Postup : 2007/0116(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0027/2008

Předložené texty :

A6-0027/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 16
CRE 12/03/2008 - 16

Hlasování :

PV 13/03/2008 - 4.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0098

ZPRÁVA     ***I
PDF 238kWORD 290k
4. 2. 2008
PE 396.494v02-00 A6-0027/2008

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy

(KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodajka: Neena Gill

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy

(KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0329),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 169 a  čl. 172 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0178/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0027/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 6

(6) Na základě názoru, že aktivní stárnutí je základní součástí obnovených hlavních směrů zaměstnanosti, je přístup EU ke stárnutí zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní, které budou založeny na celoživotním přístupu.

(6) Aktivní stárnutí je základní součástí obnovených hlavních směrů zaměstnanosti. Přístup EU ke stárnutí se zaměřuje na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin (celoživotní přístup), přičemž jsou zajištěny rovné příležitosti pro ženy a muže, a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní. Stárnutí populace v Unii je sociální výzvou, kterou lze ovšem vnímat také jako příležitost pro nově vznikající trhy.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

(6a) Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií (IKT) a elektronických služeb zvyšuje nebezpečí „vyloučení z informovanosti“. Zlepšení digitální gramotnosti, zejména v případě žen, je tedy předpokladem pro začlenění do informační společnosti a pro aktivní účast na této společnosti.

Odůvodnění

Programy výzkumu a vývoje by se měly zaměřit na zlepšování digitální gramotnosti a zejména na problémy spojené s nedostatečnou informovaností žen.

Kompromisní pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 8

(8) S přáním vytvořit koherentní přístup na evropské úrovni v oblasti IKT pro důstojné stáří a účinně jednat se několik členských států chopilo iniciativy a vytvořilo společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití nazvaný ,,Ambient Assisted Living“ (dále jen ,,společný program AAL“) s uplatněním IKT pro zajištění důstojného stáří v informační společnosti, aby dosáhlo součinnosti z hlediska zdrojů pro řízení a finančních zdrojů a kombinace dalších odborných zkušeností a zdrojů dostupných v různých zemích Evropy.

(8) S přáním vytvořit koherentní přístup na evropské úrovni v oblasti IKT pro důstojné stáří a účinně jednat se několik členských států chopilo iniciativy a vytvořilo společný program výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití nazvaný ,,Ambient Assisted Living“ (dále jen ,,společný program AAL“), aby dosáhlo součinnosti z hlediska zdrojů pro řízení a finančních zdrojů, jednoho společného mechanismu pro hodnocení, která jsou prováděna nezávislými odborníky, a kombinace dalších odborných zkušeností a zdrojů dostupných v různých zemích Evropy.

Kompromisní pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 9

(9) Společný program AAL usiluje o řešení problému demografického stárnutí tím, že vytváří nezbytný právní a organizační rámec pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací informačních a komunikačních technologií (IKT) s cílem zajistit důstojné stáří ve stárnoucí společnosti. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko (dále jen ,,zúčastněné členské státy“) a Izrael, Norsko a Švýcarsko se dohodly, že budou koordinovat a společně provádět činnosti přispívající ke společnému programu AAL. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na 150 milionů EUR po dobu trvání sedmého rámcového programu.

(9) Společný program AAL usiluje o řešení problému demografického stárnutí tím, že vytváří nezbytný právní a organizační rámec pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací IKT s cílem zajistit důstojné stáří ve stárnoucí společnosti, v níž ostatně ženy procentuálně převažují nad muži částečně díky průměrně vyšší očekávané délce života. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko (dále jen ,,zúčastněné členské státy“) a Izrael, Norsko a Švýcarsko se dohodly, že budou koordinovat a společně provádět činnosti přispívající ke společnému programu AAL. Účast by měla být podmíněna minimálním finančním příspěvkem, jehož výše by odpovídala potenciální poptávce různých národních vědeckých komunit. Má-li společný program AAL představovat významný přínos pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru, celková hodnota příspěvků zúčastněných členských států, Izraele, Norska a Švýcarska by měla přesahovat 150 milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu.

Kompromisní pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 11

(11) Finanční podpora Společenství by měla být poskytována podle definice plánu financování založeného na formálních závazcích příslušných vnitrostátních orgánů ohledně společného provádění programů a činností v oblasti výzkumu a vývoje na vnitrostátní úrovni a příspěvku na financování společného uskutečnění společného programu AAL.

(11) Finanční podpora Společenství by měla být poskytována podle definice plánu financování založeného na formálních závazcích příslušných vnitrostátních orgánů ohledně společného provádění programů a činností v oblasti výzkumu a vývoje na vnitrostátní úrovni a příspěvku na financování společného uskutečnění společného programu AAL. Vnitrostátní příspěvky by měly v úhrnu přesahovat 20 % z celkových vnitrostátních prostředků na výzkum vyhrazených na činnosti spojené s programem AAL.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 17

(17) Společenství by mělo mít právo snížit na základě podmínek stanovených v dohodě upravující prováděcí pravidla pro příspěvek Společenství, která má být uzavřena mezi Společenstvím a specializovanou prováděcí strukturou, svůj finanční příspěvek v případě, že je společný program AAL prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně, nebo pokud zúčastněné členské státy a Izrael, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně nebo opožděně.

(17) Společenství by mělo snížit svůj finanční příspěvek nebo zastavit jeho vyplácení na základě podmínek stanovených v dohodě upravující prováděcí pravidla pro příspěvek Společenství, která má být uzavřena mezi Společenstvím a specializovanou prováděcí strukturou, v případě, že je společný program AAL prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 22a (nový)

 

(22a) V souladu se sedmým rámcovým programem by měla být úloha žen ve vědě a výzkumu aktivně podporována příslušnými opatřeními s cílem povzbudit zapojení většího počtu žen v této oblasti.

Kompromisní pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 22b (nový)

(22b) Je nezbytně nutné, aby společný program AAL podporoval začlenění malých a středních podniků do svých aktivit.

Kompromisní pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 22c (nový)

(22c) Při realizaci společného programu AAL je třeba věnovat pozornost spojování technologií, podporovat inovace služeb, integraci systémů vycházejících z potřeb uživatele a přístup ke službám, který bude založen na možnosti vybrat si z různých způsobů poskytování služeb, včetně osobního kontaktu. Měl by být také podporován spravedlivý přístup všech členských států k hospodárným řešením s cílem předcházet prohlubování „digitální propasti“ a  vzniku „dvourychlostní“ Evropy.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 22d (nový)

(22d) Činnosti provozované v rámci společného programu AAL by měly zahrnovat výzkum demografických trendů v členských státech, jehož účelem by bylo určit oblasti, ve kterých jsou tyto trendy nejvýraznější a analyzovat jejich sociální a ekonomické dopady.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 23

(23) Komise by měla provést průběžné hodnocení, aby posoudila kvalitu a účinnost provádění společného programu AAL a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů, jakož i závěrečné hodnocení,

(23) Komise by měla do roku 2010 provést průběžné hodnocení, aby posoudila kvalitu a účinnost provádění společného programu AAL a pokrok dosažený při plnění stanovených cílů. V rámci tohoto hodnocení by rovněž měla posoudit, zda bude třeba dalších průběžných hodnocení před závěrečným hodnocením na konci roku 2013.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 2 písm c)

c) zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program AAL v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II tohoto rozhodnutí;

c) zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program AAL v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II tohoto rozhodnutí, který zohlední otázku pohlaví;

Pozměňovací návrh 13

Čl. 2 písm. e)

e) zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se zavážou k příspěvku na financování společného programu AAL a ke skutečnému uhrazení finančního příspěvku, především k financování účastníků v projektech vybraných na základě výzev k předkládání návrhů, které byly zveřejněny na základě programu;

e) zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se zaváží podílet se na financování společného programu AAL a na skutečném uhrazení finančního příspěvku na provozní náklady společného programu AAL a na financování účastníků projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, které byly zveřejněny na základě programu;

Odůvodnění

Je důležité určit, jakým způsobem by měly být pokryty provozní náklady.

Kompromisní pozměňovací návrh 14

Čl. 2 písm. ea) (nové)

e) zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se zavážou k příspěvku na financování společného programu AAL a ke skutečnému uhrazení finančního příspěvku, především k financování účastníků v projektech vybraných na základě výzev k předkládání návrhů, které byly zveřejněny na základě programu;

ea) zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se zavážou k příspěvku na financování společného programu AAL, který bude v úhrnu přesahovat 20 % z celkových vnitrostátních prostředků na výzkum vyhrazených na činnosti spojené s programem AAL;

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 písm. g)

g) zajistí se vysoká úroveň vědecké kvality a dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu; tak i

g) zajistí se vysoká úroveň vědecké kvality, dodržování etických zásad a ve všech oblastech výzkumu zahrnutí otázky rovnosti žen a mužů v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu; tak i

Pozměňovací návrh 16

Článek 3

Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení a transparentnosti. Finanční podpora třetím stranám je udělována na základě vynikající vědecké kvality a v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí.

Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení, prosazování rovnosti žen a mužů a transparentnosti, předvídatelnosti pro žadatele a hodnocení nezávislými odborníky. Finanční podpora třetím stranám je udělována na základě vynikající vědecké kvality a schopnosti přispět k plnění celkových sociálních a ekonomických cílů společného programu AAL v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Žadatelé o finanční podporu by si měli být jisti podmínkami, za kterých se mohou projektů účastnit. Mělo by jim být rovněž umožněno, aby si předem ověřili, zda tyto podmínky splňují. Má-li probíhat skutečná evropská spolupráce, je třeba provést hodnocení nezávislými odborníky, nikoliv pouze soubor vnitrostátních hodnocení. Tento požadavek vychází ze zkušenosti s prováděním iniciativy na základě článku 169 (zajištění integrace v oblasti vědy, řízení a financí). Nabídky by rovněž měly přispívat k plnění sociálních a ekonomických cílů v rámci „zajišťování důstojného stáří pomocí IKT“.

Pozměňovací návrh 17

Článek 5

V případě, že společný program AAL není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně, nebo pokud zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně nebo opožděně, Společenství může snížit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečném provádění společného programu AAL a částce z veřejných zdrojů vyčleněné zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem na provádění společného programu AAL, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

V případě, že společný program AAL není prováděn nebo je prováděn nedostatečně, částečně nebo opožděně, Společenství sníží svůj finanční příspěvek nebo zastaví jeho vyplácení v závislosti na skutečném provádění společného programu AAL.

Odůvodnění

Měly být jasně stanoveny podmínky, za kterých bude vyplácen příspěvek Společenství.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 5 odst. 1a (nový)

V případě, že zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko nepřispívají na financování společného programu AAL nebo přispívají částečně nebo opožděně, Společenství může snížit svůj finanční příspěvek v závislosti na skutečné částce z veřejných zdrojů přidělené zúčastněnými členskými státy, Izraelem, Norskem a Švýcarskem, a to za podmínek stanovených v dohodě, kterou uzavře Komise se specializovanou prováděcí strukturou.

Odůvodnění

Podmínky, za kterých bude příspěvek Společenství vyplácen, by měly být jasně stanoveny.

Pozměňovací návrh 19

Článek 8

Komise sdělí veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předložily Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají.

Komise sdělí veškeré významné údaje Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko se vyzývají, aby prostřednictvím specializované prováděcí struktury předaly Komisi veškeré doplňující údaje, které si Evropský parlament, Rada a Účetní dvůr ohledně finančního řízení specializované prováděcí struktury vyžádají v souladu se všeobecnými požadavky na podávání zpráv stanovenými v článku 12.

Pozměňovací návrh20

Čl. 12 odst. 1

1. Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 173 Smlouvy, obsahuje přehled činností vykonaných v rámci společného programu AAL.

1. Výroční zpráva o sedmém rámcovém programu, předložená Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 173 Smlouvy, obsahuje zprávu o činnostech vykonaných v rámci společného programu AAL.

Pozměňovací návrh21

Čl. 12 odst. 2

2. Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku 2010. Hodnocení se bude týkat kvality a účinnosti provádění společného programu AAL včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financí a pokroku dosaženého při plnění stanovených cílů a bude zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

2. Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku 2010. Pokud to bude považováno po prvním průběžném přezkumu za nutné, mohou být provedena další průběžná hodnocení. Tato hodnocení se budou týkat kvality a účinnosti provádění společného programu AAL včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financí a pokroku dosaženého při plnění stanovených cílů a budou zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace. Budou zohledněny zkušenosti z dřívějších společných programů realizovaných podle článku 169 Smlouvy. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

Kompromisní pozměňovací návrh 22

Příloha I bod I odrážka 1

- Podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT pro zajištění důstojného stáří v domácím prostředí, v komunitě a v práci, a zvyšovat tak kvalitu života, samostatnost, účast na společenském životě, kvalifikaci a schopnost profesního zařazení starších občanů a snižovat náklady na zdravotní a sociální péči. Plnění tohoto cíle může být založeno např. na inovačním využití IKT, nových způsobech interakce se zákazníky nebo nových typech hodnotových řetězců pro služby na podporu nezávislého života.

- Podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT pro zajištění důstojného stáří v domácím prostředí, v komunitě a v práci, a zvyšovat tak kvalitu života, samostatnost, účast na společenském životě, kvalifikaci a schopnost profesního zařazení starších občanů a snižovat náklady na zdravotní a sociální péči. Plnění tohoto cíle může být založeno např. na inovačním využití IKT, nových způsobech interakce se zákazníky nebo nových typech hodnotových řetězců pro služby na podporu nezávislého života Výsledky společného programu AAL lze využít i pro jiné skupiny obyvatel, jmenovitě zdravotně postižené osoby.

Pozměňovací návrh23

           Příloha I bod I odrážka 3

– Zlepšovat podmínky pro průmyslové využití výsledků výzkumu vytvořením soudržného evropského rámce pro rozvoj společných přístupů a snazší umísťování a přizpůsobování společných řešení, která jsou slučitelná s měnícími se sociálními preferencemi a regulačními aspekty na vnitrostátní nebo regionální úrovni v celé Evropě

– Zlepšovat podmínky pro průmyslové využití výsledků výzkumu vytvořením soudržného evropského rámce pro rozvoj společných přístupů a společných minimálních standardů a pro snazší umísťování a přizpůsobování společných řešení, která jsou slučitelná s měnícími se sociálními preferencemi a regulačními aspekty na vnitrostátní nebo regionální úrovni v celé Evropě.

