Ziņojums - A6-0016/2008Ziņojums
A6-0016/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (kodificēta versija)

06.2.2008 - (COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: Hans-Peter Mayer
(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

Procedūra : 2007/0119(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0016/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0016/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (kodificēta versija)

(COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Koplēmuma procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0344) Eiropas Parlamentam un Padomei,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0193/2007),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi oficiālai tiesību aktu tekstu kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0016/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS

Briselē, 09.8.2007.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Juridisko dienestu Konsultatīvās darba grupas atzinums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi

COM(2007)0344 21.6.2007. — 2007/0119(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālajai kodifikācijai, īpaši tā 4. punktu, Konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 2007. gada 27. jūnijā, lai pārbaudītu iepriekšminēto priekšlikumu, ko iesniegusi Komisija.

Šajā sanāksmē, pārbaudot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru kodificē Padomes 1975. gada 18. decembra Direktīvu 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi, Konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, noteica šādi:

1) II pielikuma A. daļā OV atsaucē pēc norādes „1994. gada Pievienošanās akta I pielikuma XI C.1.6. punktā” 205. lpp. jālabo un tās vietā jānorāda „202. lpp.”.

2)  II pielikuma A. daļā atsaucē pēc frāzes „Padomes Direktīva 2006/96/EK” norāde „OV L 81” jālabo un tās vietā jānorāda „OV L 363”.

3) II pielikuma b. daļa jāpapildina ar norādi „2006/96/EK”, pēc tās norādot 2007. gada 1. janvāri ka noteikto transponēšanas termiņu.

Rezultātā priekšlikuma izskatīšana ļāva Konsultatīvajai darba grupai bez jebkādām domstarpībām secināt, ka priekšlikums ir vienkārši esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

C. PENNERA,                                  J.-C. PIRIS,                          M. PETITE,     juriskonsults                            juriskonsults      ģenerāldirektors

Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikums visās oficiālajās valodās, un tā strādāja ar angļu tekstu, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvaloda.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnes un marķējums (Kodificēta versija)

Atsauces

COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

21.6.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

9.7.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

10.7.2007

Pieņemšanas datums

22.1.2008