SPRAWOZDANIE zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów

29.1.2008 - (2006/2092(INI))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Gérard Deprez

Procedura : 2006/2092(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0015/2008

PROJEKT ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO DLA RADY

w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów

(2006/2092(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożył Antoine Duquesne w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów (B6-0677/2005),

–    uwzględniając rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów[1],

–   uwzględniając rezolucję z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zewnętrznych aspektów walki z międzynarodowym terroryzmem[2],

–   uwzględniając międzynarodowe, europejskie i krajowe akty ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności europejską Konwencję praw człowieka i podstawowych wolności oraz Kartę praw podstawowych UE,

–    uwzględniając określone prawa zagwarantowane w tych aktach, takie jak wolność wyznania, wolność słowa, wolność zrzeszeń, zakaz dyskryminacji na podstawie płci, orientacji seksualnej, rasy i pochodzenia etnicznego, a także unijne dyrektywy skierowane przeciw dyskryminacji,

–    uwzględniając Tytuł VI Traktatu o UE, a w szczególności art. 29 i 30,

–    uwzględniając Tytuł IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 29 i 30 ust. 2,

–    uwzględniając strategię UE na rzecz walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów z dnia 24 listopada 2005 r., jak również plan działań UE na rzecz zwalczania terroryzmu z dnia 13 lutego 2006 r.,

–    uwzględniając strategię Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem przyjętą przez Radę Europejską na jej posiedzeniu w dniach 14 i 15 grudnia 2005 r., zaktualizowaną w marcu 2007 r. oraz przyjętą na tym samym posiedzeniu strategię Unii Europejskiej w zakresie walki z radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów,

–    uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/475/JAI z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu[3],

–    uwzględniając dyrektywę Rady 89/552/WE z dnia 3 października 1989 r. w sprawie wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej („Telewizja bez granic”)[4],

–    uwzględniając dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)[5],

–    uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Rekrutacja terrorystów: analiza czynników wpływających na gwałtowną radykalizację postaw (COM(2005)0313),

–    uwzględniając konwencję Rady Europy o zwalczaniu terroryzmu,

–    uwzględniając konwencję o Europolu, a w szczególności jej art. 2 ust. 2,

–   uwzględniając sprawozdanie „Sojusz cywilizacji” przedłożone Sekretarzowi Generalnemu ONZ w dniu 13 listopada 2006 r.,

–    uwzględniając rezolucję 1624(2005) Rady Bezpieczeństwa ONZ,

–   mając na uwadze rezolucję z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zwalczania terroryzmu w Unii Europejskiej[6], a w szczególności ust. 14 wzywający państwa członkowskie do uznania wszelkiej pochwały terroryzmu za przestępstwo,

–    uwzględniając art. 114 ust. 3, oraz art. 94 Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0015/2008),

A.  mając na uwadze, że terroryzm – a w szczególności terroryzm bojowników dżihadu – jest dziś głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej,

B.  mając na uwadze, że terroryzm w ogóle stanowi dziś jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli UE,

C.  mając na uwadze, że zagrożenie wynikające z terroryzmu stanowi obecnie wyzwanie dla spójności i stabilizacji społeczeństw europejskich poprzez stymulowanie negatywnej polaryzacji,

D. mając na uwadze, że ataki terrorystyczne w Madrycie w dniu 11 marca 2004 r. i Londynie w dniu 7 lipca 2005 r. pokazały, iż międzynarodowe organizacje terrorystyczne działają na terenie UE, dążą do powiększenia poprzez nabór nowych członków i postrzegają obywateli Unii jako cel,

E.   mając na uwadze, że zwalczanie terroryzmu musi być prowadzone przy ścisłym przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, zwłaszcza wolności wyznania i ochrony przed dyskryminacją; mając na uwadze, że te dwa pojęcia – bynajmniej nie sprzeczne – uzupełniają się wzajemnie, jako że terroryzm jako taki stanowi atak na podstawowe prawa i wartości,

