in the EU, HL Paper 101, 25 Μαΐου 2007.
 • [21] Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2005)0255.
 • [22]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2005)0255.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (8.5.2007)

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2005
(2006/2268(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jan Březina

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι, από τα 95 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και ελέγχθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, τα 60 είχαν σημαντικά λάθη στις δηλωθείσες δαπάνες για έργα, στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθμού των παρατυπιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος· θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί λογιστικός έλεγχος σε περισσότερα έργα ώστε τα συμπεράσματα που θα συναχθούν να επιτρέψουν την διατύπωση σαφών συστάσεων για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των παρατυπιών όσον αφορά τη διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική της συνοχής, αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με το 2004, οι οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω παρατυπιών ελαττώθηκαν αισθητά·

3.  σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου συμβάλλει εν μέρει στις παρατυπίες από την πλευρά των κρατών μελών και πρέπει ως εκ τούτου να παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει την απλούστευσή του·

4.  ζητεί να γίνει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των εννοιών της απάτης και της παρατυπίας·

5.  ζητεί να δίδεται ευρεία δημοσιότητα στις περιπτώσεις απάτης και παρατυπίας, με σαφή προσδιορισμό των υπευθύνων·

6.  κατανοεί ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης των έργων συμπεριλαμβανομένων των εκ των υστέρων ελέγχων μπορεί να έχουν μεγάλη διάρκεια· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε ανασκόπηση και απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζει ώστε η εκκαθάριση των έργων για την περίοδο 2000-2006 να διεξαχθεί δίχως υπερβολικές καθυστερήσεις εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των υψηλοτέρων προτύπων οικονομικής διαχείρισης·

7.  τονίζει εκ νέου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την επάρκεια των μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου που εφαρμόζουν, ενώ παράλληλα, στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση η οποία να φορά όλους τους κοινοτικούς πόρους που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση·

8.  τονίζει την άμεση ευθύνη των κρατών μελών στην ανάκτηση πόρων η πληρωμή των οποίων παρουσιάζει παρατυπίες· επαναλαμβάνει την παρότρυνσή του προς την Επιτροπή να αναστέλλει την πληρωμή προκαταβολών στα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών· αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει η αρμόζουσα αντίδραση όταν διαπιστώνεται ότι τα συστήματα ελέγχου της διαχείρισης στα κράτη μέλη είναι ανεπαρκή και υπενθυμίζει ότι οι απάτες και οι παρατυπίες υπονομεύουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε τα προγράμματα διαρθρωτικών δράσεων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, θα πρέπει να δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων, ζητεί δε επιμόνως να επιβληθεί στα κράτη μέλη η αυστηρή υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια και τους δικαιούχους πιστώσεων από όλα τα κοινοτικά ταμεία που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση·

10. εκφράζει την λύπη του για την έλλειψη σαφούς και διαφανούς δέσμης κοινοτικών απαιτήσεων όσον αφορά την διαχείριση των συστημάτων ελέγχου· θεωρεί ότι η κεντρική έννοια του "αποδεκτού επιπέδου κινδύνου" πρέπει να ορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ώστε να παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την ικανοποίηση των νομίμων προσδοκιών των κρατών μελών, των περιφερειακών αρχών και των αναδόχων·

11. ζητεί, χάριν μιας συνεκτικής προσέγγισης της αξιολόγησης του τρόπου δαπάνης των διαρθρωτικών κεφαλαίων, να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 10/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις εκ των προτέρων, τις ενδιάμεσες και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις στο μέλλον, σχετικά με τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006, 2007-2013 και επόμενες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2005

Αριθμός διαδικασίας

2006/2268(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CONT

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI29.11.2006

 

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Jan Březina

27.2.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.5.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Σταύρος Αρναουτάκης, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Γιαννάκης Μάτσης, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Véronique De Keyser, Henrik Lax, Samuli Pohjamo

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (8.5.2007)

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2005
(2006/2268 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kyösti Virrankoski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την έγκριση νέου κανονισμού για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ (Κανονισμός Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1290/2005), που αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει απλοποιημένο και αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο για τα κράτη μέλη με σκοπό την είσπραξη παράτυπων πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και να υποβάλει σχετική έκθεση·

2.  χαιρετίζει την υλοποίηση της Task Force "Είσπραξη", βάσει της οποίας, για εξέταση περιπτώσεων προ του 1999, κατέστη δυνατόν να εισπραχθούν σημαντικά ποσά τα οποία είχαν παρατύπως καταβληθεί σε φορείς γεωργικής εκμετάλλευσης από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αν και οι παρατυπίες σχετικά με τις γεωργικές δαπάνες το 2005 μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις τους αυξήθηκαν· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με στόχο τη μείωση τόσο του αριθμού όσο και των δημοσιονομικών επιπτώσεων των παρατυπιών·

4.  σημειώνει, με ανησυχία, ότι το επίπεδο της είσπραξης ποσών που καταβάλλονται παρατύπως παραμένει χαμηλό και ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών και, επειδή οι πιθανότητες είσπραξης των σχετικών ποσών μειώνονται με το χρόνο, καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να βελτιωθεί ο ρυθμός είσπραξης των καταβληθέντων ποσών·

5.  τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία τα κράτη μέλη να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα για την είσπραξη ποσών που έχουν καταβληθεί αδικαιολογήτως, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη να εφαρμόσει η Επιτροπή διορθωτικά μέτρα· φρονεί ότι, όταν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος η είσπραξη παραμένει συστηματικά χαμηλή, η Επιτροπή οφείλει να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα·

6.  διαβεβαιώνει την Επιτροπή για την πλήρη υποστήριξή του σε ό,τι αφορά την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για διακοπή των πληρωμών, και προτρέπει η χρηματοδότηση της ΚΓΠ να υπόκειται επίσης στην ίδια διαδικασία με τα μέτρα που έχουν ήδη εισαχθεί[1] για τη μη μεταφορά κεφαλαίων σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν διαθέτει απόλυτη εγγύηση για την αξιοπιστία της διαχείρισης και των συστημάτων ελέγχου του κράτους μέλους το οποίο δικαιούται τα εν λόγω κεφάλαια·

7.  θεωρεί ότι το σύστημα άμεσων πληρωμών, το οποίο καθιερώθηκε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, το οποίο αποτελείται από ποσά που καταβάλλονται σε αγρότες, θα πρέπει να βελτιωθεί, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού, οι διαδικασίες να καθίστανται φθηνές και απλές και, συγχρόνως, σε όλα τα κράτη μέλη να δημιουργηθεί μέγιστος βαθμός διαφάνειας για τις πληρωμές και τους παραλήπτες αυτών·

8.  ενδιαφέρεται για να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η διαφάνεια των ελέγχων και των συστημάτων παρακολούθησης των πληρωμών που καταβάλλονται σε αγρότες· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων και συστημάτων·

9.  χαιρετίζει τις εξελίξεις σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η έγκριση νέων μέτρων για τη βελτίωση του ελέγχου και της είσπραξης χρηματικών ποσών αδικαιολογήτως καταβληθέντων, και τονίζει ότι θα πρέπει να εγκριθούν πρόσθετες διατάξεις σε περίπτωση παρατυπίας ή απάτης·

10. λαμβάνει υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της για τα μειονεκτήματα της εφαρμογής του συστήματος του "μαυροπίνακα" (Κανονισμός Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1469/95), και ζητεί ευρύτερη συζήτηση, εντός των θεσμικών οργάνων, για τις σχετικές μελλοντικές εξελίξεις, όπου το λογικότερο φαίνεται μια σημαντική αύξηση των χρηματικών ποινών σε κράτη μέλη που παραλείπουν να επιστρέφουν αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Καταπολέμηση της απάτης – Ετήσια έκθεση 2005

Αριθμός διαδικασίας

2006/2268(INI)]

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CONT

Γνωμοδοτική επιτροπή

  Ημερ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI29.11.2006

 

Ενισχυμένη συνεργασία – ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Kyösti Virrankoski

19.12.2006

Συντάκτης που αντικαταστάθηκε

 

Συζήτηση στην επιτροπή

21.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

8.5.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Κατερίνα Μπατζελή, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Jan Mulder, James Nicholson, Armando Veneto

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (σχόλια που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

 • [1]  Απαντώντας γραπτώς στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ο Επίτροπος Hübner δήλωσε: "Το 2006 οι απαιτήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ συγκρατήθηκαν από την Ισπανία ενόψει των αποτελεσμάτων των ελέγχων διορθωτικών μέτρων. Άλλα παραδείγματα είναι διακοπές των πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΚΤ το 2005 για όλα τα προγράμματα στην Αγγλία, για το στόχο 3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.01.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Esther De Lange, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία