MIETINTÖ johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

29.1.2008 - (2006/2092(INI))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Gérard Deprez

Menettely : 2006/2092(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0015/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0015/2008
Hyväksytyt tekstit :

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

(2006/2092(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Antoine Duquesnen ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen (B6‑0677/2005),

–   ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen[1],

–   ottaa huomioon 15. helmikuuta 2007 antamansa mietinnön kansainvälisen terrorismin torjunnan ulkoisesta ulottuvuudesta[2],

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemista koskevat kansainväliset, eurooppalaiset ja kansalliset välineet, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon edellä mainituissa välineissä taatut erityisoikeudet, kuten uskonnonvapaus, mielipidevapaus, kokoontumisvapaus, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, rotuun ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää koskeva kielto, sekä EU:n syrjinnän vastaiset direktiivit,

–    ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston ja erityisesti sen 29 ja 30 artiklan,

–    ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen IV osaston ja erityisesti sen 29 ja 30 artiklan 2 kohdan,

–    ottaa huomioon 24. marraskuuta 2005 hyväksytyn Euroopan unionin strategian radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi sekä terrorismintorjuntaa koskevan Euroopan unionin toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin 13. helmikuuta 2006,

–    ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta 2005 pidetyssä kokouksessa hyväksytyn EU:n terrorismin vastaisen strategian, joka saatettiin ajan tasalle maaliskuussa 2007, sekä Eurooppa-neuvoston samassa kokouksessa hyväksymän EU:n strategian radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi,

–    ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2002 hyväksytyn neuvoston puitepäätöksen terrorismin torjumisesta 2002/475/YOS[3],

–    ottaa huomioon neuvoston direktiivin 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (niin kutsuttu televisio ilman rajoja ‑direktiivi)[4],

–    ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (sähköistä kauppaa koskeva direktiivi)[5],

–    ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle terroristien värväystoiminnasta: väkivaltaisen radikalisoitumisen syihin puuttuminen (KOM(2005)0313),

–    ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen terrorismin ehkäisemisestä,

–    ottaa huomioon Europolin yleissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

–    ottaa huomioon YK:n pääsihteerille 13. marraskuuta 2006 jätetyn raportin 'kulttuurien liitosta' (Alliance of Civilisations),

–    ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1624(2005),

–    ottaa huomioon 30. tammikuuta 1997 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin terrorismin vastaisesta taistelusta[6] ja erityisesti sen 14 kohdan, jossa kehotetaan jäsenvaltioita luokittelemaan oikeusjärjestelmissään terrorismin ihannoinnin rikokseksi,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

–    ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0015/2008),

A.  katsoo, että terrorismi, erityisesti jihad-terrorismi, on nykyään merkittävin unionin kansalaisten turvallisuuteen kohdistuva uhka,

B.   katsoo, että yleisesti ottaen terrorismi on nykyään yksi vakavimmista EU:n kansalaisten turvallisuuteen kohdistuvista uhista,

C.  katsoo, että terrorismin uhka merkitsee nykyään haastetta eurooppalaisten yhteiskuntien yhteenkuuluvuudelle ja vakaudelle, koska se nopeuttaa kielteistä polarisoitumista,

D.  ottaa huomioon Madridissa 11. maaliskuuta 2004 ja Lontoossa 7. heinäkuuta 2005 tehtyjen iskujen osoittaneen, että kansainväliset terroristijärjestöt toimivat aktiivisesti EU:ssa ja pyrkivät laajentumaan hankkimalla uusia jäseniä ja pitävät unionin kansalaisia kohteinaan,

E.   katsoo, että terrorismin vastaisessa toiminnassa on noudatettava tiukasti ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti uskonnonvapautta ja suojaa syrjintää vastaan; katsoo, että tästä ei suinkaan synny ristiriitaa, vaan kyse on toisiaan täydentävistä tosiseikoista, sillä terrorismi itsessään on hyökkäys perusoikeuksia ja -arvoja vastaan,

F.   katsoo, että uskonnon vääristyneeseen tulkintaan perustuva terrorismi on yksi suurimmista EU:hun kohdistuvista terroristiuhkista, minkä sekä komissio että neuvosto ovat myöntäneet,

