ДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно факторите, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи

29.1.2008 - (2006/2092(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Gérard Deprez

Процедура : 2006/2092(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0015/2008
Внесени текстове :
A6-0015/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ДО СЪВЕТА

относно факторите, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи

(2006/2092(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Antoine Duquesne от името на групата ALDE, относно факторите, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи (B6-0677/2005),

–    като взе предвид своята резолюцията от 14 февруари 2007 г., относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници[1],

–   като взе предвид своята резолюцията от 15 февруари 2007 г., относно външното измерение на борбата срещу международния тероризъм[2],

–   като взе предвид международните, европейските и националните инструменти за закрила на правата на човека и основните свободи, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на ЕС,

–    като взе предвид конкретните права, гарантирани в тези инструменти, като свободата на изповядване на религията, свободата на словото и на събиранията, забраната на дискриминацията въз основа на пол, сексуална ориентация, раса и етнически произход, както и директивите на ЕС за борба с дискриминацията,

–    като взе предвид Дял VІ от Договора за Европейски съюз, и по-специално членове 29 и 30 от него,

–    като взе предвид Дял ІV от Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 29 и 30, параграф 2 от него,

–    като взе предвид стратегията на Европейския съюз за борба срещу радикализирането и вербуването на терористи, от 24 ноември 2005 г., както и Плана на Европейския съюз за действие за борба срещу тероризма, от 13 февруари 2006 г.,

–    като взе предвид Стратегията на ЕС за борба срещу тероризма, приета от Европейския съвет на неговото заседание на 14 и 15 декември 2005 г., актуализирана през м. март 2007 г., както и Стратегията на ЕС за борба срещу радикализирането и вербуването за терористични цели, приета от Европейския съвет на същото заседание,

–    като взе предвид Рамково решение 2002/475/JHA на Съвета, от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма[3],

–    като взе предвид Директива 89/552/ЕО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност („телевизия без граници”)[4],

–    като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 08 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)[5],

–    като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено "Вербуването на терористични групи: борба с факторите, които допринасят за крайното радикализиране" (COM (2005)0313),

–    като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма,

–    като взе предвид Конвенцията за Европол, и по-специално член 2, параграф 2 от нея,

–   като взе предвид доклада по инициативата „Алианс на цивилизациите”, представен на генералния секретар на ООН на 13 ноември 2006 г.,

–    като взе предвид Резолюция 1624(2005) на Съвета за сигурност на Обединените нации,

–   като взе предвид резолюцията си от 30 януари 1997 г. относно борбата с тероризма в Европейския съюз[6], и по-специално параграф 14 от нея, който настоятелно призовава държавите-членки да формулират основания за това тероризмът да бъде считан за престъпление;

–    като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0015/2008),

A.  като има предвид, че тероризмът, и по-специално джихадският тероризъм, днес е основната заплаха за сигурността на гражданите на Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че тероризмът като цяло днес е една от заплахите за сигурността на гражданите на Европейския съюз,

В.   като има предвид, че тероризмът днес представлява предизвикателство към сближаването и стабилността на европейското общество като стимулира отрицателната поляризация,

Г.  като има предвид, че атентатите в Мадрид на 11 март 2004 г. и Лондон на 07 юли 2005 г. показаха, че международни терористични организации развиват дейност в рамките на ЕС, правят опити да се разширят чрез вербуване и считат гражданите на ЕС за своя цел;

Д.  като има предвид, че борбата срещу тероризма трябва да бъде водена при най-стриктно зачитане на правата на човека и на основните свободи, по-специално на свободата на изповядване на религията и защитата срещу дискриминацията; като има предвид, че двете концепции, които съвсем не са несъвместими, представляват допълващи се страни от реалността, имайки предвид, че тероризмът сам по себе си представлява нападение над основните права и ценности,

Е.   като има предвид, както бе признато от Комисията и от Съвета, една от терористичните заплахи, пред които е изправен ЕС, е тероризмът на основата на едно изкривено тълкуване на религията,

Ж.  като има предвид, че идентифицирането на дадена култура, цивилизация или религия с тероризма би могло да има контрапродуктивно въздействие и като има предвид, че поради това е изключително важно, когато става дума за ислямистки тероризъм и радикализация, да се очертае ясна разлика между преобладаващото мнозинство от мюсюлмани и едно насилническо, радикализирано малцинство,

З.   като има предвид, че борбата с тероризма - включително срещу джихадския тероризъм - налага изготвянето на глобална стратегия, която трябва да обхваща не само разкриването, борбата срещу и преследването на лица и групи, носещи отговорност за атентати, но също така и действия за противопоставяне на явлението тероризъм, разглеждано в неговата цялост, от вербуването на терористи до подкрепата и защитата на жертвите;

И.  като има предвид, че единството на демократичните политически сили и тяхната пълна подкрепа за европейските и национални стратегии за борба срещу тероризма са съществен елемент на успеха на борбата срещу тероризма,

Й.  като има предвид, че вербуването на терористи и факторите, водещи до крайното радикализиране, са сред ключовите аспекти от първостепенна важност за борбата с тероризма; като има предвид, че е необходимо приемането на европейско равнище на политическа стратегия, способна да предотвратява разпространяването на послания, подстрекаващи към насилие, чрез образование и социална интеграция на конкретни лица и групи, податливи на привличане от страна на радикални крайни групи,

К.  като има предвид, че в миналото самият ЕС в миналото е изпитал краен екстремизъм и тоталитарна идеология, а днес е изправена пред различни форми на тероризъм,

Л.  като има предвид, че ислямският екстремизъм е сравнително ново явление за ЕС, и че разбирането в ЕС за радикализирането, което може да засегне младите европейски граждани, е ограничено, като има предвид още повече, че явлението радикализация е относително непознато, и че е необходимо да бъде проучено по-задълбочено и да му бъдат посветени повече средства, за да може да бъде предотвратено,

М.  като има предвид, че борбата с крайното радикализиране и вербуването в терористични организации е съществен елемент от стратегията на ЕС за борба срещу тероризма, и че справянето с факторите, които допринасят за радикализирането трябва да бъде неразделна част от външната политика на ЕС,

Н.  като има предвид, че превенцията, посредством борбата с факторите, които могат да доведат до радикализиране, е ключов елемент от стратегията на ЕС за борба срещу тероризма;

О.  като има предвид, че Съветът и Комисията избраха хоризонтална стратегия, която комбинира мерки в различни области на политики, и въпреки наличните на европейско равнище механизми за парламентарен контрол са недостатъчно гъвкави, за да отговорят на този хоризонтален подход,

П.  като има предвид, че рисковете от вербуване на терористи и от насилие отразяват само част от проблемите, свързани с радикализирането, тъй като само малък брой лица в действителност се насочват към насилие,

Р.   като има предвид, че гневът и чувството на неудовлетвореност са факторите, които допринасят за благоприятната почва за радикализиране, както и социалната изолация, и липсата на доверие в политиката и демокрацията,

С.  като има предвид, че радикализмът и неговите последици са предизвикателство пред ЕС като цяло, макар че борбата с тях изисква целеви отговор на местно равнище;

Т.   като има предвид, че в някои случаи радикализирането на конкретни лица може да бъде резултат от външни фактори, като например вербуване от терористични групи, или влияние на речи и пропаганда, които са напълно несъвместими с принципите и ценностите на демократичното общество;

У.  като има предвид, че държавите-членки трябва да мобилизират всички средства, за да осигурят възможно най-пълната интеграция в нашите общества на всички граждани и жители на Съюза, които желаят да живеят заедно на основата на мир и демокрация, без каквато и да е дискриминация, основана на раса, религия или културни различия,

Ф.  като има предвид, че е от значение причините, основанията и процесите, водещи до радикализиране и тероризъм, да бъдат изцяло анализирани и разбрани и да се започне борба с тях, и като има предвид, че свободният дебат относно тези въпроси и възможните решения не трябва да се счита за престъпление или да се цензурира;

Х.  като има предвид, че ако ЕС иска да предотврати радикализирането на лицата с цел тяхното по-нататъшно вербуване от терористични групи, главният приоритет трябва да бъде да се разбият терористичните мрежи и да се преследват всички престъпни дейности по вербуването, финансирането, обучението и пропагандата, насочени към подтикването на лица в извършване на терористични нападения с всякакви средства, включително използването на интернет,

Ц.  като има предвид, че заедно с подбуждането към тероризъм, оправдаването на тероризма също допринася за крайното радикализиране,

Ч.   като има предвид, че оправдаването на тероризма не фигурира в хармонизираната дефиниция за тероризъм в Рамково решение 2002/475/JHA,

Ш. като има предвид, че решаването на проблема с влизането и пребиваването на територията на Европейския съюз на лица, които допринасят за радикализирането, и които подбуждат към извършване на терористични актове, представлява ключов аспект в борбата срещу крайното радикализиране, и че е необходимо да се проучат възможностите за приемане на общностно равнище на законови мерки, целящи хармонизиране на условията на влизане, пребиваване и експулсиране на тези лица, които да бъдат прилагани във всички държави-членки,

Щ. като има предвид, че, при условие че бъдат спазени в необходимата степен основните права и бъдат приложение съответните гаранции, държавите-членки имат право да отказват влизането или пребиваването на тяхна територия на граждани на трети държави, които допринасят активно за насърчаването на насилието и чиито речи и действия съдържат презрение към елементарните правила за демократично съвместно съществуване,

Ща. като има предвид, че репресивните мерки няма да бъдат ефективни и могат дори да имат обратен ефект, ако не са съчетани с предоставяне на положителна перспектива и позиция в обществото на лицата, които са особено податливи на радикализиране и вербуване,

Щб.    като има предвид, че с цел възпрепятстване на радикализирането е необходимо да се насърчава ефективният диалог между властите на държавите-членки и религиозните общности, като се гарантира участието им в социалния живот, както и пълната и ефективна равнопоставеност на лицата, принадлежащи към такива общности,

1.   изказва задоволството си от приемането от страна на Съвета на Стратегията на Европейския съюз за борба срещу крайното радикализиране и вербуването на терористи, както и на гореспоменатото съобщение на Комисията;

2.        изразява силното си желание на предприеме по-новаторски и хоризонтален подход за преценка, разискване и оценка на разнообразието от мерки, залегнали в плана за действие на ЕС, от гледна точка на противодействието срещу радикализирането, като при това се включат всички съответни парламентарни комисии;

3.        потвърждава становището на Съвета и Комисията, че общото схващане за радикализирането е ограничено и трябва да бъде задълбочено; приканва настоятелно Комисията да насърчава събирането на информация чрез данни от всички правителствени и политически равнища, включително и най-близките до групите, които са най-податливи на радикализиране;

4.        препоръчва Европейската комисия да стимулира търсенето на най-добри практики чрез улесняване на местните опити и новаторските практически инициативи на организации и частни лица, работещи в близък контакт с групите, които са най-податливи на радикализиране, и чрез координиране на обмена на тези най-добри практики между организации, развиващи дейност на квартално равнище в държавите-членки;

5.        приветства осъществения през 2006 г. напредък в областта на борбата срещу радикализирането и изказва задоволството си от засилването на сътрудничеството между държавите-членки, както и между тях и Европол и Ситуационния център на ЕС (SitCen);

6.        в рамките на Европейската година на междукултурния диалог, 2008 г., препоръчва различните инициативи, насърчаващи диалога, толерантността и разбирателството между различни култури, цивилизации и религии;

7.        отправя към Съвета следните препоръки във връзка с борбата срещу крайното радикализиране, относно подобряването на социалната интеграция в ЕС и предотвратяването на превръщането на гражданите в терористи:

-            борбата срещу тероризма трябва да остане приоритет на ЕС и неговото участие в тази област трябва да бъде засилено;

-            държавите-членки трябва да продължат борбата срещу тероризма при пълно и щателно зачитане на основните права и свободи, по-специално свободата на словото и правото на справедлив процес, предвидени от конституционните традиции, националните законодателства на държавите -членки на ЕС и международните договори;

-          да бъдат предприети действия по препоръките на Парламента относно въпроса за полетите на ЦРУ, за случаите на извънредно предаване и тайните затвори в Европа;

-         държавите-членки трябва усилено да насърчават научните и академични изследвания на радикализацията и да предостави необходимото финансиране за тази цел;

–         трябва да се изтъкне във всички случаи, че нарушенията на личните свободи и на принципите на правовата държава са сред факторите, които способстват за засилването на тероризма;

