ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)

24.1.2008 - (11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD)) - ***II

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Janelly Fourtou

Postup : 2005/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0011/2008
Predkladané texty :
A6-0011/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)

(11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11272/6/2007 – C6‑0354/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0608),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0011/2008),

1.  schvaľuje spoločnú pozíciu;

2.  konštatuje, že akt bol schválený v súlade so spoločnou pozíciou;

3.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečili jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pripomína sa, že cieľom návrhu nariadenia, ktorý sa týka modernizovaného colného kódexu, je úplné prepracovanie colného kódexu pôvodne prijatého v roku 1992. Cieľom návrhu, ktorý sa zaoberá otázkami súvisiacimi s požiadavkami elektronického colného a obchodného prostredia, so zjednodušením colných predpisov a s meniacimi sa úlohami colných orgánov, je zjednodušiť legislatívne a administratívne postupy tak z hľadiska colných orgánov, ako aj z hľadiska hospodárskych subjektov.

Európsky Parlament prijal správu v prvom čítaní 12. decembra 2006. Nemeckému predsedníctvu sa 25. júla 2007 podarilo dosiahnuť politickú dohodu. Európsky parlament prijal 51 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu v prvom čítaní, z ktorých 34, väčšinou podstatných návrhov, sa v plnom znení alebo čiastočne zaradilo do spoločnej pozície Rady.

Spravodajkyňa sa chce vrátiť k sporným bodom prvého čítania a vysvetliť, prečo súhlasí so spoločnou pozíciou Rady. Ide o tieto body:

· schválený hospodársky subjekt

· právo na zastúpenie v colnom konaní,

· centralizované colné konanie a

· komitológia.

1) Schválený hospodársky subjekt

Toto ustanovenie sa zaviedlo nariadením 648/2005 nazvaným „pozmeňujúci a doplňujúci návrh o bezpečnosti“ s cieľom zvýšiť úľavy pre subjekty a tým vyvážiť nové náklady súvisiace so zohľadňovaním bezpečnostného rozmeru.

Do spoločnej pozície Rady sa zaradil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 Európskeho parlamentu, ktorý sa týka dvoch rôznych typov povolení: „zjednodušených colných postupov“ a „bezpečnosti a ochrany“. Toto riešenie zohľadňuje rôzne potreby hospodárskych subjektov.

V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 17 Európskeho parlamentu sa zrušila možnosť žiadateľa požiadať o obmedzenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu na jeden alebo viac vybraných členských štátov.

2) Právo na zastúpenie v colnom konaní

Pokiaľ ide o colného zástupcu (článok 11 a odôvodnenie 10), Rada dospela k zaujímavému kompromisu. Neprevzala návrhy Európskeho parlamentu v úplnom znení, vychádzala však z myšlienky spojiť colného zástupcu a schválený hospodársky subjekt tak, ako sme požadovali.

V spoločnej pozícii sa zastupovanie v colnom konaní považuje za službu v zmysle zmluvy. Zastupovanie v colnom konaní preto pokrýva sloboda usadiť sa a poskytovať služby.

Pokiaľ ide o právo usadiť sa, je v kompetencii členských štátov. Pokiaľ ide o poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva, zakladá sa na kritériách pre schválený hospodársky subjekt stanovených v článku 14 písmená a) až d).

3) Centralizované colné konanie

Rada usúdila, že pre logickosť a transparentnosť je vhodnejšie spojiť všetky ustanovenia kódexu týkajúce sa centralizovaného colného konania do jediného článku a zaviedla nový článok 106. Podľa tohto znenia môžu všetky hospodárske subjekty využívať centralizované colné konanie na území jedného členského štátu, ak chcú však využívať centralizované colné konanie na území viacerých členských štátov, musia spĺňať kritériá pre udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu.

Rada vydala vyhlásenie týkajúce sa rozdelenia nákladov na vyberanie cla, DPH a štatistiky v rámci centralizovaného colného konania. Stanovuje sa tiež opravný mechanizmus rozdelenia nákladov na vyberanie cla, ktorý by mal zohľadňovať skutočnú účasť colných a daňových orgánov na colných operáciách spojených s dovozom a vývozom tovaru. Tento mechanizmus umožní bez odkladu prijať modernizovaný colný kódex a vyhnúť sa akýmkoľvek závažným problémom v rozpočtovom riadení členských štátov.

Okrem toho Rada a Európska komisia vydali spoločné vyhlásenie, pretože sa obe inštitúcie zhodujú v tom, že do troch rokov od vstupu modernizovaného colného kódexu do platnosti je potrebné zhodnotiť fungovanie centralizovaného colného konania. Komisia teda predloží Rade a Európskemu parlamentu správu a v prípade potreby vypracuje príslušné návrhy na zmeny právnych predpisov.

4) Komitológia

Jeden z dôležitých bodov tohto spisu sa týkal regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa mal vzťahovať len na 28 ustanovení, ale Rada jeho uplatnenie rozšírila na 44 ustanovení, čo znamená väčšie zapojenie Európskeho parlamentu.

Preto spravodajkyňa podporuje spoločnú pozíciu Rady a žiada o schválenie návrhu odporúčania bez zmien a doplnení.

POSTUP

Názov

Colný kódex Spoločenstva

Referenčné čísla

11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

12.12.2006                     T6-0545/2006

Návrh Komisie

COM(2005)0608 - C6-0419/2005

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

25.10.2007

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Janelly Fourtou

12.12.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2007

27.11.2007

 

 

Dátum prijatia

23.1.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

André Brie, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Filip Kaczmarek, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Stefano Zappalà