BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)

29.1.2008 - (KOM(2007)0667 – C6–0397/2007 – 2007/0235(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

Procedure : 2007/0235(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0020/2008
Indgivne tekster :
A6-0020/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)

(KOM(2007)0667 – C6–0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Fælles beslutningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0667),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0397/2007),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0020/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstilling fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG

Bruxelles, den 28. november 2007

Udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester

i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

forordning om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og

Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)

KOM(2007)0667 af 31. oktober 2007 - 2007/0235(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på sit møde den 14. november 2007 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter behandlingen på dette møde[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådet forordning med henblik på kodifikation af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet kunne den rådgivende gruppe enigt konstatere følgende:

1.   I retsaktens titel bør ordene "oprettelse af" udgå. Med denne tilpasning bliver titlen          følgende: forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Det Europæiske   Miljøagentur og Det europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet.

2.   I artikel 1, stk. 1, bør "oprettes" erstattes af "fastsættes bestemmelser for".

3.   I artikel 4, stk. 4, bør der efter ordene "Medlemsstaterne kan ligeledes" og før ordene   "udpege de institutioner …" indsættes "inden den 30. april 1994" (i den engelske udgave   mellem to kommaer).

Efter behandlingen kunne den rådgivende gruppe således enigt konstatere, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                J.-C. PIRIS             M. PETITE

Juridisk rådgiver                                Juridisk rådgiver           Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)

Dato for høring af EP

31.10.2007

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.11.2007

Ordfører(e)

Dato for valg

Francesco Enrico Speroni

13.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2008