ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους(κωδικοποιημένη έκδοση)

6.2.2008 - (COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – A6-0016/2008(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγητής: Hans-Peter Mayer
(Κωδικοποίηση – άρθρο 80 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2007/0119(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0016/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0016/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κωδικοποιημένη έκδοση)

(COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – A6-0016/2008(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0344),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0193/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[1],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0016/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, 9.8.2007

Γνώμη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους

COM(2007)344 τελικό  της 21.6.2007 ‑ 2007/0119 (COD)

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 20ης Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μία ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και ειδικότερα το σημείο 4 της συμφωνίας αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας , αποτελούμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 27 Ιούνιου 2007 με σκοπό να εξετάσει την προαναφερόμενη πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή.

Κατά την εξέταση[1] την πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 76/114/ΕΟΚ της 18ης Δεκεμβρίου 1975 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας διαπίστωσε, με κοινή συμφωνία, τα ακόλουθα:

1) Στο Παράρτημα II, Μέρος A, στην αναφορά στην ΕΕ που ακολουθεί την ένδειξη "Σημείο XI.Γ.I.6 του Παραρτήματος I της πράξης προσχώρησης του 1994", ο αριθμός σελίδας "205" θα πρέπει να διορθωθεί σε "202".

2) Στο Παράρτημα II, Μέρος A, στην αναφορά που ακολουθεί την έκφραση "Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου" η ένδειξη "ΕΕ L 81 " πρέπει να διορθωθεί σε "ΕΕ L 363".

3) Στο Παράρτημα II, Μέρος B, πρέπει να προστεθεί η ένδειξη "2006/96/ΕΚ" ακολουθούμενη από την ένδειξη 1η Ιανουαρίου 2007 ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μεταφοράς.

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να συμπεραίνει ομόφωνα ότι η πρόταση αποτελεί απλή κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση του περιεχομένου τους.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Jurisconsultus                                    Jurisconsultus                          Γενικός Διευθυντής

  • [1]        Η συμβουλευτική ομάδα διέθετε τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες εργασίας και εργάστηκε με βάση το αγγλικό κείμενο που ήταν η πρωτότυπη γλώσσα του εγγράφου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Kατά νόμο πινακίδες και επιγραφές, των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα Αναφοράς

COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.6.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

9.7.2007

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - ημερομηνία απόφασης

10.7.2007

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2008