Kompromisní pozměňovací návrh 24

Příloha I bod II odst. 3a (nový)

Společný program AAL svými aktivitami přispěje k dosažení cílů Lisabonské strategie a k budování společnosti založené na znalostech, přičemž se bude snažit zajistit, aby užívání nových technologií nebylo příčinou sociálního vyloučení. V této souvislosti je třeba podpořit vypracování hospodárných řešení, s jejichž pomocí lze ve všech regionech Unie, včetně venkovských a okrajových oblastí, zajistit spravedlivý a jednodušší přístup k vhodným produktům a službám založeným na IKT.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh25

Příloha I, bod II, odst. 3b (nový)

 

Pokud to je možné, měly by činnosti prováděné v rámci programu AAL vycházet ze součinnosti vývoje v konkrétních regionech a z příslušných politik, například vývoje v oblasti inteligentního bydlení nebo jiných infrastruktur potřebných k testování řešení IKT, která jsou výsledkem projektů, a tuto součinnost zajišťovat.

Pozměňovací návrh26

Příloha I bod II odst. 3c (nový)

 

Společný program AAL rovněž zohlední demografické trendy v členských státech, aby poskytl řešení, která budou odpovídat sociální a ekonomické situaci v Unii.

Kompromisní pozměňovací návrh 27

Příloha I bod III odst. 1a (nový)

Pří výběru výzkumných témat, jež mají být zařazena do ročního pracovního programu, je třeba zohlednit např. následující kritéria:

 

– komplementarita s příslušnými vnitrostátními programy a programy na úrovni Společenství a nepřekrývání těchto programů;

 

– inovace a spolufinancování ze strany soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků, v zájmu podpory produktů či služeb (téměř) připravených k uvedení na trh;

 

– vývoj technologií a řešení, která budou přizpůsobena potřebám starších občanů, například v jejich domácím („inteligentní domácnosti“) nebo pracovním prostředí;

 

– dohled nad tím, zda plánované služby respektují soukromí a důstojnost starších občanů;

 

– dohled nad tím, zda technologie a služby podporující nezávislý život také přispívají k větší účasti starších občanů na životě společnosti.

Kompromisní pozměňovací návrh 28

Příloha I bod III odst. 3

Návrhy projektů jsou hodnoceny a vybírány centrálně na základě transparentních hodnotících kritérií a kritérií obecné způsobilosti stanovených v pracovním programu, která jsou závazná pro zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko, s výjimkou omezeného počtu přesně stanovených případů, které budou blíže specifikovány během provádění programu.

Návrhy projektů jsou hodnoceny a vybírány centrálně na základě transparentních hodnotících kritérií a kritérií obecné způsobilosti stanovených v pracovním programu, která jsou závazná pro zúčastněné členské státy, Izrael, Norsko a Švýcarsko. Kritéria způsobilosti, hodnocení a výběru se zveřejní spolu s pracovním programem.

Kompromisní pozměňovací návrh 29

Příloha I bod III odst. 3a (nový)

Žadatelé si mohou ověřit soulad s konkrétními právními a administrativními podmínkami financování. Po uzavření výzvy k předkládání návrhů provede specializovaná prováděcí struktura kontrolu způsobilosti. Společná kritéria způsobilosti zahrnují alespoň tyto požadavky:

 

 

 

– včasné předložení úplných návrhů elektronickou cestou a

 

– splnění povinností pro složení konsorcií.

Pozměňovací návrh 30

Příloha I bod III odst. 3b (nový)

Jednotné a společné centrální hodnocení provádí nezávislí odborníci jmenovaní Komisí, kteří jí o procesech hodnocení a výběru podávají zprávy.

Pozměňovací návrh 31

Příloha I bod III odst. 8 druhá odrážka

- zajištěním závaznosti konečného pořadí návrhů schválených na základě hodnocení pro partnerské státy, kromě náležitě specifikovaných případů, jako jsou právní problémy nebo finanční životaschopnost;

- zajištěním závaznosti konečného pořadí návrhů schválených na základě hodnocení pro partnerské státy;

Kompromisní pozměňovací návrh 32

Příloha I bod IV odst. 1a (nový)

Na příspěvek na celkové provozní náklady společného programu AAL se použije nejvýše 6 % finančního příspěvku Společenství

Pozměňovací návrh 33

Příloha II odst. 6

Poradní výbor složený ze zástupců průmyslu a dalších zúčastněných stran předkládá doporučení týkající se priorit a témat, která mají být předmětem výzev pro podání návrhů v rámci společného programu AAL.

Poradní výbor složený ze zástupců průmyslu a dalších zúčastněných stran, například starších i mladších občanů v zájmu podpory mezigenerační solidarity a porozumění, předkládá doporučení týkající se priorit a témat, která mají být předmětem výzev pro podání návrhů v rámci společného programu AAL.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise se týká účasti Společenství na společném programu výzkumu a vývoje v oblasti asistovaného žití (Ambient Assisted Living, AAL), prováděném několika členskými státy na základě článku 169 Smlouvy o ES.

Celkovým cílem tohoto programu je zvýšit kvalitu života starších občanů a posílit průmyslovou základnu v Evropě prostřednictvím využití informačních a komunikačních technologií (IKT).

