ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění)

29. 1. 2008 - (KOM(2007)0667 – C6‑0397/2007 – 2007/0235(COD)) - ***I

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikace – článek 80 jednacího řádu)
PR_COD_Codification

Postup : 2007/0235(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0020/2008
Předložené texty :
A6-0020/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění)

(KOM(2007)0667 – C6‑0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0667),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 175 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0397/2007),

–   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

–   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6‑0020/2008),

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

PŘÍLOHA

Brusel, 28. 11. 2007

Stanovisko poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (kodifikované znění)

KOM(2007)0667 ze dne 31. 10. 2007 – 2007/0235(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 14. listopadu 2007 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] na základě posouzení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kodifikujícího nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí dospěla poradní skupina společnou dohodou k těmto závěrům:

1. V názvu by mělo být vypuštěno slovo „zřízení“. V důsledku této úpravy by název zněl „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí“;

2. V čl. 1 odst. 1 by výraz „se zřizuje“ měl být nahrazen souslovím „stanoví podmínky činnosti“.

3. V čl. 4 odst. 4 by mezi sousloví „Členské státy mohou rovněž“ a „určit instituce“ měl být vložen výraz „do 30. dubna 1994“.

Na základě posouzení návrhu došla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           M. PETITE

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby              generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina měla k dispozici 22 oficiálních jazykových verzí návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (kodifikované znění)

Referenční údaje

KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)

Datum předložení EP

31.10.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.11.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Francesco Enrico Speroni

13.12.2007

 

 

Datum přijetí

22.1.2008