MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (kodifioitu toisinto)

29.1.2008 - (KOM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Francesco Enrico Speroni
(Kodifiointi – työjärjestyksen 80 artikla)

Menettely : 2007/0206(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0021/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0021/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (kodifioitu toisinto)

(KOM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0587),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0392/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0021/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE

Bryssel, 21.11.2007

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän lausunto

Ehdotus neuvoston direktiiviksi valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista

KOM(2007)0587, 11.10.2007 – 2007/0206(CNS)

Ottaen huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 17. lokakuuta 2007 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava työryhmä tarkasteli[1] ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä 19. lokakuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista 27. marraskuuta 1995 annettua neuvoston direktiiviä 95/59/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Englanninkielisen toisinnon 1 artiklassa sanan "harmonisation" jälkeinen pilkku olisi poistettava.

2) Englanninkielisen toisinnon viittaukseen "95/59/EC Art. 19", joka on 22 artiklaa edeltävissä kehyksissä, olisi pitänyt sisällyttää myös sana "(adapted)".

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Pääjohtaja                                        Pääjohtaja                                        Pääjohtaja

Parlamentin lakimies                           Neuvoston lakimies

  • [1]  Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 virallista kieliversiota. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen tekstiin, koska se oli käsiteltävänä olevan asiakirjan alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Valmistettuun tupakkaan sovellettava valmistevero (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

24.10.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

13.11.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Francesco Enrico Speroni

23.10.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2008

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.1.2008