Program má tři konkrétní cíle:

· podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na využívání IKT pro zajištění důstojného stáří v rámci domova, komunity a práce;

· vytvořit v Evropě kritický objem výzkumu, vývoje a inovací v oblasti technologií a služeb pro zajištění důstojného stáří v informační společnosti, včetně příznivého prostředí pro malé a střední podniky;

· zlepšovat podmínky pro průmyslové využití zajištěním soudržného evropského rámce pro rozvoj společných přístupů a snazší realizaci společných řešení.

V současné době je to osmnáct evropských zemí a Izrael, které se rozhodly, že své úsilí vyvíjené v oblasti informačních a komunikačních technologií na podporu nezávislého života spojí v rámci společného programu AAL pro aplikovaný výzkum. Proto se shodly na společném výzkumném pracovním programu, v jehož rámci se vytvoří prostor pro společné projekty s účastníky z různých zemí. Dále se dohodly, že tento program bude využívat jednotný postup hodnocení a že bude financován z národních rozpočtů.

Proč je společný program důležitý?

Stárnutí evropské populace představuje pro evropskou společnost a hospodářství významný problém. Střední délka života je v současné době 80 let, přičemž v období mezi lety 2010 a 2030 vzroste počet lidí ve věku 65 až 80 let o 40 %.

IKT mohou pomoci starším osobám zlepšit kvalitu jejich života, udržet si lepší zdravotní stav a žít delší dobu nezávisle na pomoci druhých. Dnešní věda přináší inovační řešení, s jejichž pomocí lze čelit problémům, jež se u stárnoucích občanů objevují: zhoršující se paměť, zrak, sluch, pohyblivost, či ztráta soběstačnosti(1). IKT rovněž umožňují starším osobám zůstat aktivní v práci nebo v rámci své komunity. Zejména pro společnost založenou na znalostech jsou jejich celoživotní zkušenosti a léty nabyté schopnosti velkým přínosem.

Stárnutí populace rovněž upozorňuje na problém dostupnosti služeb v oblasti zdravotní a sociální péče a na personální kapacitu v těchto oborech. Systém poskytování služeb v této oblasti je třeba změnit tak, aby mohl v budoucnosti uspokojit zvyšující se poptávku. Díky informačním a komunikačním technologiím vzniká možnost poskytovat občanům péči a ošetření v jejich domácím prostředí a za nižší cenu.

Stárnutí populace představuje mimo jiné příležitost pro evropské hospodářství. Kupní síla stárnoucího obyvatelstva roste a vzhledem k tomu, že stárnutí se stává celosvětovým jevem, je možné, že se úspěšná řešení, která se v Evropě v souvislosti s využitím IKT uplatňují, stanou vývozním artiklem do celého světa.

Má-li EU v tomto odvětví náležet celosvětový primát, je důležité věnovat pozornost modelům podnikání a spotřebitelským cenám. Ceny však lze snížit, pouze pokud se sníží náklady na vývoj a výrobu. Zřízení silného evropského trhu vyžaduje, aby se členské státy společně zaměřily na vytvoření celoevropských norem a rozvoj interoperability.

Společný program AAL

Společný program pokrývá dva druhy činností:

· Činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci nadnárodních projektů se sdílenými náklady, na nichž se podílejí partneři nejméně ze tří zúčastněných členských států. Tyto projekty budou zaměřeny na tržně orientovaný výzkum krátkodobého nebo střednědobého charakteru, který dokáže využít výsledků projektů v reálném časovém rámci.

· Činnosti v oblasti zprostředkování, propagace programů a vytváření sítí, které umožní navazování kontaktů se všemi zúčastněnými stranami v hodnotovém řetězci. Zúčastněnými stranami jsou rozhodovací orgány veřejné správy, poskytovatelé služeb a pojištění ze soukromého sektoru a zástupci průmyslu, malých a středních podniků a uživatelů.

Účastníci, jejichž návrhy byly vybrány, budou financováni z prostředků svých zemí. Vnitrostátní systém financování bude spravován národními agenturami, které budou rovněž rozdělovat prostředky ze specializované prováděcí struktury.

Příspěvek Společenství bude představovat paušální procentuální částku z celkového objemu veřejných prostředků na financování zúčastněných vnitrostátních programů, ale v žádném případě nebude přesahovat 50 % z celkového objemu veřejných prostředků na financování účastníka ve vybraném projektu.

Maximální celkový příspěvek, který Společenství z rozpočtu 7. rámcového programu uvolní, je 150 milionů EUR.

Poznámky

Zpravodajka se domnívá, že návrh Komise obsahuje určité nejasnosti, pokud jde o zaměření výzkumu, činnosti, financování, účast a dostupnost.

a) Zaměření výzkumu

V návrhu se neuvádí, na která hlavní výzkumná témata se financování bude vztahovat. Kromě poukazu na „konzultaci s příslušnými evropskými zúčastněnými stranami“ se v návrhu neřeší, jakým způsobem bude o ročním pracovním programu přesně rozhodnuto. Bylo by rovněž užitečné, kdyby se vypracoval návrh tohoto pracovního programu.

