SPRÁVA o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročné správy za roky 2005 a 2006

25.1.2008 - (2006/2268(INI))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Francesco Musotto

Postup : 2006/2268(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0009/2008

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročné správy za rok 2005 a 2006

(2006/2268(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenia k predchádzajúcim výročným správam Komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF),

 so zreteľom na správu Komisie z 12. júla 2006 adresovanú Európskemu parlamentu a Rade s názvom Ochrana finančných záujmov spoločenstva – boj proti podvodom – výročná správa 2005 (KOM(2006)0378) vrátane príloh (SEK(2006)0911 a SEK(2006)0912),

 so zreteľom na správu Komisie z 6. júla 2007 adresovanú Európskemu parlamentu a Rade s názvom Ochrana finančných záujmov spoločenstva – boj proti podvodom – výročná správa 2006 (KOM(2007)0390) vrátane príloh (SEK(2007)0930 a SEK(2007)0938),

 so zreteľom na výročnú správu OLAF o činnosti za rok 2005[1],

 so zreteľom na výročnú správu OLAF o činnosti za rok 2006[2],

 so zreteľom na správu o činnosti dozorného výboru OLAF za obdobie od decembra 2005 do mája 2007[3],

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005[4],

 so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2006[5],

 so zreteľom na článok 276 ods. 3 a článok 280 ods. 5 Zmluvy o ES,

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6],

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 týkajúce sa náhodných kontrol a inšpekcií vykonávaných Komisiou na účel ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred podvodom a inými nezrovnalosťami[7],

 so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6‑0009/2008),

A.  so zreteľom na podstatu článku 280 ods. 1 a 2 Zmluvy o ES,

B.   keďže v článku 53b ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uvádza toto:

„2. Bez toho, aby boli dotknuté doplnkové ustanovenia zahrnuté v príslušných pravidlách pre dané odvetvie, a s cieľom zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky v rámci zdieľaného hospodárenia použité v súlade s uplatniteľnými pravidlami a zásadami, členské štáty podniknú všetky legislatívne, regulačné a administratívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev. S týmto cieľom predovšetkým:

(a) zabezpečia, že činnosti financované z rozpočtu sa skutočne a správne plnia;

(b) predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom a riešia ich;

(c) získavajú späť chybne vyplatené alebo nesprávne použité finančné prostriedky alebo finančné prostriedky, ktoré sa v dôsledku nezrovnalostí alebo chýb stratili;

(d) zabezpečujú prostredníctvom príslušných pravidiel pre dané odvetvie a v súlade s článkom 30 ods. 3 primerané ročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu.

Za týmto účelom členské štáty vykonajú kontroly a zavedú účinný a efektívny systém vnútorných kontrol, (...)“,

Počet oznámených nezrovnalostí

1.  víta skutočnosť, že správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva, a najmä správa týkajúca sa rozpočtového roka 2006, sa stali analytickejšími; berie však na vedomie, že štatistiky sa spoliehajú na veľmi rozmanité vnútroštátne administratívne, súdne, dozorné a kontrolné systémy;

2.  vyzýva, aby boli výročné správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a správy vypracované Parlamentom na základe týchto výročných správ zahrnuté do programu Rady a aby Rada následne poslala svoje pripomienky Parlamentu a Komisii;

3.  pripomína, že v oblasti vlastných zdrojov, poľnohospodárskych výdavkov a štrukturálnych opatrení členských štátov bol súčet oznámených nezrovnalostí 1 143 miliónov EUR (v porovnaní s 1 024 miliónov EUR v roku 2005, 982,3 milióna EUR v roku 2004, 922 miliónov EUR v roku 2003 a 1 150 miliónov EUR v roku 2002); sumy oznámené členskými štátmi Komisii za rok 2006 sa dajú rozdeliť takto:

–     vlastné zdroje: 353 miliónov EUR (328,4 milióna EUR v roku 2005, 212,4 milióna EUR v roku 2004, 269,9 milióna EUR v roku 2003 a 367 miliónov EUR v roku 2002),

–     garancie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF): 87 miliónov EUR (102 miliónov EUR v roku 2005, 82,1 milióna EUR v roku 2004, 169,7 milióna EUR v roku 2003 a 198,1 milióna EUR v roku 2002),

–     štrukturálne opatrenia: 703 miliónov EUR (601 miliónov EUR v roku 2005, 694,5 milióna EUR v roku 2004, 482,2 milióna EUR v roku 2003 a 614,1 milióna EUR v roku 2002);

berie tiež na vedomie, že v oblasti predvstupových prostriedkov boli celkové oznámené nezrovnalosti za rok 2006 vo výške 12,32 milióna EUR (17,6 milióna EUR za rok 2005);

4. považuje viaceré faktory za schopné ovplyvniť ročné rozdiely vo finančných dôsledkoch nezrovnalostí;

5.  zdôrazňuje, že veľké množstvo nezrovnalostí oznamovaných Komisii nemusí znamenať vysoký výskyt podvodov; môže tiež znamenať, že sú zavedené účinné dozorné postupy a že existuje úzka spolupráca medzi členským štátom a Komisiou; víta skutočnosť, že vo svojej výročnej správe za rok 2006 Komisia zdôraznila dôležitosť takejto spolupráce;

