Pranešimas - A6-0020/2008Pranešimas
A6-0020/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (kodifikuota redakcija)

29.1.2008 - (COM(2007)0667 – C6 ‑ 0397/2007 – 2007/0235(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2007/0235(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0020/2008
Pateikti tekstai :
A6-0020/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (kodifikuota redakcija)

(COM(2007)0667 – C6 ‑ 0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0667),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 175 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 ‑ 0397/2007),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0020/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui, suderintam su konsultacinės darbo grupės, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, rekomendacijomis;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS

2007 m. lapkričio 28 d., Briuselis

Konsultacinės darbo grupės, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, nuomonė

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo

2007 m. spalio 31 d. COM(2007) 667 galutinis – 2007/0235/COD

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2007 m. lapkričio 14 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo, svarstymo metu[1] konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. iš teisės akto pavadinimo reikėtų išbraukti žodį „įkūrimo“; taigi, pavadinimas turėtų būti toks: „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo“;

2. 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Šiuo reglamentu įsteigiama“ turėtų būti pakeisti žodžiais „Šiame reglamente numatoma“;

3. 4 straipsnio 4 dalyje prieš žodžius „Valstybės narės“ turėtų būti įrašyti žodžiai „Iki 1994 m. balandžio 30 d.“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           M. PETITE

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 oficialiosiomis kalbomis ir dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba, kuri buvo svarstomo pasiūlymo originalo kalba.

Juriskonsultas                        Juriskonsultas                        Generalinis direktoriusPROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos aplinkos agentūra bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.10.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.11.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Francesco Enrico Speroni

13.12.2007

 

 

Priėmimo data

22.1.2008

 

 

 

Pateikimo data

29.1.2008