F.   mając na uwadze, że – jak stwierdziły Komisja i Rada – jednym ze stojących przed UE zagrożeń terrorystycznych jest terroryzm oparty na wypaczonej interpretacji religii,

G.  mając na uwadze, że utożsamianie jakiejkolwiek kultury, cywilizacji czy religii z terroryzmem może wywołać skutek odwrotny od zamierzonego, oraz mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie w rozwiązywaniu problemu terroryzmu islamskiego i radykalizacji ma stworzenie jasnego rozróżnienia między przytłaczającą większością muzułmanów i uciekającą się do przemocy, zradykalizowaną mniejszością,

H.  mając na uwadze, że walka z terroryzmem, w tym z terroryzmem bojowników dżihadu, wymaga globalnej strategii, która powinna objąć nie tylko wykrywanie, zwalczanie i ściganie jednostek i grup winnych ataków terrorystycznych, ale również działania zmierzające do stawienia czoła zjawisku terroryzmu jako całości, w skład której wchodzi również rekrutacja terrorystów oraz pomoc ofiarom i ich ochrona,

I.    mając na uwadze, że ukazanie zjednoczonego frontu po stronie demokratycznych sił politycznych i ich pełne wsparcie dla europejskich i krajowych strategii antyterrorystycznych stanową kluczowe elementy powodzenia w walce z terroryzmem,

J.    mając na uwadze, że rekrutacja terrorystów i czynniki sprzyjające gwałtownej radykalizacji postaw są jednymi z kluczowych aspektów, które należy uwzględnić w walce z terroryzmem; mając na uwadze, że niezbędne jest przyjęcie na szczeblu europejskim strategii politycznej na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu przekazów podżegających do przemocy, poprzez edukację i integrację społeczną poszczególnych jednostek i grup podatnych na wpływ radykalnych grup stosujących przemoc,

K.  mając na uwadze, że sama UE doświadczyła w przeszłości agresywnego ekstremizmu i ideologii totalitarnej, a dziś stoi w obliczu różnych form terroryzmu,

L.   mając na uwadze, że dla UE ekstremizm islamski stanowi względnie nowe zjawisko, a pojmowanie zjawiska radykalizacji dotykającej młodych Europejczyków jest w UE ograniczone; mając ponadto na uwadze, że niewiele wiadomo o radykalizacji i z tego względu należy poddać ją szczegółowym badaniom z wykorzystaniem większych zasobów, jeżeli konieczne jest zapobieganie temu zjawisku,

M.  mając na uwadze, że zwalczanie agresywnej radykalizacji i rekrutacji terrorystów jest kluczowym elementem unijnej strategii walki z terroryzmem, a zajęcie się czynnikami przyczyniającymi się do radykalizacji powinno stanowić integralny element wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE,

N.  mając na uwadze, że zapobieganie poprzez zwalczanie czynników, które mogą prowadzić do radykalizacji, jest kluczowym elementem unijnej strategii walki z terroryzmem,

O.  mając na uwadze, że Rada i Komisja wybrały strategię horyzontalną łączącą działania w różnych obszarach polityk, mimo że mechanizmy kontroli parlamentarnej dostępne na szczeblu europejskim nie są wystarczająco elastyczne by sprostać temu horyzontalnemu podejściu,

P.   mając na uwadze, że ryzyko rekrutacji terrorystów i przemocy odzwierciedla jedynie część problemów związanych z radykalizacją, ponieważ w rzeczywistości tylko niewielka liczba jednostek zwraca się ku przemocy,

Q.  mając na uwadze, że gniew i frustracja są czynnikami stwarzającymi podatny grunt dla radykalizacji, a także izolacji społecznej oraz braku zaufania do polityki i demokracji,

R.   mając na uwadze, że radykalizacja i jej konsekwencje stanowią wyzwanie dla całej UE, chociaż ich zwalczanie wymaga ukierunkowanej i lokalnej reakcji,

