ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění)

29. 1. 2008 - (KOM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS)) - *

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikace – článek 80 jednacího řádu)
PR_CNS_Codification

Postup : 2007/0206(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0021/2008
Předložené texty :
A6-0021/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (kodifikované znění)

(KOM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0587),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0392/2007),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů[1],

–   s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6‑0021/2008),

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst C 102, 4.4.1996, s. 2.

PŘÍLOHA

Brusel, 21. 11. 2007

Stanovisko poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise

Návrh směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků

KOM(2007)0587 ze dne 11. 10. 2007 – 2007/0206(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 17. října 2007 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné prozkoumala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] na základě posouzení návrhu směrnice Rady kodifikující směrnici Rady 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret, směrnici Rady 92/80/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z jiných tabákových výrobků než cigaret a směrnici Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků, dospěla poradní skupina společnou dohodou k těmto závěrům:

1) v článku 1 by se měla odstranit čárka za slovem „harmonizace“;

2) odkaz „95/59/ES čl. 19“ uvedený v rámečku před článkem 22 by měl rovněž obsahovat slovo „(přizpůsobený)“.

Na základě posouzení návrhu došla poradní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

vedoucí právní služby                         vedoucí právní služby                         generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina měla k dispozici 22 oficiálních jazykových verzí návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Spotřební daň z tabákových výrobků (kodifikované znění)

Referenční údaje

KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)

Datum předložení EP

24.10.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

13.11.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Francesco Enrico Speroni

23.10.2007

 

 

Datum přijetí

22.1.2008