BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (kodificeret udgave)

29.1.2008 - (KOM(2007)0587 – C6–0392/2007 – 2007/0206(CNS)) - *

Retsudvalget
Ordfører: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 80)

Procedure : 2007/0206(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0021/2008
Indgivne tekster :
A6-0021/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne for forarbejdet tobak (kodificeret udgave)

(KOM(2007)0587 – C6–0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0587),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 93, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0392/2007),

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6‑0021/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstilling fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

BILAG

Bruxelles, den 21. november 2007

Udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester

i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Forslag til Rådets direktiv om punktafgiftsstrukturen og -satserne

for forarbejdet tobak

K

OM(2007)0587 af 11. oktober 2007 - 2007/0206(CNS)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på sit møde den 17. oktober 2007 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Efter behandlingen på dette møde[1] af forslaget til Rådets direktiv med henblik på kodifikation af Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne, Rådets direktiv 92/80/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter og Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift kunne den rådgivende gruppe enigt konstatere følgende:

1.   I den engelske udgaves artikel 1 bør kommaet efter ordet "harmonisation" udgå.

2.   Referencen "95/59EF Art. 19" før artikel 22 skulle have været tilføjet "(tilpasset)".

Efter behandlingen kunne den rådgivende gruppe således enigt konstatere, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden nogen indholdsmæssige ændringer.

C. PENNERA                                J.-C. PIRIS             M. PETITE

Juridisk rådgiver                                Juridisk rådgiver           Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen.

PROCEDURE

Titel

Punktafgifter for forarbejdet tobak (kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)

Dato for høring af EP

24.10.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

13.11.2007

Ordfører

       Dato for valg

Francesco Enrico Speroni

23.10.2007

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2008