Společné provádění vnitrostátních programů by vyžadovalo existenci vnitrostátních programů s různými výzkumnými tématy. Návrh neobsahuje žádnou zmínku o hlavních společných tématech těchto programů ani o možnosti spojit příslušné vnitrostátní přístupy do jednoho soudržného programu zaměřeného na stanovené cíle.

Zpravodajka je znepokojena tím, že do pracovního programu nejsou zařazeny otázky jako například:

přijetí technologií staršími občany; požadavky uživatelů; dostupnost (zejména na venkově), cenová přijatelnost technologií jak pro spotřebitele, tak pro poskytovatele zdravotní péče, a konkrétní důvody znemožňující používání již existujících technologií.

b) Činnosti

Návrh pokrývá dva druhy činností: výzkum, vývoj a inovace a činnosti v oblasti zprostředkování, propagace programů a vytváření sítí. Zdá se však, že ani jeden z těchto typů činností neřeší důležitý cíl programu, totiž zajistit „soudržný evropský rámec pro rozvoj společných přístupů a snazší realizaci společných řešení“. Ačkoli tento rámec nepochybně představuje hlavní přínos společného programu, není na něj kladen důraz v rámci výzkumných činností ani zprostředkovatelských akcí nebo je tato souvislost nedostatečně objasněna.

Zpravodajka vyjadřuje své pochyby v souvislosti se zajištěním nestrannosti/objektivity při výběru návrhů. Dále se obává, aby byly finanční prostředky využívány na financování skutečně inovativních projektů, které by představovaly opravdový posun vpřed, a ne jen na financování seminářů a brožur.

c) Financování

Komise by měla objasnit případný nesoulad mezi příspěvky z národních rozpočtů a vybranými návrhy pocházejícími z týchž zemí.

Dále je třeba přesně stanovit, co se stane s celkovým financováním programu v případě, že členský stát odmítne zaplatit svůj roční příspěvek. V návrhu není ani určeno, zda členský stát a podniky musí přispívat určitou minimální částkou.

d) Účast

Jelikož příspěvek EU má pevně stanovenou výši, nemohou mít členské státy účastnící se programu AAL od jeho počátku zájem na tom, aby se k programu připojili noví účastníci.

e) Struktura

Navrhovaná komplexní struktura předpokládá, že bude založeno sdružení se správní radou, poradním výborem a administrativním personálem. Tato prováděcí struktura bude schopna přijímat finanční prostředky, vyhlašovat nabídková řízení, provádět hodnocení a přidělovat příspěvky. Zůstává ke zvážení, zda je možné tuto složitou strukturu zjednodušit tak, aby sdružení AAL mělo méně úrovní, a zda by nebylo vůbec vhodnější, aby tuto činnost nevykonávalo samostatné sdružení, ale sama Komise.

Zpravodajka se obává, že navrhovaná struktura zakryje fakt, že hlavním přispěvovatelem celého programu je EU.

Vzhledem k problémům, které byly při provádění článku 169 v minulosti zaznamenány (jako například špatné řízení či neplnění finančních závazků ze strany členských států), považuje zpravodajka za vhodné, aby návrh obsahoval důkaz o tom, že tento článek je jeho jediným možným základem.

f) Dostupnost

Má-li se předejít vzniku „dvourychlostní“ Evropy a prohlubování „digitální propasti“, je třeba, aby všechny členské státy měly k technologiím, tj. k produktům či službám nabízeným na trhu, stejný přístup.

Přístup k technologiím by neměl být geograficky podmíněn. Starší občané žijící ve venkovských či okrajových oblastech by k nim měli mít stejný přístup jako lidé ve městech.

Pokud jde o přístup k produktům a službám, vychází zpráva z předpokladu, že tato složka obyvatelstva má velkou kupní sílu. Pravda je však taková, že pro starší občany je cena důležitým aspektem, poněvadž mnozí z nich žijí pouze ze svých důchodů. Je proto nezbytné, aby technologie zůstaly cenově přijatelné a dostupné pro všechny, kteří je potřebují.

Zkušenost ukazuje, že starší a postižení občané zůstávají častěji mimo dosah digitálních technologií než jiné složky obyvatelstva. Je proto nutné vyvinout větší úsilí v oblasti prevence sociálního vyloučení starších osob, ať už jde o sociální vyloučení v rámci jejich práce, komunity nebo domova. Výsledky výzkumu rovněž naznačují, že starší lidé mají menší tendenci používat či zkoušet nové technologie. Je proto velmi důležité, aby používání technologií bylo nenáročné a aby se výzkum více zaměřil na jejich zjednodušení pro uživatele. Součástí takového výzkumu musí být nutně spolupráce se zástupci cílové skupiny uživatelů v průběhu projekční a koncepční fáze.

Závěrem zpravodajka připomíná, že je třeba rozlišovat mezi potřebami různých věkových skupin. Ukazuje se, že lidé ve věku 65 až 75 let mají jiné potřeby, než lidé mezi 75 a 85 lety věku a starší. Poněkud jiná je situace v případě technologií určených pro postižené občany. Jejich potřeby jsou velmi specifické a vývoj produktů, které by jim odpovídaly, může být velmi nákladný, přičemž velikost tohoto segmentu trhu je neúměrně malá.