G.  katsoo, että minkä tahansa kulttuurin, sivilisaation tai uskonnon yhdistämisellä terrorismiin voi olla huomattavia päinvastaisia vaikutuksia ja katsoo, että sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää tarkasteltaessa islamilaista terrorismia ja radikalisoitumista tehdä selkeä ero muslimien valtavan enemmistön ja väkivaltaisen radikalisoituneen vähemmistön välillä,

H.  katsoo, että terrorismi, jihad-terrorismi mukaan lukien, edellyttää kattavaa torjuntastrategiaa, jolla pyritään paitsi terroristi-iskuihin syyllistyneiden henkilöiden ja ryhmien tunnistamiseen, torjumiseen ja syytteeseen asettamiseen, myös toteuttamaan toimia terrorismi-ilmiön kokonaisuudessaan torjumiseksi, mukaan lukien toimet terroristien värväystoiminnan estämiseksi ja uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi,

I.    ottaa huomioon, että terrorismin vastaisen taistelun onnistumisen kannalta on olennaista, että demokraattiset poliittiset voimat osoittavat yhtenäisyytensä ja että ne antavat täyden tukensa yhteisön ja kansallisille terrorismin torjuntastrategioille,

J.    katsoo, että terroristien värväystoiminta ja väkivaltaiseen radikalisoitumiseen johtavat tekijät ovat avainasemassa käsiteltäessä terrorismin torjunnassa; katsoo, että tarvitaan ehdottomasti Euroopan tason poliittinen strategia, jolla voidaan ehkäistä väkivaltaan yllyttävien viestien välittäminen kouluttamalla tiettyjä, väkivaltaisten radikaaliryhmien houkutuksille alttiita yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä ja huolehtimalla heidän sosiaalisesta kotoutumisestaan,

K.  ottaa huomioon, että EU on itsekin aiemmin kokenut väkivaltaisia ääriliikkeitä ja totalitaristisia ideologioita ja että nykyään se joutuu kohtaamaan terrorismia eri muodoissa,

L.   ottaa huomioon, että ääri-islamilaisuus on verraten uusi ilmiö EU:lle ja että EU:ssa ei ymmärretä täysin, miten radikalisoituminen vaikuttaa nuoriin eurooppalaisiin; ottaa kuitenkin huomioon, että radikalisoitumisesta tiedetään vähän ja että sitä on siksi tutkittava tarkemmin ja laajempien voimavarojen avulla, jos se aiotaan pysäyttää,

M.  ottaa huomioon, että väkivaltaisen radikalisoitumisen ja terroristien rekrytoimisen torjuminen on EU:n terrorismin vastaisen strategian olennainen osatekijä ja katsoo, että radikalisoitumista edistävien näkökohtien huomioon ottamisen pitäisi olla EU:n sisä- ja ulkopolitiikkojen erottamaton tekijä,

N.  katsoo, että ennaltaehkäisy torjumalla radikalisoitumiseen mahdollisesti johtavia tekijöitä on avainasemassa EU:n terrorismin vastaisessa strategiassa,

O.  ottaa huomioon, että neuvosto ja komissio ovat päätyneet horisontaaliseen strategiaan, jossa yhdistetään eri politiikan alojen toimenpiteitä, huolimatta siitä, että yhteisön tason parlamentaarisen valvonnan menetelmät eivät ole riittävän joustavia kyseisen horisontaalisen lähestymistavan käsittelemiseksi,

P.   ottaa huomioon, että terrorismin pariin rekrytoimisen ja terrorismiväkivallan uhat muodostavat vain osan radikalisoitumiseen liittyvistä ongelmista, sillä vain pieni joukko kyseisistä henkilöistä ryhtyy konkreettisesti käyttämään väkivaltaa,

Q.  katsoo, että sosiaalisen eristäytymisen ja politiikkaa ja demokratiaa kohtaan tunnetun luottamuksen riittämättömyyden ohella viha ja turhautuminen ovat tekijöitä, jotka edesauttavat väkivaltaisen radikalisoitumisen kasvualustan kehittymistä,

R.   katsoo, että radikalisoituminen ja sen seuraukset muodostavat haasteen koko EU:lle, vaikka sen torjuminen edellyttää paikallista ja kohdistettua toimintaa,

S.   katsoo, että tietyissä tapauksissa yksilöiden radikalisoituminen voi johtua ulkoisista vaikutteista, kuten terroristiryhmien suorittaman värväämisen seurauksena tai demokraattisen yhteiskunnan arvojen ja periaatteiden vastaisten puheiden ja propagandan vaikutuksesta,