S.   mając na uwadze, że w niektórych przypadkach radykalizacja niektórych jednostek może być spowodowana czynnikami zewnętrznymi, takimi jak rekrutacja przez ugrupowania terrorystyczne lub wpływ przemówień i propagandy, które są całkowicie nie do pogodzenia z zasadami i wartościami demokratycznego społeczeństwa,

T.   mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą zmobilizować wszelkie środki w celu zapewnienia jak najgłębszej integracji wszystkich obywateli UE i innych jej mieszkańców, którzy pragną żyć razem w pokoju i demokracji, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, religię lub różnice kulturowe,

U.  mając na uwadze znaczenie gruntownej analizy i zrozumienia przyczyn, powodów i procesów prowadzących do radykalizacji i terroryzmu oraz stawienia im czoła oraz mając na uwadze, że otwarta debata dotycząca tych spraw i ich możliwego rozwiązania nie powinna być uznana za przestępstwo lub ocenzurowana,

V.  mając na uwadze, że jeżeli celem UE jest zapobieganie radykalizacji jednostek zmierzającej do wykorzystywania przez ugrupowania terrorystyczne, główny priorytet musi polegać na rozbiciu sieci terrorystycznych i ściganiu wszelkiej powiązanej działalności przestępczej w postaci rekrutowania, finansowania, szkolenia i propagandy, która to działalność ma na celu podżeganie jednostek do popełniania aktów terroru wszelkimi środkami, w tym poprzez wykorzystanie internetu,

W. mając na uwadze, że obok podżegania do terroryzmu usprawiedliwianie takiej działalności przyczynia się do agresywnej radykalizacji,

X.  mając na uwadze, że usprawiedliwianie terroryzmu nie zostało ujęte w zharmonizowanej definicji terroryzmu zamieszczonej w decyzji ramowej 2002/475/JAI,

Y.  mając na uwadze, że rozwiązanie kwestii wjazdu i pobytu na terytorium UE osób, które przyczyniają się do radykalizacji i podżegają do popełniania aktów terroru, stanowi kluczowy aspekt walki z agresywną radykalizacją;

Z.   mając na uwadze, że z zastrzeżeniem poszanowania prawa oraz podstawowych praw i ich gwarancji państwa członkowskie są uprawnione, żeby zabronić wjazdu na swoje terytorium i pobytu na nim wszelkiego obywatela państwa trzeciego, który aktywnie wspiera przemoc i słowami lub poprzez działania wyraża dezaprobatę dla podstawowych zasad demokracji,

Za. mając na uwadze, że środki represyjne nie będą skuteczne, a nawet mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego, jeżeli nie zostaną połączone z zaoferowaniem osobom, które są szczególnie podatne na radykalizację i rekrutację, pozytywnych perspektyw i miejsca w społeczeństwie,

Zb. mając na uwadze, że aby zapobiec radykalizacji konieczne jest również promowanie skutecznego dialogu między władzami państw członkowskich i wspólnotami religijnymi, zapewnienie uczestnictwa tych wspólnot w społeczeństwie oraz pełnego i skutecznego równouprawnienia osób należących do takich wspólnot, a ponadto konieczne jest promowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, co usuwa grunt, na którym rozwija się radykalizm terrorystyczny,

1.   z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia przez Radę strategii Unii Europejskiej na rzecz walki z agresywną radykalizacją postaw i rekrutacją terrorystów, jak również wspomnianego komunikatu Komisji;

2.   daje wyraz swojej determinacji, żeby przyjąć bardziej proaktywne i podejście horyzontalne w celu oceny i przedyskutowania rozmaitych środków planu działań UE z perspektywy zapobiegania radykalizacji, obejmujące wszystkie właściwe komisje parlamentarne;