Další dopady

V některých případech může být využití IKT pro zajištění důstojného stáří také způsobem, jak snížit vytížení zdravotního personálu (fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů). Je však třeba zvážit riziko, které představují situace, kdy pacient provádí rehabilitaci či úkony související s kontrolou svého zdravotního stavu za nepřítomnosti odborného zdravotníka.

Nedostatečná pozornost je podle zpravodajky věnována i otázce zjednodušení přístupu pro malé a střední podniky, dopadu, který bude mít větší soběstačnost starších pacientů na zaměstnanost ve zdravotním sektoru, a technickým a právním překážkám znemožňujícím širší využití IKT v této oblasti.

Závěr

Je třeba, aby návrh přesněji vymezil předmět výzkumu a proces sestavování pracovního programu. Měl by rovněž poskytnout více údajů o příslušných trendech v oblasti výzkumu a technického vývoje v členských státech, o společných výzkumných tématech, o oblastech, kde nebyl výzkum dosud proveden a o tématech, jejichž zpracování by mohlo představovat evropský přínos.

V návrhu není jasně vysvětleno, jakým způsobem navrhované činnosti přispějí k rozvoji společného evropského rámce, který by mohl vytvořit tolik potřebný společný trh pro zúčastněné firmy.

Závěrem je třeba připomenout, že je nutné, aby EU začala globálně řešit problém stárnutí evropské populace, neboť tento demografický trend má vliv na politiku v mnoha oblastech: v oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání a odborné přípravy, sociální podpory a veřejného zdraví.

(1)

Až 45 % občanů starších 75 let je do určité míry omezeno při vykonávání každodenních aktivit.


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (18. 12. 2007)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Společenství v programu výzkumu a vývoje pro zvyšování kvality života starších občanů prostřednictvím využití nových informačních a komunikačních technologií (IKT), prováděném několika členskými státy

KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD)

Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 6

(6) Na základě názoru, že aktivní stárnutí je základní součástí obnovených hlavních směrů zaměstnanosti, je přístup EU ke stárnutí zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní, které budou založeny na celoživotním přístupu.

(6) Na základě názoru, že aktivní stárnutí je základní součástí obnovených hlavních směrů zaměstnanosti, a vzhledem k tomu, že díky systémům a produktům založeným na informačních a komunikačních technologiích nemusí pečovatelé o starší osoby (většinou se jedná o ženy) odcházet ze zaměstnání, je přístup EU ke stárnutí zaměřen na mobilizaci veškerého potenciálu občanů všech věkových skupin, přičemž zajišťuje rovné příležitosti pro ženy a muže, a zdůrazňuje potřebu změny strategií stárnutí z roztříštěných na komplexní, které budou založeny na celoživotním přístupu.

Odůvodnění

Cílem je zdůraznit myšlenku, podle níž mohou informační a komunikační technologie podpořit zaměstnanost nejen tím, že prodlouží aktivní život starších občanů, ale i tím, že díky nim nemusí pečovatelé o starší osoby – zejména ženy – odcházet ze zaměstnání.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6 a (nový)

 

(6a) Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií (IKT) a elektronických služeb zvyšuje nebezpečí „vyloučení z informovanosti“. Zlepšení digitální gramotnosti, zejména v případě žen na všech úrovních, je tedy předpokladem pro začlenění a zapojení do informační společnosti.

Odůvodnění

Programy výzkumu a vývoje by se měly zaměřit na zlepšování digitální gramotnosti a zejména na otázku nedostatečné informovanosti žen.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 9

(9) Společný program AAL usiluje o řešení problému demografického stárnutí tím, že vytváří nezbytný právní a organizační rámec pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací informačních a komunikačních technologií (IKT) s cílem zajistit důstojné stáří ve stárnoucí společnosti. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko (dále jen ,,zúčastněné členské státy“) a Izrael, Norsko a Švýcarsko se dohodly, že budou koordinovat a společně provádět činnosti přispívající ke společnému programu AAL. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na 150 milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu.

(9) Společný program AAL usiluje o řešení problému demografického stárnutí tím, že vytváří nezbytný právní a organizační rámec pro rozsáhlou evropskou spolupráci mezi členskými státy v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací informačních a komunikačních technologií (IKT) s cílem zajistit důstojné stáří ve stárnoucí společnosti, v níž ženy procentuálně převažují nad muži díky vyšší průměrné očekávané délce života. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko (dále jen ,,zúčastněné členské státy“) a Izrael, Norsko a Švýcarsko se dohodly, že budou koordinovat a společně provádět činnosti přispívající ke společnému programu AAL. Celková hodnota jejich účasti je odhadována nejméně na 150 milionů EUR po dobu platnosti sedmého rámcového programu.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 21a (nový)

 

