BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave)

6.2.2008 - (KOM(2007)0344 – C6–0193/2007 – 2007/0119(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Hans-Peter Mayer
(Kodifikation - forretningsordenens artikel 80)

Procedure : 2007/0119(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0016/2008
Indgivne tekster :
A6-0016/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave)

(KOM(2007)0344 – C6–0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0344),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0193/2007),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6–0016/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG

Bruxelles, den 9.8.2007

Udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(KOM(2007)0344 af 21.6.2007 - 2007/0119(COD))

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 27. juni 2007 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1) I bilag II, del A, i EFT-henvisningen efter "Punkt XI.C.I.6 i bilag I til tiltrædelsesakten af 1994" bør sidetallet rettes fra "205" til "202".

2)  I bilag II, del A, i henvisningen efter "Rådets direktiv 2006/96/EF" bør "EUT L 81" rettes til "EUT L 363".

3) I bilag II, del B, bør angivelsen "2006/96/EF" indføjes, efterfulgt af en anmærkning om, at gennemførelsesfristen er den 1. januar 2007.

 

Efter behandlingen var der enighed i gruppen om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation uden nogen indholdsmæssige ændringer af de retsakter, der kodificeres.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Juridisk rådgiver                                Juridisk rådgiver                                Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Skilte og foreskrevne påskrifter for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Dato for høring af EP

21.6.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

9.7.2007

Ordfører

       Dato for valg

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

10.7.2007

Dato for vedtagelse

22.1.2008

 

 

 

Dato for indgivelse

29.1.2008