Všeobecná analýza

6. pripomína, že v oblasti vlastných zdrojov stúpla suma ovplyvnená nezrovnalosťami o 7 % z 328 miliónov EUR v roku 2005 na 353 miliónov EUR v roku 2006; výrobky, ktoré boli najviac ovplyvnené nezrovnalosťami boli televízory (69 miliónov EUR v roku 2005; 62,3 milióna EUR v roku 2006) a cigarety (30,9 milióna EUR v roku 2005; 27,6 milióna EUR v roku 2006); počet prípadov v Taliansku (+ 122 %) a v Holandsku (+ 81 %) sa prudko zvýšil; 113,4 milióna EUR (32 %) bolo v roku 2006 získaných späť);

7. pripomína, že v oblasti poľnohospodárskych výdavkov klesla suma ovplyvnená nezrovnalosťami zo 105 miliónov EUR v roku 2005 na 87 miliónov EUR v roku 2006; so Španielskom, Francúzskom a Talianskom súviselo 57,2 % nezrovnalostí, alebo celkovo 64,9 milióna EUR, zatiaľ čo odvetvia, ktorých sa to najviac týkalo, boli rozvoj vidieka, hovädzie a teľacie mäso, ovocie a zelenina;

8.  víta prijatie nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)[8], ktorého cieľom je poskytnúť členským štátom zjednodušený a efektívnejší právny rámec pre vymáhanie neoprávnených platieb; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila uplatňovanie tohto nového právneho predpisu a predložila Parlamentu správu;

9. víta skutočnosť, že integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS), prostredníctvom ktorého sa spracováva 68 % operácií, dobre funguje a že umožnil objavenie veľkej časti nezrovnalostí;

10. so znepokojením konštatuje, že úroveň vymáhania neoprávnene vyplatených súm zostáva nízka a líši sa medzi členskými štátmi, a keďže vyhliadky na spätné získanie prostriedkov sa časom znižujú, vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie s cieľom zlepšiť mieru vymáhania neoprávnene vyplatených súm;

11. zastáva názor, že ak je úroveň vymáhania konkrétneho členského štátu sústavne nízka, mala by Komisia uplatniť opravné prostriedky;

12. uisťuje Komisiu o svojej plnej podpore dôsledného uplatňovania právnych predpisov o pozastavení platieb a vyzýva na to, aby financovanie SPP bolo podmienené rovnakým postupom, ako predstavujú už začaté opatrenia[9] s cieľom nepresúvať prostriedky, ak Komisia nemá úplnú záruku spoľahlivosti riadiacich a kontrolných systémov členského štátu, ktorý je príjemcom týchto prostriedkov;

13. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila účinnosť a transparentnosť monitorovacích systémov v súvislosti s platbami pre farmárov v kontexte jej výročnej správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva;

14. víta prácu Pracovnej skupiny pre vymáhanie, ktorá dokázala vymôcť veľký počet nezrovnalostí za predchádzajúce roky (1971 do 2006: 3 061 miliónov EUR; následne členské štáty vymohli 898 miliónov EUR a 1 200 miliónov EUR bolo urovnaných prostredníctvom „zúčtovania pohľadávok“; zdôrazňuje však, že členské štáty by mali byť oveľa obozretnejšie s cieľom predchádzať nezrovnalostiam a vymáhať peniaze;

15. berie na vedomie, že Komisia prijala svoju druhú správu o nedostatkoch v implementácii systému „čiernej listiny“ (nariadenie Rady (ES) č. 1469/95)[10], a vyzýva na širšiu diskusiu v rámci inštitúcií o tom, ako ďalej postupovať, pričom sa ako najschodnejšie riešenie javí značné zvýšenie pokút členským štátom, ktoré si neplnia povinnosti v súvislosti s vrátením neoprávnene vyplatených súm;

16. upozorňuje, že v oblasti štrukturálnych opatrení stúpla suma ovplyvnená nezrovnalosťami o 17 %, z 601 miliónov EUR v roku 2005 na 703 miliónov EUR v roku 2006 (štrukturálne fondy 517 miliónov EUR, kohézny fond 186 miliónov EUR); tieto nezrovnalosti na týkajú najmä (75 %) Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF); s Nemeckom, Španielskom, Talianskom, Portugalskom a Spojeným kráľovstvom súviselo približne 85 % predmetnej sumy (438,1 milióna EUR), týkajúcej sa štrukturálnych fondov v roku 2006; v mnohých prípadoch príjemcovia fakturovali neoprávnené náklady; podrobnosti sa odhalili po kontrole dokumentov;

17.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z 95 projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov, ktoré sa preverovali v rámci auditu počas súčasného obdobia financovania, sa v 60 vyskytli závažné chyby týkajúce sa deklarovaných predpokladaných výdavkov, čo oproti minulému roku predstavuje vyšší počet nezrovnalostí; domnieva sa, že auditu by mal podliehať vyšší počet projektov, aby sa tak na základe získaných záverov mohli sformulovať jasné odporúčania na zlepšenie finančného hospodárenia;

18.  pripomína, že 266,5 milióna EUR z celkovej sumy 703 miliónov EUR je ešte stále treba vymôcť za rok 2006, pričom za predchádzajúce roky je treba vymôcť ešte 762 miliónov EUR; vyzýva Komisiu, aby dvakrát za rok informovala príslušné výbory Parlamentu o dosiahnutom pokroku a uskutočnených konkrétnych opatreniach s cieľom urýchliť vymáhanie splatných súm;