T.   katsoo, että jäsenvaltioiden on otettava käyttöön kaikki saatavilla olevat keinot, jotta varmistetaan kaikkien Euroopan unionin kansalaisten ja asukkaiden, jotka haluavat elää yhdessä rauhassa ja demokratian oloissa, mahdollisimman täydellinen integroituminen yhteiskuntaan ilman minkäänlaista rotuun, uskontoon tai kulttuurieroihin perustuvaa syrjintää,

U.  katsoo, että on tärkeää tutkia ja ymmärtää täysin radikalisoitumiseen ja terrorismiin johtavat syyt, taustat ja prosessit sekä puuttua niihin ja katsoo, että näitä kysymyksiä ja niiden mahdollisia ratkaisuja koskevaa avointa keskustelua ei saisi kriminalisoida tai sensuroida,

V.  katsoo, että mikäli EU aikoo ehkäistä sen, että terroristiryhmät radikalisoivat yksittäisiä henkilöitä käyttääkseen heitä hyväksi, on ensiarvoisen tärkeää hajottaa terroristiverkostot ja pidättää henkilöt ja tuoda oikeuden eteen kaikki ne, jotka ovat syyllistyneet asiaan liittyvään rikolliseen toimintaan, kuten rekrytointiin, rahoittamiseen, kouluttamiseen ja sellaisten ajatusten esittämiseen, jotka saavat tietyt henkilöt ryhtymään terroritekoihin mitä tahansa välinettä käyttäen, Internet mukaan lukien,

W. katsoo, että terrorismiin yllyttämisen ohella myös terrorismin perusteleminen edistää väkivaltaista radikalisoitumista,

X.  ottaa huomioon, että terrorismin perustelemista ei mainita puitepäätökseen 2002/475/YOS sisältyvässä terrorismin yhdenmukaistetussa määritelmässä,

Y.  katsoo, että radikalisoitumista edistävien ja terrori-iskujen tekemiseen kannustavien henkilöiden tuloon EU:hun ja oleskeluun EU:n alueella puuttuminen on ratkaiseva tekijä väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnassa ja että olisi selvitettävä mahdollisuuksia hyväksyä EU:n tason lainsäädäntötoimia, jotta voidaan lähentää jäsenvaltioiden soveltamia ehtoja kyseisten henkilöiden maahantuloon, oleskeluun ja karkottamiseen,

Z.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on oikeus, edellyttäen, että ne noudattavat lakia ja ottavat perusoikeudet ja oikeussuojan huomioon, kieltää maahantulo ja maassa oleskelu kolmannen maan kansalaiselta, joka osallistuu aktiivisesti väkivallan edistämiseen ja joka puheillaan ja toimillaan paheksuu demokraattisen elämän perussääntöjä,

ZA. ottaa huomioon, että torjuvat toimet eivät ole tehokkaita ja voivat jopa kääntyä itseään vastaan, mikäli niihin ei yhdistetä toimia, joilla kyseisille, radikalisoitumiselle ja värvätyksi tulemiselle erityisen alttiille henkilöille tarjotaan myönteisiä tulevaisuudennäkymiä ja myönteistä asemaa yhteiskunnassa,

ZB. katsoo, että radikalisoitumisen estämiseksi on myös käynnistettävä jäsenvaltioiden viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välillä tehokas vuoropuhelu, jolla varmistetaan viimemainittujen yhteiskunnallinen osallistuminen sekä kyseisiin yhteisöihin kuuluvien henkilöiden täysimääräinen ja todellinen tasa-arvoisuus sekä kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun toteutuminen, jolloin voidaan heikentää terroristisen radikalismin kasvualustaa,

1.   panee tyytyväisenä merkille neuvoston hyväksymän Euroopan unionin strategian väkivaltaisen radikalisoitumisen ja terroristiryhmiin värväyksen torjumiseksi sekä komission tiedonannon asiasta;

2.   ilmaisee halukkuutensa omaksua entistä ennakoivamman ja horisontaalisen lähestymistavan arvioidakseen EU:n toimintasuunnitelmaan sisältyviä eri toimenpiteitä ja keskustellakseen niistä kaikissa asiaan liittyvissä valiokunnissaan radikalisoitumisen torjumiseen pyrkivästä näkökulmasta katsoen;

3.   vahvistaa neuvoston ja komission näkemyksen, jonka mukaan yhteinen ymmärryksemme EU:ssa radikalisoitumisesta on rajallinen ja että sitä on syvennettävä; pyytää komissiota edistämään tietojen keruuta, jossa hyödynnetään kaikkien hallinnon ja politiikan alojen panosta, mukaan lukien niiden alojen panos, jotka ovat lähinnä radikalisoitumiselle kaikkein alttiimpia ryhmiä;

4.   suosittaa, että komissio edistää parhaiden käytäntöjen etsimistä tukemalla paikallisia kokeiluja ja radikalisoitumiselle alttiimpien ryhmien kanssa läheistä yhteistyötä tekevien järjestöjen ja henkilöiden käynnistämiä käytännönläheisiä ja innovoivia aloitteita ja koordinoimalla näiden parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioissa naapurustotasolla toimivien järjestöjen välillä;

5.   panee tyytyväisenä merkille radikalisoitumisen torjunnassa menneenä vuotena tapahtuneen edistyksen ja pitää myönteisenä jäsenvaltioiden keskinäisen sekä jäsenvaltioiden Europolin ja Euroopan unionin tilannekeskuksen (SITCEN) kanssa tekemän yhteistyön lujittumista;

6.   kiittää Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 yhteydessä käynnistettäviä erilaisia aloitteita eri kulttuurien, sivilisaatioiden ja uskontojen välisen vuoropuhelun, suvaitsevaisuuden ja ymmärtämyksen edistämiseksi;

7.   antaa neuvostolle seuraavassa esitetyt suositukset väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi, sosiaalisen kotoutumisen parantamiseksi EU:ssa sekä sen estämiseksi, että kansalaisista tulee terroristeja:

–   terrorismin torjunta on nostettava EU:n painopisteeksi ja EU:n osallistumista alan toimintaan on vahvistettava;

–   jäsenvaltioiden on jatkettava terrorismin vastaista toimintaa noudattaen täysimääräisesti ja tinkimättömästi ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, erityisesti mielipidevapautta ja oikeutta puolueettomaan oikeudenkäyntiin, EU:n jäsenvaltioiden perustuslaillisten perinteiden ja kansallisten lainsäädäntöjen sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

–   on noudatettava Euroopan parlamentin suosituksia CIA-lentojen, poikkeuksellisten luovutusten ja Euroopassa olevien salaisten vankiloiden kysymyksessä;

–   jäsenvaltioiden on edistettävä voimakkaasti tieteellisen ja akateemisen tutkimuksen tekemistä väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja myönnettävä tutkimukseen riittävät varat;

–   on korostettava kaikissa toimielimissä, että yksilönvapauteen ja oikeusvaltioon kohdistuvat loukkaukset osaltaan vahvistavat terrorismia;

–   on valvottava mielipidevapautta ja tiedonvälityksen vapautta loukkaamatta tiukemmin terrorismipropagandaa, jolla pyritään kannustamaan Internetin kautta terrori-iskujen tekemiseen;

–   jäsenvaltioita on kehotettava käyttämään kaikkia sekundaarilainsäädännön tarjoamia mahdollisuuksia,

–   laajennetaan Internetin valvontaa sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja tehdään tällä alalla tiivistä yhteistyötä Europolin kanssa,

–   jäsenvaltioiden ja EU:n toimivaltaisten toimielinten on toteutettava toimia audiovisuaalisissa tiedotusvälineissä levitettävän terrorismipropagandan estämiseksi, erityisesti siten, että kehotetaan jäsenvaltioita soveltamaan ja käyttämään kaikkia televisio ilman rajoja -direktiivissä säädettyjä valvontamekanismeja,

–   kaikissa jäsenvaltioissa on tiukennettava valvontaa kaikissa niissä paikoissa, joissa levitetään propagandaa, joka saattaa saada ihmiset tekemään terrori-iskuja,

–   on sovellettava voimassa olevia säännöksiä, joilla estetään väkivaltaan ja vihaan taikka rotuun, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai uskontoon perustuvaan syrjintään yllyttävien mielipiteiden levittäminen audiovisuaalisissa viestimissä,

–   terrorismin ja väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumisen on noustava yhdeksi EU:n ulkopolitiikan tärkeimmistä tekijöistä ja sen tavoitteiden joukossa oltava seuraavat päämäärät:

     a.       inhimillisen ja kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon, demokratian, perusoikeuksien noudattamisen ja oikeusvaltion edistäminen kolmansissa maissa ja erityisesti naapurimaissa;

     b.       vuoropuhelun edistäminen kolmansien maiden uskonnollis-poliittisten liikkeiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen (erityisesti ihmisoikeusjärjestöjen ja uskonnollisten johtajien) kanssa keskinäisen ymmärtämisen, yhteisten ydinarvojen ja yhteisten tulevaisuudennäkymien rohkaisemiseksi;

–   on nostettava terrorismin torjunta, jota on ennen kaikkea toteutettava panemalla täytäntöön rakentavia ulkopolitiikkoja YK:n ajaman sivilisaatioiden liiton mukaisesti ja torjumalla niitä tekijöitä, jotka voivat johtaa väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, yhdeksi EU:n ulkopolitiikan, myös kehitysyhteistyöpolitiikan ja naapuruuspolitiikan, olennaiseksi osatekijäksi,

–   ennaltaehkäiseviä toimia olisi kehitettävä edelleen laatimalla jäsenvaltioille ja paikallisviranomaisille suosituksia, jotka perustuvat:

     –        yhteiskuntaa kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseen;

     –        politiikkaa ja demokraattisia rakenteita kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseen;

     –        sosiaalisen eristäytymisen ehkäisemiseen ja sellaisten paikkojen (kuten koulutus- tai uskonnolliset keskukset) valvomiseen, joita käytetään niiden asianmukaisesta käyttötarkoituksesta poiketen väkivaltaan yllyttämiseen;

–   on kehotettava niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Euroopan neuvoston yleissopimusta terrorismin ehkäisemisestä, ratifioimaan tämä viipymättä,

–   on kehotettava jäsenvaltioita vahvistamaan toimivaltaisten viranomaistensa ja Europolin välistä tiedonvaihtoa väkivaltaisen radikalisoitumisen torjunnan yhteydessä,

–   jäsenvaltioiden keskinäistä sekä jäsenvaltioiden, Europolin, Eurojustin ja Euroopan unionin tilannekeskuksen (SITCEN) välistä yhteistyötä on tiivistettävä ja jäsenvaltioiden on etenkin edistettävä toimivaltaisten viranomaistensa, Europolin ja Eurojustin välistä tiedonvaihtoa, jolla pyritään ehkäisemään ja tutkimaan väkivaltaista radikalisoitumista ja asettamaan siitä epäillyt syytteeseen,

–   jäsenvaltioiden on myös lujitettava oikeudellisten ja poliisiviranomaisten yhteistyötä rikosasioissa EU:n tasolla sekä ratkaistava ne ongelmat, jotka tällä hetkellä estävät neuvostoa hyväksymästä tärkeitä lainsäädännöllisiä toimia, kuten eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä ja puitepäätöstä menettelyllisten takeiden järjestelmästä rikosoikeudellisissa menettelyissä,

–   on kehotettava kaikkia jäsenvaltioita edistämään maltillisten islamilaisyhteisöjen yhteiskunnallista osallistumista ja vuoropuhelua niiden kanssa,

–   EU:n on rohkaistava ja tuettava jäsenvaltioita kehittämään eurooppalaisen strategian radikalisoitumisen ehkäisemiseksi, joka perustuu sosiaaliseen osallisuuteen, perusoikeuksien tunnustamiseen, kansalaisuuden saamiseen, kaikenlaisen syrjinnän torjumiseen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien edistämiseen, erityisesti koulutuksessa ja työmarkkinoilla ja etenkin kun on kyse muslimiyhteisöistä,

–   on tuettava vähemmistöjen integroitumista sekä niihin kuuluvien henkilöiden täysimääräistä ja todellista tasa-arvoisuutta jäsenvaltioissa ja estettävä vähemmistöjen eristäminen ja syrjintä,

–   kaikissa jäsenvaltioissa on tuettava pienimuotoisia käytännönläheisiä aloitteita ja hankkeita, joilla on tavoitteena ehkäistä ja torjua radikalisoitumista ja siihen johtavia tekijöitä, ja saaduista kokemuksista on jaettava tietoa osana pyrkimyksiä syventää ilmiön ymmärtämistä,

8.   katsoo, että terrorismin osalta on EU:n ulkopolitiikan tavoitteiden joukossa oltava konfliktien diplomaattisen ja rauhanomaisen ratkaisemisen edistäminen kaikkialla maailmassa samalla kun vältetään käyttämästä kaksoisstandardeja, tai vältetään sellaisen mielikuvan syntymistä, pantaessa täytäntöön EU:n ulko-, turvallisuus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa;

9.   kehottaa jäsenvaltioita estämään rasismin nousun ja vapauksien ja demokraattisten oikeuksien rajoittamisen väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumisen yhteydessä;

10. pyytää käynnistämään keskustelun puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamiseksi siten, että terrorismin perusteleminen sisällytetään päätöksen soveltamisalaan huolehtien samalla siitä, että tehtävät muutokset vaikuttavat mahdollisimman vähän ilmaisunvapauteen ja mielipiteenvapauteen;

11. pitää myönteisenä sitä, että neuvosto hyväksyi hiljan niitä kolmansien maiden kansalaisia koskevan yhteisen tietojärjestelmän, jotka on karkotettu terroristitoimien vuoksi ja kehottaa komissiota esittämään tarvittavia lainsäädäntötoimia, jotta voidaan lähentää jäsenvaltioiden soveltamia ehtoja sellaisten kolmansien maiden kansalaisten maahantuloon, oleskeluun ja karkottamiseen, jotka yllyttävät muita terrorismiin;

12. kehottaa osoittamaan seuraavassa talousarviomenettelyssä varat, jotka ovat tarpeen pienimuotoisten ja/tai käytännönläheisten, radikalisoitumisen ja siihen johtavien tekijöiden ehkäisemiseen ja torjumiseen pyrkivien aloitteiden ja kokeilujen rahoittamiseksi;

13. kehottaa komissiota ja neuvostoa tarjoamaan voimakasta ja erityistä tukea terrorismin uhreille;

***

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle sekä tiedoksi komissiolle.

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI B6‑0677/2005

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Antoine Duquesne ALDE-ryhmän puolesta

tekijöistä, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja siihen osallistumiseen

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 24.–25. maaliskuuta 2004 antaman julkilausuman terrorismin torjunnasta,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 17.–18. kesäkuuta 2004 hyväksymän Euroopan unionin tarkistetun toimintasuunnitelman terrorismin torjumiseksi,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 5. marraskuuta 2004 hyväksymän Haagin ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamisesta Euroopan unionissa,

–   ottaa huomioon 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 16. ja 17. kesäkuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. ottaa huomioon, että terrorismi on yksi Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta vakavimmin uhkaavista tekijöistä, ja sen ratkaiseminen edellyttää EU:n toimielinten todellista, kokonaisvaltaista yhteistyötä,

B.  katsoo, että Euroopan unionin tulee puuttua asianmukaisin toimin sellaisiin toisiinsa läheisesti liittyviin tekijöihin, jotka myötävaikuttavat terrorismin tukemiseen ja tiettyjen henkilöiden nopeaan radikalisoitumiseen ja heidän osallistumiseensa terroritekoihin,

1.  esittää Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle seuraavat suositukset:

      a) on tunnistettava tekijät, jotka muodostavat myönteisen maaperän terroristien värväämiseen sekä Euroopassa että muualla maailmassa, sekä määriteltävä erityinen pitkän tähtäimen strategia ja siihen liittyvä kehittämissuunnitelma näiden tekijöiden ehkäisemiseksi;

      b) on tutkittava perusteellisesti äärimmäisten uskonnollisten tai poliittisten uskomusten sekä sosioekonomisten ja muiden tekijöiden yhteyksiä terroritekoihin;

      c) on käytettävä ja laajennettava ulkoisia tukiohjelmia, joilla vastustetaan tekijöitä, jotka joissakin valtioissa edistävät terrorismia tukevan ja sen oikeuttavan ilmapiirin luomista, kiinnittäen erityistä huomioita hyvään hallintotapaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen;

      d) on kehitettävä strategia, jolla edistetään kulttuurien ja uskontojen välistä yhteisymmärrystä Euroopan ja islamilaisen maailman välillä;

2.  pyytää puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.12.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+

0

30

20

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manuel Medina Ortega

  • [1]  EUVL C 287E, 29.11.2007, s. 309.
  • [2]  EUVL C 287E, 29.11.2007, s. 524.
  • [3]  EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.
  • [4]  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/65/EY (EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27).
  • [5]  EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.
  • [6]  EUVL C 55, 24.2.1997, s. 13.