Ziņojums - A6-0021/2008Ziņojums
A6-0021/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (kodificēta versija)

29.1.2008 - (COM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS)) - *

Juridiskā komiteja
Referents: Francesco Enrico Speroni
(Kodifikācija – Reglamenta 80. pants)

Procedūra : 2007/0206(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0021/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0021/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (kodificēta versija)

(COM(2007)0587 – C6‑0392/2007 – 2007/0206(CNS))

(Apspriežu procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0587),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6‑0392/2007),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu —paātrināta darba metode tiesību aktu tekstu oficiālai kodifikācijai[1],

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6‑0021/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.

PIELIKUMS

Briselē, 21.11.2007.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinums

Priekšlikums Padomes direktīvai par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (kodificēta versija)

COM(2007)0587, 11.10.2007 – 2007/0206 (CNS)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālajai kodifikācijai, īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, sapulcējās 2007. gada 17. oktobrī, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē[1], izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes Direktīvu 92/79/EEK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņošanu cigaretēm, Padomes Direktīvu 92/80/EEK (1992. gada 19. oktobris) par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes un Padomes Direktīvu 95/59/EK (1995. gada 27. novembris) par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu, konsultatīvā darba grupa vienojās šādi.

1. Tehnisks grozījums, kas neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

2. Atsauce „95/59/EK 19. pants”, kas ir pirms 22. panta jāpapildina ar norādi „(pielāgots)”.

Rezultātā priekšlikuma izskatīšana ļāva konsultatīvajai darba grupai bez jebkādām domstarpībām secināt, ka priekšlikums ir vienkārši esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

juriskonsults                                      juriskonsults                                      ģenerāldirektors

  • [1]  Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikums 22 oficiālajās valodās, un tā strādāja ar angļu tekstu, kas bija apspriežamā dokumenta oriģinālvaloda.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Tabakas izstrādājumiem piemērotais akcīzes nodoklis (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2007)0587 – C6-0392/2007 – 2007/0206(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

24.10.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

13.11.2007

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Francesco Enrico Speroni

23.10.2007

 

 

Pieņemšanas datums

22.1.2008

 

 

 

Iesniegšanas datums

29.1.2008