19. pripomína, že v oblasti predvstupových fondov klesol finančný vplyv z 26,5 milióna EUR v roku 2005 na 12,3 milióna EUR v roku 2006; najčastejšie chyby boli vo fakturácii neoprávnených nákladov a nedodržaní zmluvných alebo regulačných podmienok; od zavedenia fondov sa vymohlo 11 miliónov EUR, ale 14 miliónov EUR ešte stále treba vymôcť;

20. naďalej sa domnieva, že členské štáty a inštitúcie EÚ, vrátane Dvora audítorov, musia dospieť k politickému porozumeniu o „tolerovateľnej miery chybovosti“, ak sa má vôbec niekedy dosiahnuť pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti;

Slabé stránky

21. vyzýva Komisiu, aby do výročnej správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva za rok 2008 zahrnula analýzu štruktúr členských štátov, týkajúcich sa boja proti nezrovnalostiam; táto analýza by okrem iného mala dať odpovede na nasledujúce otázky, s cieľom poskytnúť Parlamentu jasnejší obraz o vykonávaní legislatívneho rámca boja proti podvodom:

–       ktoré vnútroštátne orgány v rámci členských štátov sú do tohto konania zapojené?

–       ako organizujú svoju spoluprácu?

–       aké kontrolné právomoci majú vnútroštátne orgány?

–       pracujú tieto vnútroštátne orgány na základe ročného programu?

       sú povinné vypracovať správu o cieľoch svojej kontrolnej činnosti?

       sú vnútroštátne orgány povinné vypracovať správu o použití prostriedkov EÚ?

       akým spôsobom spolupracujú s úradom OLAF a akým spôsobom sú ich závery komunikované Komisii?

–       k akým európskym databázam majú priamy prístup?

–       ku ktorým vnútroštátnym databázam má prístup Komisia?

       aké sú odhadované náklady na kontrolu?

–       akými mechanizmami sú oznamované nezrovnalosti?

       aký je stav vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2185/96?

22. vyzýva Komisiu, aby v rámci sektora vlastných zdrojov uviedla, aké opatrenia zavedie na ukončenie podvodného dovozu televízorov, cigariet a falšovaného tovaru všeobecne; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že úrad OLAF založil kanceláriu v Číne; naliehavo žiada Komisiu, aby zvýšila úsilie v boji proti falšovaniu; vyzýva Komisiu, aby v rámci výročnej správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva za rok 2007, ktorá bude zverejnená v júli 2008, podala správu o iniciatívach a opatreniach podniknutých na základe uznesenia Parlamentu z 11. októbra 2007[11] o dôsledkoch dohody medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a spoločnosťou Philip Morris o zintenzívnení boja proti falšovaniu a pašovaniu cigariet;

23. považuje za úplne neakceptovateľné, že v priebehu viacerých rokov Nemecko a Španielsko neposkytovali Komisii informácie v elektronickej forme o nezrovnalostiach v oblasti poľnohospodárskych výdavkov; ďalej pripomína, že tieto dve krajiny sú zodpovedné za 38 % (33,2 milióna EUR) nezrovnalostí a že Nemecko už neposkytuje podrobnosti o príslušných jednotlivcoch a firmách, napriek povinnosti tieto informácie poskytovať; naliehavo preto žiada Komisiu, aby začala konanie proti týmto dvom členským štátom a aby zadržala 10 % platieb do poľnohospodárstva počas obdobia konania; vyzýva predsedu Výboru pre rozpočtovú kontrolu, aby poslal list na príslušné stále zastupiteľstvá so žiadosťou o vysvetlenie;

24. domnieva sa, že obdobie 39 mesiacov medzi výskytom nezrovnalosti a upovedomením Komisie o tejto nezrovnalosti je neakceptovateľné, keďže takéto oneskorenie sťažuje vymáhanie; pýta sa Komisie, aké opatrenia podnikla za účelom napomenutia členských štátov; konštatuje, že konanie členských štátov je dôkazom určitého stupňa ľahostajnosti;

25. pýta sa, aké opatrenia Komisia zaviedla za účelom zníženia počtu nezrovnalostí v oblasti rozvoja vidieka, hovädzieho a teľacieho mäsa, ovocia a zeleniny;

26. vyzýva Komisiu, aby zaujala pevné stanovisko v prípade, že Grécko nesplní požiadavky akčného plánu pre zavedenie integrovaného administratívneho a kontrolného systému[12]; privítal by informácie o celkovom objeme grantov/pomoci z rozpočtu Spoločenstva, doteraz vyplatených Grécku na založenie IACS a či táto suma môže byť vrátená v prípade, že systém nebude plne funkčný do septembra 2008;

27. pripomína, že v oblasti štrukturálnych opatrení, 84 % nezrovnalostí bolo zaznamenaných v Taliansku (2006: 228,2 milióna EUR), Španielsku (2006: 85,7 milióna EUR), Spojenom kráľovstve (2006: 59,8 milióna EUR), Portugalsku (2006: 37,2 milióna EUR) a v Nemecku (2006: 27,2 milióna EUR); ďalej pripomína, že Nemecko ani Španielsko nepoužívajú elektronický modul informačného systému pre boj proti podvodom a že Nemecko neposiela údaje o príslušných jednotlivcoch a firmách; vyzýva predsedu Výboru pre rozpočtovú kontrolu, aby poslal list na príslušné stále zastupiteľstvá so žiadosťou o vysvetlenie;