–         да се засили наблюдението на терористичната пропаганда, която подбужда към извършване на терористични актове по интернет, при зачитане на свободата на изразяване и свободата на информацията;

–         като призове настоятелно държавите-членки да използват в пълна степен възможностите, предоставени от разпоредбите на вторичното законодателство;

- като разшири мерките за наблюдение на интернет, както на национално, така и на европейско ниво, като си сътрудничи тясно с Европол в тази област;

–         държавите-членки и компетентните институции на ЕС трябва да предприемат действия да се възпрепятства разпространението на терористичната пропаганда, по-специално на разпространяваната чрез аудиовизуалните средства за масова информация; - като по-специално се настоява пред държавите-членки те да прилагат и използват в пълна степен механизмите за контрол, предвидени в директивата за аудиовизуалните средства за масова информация;

–         да се засили във всяка от държавите-членки наблюдението на всички места, на които се разпространява пропаганда, която може да подтикне определени лица към извършването на терористични актове;

–         трябва да се прилагат съществуващите закони срещу разпръскването на материали, подстрекаващи към насилие, омраза, дискриминация въз основа на расата, пола, сексуалната ориентация или религиозната принадлежност, от страна на аудиовизуалните средства;

–         борбата срещу тероризма и крайната радикализация трябва да се превърне в един от основните елементи на външната политика на Европейския съюз и да включва като цели:

а.        насърчаване на хуманното и устойчиво развитие и на доброто управление, демокрацията, зачитането на основните човешки права и правовата държава в трети страни, особено съседни на ЕС;

б.        насърчаване на диалога с религиозни политически движения, организации на гражданското общество (особено със защитници на човешките права и религиозните органи) в трети страни, с цел да се насърчи взаимното разбиране, основните общи ценности и споделените виждания за нашето бъдеще;

–         борбата срещу тероризма, по-специално посредством конструктивни външни политики въз основа на понятието на ООН за Алианс на цивилизациите и чрез борба с факторите, които могат да доведат до крайно радикализиране, да се превърне в един от основните елементи на външната политика на Европейския съюз, включително на политиката за развитие и на политиката на добросъседство;

–         превантивните мерки трябва да се доразвият чрез формулирането на препоръки за държавите-членки и местните органи, като се основават на:

- повишаване на взаимното доверие в обществото;

- повишаване на доверието в политиката и демократичните структури;

- предотвратяване на социалната изолация и мерки за наблюдение (като например образователни или религиозни центрове), които, отклонявайки се от законните си функции и предназначение, се използват за подбуждане към насилие.

- да се приканят държавите-членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, да го направят възможно най-скоро;

- да се приканят държавите-членки да насърчават своите компетентни органи да обменят информация с Европол в областта на борбата срещу крайното радикализиране;

–         да се засили сътрудничеството между държавите-членки и между тях и Европол, Евроюст и SitCen; да се насърчат държавите-членки да обменят информация между компетентни органи, Европол и Евроюст с цел предотвратяване, разследване и преследване на крайното радикализиране;

–        държавите-членки трябва да засилят съдебното и полицейско сътрудничество по наказателноправни дела на равнище ЕС и да превъзмогнат трудностите, които в момента блокират в Съвета приемането на важни законодателни мерки като Европейската заповед за веществени доказателства и Рамковото решение относно процесуалните гаранции при наказателни производства;

- да се призоват всички държави-членки да насърчават социалното участие и диалога с общностите, представляващи умерения ислям;

–         ЕС трябва да насърчава и да оказва подкрепа на държавите-членки при разработването на европейска стратегия за предотвратяване на радикализирането, която да се основава на социално включване, зачитане на основните права, достъп до гражданство, борба срещу всички видове дискриминация и поощряване на равните възможности, особено в образованието, обучението и заетостта, по-специално по отношение на мюсюлманските общности;

–         да се насърчава интегрирането на малцинствата в държавите-членки, пълната и ефективна равнопоставеност на лицата, които принадлежат към тях, и да се избягва тяхното изолиране или дискриминиране;

–         следва да се подкрепят маломащабни практически инициативи и опити, целящи предотвратяване и борба срещу радикализирането и факторите, които допринасят за него, във всички държави-членки, като част от усилието за по-задълбочено разбиране на това явление;

