SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie)

29.1.2008 - (KOM(2007)0667 – C6‑0397/2007 – 2007/0235(COD)) - ***I

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikácia – článok 80 rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0235(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0020/2008
Predkladané texty :
A6-0020/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie)

(KOM(2007)0667 – C6‑0397/2007 – 2007/0235(COD))

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0667),

–   so zreteľom na články 251 ods. 2 a 175 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0397/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov[1],

–   so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0020/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.

PRÍLOHA

V Bruseli 28.11.2007

Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (kodifikované znenie)

KOM(2007)0667 z 31. 10. 2007 – 2007/0235/COD

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov a najmä jej bod 4 sa dňa 14. novembra 2007 uskutočnila schôdza konzultačnej pracovnej skupiny pozostávajúcej z príslušných právnych útvarov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, s cieľom preskúmať uvedený návrh predložený Komisiou.

Počas tejto schôdze[1] bol preskúmaný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa kodifikuje nariadenie Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete, pričom konzultačná pracovná skupina dospela spoločnou dohodou k tomuto stanovisku:

1. V názve právneho aktu by sa mal vypustiť výraz „zriadení“. V dôsledku tejto úpravy bude znenie názvu nasledovné: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti“.

2. V článku 1 ods. 1 by sa výraz „zriaďuje“ mal nahradiť výrazom „ustanovuje“.

3. V článku 4 ods. 4 by sa medzi slová „Členské štáty tiež môžu“ a „identifikovať inštitúcie“ malo vložiť slovné spojenie „do 30. apríla 1994“ (slovné spojenie by malo byť oddelené dvomi čiarkami).

Následne konzultačná pracovná skupina po preskúmaní návrhu dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh je priamočiarou kodifikáciou existujúcich textov bez obsahových zmien.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE

právny poradca                                 právny poradca                      generálny riaditeľ

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii 22 jazykových verzií návrhu a vychádzala z anglického textu, ktorý bol originálnou jazykovou verziou dokumentu, o ktorom sa diskutovalo.

POSTUP

Názov

Európska environmentálna agentúra a Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2007)0667 – C6-0397/2007 – 2007/0235(COD)

Dátum predloženia v EP

31.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.11.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Francesco Enrico Speroni

13.12.2007

 

 

Dátum prijatia

22.1.2008