28. domnieva sa v tejto súvislosti, že programové obdobie 2000 – 2006 je dôkazom toho, že príliš komplikované pravidlá a neúčinné dozorné a kontrolné systémy prispeli k usvedčeným nezrovnalostiam; navyše pripomína, že príjemcovia často dostali platby neskoro; víta preto zlepšenia, ktoré prinieslo nariadenie Rady (ES) è. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde[13]; vo všeobecnosti vyzýva na to, aby sa regionálne a miestne orgány viac zapájali do programovania a realizácie prostriedkov;

29. pripomína, že vo svojom uznesení z 15. júna 2006 o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a o boji proti podvodom – výročná správa 2006[14], Parlament uviedol: „(...)v rámci roka 2005, za ktorý sa podáva správa, by sa mala osobitná pozornosť venovať nezrovnalostiam v oblasti štrukturálnych opatrení“; konštatuje však, že situácia sa zjavne zhoršila;

30. domnieva sa, že Komisia by mala venovať osobitnú pozornosť kriminálnym sieťam, ktoré sa špecializujú na zneužívanie prostriedkov EÚ;

31. vyzýva Komisiu, aby poskytla parlamentnému Výboru pre kontrolu rozpočtu podrobnú analýzu systému alebo systémov používaných skupinami organizovaného zločinu, či už riadenými mafiou alebo nie, na narúšanie finančných záujmov Spoločenstva;

32. vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s nasledujúcim nálezom predsedu Dvora audítorov: „Dozorné a kontrolné systémy v členských štátoch boli vo všeobecnosti neúčinné alebo len čiastočne účinné a dozor Komisie nad ich operáciami bol len čiastočne účinný“[15];

33. vyzýva preto členské štáty, aby zaručili kvalitu svojich dozorných a kontrolných systémov, a to tým, že na príslušnej politickej úrovni schvália celoštátne vyhlásenie o správe všetkých prostriedkov Spoločenstva v rámci zdieľaného hospodárenia; vyzýva Komisiu, aby túto myšlienku aktívne podporila a aby podala správu o dosiahnutom pokroku v rámci svojej výročnej správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva;

34. vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné opatrenia, prípadne začala konanie proti tým členským štátom, ktoré nepomáhajú útvarom Komisie vo vykonávaní kontrol na mieste, ako to stanovuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96;

35. vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby zvážila zahrnutie záväzných a preventívnych prvkov do budúcej legislatívy ES súvisiacej so zdieľaným hospodárením, aby sa nezrovnalosti mohli na konci doby vymáhania vymôcť, napríklad tým, že pred použitím európskych prostriedkov príjemcami členský štát poskytne Spoločenstvu záruku;

36. pripomína, že v súvislosti so štrukturálnymi opatreniami zostáva ešte vymôcť viac ako 1 000 miliónov EUR za rok 2006 a za predchádzajúce roky;

37. zdôrazňuje priamu zodpovednosť členských štátov za vymáhanie finančných prostriedkov, ktorých vyplácanie je ovplyvnené nezrovnalosťami; znovu pripomína svoju výzvu Komisii, aby pozastavila predbežné platby členským štátom v prípade vážnych nezrovnalostí; uznáva potrebu primeranej reakcie na nedostatky riadenia kontrolných systémov v členských štátoch a pripomína, že podvody a nezrovnalosti poškodzujú činnosť Európskej únie, a najmä projekty v oblasti štrukturálnych opatrení;

38. vyjadruje potešenie, že v rámci Európskej iniciatívy za transparentnosť sa majú uverejňovať informácie o príjemcoch prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a dôrazne žiada, aby boli členské štáty povinné dôsledne zverejniť informácie o projektoch a príjemcoch prostriedkov zo všetkých spoločne riadených fondov Spoločenstva;

39. vyzýva členské štáty, aby každoročne upovedomili Komisiu o finančných stratách vyplývajúcich zo súm definitívne stratených, ktoré by Komisia mala zahrnúť do svojej výročnej správy;

40. vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby raz za rok informovali Komisiu, vrátane úradu OLAF, o rozsudkov v prípade podvodného použitia štrukturálnych fondov;

41. vyzýva Komisiu, aby zaujala stanovisko k negatívnemu hodnoteniu jej práce Dvorom audítorov a aby vysvetlila, aké kroky uskutočnila v prospech zlepšenia situácie v členských štátoch, ktorá ohrozuje ochranu finančných záujmov Spoločenstva;

42. zároveň vyzýva Komisiu, aby častejšie podávala spätnú väzbu členským štátom, dávajúc podrobnosti o tom, ako využila poskytnuté informácie a akým spôsobom nadviazala na oznámené nezrovnalosti;

43. pripomína, že v oblasti použitia predvstupových fondov 94 % nezrovnalostí bolo zaznamenaných v Bulharsku (2006: 1,7 milióna EUR), Poľsku (2006: 2,4 milióna EUR), Rumunsku (2006: 5,5 milióna EUR) a na Slovensku (2006: 1,9 milióna EUR); pripomína v tejto súvislosti, že Komisia zdôraznila potrebu spoločnej interpretácie a jednotného uplatňovania usmernení a pracovných dokumentov; žiada preto Komisiu, aby uviedla, aké opatrenia v tejto súvislosti uskutočnila;