(21a) V souladu se sedmým rámcovým programem by měla být úloha žen ve vědě a výzkumu aktivně podporována příslušnými opatřeními s cílem povzbudit zapojení většího počtu žen v této oblasti a dále zlepšit jejich aktivní úlohu ve výzkumu.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 písm. c)

c) zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program AAL v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II tohoto rozhodnutí;

c) zavede se vhodný a účinný model řízení pro společný program AAL v souladu s hlavními směry stanovenými v příloze II tohoto rozhodnutí, který zohlední otázku pohlaví;

Pozměňovací návrh 6

Čl. 2 písm. g)

g) zajistí se vysoká úroveň vědecké kvality a dodržování etických zásad v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu; a

g) zajistí se špičková vědecká úroveň, dodržování etických zásad, včetně zahrnutí otázky rovnosti žen a mužů do všech oblastí výzkumu v souladu s obecnými zásadami sedmého rámcového programu a

Pozměňovací návrh 7

Článek 3

Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení a transparentnosti. Finanční podpora třetím stranám je udělována na základě vynikající vědecké kvality a v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí.

Udělení finanční podpory třetím stranám specializovanou prováděcí strukturou při provádění společného programu AAL, a zejména finanční podpory pro účastníky projektů vybraných na základě výzev k podání návrhů, se řídí zásadami rovného zacházení, prosazování zásady rovnosti žen a mužů a transparentnosti. Finanční podpora třetím stranám je udělována na základě vynikající vědecké kvality a v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze I tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 12 odst. 2

2. Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku 2010. Hodnocení se bude týkat kvality a účinnosti provádění společného programu AAL včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financí a pokroku dosaženého při plnění stanovených cílů a bude zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

2. Komise provede průběžné hodnocení společného programu AAL dva roky po jeho zahájení, nejpozději však do roku 2010. Hodnocení se bude týkat kvality a účinnosti provádění společného programu AAL včetně integrace v oblasti vědy, řízení a financí, hodnocení dopadu na rovnost žen a mužů a pokroku dosaženého při plnění stanovených cílů a bude zahrnovat doporučení ohledně nejvhodnějších způsobů dalšího posílení integrace. Komise oznámí Evropskému parlamentu a Radě závěry tohoto hodnocení, které doprovodí svým vyjádřením, případně návrhy na úpravu tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 9

Příloha I I. Specifické cíle odst. 1 odrážka 1

- Podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT pro zajištění důstojného stáří v domácím prostředí, v komunitě a v práci, a zvyšovat tak kvalitu života, samostatnost, účast na společenském životě, kvalifikaci a schopnost profesního zařazení starších občanů a snižovat náklady na zdravotní a sociální péči. Plnění tohoto cíle může být založeno např. na inovačním využití IKT, nových způsobech interakce se zákazníky nebo nových typech hodnotových řetězců pro služby na podporu nezávislého života

- Podporovat vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT pro zajištění důstojného stáří v domácím prostředí, v komunitě a v práci, a zvyšovat tak kvalitu života, samostatnost, účast na společenském a hospodářském životě, kvalifikaci a schopnost profesního zařazení starších občanů, zajistit ekonomickou životaschopnost zdravotní a sociální péče a zároveň rozšířit nabídku této péče v každodenním životě. Plnění tohoto cíle může být založeno např. na inovačním využití IKT, nových způsobech interakce se zákazníky nebo nových typech hodnotových řetězců pro služby na podporu nezávislého života

Pozměňovací návrh 10

Příloha I V. Očekávané výsledky provádění společného programu AAL odstavec 1

Specializovaná prováděcí struktura předkládá výroční zprávu obsahující podrobný přehled o provádění společného programu AAL (počet podaných projektů a počet projektů vybraných k financování, použití prostředků Společenství, rozdělení vnitrostátních finančních prostředků, druh účastníků, statistické údaje o zemi, případy zprostředkování a osvětové činnosti, atd.) a o pokroku při dosahování hlubší integrace.

 

Specializovaná prováděcí struktura předkládá výroční zprávu obsahující podrobný přehled o provádění společného programu AAL (počet podaných projektů a počet projektů vybraných k financování, míra zohlednění rovnosti mužů a žen, použití prostředků Společenství, rozdělení vnitrostátních finančních prostředků, druh účastníků, statistické údaje o zemi, případy zprostředkování a osvětové činnosti, atd.) a o pokroku při dosahování hlubší integrace.

 

POSTUP

Název

Zlepšení kvality života seniorů

Referenční údaje

KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD)

Příslušný výbor

ITRE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

21.6.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.7.2007

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Datum přijetí

17.12.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre


POSTUP

Název

Zlepšení kvality života seniorů

Referenční údaje

(KOM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

Datum predložení EP

14.6.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

21.6.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.6.2007

EMPL

21.6.2007

CULT

21.6.2007

FEMM

21.6.2007

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

24.10.2007

EMPL

27.6.2007

CULT

25.6.2007

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Neena Gill

26.6.2007

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2007

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Neena Gill, Vittorio Prodi, John Purvis, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pierre Pribetich

Datum předložení

30.1.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí