SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (wersja skodyfikowana)

06.2.2008 - (COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer
(Kodyfikacja – art. 80 Regulaminu)

Procedura : 2007/0119(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0016/2008
Teksty złożone :
A6-0016/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania (wersja skodyfikowana)

(COM(2007)0344 – C6‑0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Procedura współdecyzji – kodyfikacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0344),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0193/2007),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[1],

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6‑0016/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po dostosowaniu do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

ZAŁĄCZNIK

Bruksela, 9 sierpnia 2007 r.

Opinia konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady I Komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania

COM(2007) 0344 z dnia 21 czerwca 2006 r. - 2007/0119 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego ustęp 4, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zbadała na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007 r. ww. wniosek przedstawiony przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia[1] konsultacyjna grupa robocza przeanalizowała wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mający na celu skodyfikowanie dyrektywy Rady 76/114/EWG z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich umieszczania oraz wspólnie ustaliła co następuje:

1) W załączniku II części A w przypisie Dz.U. po wskazaniu „Punkt XI. C.I. 6. załącznika I do Aktu Przystąpienia z 1994 r.” numer strony 205 powinien zostać poprawiony na 202.

2)  W załączniku II części A w przypisie następującym po wyrażeniu „Dyrektywa Rady 2006/96/WE” oznaczenie „OJ L 81” powinno zostać zastąpione „OJ L 363”.

3) W załączniku II części B powinno zostać dodane oznaczenie 2006/96/WEoraz data transpozycji wyznaczona na 1 stycznia 2007 r.

 

W rezultacie po dokonaniu analizy wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednogłośnie, że wniosek stanowi prostą kodyfikację istniejących tekstów.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Radca Prawny                                  Radca Prawny                       Dyrektor Generalny

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza dysponowała wszystkimi wersjami językowymi przedmiotowego wniosku i prowadziła prace w oparciu o wersję w języku angielskim, która jest wzorcową wersją językową omawianego tekstu.

PROCEDURA

Tytul

Tabliczki znamionowe i oznakowanie identyfikacyjne pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja skodyfikowana)

Odsyłacze

COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD)

Data przedstawienia w PE

21.6.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

9.7.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Hans-Peter Mayer

10.7.2007

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

10.7.2007

Data przyjęcia

22.1.2008

 

 

 

Data złożenia

29.1.2008