BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister

28.1.2008 - (2006(2092(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Gérard Deprez

Procedure : 2006/2092(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0015/2008
Indgivne tekster :
A6-0015/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLING TIL RÅDET

om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister

(2006(2092(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til henstilling til Rådet af Antoine Duquesne for ALDE-Gruppen om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister (B6‑0677/2005),

 der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger[1],

 der henviser til sin betænkning af 15. februar 2007 om den eksterne dimension af bekæmpelsen af international terrorisme[2],

 der henviser til de internationale, europæiske og nationale instrumenter til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, bl.a. den europæiske konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt EU's charter om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til de specifikke rettigheder, der garanteres i disse instrumenter, såsom religions-, ytrings- og forsamlingsfrihed, forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, race og etnisk oprindelse samt EU's direktiver om bekæmpelse af forskelsbehandling,

 der henviser til EU-traktatens afsnit VI, særlig artikel 29 og 30,

 der henviser til EF-traktatens afsnit IV, særlig artikel 29 og 30, stk. 2,

 der henviser til EU's strategi for bekæmpelse af radikalisering og rekruttering af terrorister af 24. november 2005 og til EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme af 13. februar 2006,

 der henviser til EU's strategi for terrorbekæmpelse, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 14. og 15. december 2005 og ajourført i marts 2007, samt EU's strategi om bekæmpelse af radikalisering og rekruttering til terrorisme, som Det Europæiske Råd vedtog på samme møde,

 der henviser til Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme[3],

 der henviser til Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed ("fjernsyn uden grænser")[4],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel")[5],

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om "rekruttering til terrorisme: faktorer, der bidrager til voldelig radikalisering" (KOM(2005)0313),

 der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme,

 der henviser til Europol-konventionen, særlig artikel 2, stk. 2,

 der henviser til rapporten "Alliance of Civilisations", forelagt for FN's generalsekretær den 13. november 2006,

 der henviser til resolution 1624(2005) fra FN's Sikkerhedsråd,

 der henviser til sin beslutning af 30. januar 1997 om bekæmpelse af terrorisme i Den Europæiske Union[6], navnlig pkt. 14, hvori medlemsstaterne opfordres til at gøre lovprisning af terrorisme til en strafbar handling,

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 3, og artikel 94,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0015/2008),

A. der henviser til, at terrorisme og især islamistisk terrorisme i dag udgør den alvorligste trussel mod EU-borgernes sikkerhed,

B. der henviser til, at terrorisme generelt i dag udgør en af de alvorligste trusler mod EU-borgernes sikkerhed,

C. der henviser til, at terrorismen i dag truer sammenhængskraften og stabiliteten i de europæiske samfund ved at fremme en negativ polarisering,

D. der henviser til, at attentaterne i Madrid den 11. marts 2004 og London den 7. juli 2005 har vist, at internationale terrororganisationer er aktive inden for EU, forsøger at rekruttere stadig flere medlemmer og betragter unionsborgerne som deres mål,

E. der henviser til, at kampen mod terrorisme til enhver tid skal føres under streng overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder navnlig religionsfriheden og beskyttelsen mod forskelsbehandling; der henviser til, at disse to aspekter på ingen måde er uforenelige, men tværtimod supplerer hinanden, fordi terrorisme i sig selv er et anslag mod grundlæggende rettigheder og værdier,

F. der henviser til, at en af de største terrortrusler mod EU, som både Kommissionen og Rådet har understreget, er den form for terrorisme, der bygger på en perverteret religionsopfattelse,

G. der henviser til, at en identifikation af enhver kultur, civilisation eller religion med terrorisme kan få stærkt kontraproduktive virkninger, og at det derfor er af største vigtighed, at der i forbindelse med islamistisk terrorisme og radikalisering foretages en klar sondring mellem det overvældende flertal af muslimer og et voldeligt, radikaliseret mindretal,

H. der henviser til, at kampen mod terrorisme - navnlig islamistisk terrorisme - kræver en global strategi, som ikke blot skal omfatte identifikation, bekæmpelse og retsforfølgning af de enkeltpersoner og grupper, der er ansvarlige for terrorangreb, men også modforanstaltninger over for fænomenet terrorisme som sådan, herunder rekruttering, samt støtte til og beskyttelse af ofrene,