44. vyzýva Komisiu, aby umožnila členským štátom od začiatku jasnejšie identifikovať také nezrovnalosti, pri ktorých je podozrenie zo zneužívania, keďže členské štáty majú ešte stále ťažkosti presne rozlíšiť, čo je nezrovnalosť alebo podvod a čo treba oznámiť Komisii/OLAF, hoci podávajú správy v súlade so štvrťročnými spravodajskými povinnosťami;

45. vyzýva Komisiu, aby pomohla členským štátom pri používaní informačného systému úradu OLAF boja proti podvodom (AFIS)/Ciginfo; domnieva sa, že táto administratívna internetová stránka by po zosúladení vnútroštátnych a európskych systémov mohla zlepšiť výmenu informácii (najmä v súvislosti s nezrovnalosťami) medzi úradom OLAF a členskými štátmi;

46. víta skutočnosť, že Výbor pre kontrolu rozpočtu sa už dvakrát stretol so svojimi protistranami z vnútroštátnych parlamentov; domnieva sa, že každoročné stretnutia výborov pre kontrolu rozpočtu vnútroštátnych parlamentov a Európskeho parlamentu by mohli byť veľmi prospešné pri zlepšení kontrolných a dozorných systémov členských štátov a pri získaní vnútroštátneho vyhlásenia o správe;

47. privítal by najbližšiu možnú spoluprácu medzi Európskym dvorom audítorov a vnútroštátnymi a regionálnymi audítorskými orgánmi, s cieľom zvýšiť využiteľnosť ich správ pre dohľad nad použitím fondov EÚ v členských štátoch;

Správy o činnosti úradu OLAF

48. berie na vedomie skutočnosť, že úrad OLAF bol v roku 2006 reštrukturalizovaný, berúc do úvahy osobitnú správu Dvora audítorov č. 1/2005; domnieva sa, že prevádzka úradu OLAF by mala byť ohodnotená Parlamentom v rámci revízie nariadenia, týkajúceho sa úradu OLAF;

49. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že databáza spomínaná v článku 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách bude plne funkčná k 1. januáru 2009;

50. konštatuje, že úrad OLAF dostal 802 nových oznámení v roku 2005 a 826 v roku 2006; víta skutočnosť, že hodnotiaci systém umožnil zníženie počtu začatých vyšetrovaní na 254 prípadov, ako aj skutočnosť, že podľa štatistík sa po väčšine ukončených vyšetrovaní uplatnili administratívne, disciplinárne, finančné, súdne alebo legislatívne opatrenia; pripomína, že finančný objem všetkých prebiehajúcich a uzavretých prípadov bol vo výške 6 600 miliónov EUR na konci roka 2005 a 7 400 miliónov EUR na konci roka 2006 a že najviac ovplyvnenými odvetviami boli štrukturálne fondy (2006: 1 606,7 milióna EUR), cigarety (2006: 1 320,1 milióna EUR), colnice (2006: 989,8 milióna EUR) a DPH (2006: 727,8 milióna EUR);

51. vyzýva Komisiu, aby pripravila primeraný právny základ na zverejnenie názvov firiem a mien jednotlivcov, ktorí podviedli Spoločenstvo;

52. víta spôsob, akým úrad OLAF informoval Parlament o nadviazaní na svoje uzavreté vyšetrovania; pripomína však, že príslušné prokurátorské úrady odmietli nadväzujúce konanie v 20 prípadoch (zo 134 prípadov, pri ktorých bolo nadväzujúce súdne konanie vyžiadané) z dôvodu zákona o premlčaní alebo z nedostatku dôkazov;

53. vyjadruje však sklamanie nad tým, že úrad OLAF neobnovil dialóg o písomných informáciách, ktoré príslušné výbory Parlamentu pravidelne dostávajú, ako bolo požadované vo vyššie spomínanom uznesení o výročnej správe za rok 2004;

54. pripomína, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch bola väčšina prípadov zaznamenaná v Belgicku, Nemecku a Taliansku;

55. konštatuje, že 11. októbra 2007 bolo prijaté uznesenie o zintenzívnení boja proti podvodom a pašovaniu cigariet a o pokroku dosiahnutom vo vykonaní odporúčaní parlamentného Vyšetrovacieho výboru pre tranzitný systém Spoločenstva[16];

56. pripomína, že v roku 2006 bol v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF na vymáhanie určený objem viac ako 450 miliónov EUR a že tento objem pochádza z prípadov uzavretých v roku 2006 (približne 114 miliónov EUR) a z prebiehajúcich nadväzujúcich opatrení (približne 336 miliónov EUR, najmä z poľnohospodárskej oblasti (134,6 milióna EUR) a zo štrukturálnych fondov (146,3 milióna EUR));

57. víta spoluprácu medzi úradmi OLAF, Europol, Eurojust a určitými medzinárodnými organizáciami, ktorej jednou z priorít je boj proti organizovanému zločinu; zároveň zdôrazňuje, že takáto spolupráca musí byť transparentná a nesmie ovplyvniť nezávislosť úradu OLAF;

