Pranešimas - A6-0021/2008Pranešimas
A6-0021/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija)

29.1.2008 - (COM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2007/0206(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0021/2008
Pateikti tekstai :
A6-0021/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų (kodifikuota redakcija)

(COM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Konsultavimosi procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0587),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0392/2007),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0021/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui, suderintam su konsultacinės darbo grupės, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, rekomendacijomis;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS

2007 m. lapkričio 21 d., Briuselis

Konsultacinės darbo grupės, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, nuomonė

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų

2007 m. spalio 11 d. COM(2007) 587 galutinis – 2007/0206(CNS)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2007 m. spalio 17 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kita ko, buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/79/EEB dėl mokesčių, taikomų cigaretėms, derinimo, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/80/EEB dėl mokesčių, taikomų kitam nei cigaretės pramoniniam tabakui, derinimo, 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui, svarstymo metu[1] konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) (Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

2) Po nuorodos „95/59/EB 19 str.“, kuri pateikta nuorodos langelyje prieš 22 straipsnį, reikėtų taip pat įrašyti žodį „(pritaikytas)“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas                                   Generalinis                                                  direktorius

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 oficialiosiomis kalbomis ir dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba, kuri buvo svarstomo pasiūlymo originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apdorotam tabakui taikomi akcizai (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)

Konsultacijos su EP data

24.10.2007

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.11.2007

Pranešėjas (-ai)

Paskyrimo data

Francesco Enrico Speroni

23.10.2007

 

 

Priėmimo data

22.1.2008