I. der påpeger, at de demokratiske politiske kræfter må danne en samlet front og yde deres fulde støtte til de europæiske og nationale antiterrorstrategier, hvis kampen mod terrorisme skal lykkes,

J. der henviser til, at rekrutteringen af terrorister og de faktorer, der fører til voldelig radikalisering, er blandt de centrale aspekter, der skal tages op som led i kampen mod terrorisme; der påpeger den afgørende betydning at, at der på europæisk plan vedtages en politisk strategi, som sigter på at hindre udbredelsen af budskaber, der tilskynder til vold, gennem undervisning og social integration af specifikke individer og grupper, som er særligt udsatte for at blive forledt af radikale og voldelige grupper,

K. der henviser til, at Europa selv i sin historie har kendt til voldelig ekstremisme og totalitære ideologier og i dag står over for forskellige former for terrorisme,

L. der henviser til, at islamistisk ekstremisme er et forholdsvis nyt fænomen for EU, og at forståelsen i EU af den radikalisering, der berører unge europæere, er begrænset; der påpeger, at der kun er ringe viden om fænomenet radikalisering, og at der må afsættes flere ressourcer til en mere tilbundsgående forskning, hvis det skal forhindres,

M. der henviser til, at bekæmpelsen af den voldelige radikalisering og rekrutteringen til terrorisme er centrale elementer i EU's strategi for bekæmpelse af terrorisme, og at løsningen af de problemer, der bidrager til radikaliseringen, bør være en integrerende del af EU's interne og eksterne politikker,

N. der henviser til, at forebyggelse gennem bekæmpelse af de faktorer, der kan føre til radikalisering, er et centralt aspekt af EU's strategi for bekæmpelse af terrorisme,

O. der påpeger, at Rådet og Kommissionen har valgt en horisontal strategi, hvor man kombinerer forskellige foranstaltninger inden for forskellige politikområder, men at de parlamentariske kontrolmekanismer på europæisk plan ikke er tilstrækkeligt fleksible til at kunne matche denne horisontale metode,

P. der henviser til, at risikoen for rekruttering til terrorisme og vold kun udgør en del af de problemer, der er forbundet med radikalisering, eftersom det kun er et fåtal, der rent faktisk griber til vold,

Q. der påpeger, at vrede og frustration er faktorer, der skaber grobund for voldelig radikalisering samt social isolation og manglende tillid til det politiske system og demokratiet,

R. der henviser til, at radikaliseringen og dens følger er udfordringer for EU som helhed, selv om bekæmpelsen af den kræver en målrettet lokal indsats,

S. der henviser til, at radikaliseringen af visse personer i nogle tilfælde kan fremkaldes af eksterne faktorer såsom terrorgruppers rekrutteringsvirksomhed eller skyldes påvirkning fra taler og propaganda, der er fuldstændig uforenelige med principperne og værdierne i et demokratisk samfund,

T. der finder, at medlemsstaterne skal mobilisere alle midler for at sikre den størst mulige integration i samfundet af alle unionsborgere og andre indbyggere i EU, der ønsker at leve sammen på et grundlag af fred og demokrati og uden nogen form for forskelsbehandling på grund af race, religion eller kulturforskelle,

U. der henviser til, at det er vigtigt fuldt ud at analysere og forstå de faktorer og processer, der fører til radikalisering og terrorisme, og tage hånd om disse, og at en åben drøftelse af disse spørgsmål og deres mulige løsninger ikke bør kriminaliseres eller censureres,

V. der påpeger, at EU for at forhindre, at personer radikaliseres og efterfølgende udnyttes af terrorgrupper, først og fremmest må sigte på at optrevle terrornetværkene og sætte ind mod alle hermed relaterede lovovertrædelser, herunder rekruttering, finansiering, træning og udbredelse af propaganda, der har til formål at opildne individer til at begå terrorhandlinger, ad forskellige kanaler, herunder internettet,

W. der påpeger, at ikke blot tilskyndelse til, men også retfærdiggørelse af terrorisme bidrager til den voldelige radikalisering,

X. der henviser til, at retfærdiggørelse af terrorisme ikke er medtaget i den harmoniserede definition af terrorisme i rammeafgørelse 2002/475/RIA,

