SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

24.1.2008 - (11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD)) - ***II

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Janelly Fourtou

Menettely : 2005/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0011/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0011/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

(11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11272/6/2007 – C6‑0354/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0608),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0011/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Uudistettua tullikoodeksia koskevan asetusehdotuksen tavoitteena on alun perin vuonna 1992 hyväksytyn tullikoodeksin yleinen uudelleenlaatiminen. Ehdotus käsittelee tullin ja kaupan sähköisen toimintaympäristön edellytyksiä, tullisääntöjen yksinkertaistamista ja tulliviranomaisten tehtävien kehittymistä, ja sillä pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntö- ja hallintomenettelyjä sekä tulliviranomaisten että talouden toimijoiden kannalta.

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn mietintönsä 12. joulukuuta 2006. Puheenjohtajavaltio Saksan johdolla asiassa saatiin aikaan poliittinen sopimus 25. kesäkuuta 2007. Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä ehdotukseen 51 tarkistusta, joista 34 – pääosin tärkeimmät – on sisällytetty kokonaan tai osittain neuvoston yhteiseen kantaan.

Esittelijä haluaakin palata kysymyksiin, joista ensimmäisessä käsittelyssä oli erimielisyyttä, ja perustella päätöstään hyväksyä neuvoston yhteinen kanta. Nämä kysymykset ovat

·   valtuutettu talouden toimija

·   oikeus tulliedustukseen

·   keskitetty tulliselvitys

·   komiteamenettely.

1) Valtuutettu talouden toimija

Säännös otettiin käyttöön asetuksen (EY) N:o 648/2005 nk. turvallisuustarkistuksella. Sen avulla annetaan lisähelpotuksia toimijoille turvallisuusnäkökohtien huomioimiseen liittyvien uusien kustannusten hyvittämiseksi.

Neuvosto sisällytti yhteiseen kantaansa parlamentin tarkistuksen 16 kahdesta eri valtuutustyypistä – "yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin oikeutettu" tai "turvallisuushelpotuksiin oikeutettu" valtuutettu talouden toimija. Ratkaisu ottaa huomioon talouden toimijoiden eri tarpeet.

Parlamentin tarkistuksen 17 mukaisesti hakijalla ei ole enää mahdollisuutta pyytää, että valtuutetun talouden toimijan asema rajoitetaan yhteen tai useampaan jäsenvaltioon.

2) Oikeus tulliedustukseen

Tulliedustajasta (11 artikla ja johdanto-osan 10 kappale) neuvosto teki mielenkiintoisen kompromissin. Se ei hyväksynyt parlamentin ehdotuksia sellaisenaan mutta otti kuitenkin lähtökohdaksi ajatuksen tulliedustajan ja valtuutetun talouden toimijan aseman yhdistämisestä, kuten halusimme.

Yhteisessä kannassa tulliedustusta pidetään perustamissopimuksen mukaisena palveluna. Näin ollen tulliedustus kattaa sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen.

Sijoittautumisvapaus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Palvelujen tarjoaminen yhteisön alueella perustuu valtuutetun talouden toimijan kriteereihin, jotka on määritelty 14 artiklan a–d alakohdassa.

3) Keskitetty tulliselvitys

Neuvosto on lisännyt uuden 106 artiklan, koska piti loogisuuden ja avoimuuden kannalta parempana koota yhteen artiklaan kaikki keskitettyä tulliselvitystä koskevat koodeksin säännökset. Uuden artiklan mukaan kaikki talouden toimijat voivat tehdä keskitetyn tulliselvityksen yhden ja saman jäsenvaltion alueella, mutta kun asia koskee yhtä useampaa jäsenvaltiota, hakijan on täytettävä säädetyt edellytykset valtuutetun talouden toimijan aseman saamiseksi.

Neuvosto on antanut julkilausuman niiden kustannusten jakamisesta, joita aiheutuu tullauksesta, arvonlisäveron kantamisesta ja keskitettyyn tulliselvitykseen liittyvistä tilastoista. Lisäksi on kehitteillä tullauskustannusten jakamisen oikaisujärjestely, jossa on määrä ottaa huomioon tulli- ja verohallintojen tosiasiallinen osallistuminen tavaroiden tuontiin ja vientiin liittyviin tullimuodollisuuksiin. Järjestelyn ansiosta uudistetun tullikoodeksin hyväksyminen ei viivästy ja vältetään merkittävät jäsenvaltioiden talousarviohallinnon häiriöt.

Neuvosto ja komissio ovat myös antaneet yhteisen julkilausuman, sillä ne ovat yhtä mieltä, että keskitetyn tulliselvityksen toimintaa on syytä arvioida kolmen vuoden kuluttua uudistetun tullikoodeksin voimaantulosta. Komission yksiköt antavat neuvostolle ja Euroopan parlamentille kertomuksen, ja komissio laatii tarvittaessa ne lainsäädännön muutosehdotukset, jotka osoittautuvat välttämättömiksi.

4) Komiteamenettely

Yksi käsillä olevan asiakokonaisuuden tärkeistä kysymyksistä koski valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, jota oli määrä soveltaa vain 28 säännökseen. Neuvosto kuitenkin ulotti sen koskemaan 44 säännöstä lisäten näin parlamentin vaikutusmahdollisuuksia.

Tämän vuoksi esittelijä kannattaa neuvoston yhteistä kantaa ja pyytää, että suositusluonnos hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön tullikoodeksi

Viiteasiakirjat

11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

12.12.2006                     T6-0545/2006

Komission ehdotus

KOM(2005)0608 – C6-0419/2005

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

25.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

25.10.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Janelly Fourtou

12.12.2005

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2007

27.11.2007

22.1.2008

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

André Brie, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Filip Kaczmarek, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Stefano Zappalà

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.1.2008