ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (кодифицирана версия)

6.2.2008 - (COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Hans-Peter Mayer
(Кодификация – член 80 от правилника)

Процедура : 2007/0119(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0016/2008
Внесени текстове :
A6-0016/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните регистрационни табели и обозначения на моторни превозни средства и техните ремаркета, тяхното разположение и метод на закрепване (кодифицирана версия)

(COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0344),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6‑0193/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове[1],

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6‑0016/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

ANNEX

Brussels, 9.8.2007

Opinion of the Consultative Working Party of the Legal Services of the European Parliament, the Council and the Commission

Proposal for a directive of the European Parliament t and of the Council on statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers and their location and method of attachment

COM(2007)0344 of 21.6.2007 - 2007/0119(COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 20 December 1994 on an accelerated working method for official codification of legislative texts, and in particular to point 4 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 27 June 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At that meeting1, an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council codifying Council Directive 76/114/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to statutory plates and inscriptions for motor vehicles and their trailers, and their location and method of attachment resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows.

1) In Annex II, Part A, in the OJ reference following the indication "Point XI. C.I. 6. of Annex I to the 1994 Act of Accession" the page number 205 should be corrected so as to read "202".

2)  In Annex II, Part A, in the reference following the expression "Council Directive

2006/96/EC" the indication "OJ L 8 should be corrected so as to read "OJ L 363".

3) In Annex II, Part B, the indication "2006/96/EC" should be added, followed by an indication of I January 2007 as a time-limit for transposition,

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE      Jurisconsulte                           Jurisconsulte      Directeur Général

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Задължителни регистрационни табели и обозначения на моторните превозни средства и техните ремаркета (кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.6.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

9.7.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

10.7.2007

Дата на приемане

22.1.2008