Y. der påpeger til, at en stillingtagen til det forhold, at der i EU indrejser og opholder sig personer, som bidrager til radikaliseringen og ansporer til at begå terrorhandlinger, er et meget vigtigt aspekt af kampen mod den voldelige radikalisering; der påpeger, at det er nødvendigt at overveje mulighederne for at træffe retlige foranstaltninger på EU-plan til at harmonisere reglerne for indrejse, ophold og udvisning af sådanne personer i alle medlemsstaterne,

Z. der henviser til, at medlemsstaterne i det omfang, de overholder lovgivningen og respekterer de grundlæggende rettigheder og retsgarantier, har ret til at nægte at give indrejse- og opholdstilladelse til statsborgere fra tredjelande, som aktivt bidrager til at fremme vold og som i ord eller handling tilsidesætter de grundlæggende demokratiske samfundsregler,

Za.    der henviser til, at repressive tiltag ikke vil være effektive og måske endda virke mod hensigten, hvis man ikke samtidig giver de personer, der er særligt udsatte for radikalisering og rekruttering, udsigt til en positiv fremtid og en plads i samfundet,

Zb.   der henviser til, at det for at forebygge radikalisering også er nødvendigt at fremme en effektiv dialog mellem medlemsstaternes myndigheder og de religiøse samfund, sikre disses integration i samfundet og en fuldstændig og reel lighed for medlemmerne heraf samt fremme en mellemkulturel og mellemreligiøs dialog, der kan fratage den terrorrelaterede radikalisme dens eksistensgrundlag,

1. ser med tilfredshed på Rådets vedtagelse af Den Europæiske Unions strategi for bekæmpelse af voldelig radikalisering og rekruttering af terrorister og på den førnævnte meddelelse fra Kommissionen;

2. udtrykker sit stærke ønske om at indføre en mere proaktiv og horisontal metode til at vurdere og diskutere de forskellige foranstaltninger i EU's handlingsplan ud fra et antiradikaliseringsperspektiv, som alle relevante parlamentsudvalg skal deltage i,

3. bekræfter Rådets og Kommissionens erklæring om, at den kollektive forståelse af radikaliseringen er begrænset og bør uddybes, opfordrer Kommissionen til at tilskynde til indsamling af viden gennem input på alle administrative og politiske niveauer, herunder dem, der befinder sig tættest på de grupper, der er mest udsat for radikalisering,

4. henstiller, at Kommissionen fremmer definitionen af bedste praksis ved at lette lokale eksperimenter og nyskabende praktiske initiativer, der gennemføres af organisationer og enkeltpersoner, som arbejder tæt på de grupper, der er mest udsat for radikalisering, samt koordinere udvekslingen af bedste praksisser mellem organisationer, der er aktive i lokalsamfundene i medlemsstaterne

5. konstaterer med tilfredshed, at der inden for det sidste år er gjort fremskridt i kampen mod radikalisering, og at samarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Europol og EU's Situationscenter (SITCEN) er forstærket;

6. roser de forskellige initiativer, der inden for rammerne af det "europæiske år for interkulturel dialog" i 2008 er taget til fremme af dialog, tolerance og forståelse blandt forskellige kulturer, civilisationer og religioner;

7. retter følgende henstillinger til Rådet med henblik på at bekæmpe voldelig radikalisering, forbedre den sociale integration i EU og hindre borgerne i at blive terrorister:

 kampen mod terrorisme skal fortsat være en EU-prioritet, og EU's indsats på området bør forstærkes

 medlemsstaterne skal fortsætte kampen mod terrorisme under streng overholdelse af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder især ytringsfriheden og retten til en retfærdig rettergang, som er knæsat i medlemsstaternes forfatningsmæssige traditioner og lovgivning samt i internationale traktater

 Parlamentets henstillinger i sagen om CIA-flyvninger, ekstraordinære overførsler og hemmelige fængsler i Europa bør efterkommes

 medlemsstaterne bør yde stærk støtte til den videnskabelige og akademiske forskning i fænomenet voldelig radikalisering og sikre de nødvendige økonomiske midler hertil

 det skal understreges i alle relevante fora, at overtrædelser af de individuelle frihedsrettigheder og retsstatsprincippet er blandt de faktorer, der bidrager til at styrke terrorismen

 overvågningen af den propaganda, der tilskynder til begåelse af terrorhandlinger og udbredes via internettet, bør forstærkes under overholdelse af ytrings- og informationsfriheden

- der bør rettes en indtrængende opfordring til medlemsstaterne om at gøre fuld brug af mulighederne for sekundær lovgivning

- overvågningen af internettet på såvel nationalt som europæisk plan bør øges i snævert samarbejde med Europol

 medlemsstaterne og de kompetente EU-institutioner bør tage skridt til at forhindre udbredelsen af terrorpropaganda via medierne; navnlig er det yderst vigtigt, at medlemsstaterne implementerer og gør fuld brug af de kontrolmekanismer, direktivet om audiovisuelle medietjenester indeholder

 alle medlemsstater bør styrke overvågningen af alle de steder, hvor der udbredes propaganda, som sigter på at få folk til at begå terrorhandlinger

 den eksisterende lovgivning skal anvendes mod udbredelse ad audiovisuelle vej af materiale, hvori der tilskyndes til vold, had eller forskelsbehandling på grund af race, køn, seksuel orientering eller religion

 kampen mod terrorisme og voldelig radikalisering skal gøres til et nøgleelement i EU's eksterne politik og bl.a. have til målsætning at:

a. fremme en human og bæredygtig udvikling og god regeringsførelse, demokrati, respekt for grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipperne i tredjelande, herunder især nabolande

b. fremme dialogen med religiøse politiske bevægelser og civilsamfundsorganisationer (navnlig menneskerettighedsforkæmpere og religiøse myndigheder) i tredjelande med henblik på at fremme en gensidig forståelse, fælles kerneværdier og fælles fremtidsvisioner

 kampen mod terrorisme, især gennem konstruktive eksterne politikker på grundlag af FN's princip om alliancen mellem civilisationer og ved at bekæmpe faktorer, der kan føre til voldelig radikalisering, skal gøres til et af nøgleelementerne i EU's eksterne politik, herunder udviklingsbistands- og naboskabspolitikken

 de forebyggende foranstaltninger bør udbygges ved at udforme henstillinger til medlemsstaterne og de lokale myndigheder baseret på:

- øget tillid til samfundet

- øget tillid til den politiske proces og de demokratiske strukturer

- forebyggelse af social isolation og overvågning af lokaliteter (såsom uddannelsescentre og religiøse samlingssteder), som i modstrid med deres officielle lovlige formål anvendes til ansporing til vold

 de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, bør indtrængende opfordres til hurtigst muligt at ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

 medlemsstaterne bør indtrængende anmodes om at fremme informationsudvekslingen mellem deres kompetente myndigheder og Europol i forbindelse med kampen mod voldelig radikalisering

 koordineringen mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Europol, Eurojust og SitCen bør intensiveres; mere specifikt bør medlemsstaterne tilskynde til udveksling af oplysninger mellem deres kompetente myndigheder, Europol og Eurojust med henblik på at forebygge, undersøge og retsforfølge voldelig radikalisering

 medlemsstaterne bør styrke det retlige og politimæssige samarbejde inden for straffesager på EU-plan og løse de problemer i Rådet, som i øjeblikket står i vejen for vedtagelsen af vigtig lovgivning såsom den europæiske bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om proceduremæssige garantier i straffesager

 der bør rettes en indtrængende anmodning til alle medlemsstater om at fremme den sociale deltagelse og dialog for så vidt angår de samfund, der repræsenterer en moderat form for islam

 EU bør opmuntre og støtte medlemsstaterne i udviklingen af en europæisk strategi for forebyggelse af radikalisering baseret på social integration, anerkendelse af grundlæggende rettigheder, adgang til statsborgerskab, bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling og fremme af lige muligheder, navnlig inden for almen og faglig uddannelse og beskæftigelse og især i forhold til de muslimske samfund

 der bør tilskyndes til integration af mindretal i medlemsstaterne og fuld og reel ligestilling for alle, der tilhører disse mindretal, og det må forhindres, at de isoleres eller udsættes for forskelsbehandling

 der bør gives støtte til initiativer og projekter på det praktiske plan og i lille skala, der sigter mod at forebygge og bekæmpe radikaliseringen og de faktorer, der bidrager hertil, i alle medlemsstater som led i et forsøg på at opnå en dybere forståelse af fænomenet

8. understreger, at EU's udenrigspolitik over for terrorisme bl.a. skal have til målsætning at fremme diplomatiske og fredelige løsninger på konflikter verden over, idet man samtidig bør undlade at benytte eller give indtryk af at benytte dobbelte standarder ved gennemførelsen af EU's udenrigs-, sikkerheds- og menneskerettighedspolitik;

9. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der ikke opstår racisme eller forekommer begrænsninger af frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder i forbindelse med kampen mod voldelig radikalisering

10. opfordrer til en åben diskussion om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA med henblik på at gøre retfærdiggørelse af terrorisme til en del af dens anvendelsesområde på en sådan måde, at det får mindst mulig indvirkning på ytrings- og tankefriheden;

11. konstaterer med tilfredshed, at Rådet for nyligt har vedtaget en gensidig informationsmekanisme vedrørende tredjelandsstatsborgere, som er blevet udvist i forbindelse med terrorvirksomhed, og opfordrer Kommissionen til at foreslå de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til en harmonisering i alle medlemsstater af betingelserne for indrejse, ophold og udvisning af tredjelandsstatsborgere, der tilskynder andre til at begå terrorhandlinger;

12. opfordrer til, at der ved den kommende budgetprocedure afsættes de nødvendige midler til at finansiere initiativer og eksperimenter i lille skala og/eller på lokalt plan, der sigter mod at forebygge og bekæmpe radikalisering og de faktorer, der bidrager hertil;

13. anmoder indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne om at yde stærk og målrettet støtte til terrorismens ofre;

***

14. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen.

  • [1]  EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 309.
  • [2]  EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 524.
  • [3]  EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.
  • [4]  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktivet senest ændret ved direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
  • [5]  EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
  • [6]  EFT C 55 af 24.2.1997, s. 27.

FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET (B6‑0677/2005) (20.12.2005)

jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1

af Antoine Duquesne

for ALDE-Gruppen

om de faktorer, der fremmer støtten til terrorisme og rekrutteringen af terrorister

Europa-Parlamentet,

 der henviser til erklæringen om bekæmpelse af terrorisme, vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 24.-25. marts 2004,

 der henviser til Den Europæiske Unions reviderede handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme, vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004,

 der henviser til Haag-programmet til styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 5. november 2004,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. december 2004,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005,

 der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A. der henviser til, at terrorismen udgør en af de alvorligste trusler mod EU-borgernes sikkerhed, og at det er nødvendigt at angribe dette problem ud fra en global indfaldsvinkel og via et loyalt samarbejde mellem EU's institutioner,

B. der påpeger nødvendigheden af, at Den Europæiske Union via vedtagelse af en hensigtsmæssig politik fokuserer på de - indbyrdes snævert forbundne - faktorer, som fremmer støtten til terrorisme, den voldelige radikalisering af visse personer og rekrutteringen af samme med henblik på udførelse af terrorhandlinger,

1. henstiller til Det Europæiske Råd og Rådet:

a)  at man identificerer de faktorer, der skaber en gunstig grobund for rekruttering af terrorister på såvel europæisk som internationalt plan, og at man fastlægger en specifik langsigtet strategi og en handlingsplan til konkretisering heraf med henblik på at modvirke disse faktorer,

b)  at man foretager en tilbundsgående undersøgelse af sammenhængen mellem på den ene side ekstremistiske politiske eller religiøse overbevisninger, samfundsøkonomiske forhold og eventuelt andre elementer og på den anden side terrorhandlinger,

c)  at man benytter og udbygger programmerne for ekstern bistand som middel til at imødegå de faktorer, som i visse stater fremmer opkomsten af et miljø, der støtter og legitimerer terrorisme, med særligt hensyn til principperne for god regeringsførelse, retsstatsforhold og inddragelse af civilsamfundet,

d)  at man udformer en strategi for fremme af den kulturelle og religiøse forståelse mellem Europa og den islamiske verden;

2. pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Det Europæiske Råd og Kommissionen.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.12.2007

Resultat af den endelige afstemning

+

0

30

20

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning –

stedfortrædere, jf. artikel 178, stk. 2

Manuel Medina Ortega