Betänkande - A6-0011/2008Betänkande
A6-0011/2008

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

24.1.2008 - (11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD)) - ***II

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Janelly Fourtou

Förfarande : 2005/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0011/2008
Ingivna texter :
A6-0011/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex)

(11272/6/2007 – C6‑0354/2007 – 2005/0246(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11272/6/2007 – C6‑0354/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0608),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0011/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Förslaget till modernisering av tullkodexen syftar till en övergripande omarbetning av den tullkodex som ursprungligen antogs 1992. Förenkling av både tullmyndigheternas och de ekonomiska aktörernas lagstiftningsförfaranden och förvaltningsförfaranden eftersträvas. Förslaget beaktar kravet på datoriserade strukturer både för tull- och handelsverksamhet, förenkling av tullagstiftningen och utveckling av de olika uppgifter som utförs av tullmyndigheterna.

Europaparlamentet antog sitt betänkande vid första behandlingen den 12 december 2006. Det tyska ordförandeskapet lyckades nå en politisk överenskommelse den 25 juni 2007. Parlamentet antog vid första behandlingen av förslaget 51 ändringsförslag varav 34, som i flesta fall utgörs av betydande ändringar, helt eller delvis tagits med i rådets gemensamma ståndpunkt.

Föredraganden önskar därför att på nytt ta upp de punkter där det inte rådde enighet vid första behandlingen och närmare redogöra för varför rådets ståndpunkt antas. Detta rör följande punkter:

· Godkänd ekonomisk aktör

· Rätten till tullombudskap

· Centraliserad tulldeklaration

· Kommitttéförfarandet.

1.  Godkänd ekonomisk aktör

Denna bestämmelse infördes genom förordning 648/2005 om säkerhets‑ och skyddsrelaterade ändringar i syfte att utvidga aktörernas möjligheter som kompensation för de nya skyldigheter av säkerhetsmässig karaktär som de ålagts.

Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt införlivat parlamentets ändringsförslag nr 16 som avser två typer av godkännanden, nämligen ”förenklad tulldeklaration” och ”skydd och säkerhet” som tillgodoser den ekonomiska aktörens olika behov.

Parlamentets ändringsförslag nr 17 upphäver dock den sökandes möjlighet att begära att statusen som godkänd ekonomisk aktör begränsas till att omfatta en eller flera närmare angivna medlemsstater.

2. Rätten till tullombudskap

När det gäller tullombudet (artikel 11 och skäl 10) har rådet kommit fram till en intressant lösning. Parlamentets förslag har visserligen inte antagits i sin helhet men rådet liksom parlamentet eftersträvar samverkan mellan tullombudet och den godkände ekonomiske aktören.

I den gemensamma ståndpunkten betraktas tullombudskapet som en tjänst i den bemärkelse som avses i fördraget. Etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster tillgodoses således genom tullombudet.

Etableringsfriheten ingår i medlemsstaternas kompetensområde. Rätten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen grundar sig på de kriterier som gäller för den godkände ekonomiske aktören och fastställs i artikel 14 a-d.

3. Centraliserad tulldeklaration

Rådet har infört en ny artikel 106 eftersom man ansett det vara logiskt och lämpligt ur öppenhetssynpunkt att inkludera alla bestämmelser om den centraliserade tulldeklarationen i en enda artikel. Enligt den nya artikeln kan alla ekonomiska aktörer använda sig av den centraliserade tulldeklarationen inom en medlemsstat. För att kunna använda den centraliserade tulldeklarationen då flera medlemsstater är inblandade måste dock kravet på att ha tilldelats status som godkänd ekonomisk aktör vara tillgodosett.

Rådet har avgett en förklaring om hur kostnaderna för att driva in tullar och moms samt för att hämta in statistiska uppgifter om centraliserade tulldeklarationer ska delas upp. Omkostnaderna kommer att fördelas enligt en korrigeringsmekanism för att tull- och skattemyndigheterna verkligen ska involveras i den verksamhet som rör import och export av varor. Detta kommer att kunna påskynda antagandet av den moderniserade tullkodexen och förebygga allvarliga återverkningar på medlemsstaternas budgetförvaltning.

Rådet och kommissionen har dessutom avgett en gemensam förklaring om att det vore lämpligt att, tre år efter att den moderniserade tullkodexen trätt i kraft, utvärdera hur den centraliserade tulldeklarationen fungerar. Kommissionens kommer således att lägga fram en rapport till rådet och Europaparlamentet och vid behov utarbeta ett förslag för att ändra lagtexten.

4. Kommittéförfarandet

En viktig punkt i detta ärende rör förfarandet med kontroll som enbart var tänkt att tillämpas på 28 bestämmelser. Rådet har dock utvidgat detta förfarande till att omfatta 44 bestämmelser, varigenom parlamentet får ett ökat inflytande.

Föredraganden stöder således rådets gemensamma ståndpunkt och uppmanar till att förslaget till rekommendation antas utan ändring.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tullkodex för gemenskapen

Referensnummer

11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

12.12.2006                     T6-0545/2006

Kommissionens förslag

COM(2005)0608 - C6-0419/2005

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

25.10.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

25.10.2007

Föredragande

       Utnämning

Janelly Fourtou

12.12.2005

 

 

Behandling i utskott

5.11.2007

27.11.2007

22.1.2008

 

Antagande

23.1.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Alexander Stubb, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

André Brie, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Filip Kaczmarek, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Stefano Zappalà

Ingivande

25.1.2008