8.        счита, че външната политика на ЕС по отношение на тероризма трябва да включва в целите си насърчаване на дипломатичното и мирно разрешаване на конфликти в света, като се избягва употребата или възприятието за прилагане на двойни стандарти при провеждане на европейската външна политика, на политиката за сигурност и политиката по отношение на правата на човека  

9.        призовава държавите-членки да предотвратят засилването на расизма и ограничаването на свободите и демократичните права в борбата срещу крайната радикализация;

10.      призовава да се започнат дискусии по изменението на Рамково решение 2002/475/JHA, така че в приложното му поле да се включи оправдаването на тероризма по начин, че минимално да се засегне свободата на словото и мисълта;

11.      приветства приетия наскоро от Съвета механизъм да взаимно информиране, отнасящ се до граждани на трети страни, които да били експулсирани във връзка с терористична дейност и приканва Комисията да предложи необходимите правни мерки за сближаването във всички държави членки на разпоредбите за влизането, пребиваването и експулсирането на граждани от трети страни, които подтикват други лица към тероризъм;

12.      приканва към отпускане по следващата бюджетна процедура на необходимите средства за финансиране на маломащабни и/или местни инициативи и опити, целящи предотвратяване и борба срещу радикализирането и факторите, които допринасят за него;

13.      приканва Комисията и държавите-членки да окажат силна и целенасочена подкрепа на жертвите на тероризъм;

***

14.      възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията.

  • [1]  OВ C 287 E, от 29.11.2007 г., стр. 309.
  • [2]  OВ C 287 E, от 29.11.2007 г. , стр. 524.
  • [3]  OВ L 164, от 22.6.2002 г., стр. 3.
  • [4]  OВ L 298, от 17.10.1989 г., стр. 23. Последно изменена с Директива 2007/65/EО (OJ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27).
  • [5]  OВ L 178, от 17.7.2000 г., стр. 1.
  • [6]  OВ C 55, от 24.2.1997 г., стр. 13.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА (B6‑0677/2005)

съгласно член 114, параграф 1 от Правилника за дейността

внесено от Antoine Duquesne от името на група ALDE

относно факторите, които насърчават тероризма и благоприятстват вербуването на терористи

Европейският парламент,

–   като взе предвид декларацията за борбата срещу тероризма, приета от Европейския съвет на 24 и 25 март 2004 г.,

–   като взе предвид преразгледания план за действие за борба срещу тероризма, приет от Европейския съвет на 17 и 18 юни 2004 г.,

–   като взе предвид Хагската програма за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз, приета от Европейския съвет на 4 и 5 ноември 2004 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 и 17 декември 2004 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 и 17 юни 2005 г.,

–   като взе предвид член 114, параграф 1 от Правилника за дейността

А. като има предвид, че тероризмът е една от най-сериозните заплахи за сигурността на гражданите на ЕС и справянето с него изисква глобална реакция, основаваща се на сътрудничеството между институциите на Съюза,

Б.  като име предвид, че ЕС трябва, чрез приемането на подходяща политика, да се изправи срещу тясно свързаните фактори, водещи до тероризъм, крайно радикализиране на определени лица и тяхното вербуване с цел извършването на терористични актове,

1.  отправя следната препоръка към Европейския съвет и към Съвета:

     а)  необходимо е да се дефинират факторите, които създават благоприятна почва за вербуването на терористи както в Европа, така и по света, и да се определи специфична дългосрочна стратегия и план за действие за нейното развитие, за да може да се противодейства на тези фактори;

     б) необходимо е да се предприеме подробно изследване на връзките между терористичните актове и екстремистките политически и религиозни схващания, социално-икономическите условия и други потенциални фактори;

     в) необходимо се да се използват и разширят външните програми за помощ, за да се противодейства на факторите, които в някои страни насърчават създаването на климат на поддръжка и легитимиране на тероризма, като се обърне внимание по-специално на доброто управление, принципите на правовата държава и участието на гражданското общество;

     г) необходимо е да се разработи стратегия за развитието на културното и религиозно разбирателство между Европа и ислямския свят.

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.12.2007

Резултат от окончателното гласуване

+

0

30

20

1

Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Manuel Medina Ortega