MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä (kodifioitu toisinto)

6.2.2008 - (KOM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Hans-Peter Mayer
Kodifiointi – työjärjestyksen 80 artikla

Menettely : 2007/0119(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0016/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0016/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä (kodifioitu toisinto)

(KOM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Yhteispäätösmenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0344),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0193/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0016/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE

Bryssel 9. elokuuta 2007

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän lausunto

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisistä kilvistä ja merkinnöistä sekä niiden sijainnista ja kiinnitysmenetelmästä

KOM(2007)0344, 21.6.2007 – 2007/0119(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 27. kesäkuuta 2007 käsittelemään edellä mainittuja komission tekemiä ehdotuksia.

Käsitellessään ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi[1], jolla pyritään kodifioimaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi, ryhmä totesi yksimielisesti seuraavaa:

1)    Liitteen II A osassa paikannusta "Vuoden 1994 liittymisasiakirjan liitteessä I oleva XI.C.I.6 kohta" seuraava sivunumero "205" olisi muutettava sivunumeroksi "202".

2)   Liitteen II A osassa sanoja "Neuvoston direktiivi 2006/96/EY" seuraava ilmaus "EUVL L 81” olisi korjattava ilmaukseksi "EUVL L 363".

3)   Liitteen II B osan taulukkoon olisi lisättävä ilmaus "2006/96/EY" ja päivämäärä "1 päivä tammikuuta 2007" määräajaksi kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle.

 

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Parlamentin lakimies                           Neuvoston lakimies                            Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen kaikki viralliset kieliversiot. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteiset kilvet ja merkinnät (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.6.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

9.7.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.7.2007

Hyväksytty (pvä)

22.1.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2008