58. chápe, že Komisia si z ekonomických dôvodov želá obmedziť počet jazykových verzií; napriek tomu však trvá na tom, aby príloha 2 výročnej správy o ochrane finančných záujmov Spoločenstva, aj správy o činnosti boli k dispozícii aspoň v angličtine, francúzštine a nemčine;

Revízia nariadenia OLAF

59. pripomína Komisii, že Parlament zastával názor, podľa ktorého by sa „vyšetrovacie právomoci úradu OLAF zjednotili do jedného nariadenia“[17]; zdôrazňuje zároveň, že pracovná skupina Rady pre boj proti podvodom sa tiež zdá byť za zjednodušenie súčasného právneho základu[18]; vyzýva preto úrad OLAF, aby v rámci výročnej správy o činnosti úradu OLAF za rok 2007 urgentne predložil analýzu interoperability všetkých právnych základov, ktoré mu dávajú vyšetrovacie právomoci, s cieľom možnej integrácie zistení analýzy do budúcej revízie nariadenia OLAF; pripomína v tejto súvislosti skutočnosť, že Lisabonská zmluva[19] tiež mení a dopĺňa článok 280 Zmluvy EÚ, ktorá sa týka boja proti podvodom;

60. pripomína, že Európsky súd pre ľudské práva 27. novembra 2007 rozhodol v prípade 20477/05 Tillack proti Belgicku, že Belgický štát porušil článok 10 (sloboda prejavu) Európskeho dohovoru o ľudských právach tým, že prehľadal objekt patriaci novinárovi; konštatuje však, že rozhodnutie sa netýkalo predchádzajúceho administratívneho vyšetrovania úradu OLAF, ani Komisie; domnieva sa v tejto súvislosti, že by sa vo všeobecnosti mali prijať opatrenia primerané na ochranu práv osôb, ktorých sa vyšetrovanie týka;

Boj proti podvodom v súvislosti s DPH

61. je nesmierne znepokojený finančnými stratami z takzvaných kolotočových transakcií; pripomína, napríklad, že podľa Nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum sú vnútroštátne straty na DPH za roky 2003 až 2005 vo výške medzi 17 000 miliónov EUR a 18 000 miliónov EUR ročne; pri celkovej extrapolácii členské štáty odhadujú, že ročne strácajú približne 10 % príjmov z DPH; a že jedna tretina týchto strát sa pripisuje cezhraničným „kolotočovým“ transakciám;

62. ďalej pripomína, že Snemovňa lordov odhaduje straty na vnútroštátnych príjmoch DPH v Spojenom kráľovstve za roky 2005 a 2006 medzi 3 500 miliónov GBP a 4 750 miliónov GBP, čo je minimálne 9,6 milióna GBP za deň; cituje správu, ktorá uvádza: „Súčasný mechanizmus pre transakcie DPH v rámci Spoločenstva nie je trvale udržateľný.“[20];

63. pripomína, že len skutočné príjmy sa môžu brať do úvahy pri výbere vlastných zdrojov DPH;

64. je veľmi znepokojený tým, že viaceré členské štáty sa ešte stále zdráhajú zlepšiť spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi úradmi navzájom a medzi Komisiou, vrátane úradu OLAF a vnútroštátnymi úradmi;

65.  víta oznámenie Komisie adresované Rade týkajúce sa kľúčových prvkov, ktoré prispeli k vytvoreniu stratégie boja proti podvodom s DPH v rámci EÚ (KOM(2007)0758); vyzýva preto príslušný výbor, aby prijal aktívne kroky na monitorovanie jeho vykonania;

66. kritizuje skutočnosť, že Rada ešte stále neprijala stanovisko k návrhu nariadenia o vzájomnej administratívnej pomoci v prospech ochrany finančných záujmov Spoločenstva pred podvodom a inou nezákonnou činnosťou, ktorý bol predmetom prvého čítania v Parlamente 23. júna 2005[21]; vyzýva svojho predsedu, aby kontaktoval predsedníctvo Rady s cieľom pokročiť v tejto problematike;

67. domnieva sa, že lepšia spolupráca medzi príslušnými úradmi a s Komisiou (OLAF) je kľúčová v boji proti cezhraničnému „kolotočovému“ podvodu; domnieva sa v tejto súvislosti, že by sa mal posilniť systém výmeny informácií týkajúcich sa DPH a spolupráca v oblasti analýzy dát, za pomoci Komisie (OLAF);

o

o      o

68.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Výboru OLAF pre dozor a úradu OLAF.