3.   potwierdza opinię Rady i Komisji, że zbiorowe zrozumienie radykalizacji w UE jest ograniczone i musi zostać pogłębione; wzywa Komisję do stymulowania gromadzenia wiedzy przy wykorzystaniu zaangażowania wszystkich szczebli rządowych i politycznych, w tym tych znajdujących się najbliżej grup najbardziej narażonych na radykalizację;

4.   zaleca Komisji, żeby zachęcała do określenia najlepszych wzorców poprzez ułatwianie lokalnych eksperymentów i innowacyjnych inicjatyw praktycznych podejmowanych przez organizacje i osoby pracujące blisko z grupami najbardziej podatnymi na radykalizację oraz koordynowanie wymiany tych najlepszych wzorców przez organizacje działające na szczeblu sąsiedzkim państw członkowskich;

5.   z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte w ubiegłym roku w dziedzinie zwalczania radykalizacji i wyraża zadowolenie z powodu nasilenia współpracy państw członkowskich między sobą oraz z Europolem i SitCen;

6.   w ramach Europejskiego roku dialogu międzykulturowego 2008 pochwala rozmaite inicjatywy propagujące dialog, tolerancję i zrozumienie pomiędzy różnymi kulturami, cywilizacjami i religiami;

7.   występuje do Rady z następującymi zaleceniami w odniesieniu do walki z gwałtowną radykalizacją, poprawy integracji społecznej w UE i zapobiegania przekształcenia się obywateli w terrorystów:

–         walka z terroryzmem musi pozostać priorytetem UE, a zaangażowanie UE w tej dziedzinie należy wzmocnić;

–         państwa członkowskie powinny nadal prowadzić walkę z terroryzmem przy pełnym i skrupulatnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, w szczególności wolności słowa i prawa do rzetelnego procesu, które przewidziano w tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich UE i ich prawie krajowym, a także w umowach międzynarodowych;

–         należy podjąć działania wedle zaleceń Parlamentu w kwestii lotów CIA, wydawania w trybie nadzwyczajnym podejrzanych o popełnienie przestępstwa i tajnych więzień w Europie;

–       państwa członkowskie powinny silnie wspierać badania naukowe i akademickie nad agresywną radykalizacją oraz przeznaczać na ten cel niezbędne środki finansowe;

–       w każdym razie należy podkreślić, że pogwałcanie wolności jednostki i rządów prawa stanowi jeden z czynników, które przyczyniają się do umocnienia terroryzmu;

–       z zastrzeżeniem poszanowania wolności słowa i informacji, należy wzmocnić czujność wobec propagandy terrorystycznej, która – rozpowszechniana w internecie – zachęca do popełniania aktów terroru;

–       państwa członkowskie powinny w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez środki zawarte w prawie wtórnym;

- należy wzmocnić środki nadzoru w internecie, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, oraz w ścisłej współpracy z Europolem;

–       państwa członkowskie i właściwe instytucje UE powinny podjąć działania, żeby zapobiec rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w mediach audiowizualnych; w szczególności należy skłonić państwa członkowskie do wdrożenia i pełnego wykorzystania mechanizmów kontrolnych przewidzianych w dyrektywie o usługach audiowizualnych;

–       wszystkie państwa członkowskie powinny nasilić monitoring wszelkich miejsc, w których rozpowszechnia się propagandę mającą na celu przekonanie ludzi do popełniania aktów terroru;

–       należy stosować obowiązujące prawo zakazujące nadawania za pomocą środków audiowizualnych materiałów podżegających do przemocy, nienawiści lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną lub religię;

–       walka z terroryzmem i agresywną radykalizacją powinna stać się jednym z kluczowych elementów polityki zewnętrznej UE i obejmować m.in. następujące cele:

a)        wspieranie ludzkiego i trwałego rozwoju oraz dobrych rządów, demokracji, przestrzegania praw podstawowych i rządów prawa w krajach trzecich, a zwłaszcza w krajach sąsiadujących;

b)        wspieranie dialogu z ruchami religijno-politycznymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego (w szczególności z obrońcami praw człowieka i władzami religijnymi) w krajach trzecich w celu zachęcania do wzajemnego zrozumienia, wspólnych podstawowych wartości i wspólnej wizji naszej przyszłości;

