ΕΚΘΕΣΗ που περιλαμβάνει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών

29.1.2008 - (2006/2092(INI)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Gérard Deprez

Διαδικασία : 2006/2092(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0015/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0015/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών (2006/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο την οποία υπέβαλε ο κ. Antoine Duquesne, εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας ALDE, σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών (B6‑0677/2005),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας[2],

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πράξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα συγκεκριμένα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτές τις πράξεις, όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, καθώς και τις οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων,

–    έχοντας υπόψη τον Τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 29 και 30 αυτής,

–    έχοντας υπόψη τον Τίτλο IV της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 29 και 30, παράγραφος 2, αυτής,

–    έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών της 24ης Νοεμβρίου 2005 καθώς και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 13ης Φεβρουαρίου 2006,

–    έχοντας υπόψη την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2005, και αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2007, καθώς και τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας[3],

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 89/552/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, σχετικά με την Τηλεόραση χωρίς σύνορα [4],

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ("Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο")[5],

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο: "Στρατολόγηση τρομοκρατών: καταπολέμηση των παραγόντων που συντελούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση" (COM (2005)0313),

–    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας,

–    έχοντας υπόψη τη Σύμβαση Europol και ιδίως το άρθρο της 2, παράγραφος 2,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση «Συμμαχία των Πολιτισμών» που υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Νοεμβρίου 2006,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση 1624(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Ιανουαρίου 1997 για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση[6], και ιδίως την παράγραφο 14, που καλεί τα κράτη μέλη να κατατάξουν τον εκθειασμό της τρομοκρατίας μεταξύ των εγκληματικών πράξεων,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 3 και το άρθρο 94 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0015/2008),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία και ειδικότερα η τρομοκρατία της Τζιχάντ αποτελούν σήμερα την σοβαρότερη απειλή κατά της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία εν γένει αποτελεί σήμερα μια από τις σοβαρότερες απειλές κατά της ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή της τρομοκρατίας σήμερα θέτει σε αμφισβήτηση τη συνοχή και τη σταθερότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προάγοντας την αρνητική πόλωση,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη και της 7ης Ιουλίου 2005 στο Λονδίνο κατέδειξαν ότι διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, επιδιώκουν να επεκταθούν μέσω της στρατολόγησης ατόμων και θεωρούν τους πολίτες της Ένωσης στόχο τους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας έναντι των διακρίσεων, και ότι οι δύο έννοιες, όχι μόνο δεν είναι αντικρουόμενες, αλλά είναι αλληλοσυμπληρούμενες πραγματικότητες εφόσον η τρομοκρατία αυτή καθεαυτή είναι μια επίθεση κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχουν αναγνωρίσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο μια από τις κυριότερες τρομοκρατικές απειλές που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι η τρομοκρατία που βασίζεται στη διεστραμμένη ερμηνεία της θρησκείας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση οποιασδήποτε κουλτούρας, πολιτισμού ή θρησκείας με την τρομοκρατία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις και ότι συνεπώς είναι ουσιώδες, όταν γίνεται λόγος περί ισλαμικής τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποίησης, να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της συντριπτικής πλειονότητας των μουσουλμάνων και της βίαιης ριζοσπαστικοποιημένης μειονότητας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας - συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας της Τζιχάντ - απαιτεί τη χάραξη συνολικής στρατηγικής η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τόσο την ταυτοποίηση, τη δίωξη και τον αγώνα εναντίον των ατόμων και των ομάδων που ευθύνονται για τρομοκρατικές επιθέσεις, όσο και δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της τρομοκρατίας στο σύνολό του, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη στρατολόγηση των τρομοκρατών όσο και την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία κοινού μετώπου των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων και η πλήρης υποστήριξή τους προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές αντιτρομοκρατικές στρατηγικές είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την επιτυχή καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατολόγηση των τρομοκρατών και οι παράγοντες που οδηγούν στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση αποτελούν βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν καταπολεμώντας την τρομοκρατία και ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί πολιτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα αποτρέπει τη διάδοση των μηνυμάτων που υποδαυλίζουν τη βία, μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης συγκεκριμένων ατόμων και ομάδων που ενδέχεται να προσχωρήσουν σε βίαιες ριζοσπαστικές ομάδες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η ΕΕ έχει βιώσει στο παρελθόν τον βίαιο εξτρεμισμό και την απολυταρχική ιδεολογία στο παρελθόν και έρχεται σήμερα αντιμέτωπη με διάφορες μορφές τρομοκρατίας,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισλαμικός εξτρεμισμός αποτελεί ένα σχετικά νέο φαινόμενο για την ΕΕ, και ότι διαθέτουμε περιορισμένες γνώσεις για τη ριζοσπαστικοποίηση που επηρεάζει τους νέους Ευρωπαίους· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί διεξοδικότερα και με τη διάθεση περισσότερων πόρων για την πρόληψή του,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της ΕΕ, και ότι η αντιμετώπιση των παραγόντων που συντελούν στη ριζοσπαστικοποίηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη μέσω της καταπολέμησης των παραγόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν στη ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή επέλεξαν μια οριζόντια στρατηγική που συνδυάζει μέτρα σε διάφορους τομείς πολιτικής, μολονότι οι μηχανισμοί κοινοβουλευτικού ελέγχου που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι αρκούντως ευέλικτοι ώστε να προσαρμοστούν στην οριζόντια αυτή προσέγγιση,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από τη στρατολόγηση τρομοκρατών και τη βία αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μέρος των προβλημάτων που συνδέονται με τη ριζοσπαστικοποίηση, εφόσον ο αριθμός των ατόμων που στρέφονται σήμερα στη βία είναι μικρός,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θυμός και η απογοήτευση αποτελούν παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία των συνθηκών που ευνοούν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, όπως και η κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην πολιτική και τη δημοκρατία,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση και οι συνέπειές της αποτελούν προκλήσεις για την ΕΕ στο σύνολό της, αλλά και ότι η καταπολέμησή της απαιτεί μια στοχευμένη αντίδραση σε τοπικό επίπεδο,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ριζοσπαστικοποίηση ορισμένων ατόμων μπορεί να προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η στρατολόγηση από τρομοκρατικές ομάδες ή από την επιρροή ομιλιών και προπαγάνδας που είναι απολύτως ασύμβατες με τις αρχές και τις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να κινητοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενσωμάτωση στην κοινωνία μας όλων των πολιτών της Ένωσης και άλλων κατοίκων της ΕΕ που επιθυμούν να συμβιώσουν σε συνθήκες ειρήνης και δημοκρατίας, χωρίς διακρίσεις κανενός είδους λόγω φυλής, θρησκείας ή πολιτισμικών διαφορών,

ΚΑ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναλυθούν πλήρως, να γίνουν κατανοητοί και να αντιμετωπισθούν οι λόγοι, τα αίτια και οι διαδικασίες που οδηγούν στη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία, και ότι ο ανοικτός διάλογος σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα και τις πιθανές τους λύσεις δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί ή να λογοκριθεί,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποτρέψει η ΕΕ τη ριζοσπαστικοποίηση ατόμων με στόχο την εκμετάλλευσή τους από τρομοκρατικές ομάδες, πρέπει ως ύψιστη προτεραιότητα να εξαρθρωθούν τα τρομοκρατικά δίκτυα και να διωχθεί κάθε εγκληματική δραστηριότητα, που σχετίζεται με την στρατολόγηση, τη χρηματοδότηση, την εκπαίδευση και την προπαγάνδα με σκοπό να οδηγηθούν άτομα στη διάπραξη τρομοκρατικών πράξεων με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Διαδικτύου,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα με την υποκίνηση στην τρομοκρατία, η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας συντελεί επίσης στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας δεν περιλαμβάνεται στον εναρμονισμένο ορισμό της τρομοκρατίας που περιλαμβάνει η απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ,

KE. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της εισόδου και της διαμονής στο έδαφος της ΕΕ προσώπων που συντελούν στη ριζοσπαστικοποίηση και παρακινούν άλλα άτομα στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων αποτελεί βασική πτυχή της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης καθώς και ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να θεσπιστούν νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ με στόχο να εναρμονιστούν, σε όλα τα κράτη μέλη, οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και απέλασης των εν λόγω προσώπων,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την είσοδο ή την παρουσία στο έδαφός τους, με την επιφύλαξη του αναγκαίου σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα και της εφαρμογής των κατάλληλων εγγυήσεων, σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της βίας και των οποίων οι ομιλίες και οι πράξεις μαρτυρούν περιφρόνηση προς τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατικής συνύπαρξης,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα καταστολής δεν θα είναι αποτελεσματικά, και ενδέχεται μάλιστα να έχουν και δυσμενείς συνέπειες, εάν δεν συνδυαστούν με την παροχή στα άτομα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση μιας θετικής προοπτικής και μιας θέσης στην κοινωνία,

ΚΗ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι, με στόχο την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, κρίνεται επίσης απαραίτητο να προωθηθεί ο αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και των θρησκευτικών κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των εν λόγω κοινοτήτων στην κοινωνία, καθώς και η πλήρης και αποτελεσματική ισότητα των ατόμων που ανήκουν στις εν λόγω κοινότητες και ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, εξυγιαίνοντας με τον τρόπο αυτό το έδαφος όπου ευδοκιμεί ο τρομοκρατικός ριζοσπαστισμός,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών από το Συμβούλιο, καθώς και για την ανακοίνωση της Επιτροπής·

2.   εκφράζει την ανυπομονησία του να εγκρίνει μια περισσότερο προληπτική και οριζόντια προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση και την εξέταση των ποικίλων μέτρων του σχεδίου δράσης της ΕΕ με γνώμονα την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, με τη συμμετοχή όλων των συναφών κοινοβουλευτικών επιτροπών·

3.   επιβεβαιώνει τη γνώμη του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι η συλλογική αντίληψη της ριζοσπαστικοποίησης στην ΕΕ είναι περιορισμένη και θα πρέπει να εμβαθυνθεί· προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει την απόκτηση γνώσεων χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλα τα κυβερνητικά επίπεδα και επίπεδα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εγγύτερα στις ομάδες που είναι περισσότερο ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση·

4.   συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ώθηση στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, διευκολύνοντας τους πειραματισμούς σε τοπικό επίπεδο και τις καινοτόμους πρακτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οργανώσεις και άτομα που συνεργάζονται στενά με τις ομάδες που είναι περισσότερο ευάλωτες στη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και τον συντονισμό της ανταλλαγής των βέλτιστων αυτών πρακτικών από οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο γειτονίας με τα κράτη μέλη·

5.   χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ κρατών μελών και της Europol και του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (SitCen)·

6.   στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου» που θα είναι το 2008, επιδοκιμάζει τις διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαλόγου, της ανοχής και της κατανόησης ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς και θρησκείες·

7.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ και την αποτροπή της μετατροπής των πολιτών σε τρομοκράτες:

-     η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της ΕΕ, και θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στον τομέα αυτό·

-     τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με πλήρη και απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως της ελευθερίας έκφρασης και του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, που προβλέπονται από τις συνταγματικές παραδόσεις, τις εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συνθήκες·

-     πρέπει να αναληφθεί δράση, σύμφωνα με τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, σχετικά με το ζήτημα των πτήσεων της CIA, των έκτακτων παραδόσεων και των μυστικών φυλακών στην Ευρώπη·

-     τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν αποφασιστικά την επιστημονική και ακαδημαϊκή διερεύνηση του φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και να παράσχουν τα απαιτούμενα οικονομικά μέσα·

-     πρέπει να τονισθεί σε κάθε θεσμικό πλαίσιο ότι οι παραβιάσεις των ατομικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τρομοκρατίας·

-     πρέπει να ενισχυθεί η επιτήρηση της τρομοκρατικής προπαγάνδας, η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση της διάπραξης τρομοκρατικών πράξεων μέσω του Διαδικτύου, με σεβασμό στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης·

-     πρέπει να παροτρυνθούν τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το παράγωγο δίκαιο·

-     πρέπει να εντατικοποιηθεί η επιτήρηση του Διαδικτύου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπόλ·

-     τα κράτη μέλη και τα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η διάδοση της τρομοκρατικής προπαγάνδας με τα οπτικοακουστικά μέσα, ιδιαίτερα με την προτροπή των κρατών μελών να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν πλήρως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας·

-     όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν την παρακολούθηση των χώρων όπου διαδίδεται τρομοκρατική προπαγάνδα η οποία στοχεύει στην παρακίνηση ατόμων να διαπράττουν τρομοκρατικές πράξεις·

-     πρέπει να εφαρμοσθούν οι ισχύοντες νόμοι κατά της οπτικοακουστικής μετάδοσης υλικού που υποκινεί βία, μίσος ή διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού ή θρησκείας·

-     η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ειδικότερα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης, πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των σημαντικών στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να έχει ως στόχο:

α.      την προώθηση της ανθρώπινης και βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και του κράτους δικαίου σε τρίτες χώρες, και ιδίως στις γείτονες χώρες·

β.      την προώθηση του διαλόγου με θρησκευτικά πολιτικά κινήματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ειδικότερα με τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θρησκευτικές αρχές) σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αμοιβαία κατανόηση, οι βασικές κοινές αξίες και μια κοινή θεώρηση του μέλλοντός μας·

-     η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κυρίως μέσω εποικοδομητικών εξωτερικών πολιτικών βασιζόμενων στην έννοια που αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη στη συμμαχία των πολιτισμών και μέσω της καταπολέμησης των παραγόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των πλέον σημαντικών στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για αναπτυξιακή βοήθεια και της πολιτικής γειτονίας·

-     τα προληπτικά μέτρα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, με τη διατύπωση συστάσεων προς τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές με βάση:

-  τη μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη στην κοινωνία·

-  τη μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη στην πολιτική και τις δημοκρατικές δομές·

-  την πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης, και την παρακολούθηση κτηρίων (π.χ. εκπαιδευτικών ή θρησκευτικών κέντρων) που, αποκλίνοντας από τη νόμιμη λειτουργία τους, χρησιμοποιούνται για την υποκίνηση βίας·

-     όσα κράτη μέλη δεν το έχουν πράξει ακόμη πρέπει να παρακινηθούν να επικυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας.

-     τα κράτη μέλη πρέπει να παρακινηθούν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους και της Ευρωπόλ στον τομέα της καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

-     πρέπει να εντατικοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της Europol, της Eurojust και της SitCen, και ειδικότερα τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών τους, της Ευρωπόλ και της Eurojust με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης·

-     τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ και να υπερβούν τις δυσκολίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου που εμποδίζουν σήμερα την έγκριση σημαντικών νομοθετικών μέτρων, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η απόφαση πλαίσιο σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών·

-     πρέπει να παρακινηθούν όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και το διάλογο με τις κοινότητες που εκπροσωπούν το μετριοπαθές Ισλάμ·

-     η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, που θα βασίζεται στην κοινωνική ένταξη, την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την πρόσβαση στην ιθαγένεια, την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης και κυρίως όσον αφορά τις ισλαμικές κοινότητες·

-     πρέπει να ενθαρρυνθεί στα κράτη μέλη η ένταξη των μειονοτήτων και η πλήρης και ουσιαστική ισότητα των ατόμων που ανήκουν σε αυτές και να αποφευχθεί η απομόνωση ή η μεροληπτική μεταχείρισή τους·

-     πρέπει να παρέχεται υποστήριξη σε μικρής κλίμακας πρακτικές πρωτοβουλίες και σχέδια που στόχο έχουν την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των παραγόντων που συντελούν στη ριζοσπαστικοποίηση σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου·

8.   πιστεύει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ που αφορά την τρομοκρατία πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ των στόχων της την προώθηση της διπλωματικής και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση ή την πρόθεση χρήσης διπλών μέτρων και σταθμών κατά την άσκηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.   καλεί τα κράτη μέλη να αποτρέψουν την άνοδο του ρατσισμού και του περιορισμού των ελευθεριών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων κατά την καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης·

10. ζητεί να ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ προκειμένου να συμπεριληφθεί η δικαιολόγηση της τρομοκρατίας στο πεδίο εφαρμογής της, χωρίς ωστόσο τούτο να συνεπάγεται οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας της έκφρασης και της σκέψης·

11. επικροτεί την πρόσφατη έγκριση από το Συμβούλιο του συστήματος αμοιβαίας πληροφόρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν απελαθεί για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να εναρμονισθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών που υποκινούν άλλα άτομα στην τρομοκρατία·

12. ζητεί τη διάθεση των αναγκαίων πόρων κατά την επόμενη διαδικασία του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μικρής κλίμακας και/ή τοπικών πρωτοβουλιών και πειραματικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των παραγόντων που συντελούν σε αυτήν·

13. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσφέρουν σημαντική και ειδική στήριξη προς τα θύματα της τρομοκρατίας·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο καθώς και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (B6‑0677/2005)

σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 1 του Κανονισμού

του κ. Antoine Duquesne εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

σχετικά με τους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας και τη στρατολόγηση τρομοκρατών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 και 25 Μαρτίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 και 18 Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 5 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

A. εκτιμώντας ότι η τρομοκρατία αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για την ασφάλεια των πολιτών της και ότι για την αντιμετώπισή της απαιτείται συνολική απάντηση βάσει της ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ,

B.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσει, μέσω της θέσπισης κατάλληλης πολιτικής, τους στενά συνυφασμένους παράγοντες που ευνοούν την υποστήριξη της τρομοκρατίας, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση συγκεκριμένων προσώπων και τη στρατολόγησή τους με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων,

1.  απευθύνει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

      α) είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι παράγοντες που δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για τη στρατολόγηση τρομοκρατών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και να καθοριστούν ειδική μακροπρόθεσμη στρατηγική και σχέδιο δράσης για την ανάπτυξή της ώστε να ανασχεθούν οι παράγοντες αυτοί·

      β) είναι απαραίτητο να ερευνηθούν σε βάθος οι σχέσεις μεταξύ τρομοκρατικών πράξεων και ακραίων πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και άλλων πιθανών παραγόντων·

      γ) είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν και να διευρυνθούν τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας με σκοπό την ανάσχεση των παραγόντων που ευνοούν, σε ορισμένα κράτη, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει και νομιμοποιεί την τρομοκρατία και παράλληλα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών·

δ) είναι απαραίτητο να χαραχθεί στρατηγική για την προώθηση της διαθρησκευτικής και διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ της Ευρώπης και του ισλαμικού κόσμου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο καθώς και, προς ενημέρωση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+

0

30

20

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel Medina Ortega

  • [1]  ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σελ. 309.
  • [2]  ΕΕ C 287 Ε της 29.11.2007, σελ. 524.
  • [3]  ΕΕ L 164, 22.6.2002, σελ. 3.
  • [4]  ΕΕ L 298, 17.10.1989, σελ. 23. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα από την οδηγία 2007/65/ΕΚ (ΕΕ L 332, 18.12.2007, σελ. 27).
  • [5]  ΕΕ L 178, 17.7.2000, σελ. 1.
  • [6]  ΕΕ C 55, 24.2.1997, σελ. 13.