 • [1]  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/index_en.htm.
 • [2]  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.
 • [3]  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [5]  http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/483522.PDF.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 390, 30.12.2006, s. 1.
 • [7]  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1)
 • [9]  Komisárka Hübnerová uviedla v písomnej odpovedi adresovanej Výboru pre rozpočtovú kontrolu, že„v roku 2006 boli nároky na platby z EFRR pozastavené zo strany Španielska v očakávaní výsledkov auditu nápravných opatrení. Inými príkladmi sú prerušenia platieb ESF v roku 2005 pre všetky programy v Anglicku, programy cieľa 3 a niektoré regionálne programy vo Francúzsku, ako aj pre programy talianskych regiónov Kalábria a Sicília a v roku 2006 pre iniciatívu EQUAL v Španielsku a Taliansku“.
 • [10]  Nariadenie Rady (ES) č.1469/95 z 22. júna 1995 o opatreniach, ktoré sa majú prijať s ohľadom na určitých príjemcov operácií financovaných záručnou sekciou EPUZF (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 1).
 • [11]  Prijaté texty, P6_TA(2007)0432.
 • [12]  Výročná správa Dvora audítorov, týkajúca sa rozpočtového roka 2006: 5.11. Piaty rok po sebe obsahuje výrok generálneho riaditeľa výhradu týkajúcu sa nedostatočného vykonania IACS v Grécku. Za rok 2006 Dvor potvrdil pretrvávajúce neuplatňovanie kľúčových kontrol, najmä: spracovávanie pohľadávok, kontrolné postupy, integrita databázy zvierat a systém identifikácie pozemkových parciel.
 • [13]  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1989/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 6).
 • [14]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0277, odsek 11.
 • [15]  Prezentácia pred Výborom pre kontrolu rozpočtu 12. novembra 2007.
 • [16]  Prijaté texty, P6_TA(2007)0432.
 • [17]  P6_TA(2006)0277, odsek 30.
 • [18]  List riaditeľovi úradu OLAF z 2. apríla 2007.
 • [19]  Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 127.
 • [20]  Bod 52 správy Snemovne lordov – Výbor Európskej únie, zastavenie kolotoča: podvody chýbajúcich obchodníkov v rámci EÚ, dokument Snemovne lordov č. 101, 25. mája 2007.
 • [21]  Prijaté texty, P6_TA(2005)0255.

STANOVISKO VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ (8.5.2007)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k ochrane finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročná správa za rok 2005
(2006/2268(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jan Březina

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že z 95 projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov, ktoré sa preverovali v rámci auditu počas súčasného obdobia financovania, sa v 60 vyskytli závažné chyby týkajúce sa deklarovaných predpokladaných výdavkov, čo oproti minulému roku predstavuje vyšší počet nezrovnalostí; domnieva sa, že auditu by malo podliehať vyššie množstvo projektov, aby sa tak na základe získaných záverov mohli sformulovať jasné odporúčania na zlepšenie finančného hospodárenia;

2.  poznamenáva so zadosťučinením, že hoci sa počet nezrovnalostí v oblasti štrukturálnej a kohéznej politiky v porovnaní s rokom 2004 mierne zvýšilo, finančný dosah týchto nezrovnalostí sa podstatne znížil;

3.  konštatuje, že k nezrovnalostiam zo strany členských štátov čiastočne prispieva komplexnosť legislatívneho rámca, a preto vyzýva Komisiu, aby pokračovala v jeho zjednodušovaní;

4.  žiada, aby sa jasnejšie vymedzili pojmy podvodu a nezrovnalosti;

5.  žiada, aby prípady podvodov a nezrovnalostí mali rozsiahlu publicitu s poukázaním na pôvodcov;

6.  chápe, že postupy uzatvárania projektov vrátane auditov ex post môžu trvať veľmi dlho; vyzýva Komisiu na zrevidovanie a zjednodušenie jej postupov, aby ukončenie projektov za obdobie 2000 – 2006 mohlo prebehnúť bez zbytočného meškania a pri súčasnom zabezpečení najvyšších štandardov finančného hospodárenia;

7.  opätovne zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť primeranosť svojich mechanizmov finančnej kontroly a mali by urobiť vyhlásenie na primeranej administratívnej úrovni o národnom hospodárení, pokiaľ ide o všetky spoločne riadené prostriedky Spoločenstva;

8.  zdôrazňuje priamu zodpovednosť členských štátov za vymáhanie finančných prostriedkov, ktorých vyplácanie je poznačené nezrovnalosťami; znovu pripomína svoju výzvu Komisii, aby pozastavila predbežné platby členským štátom v prípade vážnych nezrovnalostí; uznáva potrebu primeranej reakcie na nedostatky riadenia kontrolných systémov v členských štátoch a pripomína, že podvody a nezrovnalosti poškodzujú činnosť Európskej únie, a najmä projekty v oblasti štrukturálnych opatrení;

9.  vyjadruje potešenie, že v rámci Európskej iniciatívy za transparentnosť sa majú uverejňovať informácie o príjemcoch prostriedkov zo štrukturálnych fondov, a dôrazne žiada, aby boli členské štáty povinné dôsledne zverejniť informácie o projektoch a príjemcoch prostriedkov zo všetkých spoločne riadených fondov Spoločenstva;

10. vyjadruje poľutovanie nad absenciou jasného a transparentného súboru požiadaviek Spoločenstva v oblasti riadenia kontrolných systémov; domnieva sa, že by sa mal presnejšie zadefinovať kľúčový pojem „prijateľný stupeň rizika“ s cieľom poskytnúť jasné usmernenia na splnenie legitímnych očakávaní členských štátov, regionálnych orgánov a dodávateľov.

11. požaduje, aby sa s cieľom uplatňovať ucelenú stratégiu hodnotenia toho, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky zo štrukturálnych fondov, zohľadnili závery osobitnej správy Dvora audítorov č. 10/2006 v budúcich hodnoteniach (predbežných, priebežných a spätných), pokiaľ ide o plánovacie obdobia na roky 2000 – 2006, 2007 – 2013 a ďalšie.