–       uczynić ze zwalczania terroryzmu, przede wszystkim poprzez konstruktywną politykę zewnętrzną w oparciu o koncepcję ONZ mówiącą o sojuszu cywilizacji i poprzez zwalczanie czynników mogących prowadzić do gwałtownej radykalizacji, jeden z najważniejszych elementów polityki zewnętrznej UE, w tym polityki pomocy na rzecz rozwoju oraz polityki sąsiedztwa;

–       należy ponadto opracować środki zapobiegania w drodze zaleceń dla państw członkowskich i władz lokalnych, które oparte będą na:

- zwiększaniu zaufania i pewności w społeczeństwie,

- zwiększaniu zaufania i pewności w odniesieniu do polityki i demokratycznych struktur,

- zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz monitorowaniu przybytków (w rodzaju ośrodków edukacyjnych czy religijnych), które wykorzystuje się do podżegania do przemocy, wypaczając ich słuszny cel;

- państwa członkowskie, które dotychczas tego nie uczyniły, powinny jak najszybciej ratyfikować konwencję Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi;

- państwa członkowskie powinny zachęcać swoje właściwe organy do wymiany informacji z Europolem w dziedzinie walki z agresywną radykalizacją;

–       należy nasilić współpracę między samymi państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Europolem, Eurojustem i SitCen; w szczególności państwa członkowskie powinny zachęcać swoje właściwe organy do wymiany informacji z Europolem i Eurojustem w celu zapobiegania, wykrywania i ścigania agresywnej radykalizacji;

–        państwa członkowskie powinny wzmocnić na szczeblu unijnym współpracę sądową i policyjną w sprawach karnych oraz znaleźć w Radzie rozwiązanie problemów, które blokują przyjęcie ważnych środków prawnych, takich jak europejski nakaz dowodowy i decyzja ramowa w sprawie praw procesowych w postępowaniu karnym;

- wszystkie państwa członkowskie powinny zachęcać wspólnoty muzułmańskie reprezentujące umiarkowany Islam do uczestnictwa w społeczeństwie i do dialogu;

–       UE musi zachęcać i wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz europejskiej strategii zapobiegania radykalizacji w oparciu o integrację społeczną, uznawanie praw podstawowych, nabywanie obywatelstwa, walkę ze wszystkimi formami dyskryminacji i wspieranie równych szans, w szczególności w zakresie edukacji, szkoleń i zatrudnienia, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności muzułmańskich;

–       należy zachęcać do integrowania mniejszości w państwach członkowskich, pełnego i skutecznego równouprawnienia osób należących do tych mniejszości, a także zapobiegać ich odizolowaniu czy dyskryminacji;

–       należy wspierać drobne i praktyczne inicjatywy i projekty zmierzające do zapobiegania radykalizacji i czynnikom doń prowadzącym oraz ich zwalczania we wszystkich państwach członkowskich, jako że składają się one na próbę głębszego zrozumienia zjawiska;

8.   jest zdania, że polityka zagraniczna UE w sprawie terroryzmu musi zawrzeć w swoich celach wspieranie dyplomatycznego i pokojowego rozwiązywania konfliktów na świecie oraz uniknąć stosowania podwójnych standardów lub wrażenia, że stosuje się podwójne standardy w prowadzeniu unijnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i w zakresie praw człowieka;

9.   wzywa państwa członkowskie do zapobiegania szerzeniu się rasizmu i ograniczaniu wolności i praw demokratycznych w zwalczaniu agresywnej radykalizacji;

10. wzywa do otwartej debaty nad zmianą decyzji ramowej 2002/475/JAI, zmierzającą do objęcia jej zakresem usprawiedliwiania terroryzmu w taki sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu naruszyć wolność słowa i przekonań;

11. z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie przez Radę systemu wzajemnej informacji w odniesieniu do obywateli państw trzecich, których wydalono w związku z działalnością terrorystyczną, oraz zwraca się do Komisji, żeby zaproponowała środki prawne niezbędne do zbliżenia we wszystkich państwach członkowskich warunków wjazdu, pobytu i wydalenia obywateli państw trzecich, którzy podżegają do terroryzmu;

12. domaga się przydzielenia niezbędnych funduszy w następnej procedurze budżetowej na finansowanie drobnych i/lub lokalnych inicjatyw i eksperymentów mających na celu zapobieganie radykalizacji i czynnikom przyczyniającym się do jej powstawania oraz ich zwalczanie;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie, żeby zapewniły silne i szczególne wsparcie ofiarom terroryzmu;

***

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 309.
  • [2]  Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 524.
  • [3]  Dz.U. L 164 z 22.6.2002, str. 3.
  • [4]  Dz.U. L 298 z 17.10.1989, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2007/65/WE (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, str. 27).
  • [5]  Dz.U. L 178 z 17.7.2000, str. 1.
  • [6]  Dz.U. C 55 z 24.2.1997, str. 13.

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY (B6-0677/2005)

projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu

złożony przez Antoine’a Duquesnego w imieniu grupy politycznej ALDE

w sprawie czynników sprzyjających wspieraniu terroryzmu i rekrutowaniu terrorystów

Parlament Europejski,

–   uwzględniając deklarację w sprawie walki z terroryzmem przyjętą przez Radę Europejską z 24 i 25 marca 2004 r.,

–   uwzględniając zrewidowany plan działania Unii Europejskiej w sprawie walki z terroryzmem przyjęty przez Radę Europejską w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r.,

–   uwzględniając Program haski na rzecz wzmocnienia obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, przyjęty przez Radę Europejską w dniu 5 listopada 2004 r.,

–   uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej z 16 i 17 grudnia 2004 r.,

–   uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej z 16 i 17 czerwca 2005 r.,

–   uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że terroryzm stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli UE oraz że walka z nim wymaga ogólnych odpowiedzi opartych na właściwej współpracy pomiędzy instytucjami UE,

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska musi stawić czoła, poprzez przyjęcie odpowiedniej polityki, ściśle powiązanym czynnikom sprzyjającym wspieraniu terroryzmu, agresywnej radykalizacji niektórych osób i ich rekrutacji do popełniania aktów terroru,

1.  przekazuje Radzie Europejskiej i Radzie następujące zalecenia:

     a)  konieczne jest określenie czynników tworzących podatny grunt dla rekrutowania terrorystów zarówno w Europie, jak i na całym świecie, oraz przygotowanie specjalnej długoterminowej strategii i planu działania dla jej rozwoju w celu przeciwdziałania tym czynnikom;

     b) konieczne jest podjęcie szczegółowych badań związków pomiędzy aktami terroru i ekstremistycznymi przekonaniami politycznymi i religijnymi, warunkami społeczno-gospodarczymi i innymi potencjalnymi czynnikami;

     c) konieczne jest stosowanie i rozszerzanie programów pomocy zewnętrznej w celu zwalczania czynników, które w niektórych krajach sprzyjają tworzeniu klimatu wspierania terroryzmu i jego usprawiedliwiania ze szczególną uwagą skupioną na dobrym rządzeniu, praworządności i uczestnictwie społeczeństwa obywatelskiego;

     d) konieczne jest rozwijanie strategii rozwoju międzykulturowego i międzyreligijnego porozumienia pomiędzy Europą i światem muzułmańskim;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Radzie Europejskiej i Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.12.2007

Wynik głosowania końcowego

+

0

30

20

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Esther De Lange, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Iratxe García Pérez, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Rainer Wieland

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manuel Medina Ortega