POSTUP

Názov

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – boji proti podvodom – výročná správa za rok 2005

Číslo postupu

2006/2268(INI)

Gestorský výbor

CONT

Výbor požiadaný o stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

REGI29.11.2006

 

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

  dátum menovania

Jan Březina

27.2.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

20.3.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

2.5.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Brigitte Douay, Den Dover, Riitta Myller, Zita Pleštinská, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Richard Seeber, László Surján, Károly Ferenc Szabó

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Véronique De Keyser, Henrik Lax, Samuli Pohjamo

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA (8.5.2007)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k ochrane finančných záujmov Spoločenstiev – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2005
(2006/2268(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kyösti Virrankoski

NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta prijatie nového nariadenia o financovaní SPP (nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005), ktorého cieľom je poskytnúť členským štátom zjednodušený a efektívnejší právny rámec pre vymáhanie neoprávnených platieb; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila uplatňovanie tohto nového právneho predpisu a predložila mu správu;

2.  víta splnenie mandátu Pracovnej skupiny pre vymáhanie, ktorá po preskúmaní prípadov spred roka 1999 umožnila spätné získanie značných súm, ktoré boli zo záručnej sekcie EPUZF neoprávnene vyplatené prevádzkovateľom;

3.  s poľutovaním konštatuje, že hoci sa v roku 2005 v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil počet nezrovnalostí týkajúcich sa výdavkov na poľnohospodárstvo, ich finančné dôsledky za zvýšili; vyzýva členské štáty, aby sa snažili o zlepšenie oznamovacej disciplíny, aby sa tak znížil počet aj finančné dôsledky nezrovnalostí;

4.  so znepokojením konštatuje, že úroveň vymáhania neoprávnene vyplatených súm zostáva nízka a líši sa medzi členskými štátmi, a keďže vyhliadky na spätné získanie prostriedkov sa časom znižujú, vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie s cieľom zlepšiť mieru vymáhania neoprávnene vyplatených súm;

5.  zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby členské štáty mali primerané systémy vymáhania neoprávnene vyplatených súm a znižovali tak potrebu uplatňovania opravných prostriedkov zo strany Komisie; zastáva názor, že ak je úroveň vymáhania v konkrétnom členskom štáte sústavne nízka, mala by Komisia uplatniť opravné prostriedky;

6.  uisťuje Komisiu o svojej plnej podpore dôsledného uplatňovania právnych predpisov o pozastavení platieb a vyzýva na to, aby financovanie SPP bolo podmienené rovnakým postupom, ako predstavujú už začaté opatrenia[1] s cieľom nepresúvať prostriedky, ak Komisia nemá úplnú záruku spoľahlivosti riadiacich a kontrolných systémov členského štátu, ktorý je príjemcom týchto prostriedkov;

7.  zastáva názor, že systém priamych platieb zavedený v rámci reformy SPP, ktorý pozostáva z platieb vyplácaných poľnohospodárom, by sa mal zlepšiť, s cieľom predísť narušeniu konkurencie a zaručiť, aby boli postupy finančne nenáročné a jednoduché a aby sa dosiahla maximálna možná miera transparentnosti platieb a ich príjemcov vo všetkých členských štátoch;

8.  má záujem o zaistenie účinnosti a transparentnosti kontrol a monitorovacích systémov, ktoré sa týkajú platieb poľnohospodárom; preto vyzýva Komisiu, aby mu predložila výročnú správu o výsledku týchto kontrol a systémov;

9.  víta vývoj v niektorých členských štátoch, ako napríklad prijatie nových opatrení na zlepšenie kontroly a vymáhania neoprávnene vyplatených súm, a zdôrazňuje potrebu prijatia dodatočných ustanovení v prípade nezrovnalosti alebo podvodu;

10. berie na vedomie, že Komisia prijala svoju druhú správu o nedostatkoch v implementácii systému „čiernej listiny“ (nariadenie Rady (ES) č. 1469/95), a vyzýva na širšiu diskusiu v rámci inštitúcií o tom, ako ďalej postupovať, pričom sa ako najschodnejšie riešenie javí značné zvýšenie pokút členským štátom, ktoré si neplnia povinnosti v súvislosti s vrátením neoprávnene vyplatených súm.

POSTUP

Názov

Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev - Boj proti podvodom - Výročná správa 2005

Číslo postupu

2006/2268(INI)]

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko

  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI29.11.2006

 

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

  dátum menovania

Kyösti Virrankoski

19.12.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2007

11.4.2007

 

 

 

Dátum prijatia

8.5.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Jan Mulder, James Nicholson, Armando Veneto

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

 • [1]  Komisárka Hübner uvádza v písomnej odpovedi Výboru pre kontrolu rozpočtu: „v roku 2006 boli nároky na platby z EFRR pozastavené zo strany Španielska v očakávaní výsledkov auditu nápravných opatrení. Inými príkladmi sú prerušenia platieb ESF v roku 2005 pre všetky programy v Anglicku, programy cieľa 3 a niektoré regionálne programy vo Francúzsku, ako aj pre programy talianskych regiónov Kalábria a Sicília a v roku 2006 pre iniciatívu EQUAL v Španielsku a Taliansku“.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.01.2008

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Esther De Lange, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Francesco Musotto, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Caspary, Valdis Dombrovskis, Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Cătălin-Ioan Nechifor, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní