JELENTÉS az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

4.2.2008 - (COM(2007)0329 – C6‑0178/2007 – 2007/0116(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Neena Gill

Eljárás : 2007/0116(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0027/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0027/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (ikt) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0329),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 169. cikkére és 172. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0178/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0027/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy annak helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(6) preambulumbekezdés

(6) Az EU idősödéssel kapcsolatos szemléletmódja – amely a megújult foglalkoztatási iránymutatások központi elemére, az aktív idősödésre épít – igyekszik minden korosztály képességeit teljes mértékben mozgósítani és átállást sürget egy, a szétaprózódottságot felváltó, a munka életciklus alapú szemléletmódján alapuló átfogó idősödéssel kapcsolatos stratégiára;

(6) Az aktív idősödés a megújult foglalkoztatási iránymutatások központi eleme. Az EU idősödéssel kapcsolatos szemléletmódja igyekszik minden korosztály képességeit teljes mértékben mozgósítani (a munka életciklus alapú szemléletmódja), s ezzel egyidejűleg a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget biztosítani, és átállást sürget egy, a szétaprózódottságot felváltó átfogó idősödéssel kapcsolatos stratégiára. A népesség elöregedése egy társadalmi kihívás, azonban a felemelkedő piacok számára lehetőségnek is tekinthető.

Módosítás 2

(6 a) preambulumbkezdés (új)

 

(6a) Az információs és kommunikációs technológiák és az elektronikus szolgáltatások gyors fejlődése növeli az információs kirekesztés veszélyét; ezért az informatikai ismeretek fejlesztése, különösen a nők tekintetében, minden szinten előfeltételét képezi a szociális integrációnak és az információs társadalomban való részvételnek.

Indokolás

A kutatási és fejlesztési programoknak foglalkozniuk kell az informatikai ismeretek fejlesztésével, különösen a nők információs kirekesztésével kapcsolatos problémákkal.

Kompromisszumos módosítás 3

(8) preambulumbekezdés

(8) Azzal a szándékkal, hogy a jólétben töltött időskort szolgáló innovatív ikt tekintetében európai szintű, egységes szemléletmódot alakítson ki, több tagállam közösen kezdeményezte egy, az információs társadalomban jólétben töltött időskort szolgáló ikt-ra irányuló, a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló kutatási és fejlesztési program (a továbbiakban: AAL közös program) elindítását, amely az igazgatási és pénzügyi erőforrások, valamint az Európa különböző országaiban fellelhető további szakértelem és erőforrások között igyekszik szinergiát teremteni;

(8) Azzal a szándékkal, hogy a jólétben töltött időskort szolgáló innovatív IKT tekintetében európai szintű, egységes szemléletmódot alakítson ki, több tagállam közösen kezdeményezte a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló kutatási és fejlesztési program (a továbbiakban: AAL közös program) elindítását, amely az igazgatási és pénzügyi erőforrások, egy egységes, közös, független szakértők által végzett értékelési mechanizmus, valamint az Európa különböző országaiban fellelhető további szakértelem és erőforrások között igyekszik szinergiát teremteni.

Kompromisszumos módosítás 4

(9) preambulumbekezdés

(9) Az AAL közös program célja, hogy egy nagyszabású, tagállamok között létrejövő, az információs társadalomban jólétben töltött időskort szolgáló IKT-ra irányuló, európai alkalmazott kutatási és innovációs program jogi alapjainak megteremtésével megoldja a népességöregedés problémáját. Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország (a továbbiakban: részt vevő tagállamok), valamint, Izrael, Norvégia és Svájc megállapodtak abban, hogy összehangolják és közösen hajtják végre az AAL közös program keretében végzett tevékenységeket. Az összes hozzájárulásuk a hetedik keretprogram időtartamára várhatóan legalább 150 millió euro;

(9) Az AAL közös program célja, hogy egy nagyszabású, tagállamok között létrejövő, az információs társadalomban jólétben töltött időskort szolgáló IKT-ra irányuló, európai alkalmazott kutatási és innovációs program jogi alapjainak megteremtésével megoldja a népességöregedés problémáját az idősödő társadalomban, melyben a nők százalékos aránya magasabb átlagos várható élettartamuk miatt nagyobb, mint a férfiaké. Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország (a továbbiakban: részt vevő tagállamok), valamint, Izrael, Norvégia és Svájc megállapodtak abban, hogy összehangolják és közösen hajtják végre az AAL közös program keretében végzett tevékenységeket. A részt vevő országoknak minimális pénzügyi kötelezettségvállalást kell biztosítaniuk nemzeti kutatási közösségeik potenciális igénye szerint. Mivel az AAL közös program célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon az Európai Kutatási Térség fejlődéséhez, a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc összes hozzájárulásának a hetedik keretprogram időtartamára 150 millió euro felett kell lennie.

Kompromisszumos módosítás 5

(11) preambulumbekezdés

(11) A közösségi pénzügyi hozzájárulás megadását egy olyan finanszírozási terv kidolgozásához kell kötni, amely az illetékes nemzeti hatóságoknak a nemzeti szinten folytatott kutatási és fejlesztési programok és tevékenységek közös végrehajtására és az AAL közös program közös végrehajtásának finanszírozására vonatkozó hivatalos kötelezettségvállalásain alapul.

(11) A közösségi pénzügyi hozzájárulás megadását egy olyan finanszírozási terv kidolgozásához kell kötni, amely az illetékes nemzeti hatóságoknak a nemzeti szinten folytatott kutatási és fejlesztési programok és tevékenységek közös végrehajtására és az AAL közös program közös végrehajtásának finanszírozására vonatkozó hivatalos kötelezettségvállalásain alapul. A nemzeti hozzájárulásnak az AAL-hoz kapcsolódó tevékenységekre szánt nemzeti kutatási finanszírozás összegének 20%-ánál nagyobb összegnek kell lennie.

Módosítás 6

(17) preambulumbekezdés

(17) A Közösségnek – egy, a közösségi hozzájárulás részletes szabályait tartalmazó, a Közösség és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek szerint – joga van csökkenteni a pénzügyi hozzájárulását, amennyiben az AAL közös programot nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre, vagy ha a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc nem, részben vagy késéssel nyújtanak pénzügyi hozzájárulást az AAL közös programhoz;

(17) A Közösségnek – egy, a közösségi hozzájárulás részletes szabályait tartalmazó, a Közösség és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek szerint – csökkentenie kell vagy meg kell szüntetnie a pénzügyi hozzájárulását, amennyiben az AAL közös programot nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre.

Módosítás 7

(22 a) preambulumbkezdés (új)

 

(22a) Ezen kívül a hetedik keretprogram szerint megfelelő intézkedésekkel aktívan támogatni kell a nők szerepvállalását a tudományban és a kutatásban, hogy nagyobb számban vegyenek részt ezen a területen, és tovább erősödjön aktív szerepük a kutatásban.

Kompromisszumos módosítás 8

(22b) preambulumbekezdés (új)

(22b) Elengedhetetlen, hogy az AAL közös program támogassa a kkv-k bevonását tevékenységeibe.

Kompromisszumos módosítás 9

(22c) preambulumbekezdés (új)

(22c) Az AAL közös program végrehajtása során figyelmet kell fordítani a technológiák kiaknázására, továbbá a szolgáltatási innováció és a felhasználó-központú rendszerintegráció támogatására, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre különböző csatornák választékán keresztül, beleértve a személyek közötti szolgáltatásnyújtást is. Támogatni kell emellett valamennyi tagállam tisztességes hozzáférését a költséghatékony megoldásokhoz, annak érdekében, hogy elkerüljék a digitális megosztottság elmélyülését és így egy kétszintű Európa kialakulását.

Módosítás 10

(22d) preambulumbekezdés (új)

(22d) Az AAL közös programnak ki kell terjednie a tagállamokban tapasztalt demográfiai trendek kutatására is, annak meghatározása érdekében, hogy ezek a trendek hol a leghangsúlyosabbak, és hogy elemezzék ezek társadalmi és gazdasági következményeit.

Módosítás 11

(23) preambulumbekezdés

(23) A Bizottság az AAL közös programot a végrehajtás minősége és hatékonysága, és a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladás szempontjából értékelő időközi, valamint végső értékelést készít,

(23) A Bizottság 2010-ig az AAL közös programot a végrehajtás minősége és hatékonysága, és a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladás szempontjából értékelő, időközi értékelést készít. Az értékelés megvizsgálja a további időközi értékelések szükségességét a 2013 végén esedékes végső értékelés előtt.

Módosítás 12

2. cikk (c) pont

(c)az AAL közös program számára megfelelő és hatékony igazgatási modellt fogadnak el, az e határozat II. mellékletében meghatározott iránymutatásokkal összhangban;

c) az AAL közös program számára megfelelő, a nemek kérdését kezelő és hatékony igazgatási modellt fogadnak el, az e határozat II. mellékletében meghatározott iránymutatásokkal összhangban;

Módosítás 13

2. cikk (e) pont

(e) a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc kötelezettséget vállalnak arra, hogy hozzájárulnak az AAL közös program finanszírozásához, továbbá arra, hogy a pénzügyi hozzájárulást ténylegesen megfizetik, különös tekintettel a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek finanszírozására;

(e) a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc kötelezettséget vállalnak arra, hogy hozzájárulnak az AAL közös program finanszírozásához, továbbá arra, hogy az AAL közös program működési költségeihez és a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek finanszírozásához való pénzügyi hozzájárulást ténylegesen megfizetik;

Indokolás

Fontos meghatározni a működési költségek finanszírozásának módját.

Kompromisszumos módosítás 14

2. cikk, (ea) pont (új)

(e) a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc kötelezettséget vállalnak arra, hogy hozzájárulnak az AAL közös program finanszírozásához, továbbá arra, hogy a pénzügyi hozzájárulást ténylegesen megfizetik, különös tekintettel a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek finanszírozására;

(ea) a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc kötelezettséget vállalnak arra, hogy az AAL-hoz kapcsolódó tevékenységekre szánt nemzeti kutatási finanszírozás összegének 20%-ánál nagyobb összeggel hozzájárulnak az AAL közös program finanszírozásához;

Módosítás 15

2. cikk (g) pont

(g) az etikai elvek betartása mellett magas tudományos színvonal valósul meg a hetedik keretprogram általános elveinek megfelelően; valamint

(g) az etikai elvek betartása és a nemi szempontoknak a kutatás minden területébe való beépítése mellett magas tudományos színvonal valósul meg a hetedik keretprogram általános elveinek megfelelően; valamint

Módosítás 16

3. cikk

Az AAL közös program végrehajtása során a célzott végrehajtó struktúra által harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatásra – és különösen a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek nyújtott finanszírozásra – az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve vonatkozik. A harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatást tudományos kiválóság, valamint az e határozat I. mellékletében meghatározott elvek és eljárások alapján kell odaítélni.

Az AAL közös program végrehajtása során a célzott végrehajtó struktúra által harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatásra – és különösen a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek nyújtott finanszírozásra – az egyenlő bánásmód, a nemek közötti egyenlőség és az átláthatóság elve vonatkozik, valamint a pályázók számára biztosított a kiszámíthatóság és a független szakértői értékelés. A harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatást tudományos kiválóság, az AAL közös program általános társadalmi és gazdasági célkitűzéseihez való hozzájárulási képesség, valamint az e határozat I. mellékletében meghatározott elvek és eljárások alapján kell odaítélni.

Indokolás

A pályázóknak biztosan ismerniük kell a részvétel feltételeit, és előre ellenőrizhetővé kell tenni számukra, hogy megfelelnek-e ezeknek a feltételeknek. A valódi európai együttműködés érdekében nemzeti értékelések sorozata helyett független szakértői értékelés szükséges a korábbi, 169. cikk szerinti kezdeményezés tapasztalatai alapján (a tudományos, irányítási és pénzügyi elemek integrációjának biztosítása). A javaslatoknak egyben hozzá kell járulniuk a „jólétben töltött időskor IKT-val” kezdeményezés társadalmi és gazdasági célkitűzéseihez.

Módosítás 17

5. cikk

Ha az AAL közös programot nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre, vagy ha a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc nem, részben vagy késéssel nyújtanak pénzügyi hozzájárulást az AAL közös programhoz, a Közösség csökkentheti a pénzügyi hozzájárulását az AAL közös program tényleges végrehajtása és a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc által az AAL közös program végrehajtásához nyújtott közfinanszírozás mértéke szerint, a Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

Ha az AAL közös programot nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre, a Közösség csökkenti vagy megszünteti a pénzügyi hozzájárulását az AAL közös program tényleges végrehajtása szerint.

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell a közösségi hozzájárulás feltételeit.

Módosítás 18

5. cikk (1a) bekezdés (új)

Ha a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc nem, részben vagy késéssel nyújtanak hozzájárulást az AAL közös program finanszírozásához, a Közösség csökkentheti a pénzügyi hozzájárulását a részt vevő tagállamok, Izrael, Norvégia és Svájc által nyújtott közfinanszírozás mértéke szerint, a Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek alapján.

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell a közösségi hozzájárulás feltételeit.

Módosítás 19

8. cikk

A Bizottság minden vonatkozó információt közöl az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Számvevőszékkel. A részt vevő tagállamokat, Izraelt, Norvégiát és Svájcot felkérik, hogy továbbítsanak a közös végrehajtó struktúrán keresztül a Bizottság részére minden további, a közös végrehajtó struktúra pénzügyi kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék által igényelt információt.

A Bizottság minden vonatkozó információt közöl az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Számvevőszékkel. A részt vevő tagállamokat, Izraelt, Norvégiát és Svájcot felkérik, hogy továbbítsanak a közös végrehajtó struktúrán keresztül a Bizottság részére minden további, a közös végrehajtó struktúra pénzügyi kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék által igényelt információt, ami összeegyeztethető a 12. cikkben meghatározott általános jelentéstételi követelményekkel.

Módosítás 20

12. cikk (1) bekezdés

1. A Szerződés 173. cikke szerint a hetedik keretprogramról az Európai Parlament és a Tanács részére beterjesztett éves jelentésnek tartalmaznia kell az AAL közös programban keretében végzett tevékenységekről szóló összefoglalót.

1. A Szerződés 173. cikke szerint a hetedik keretprogramról az Európai Parlament és a Tanács részére beterjesztett éves jelentésnek tartalmaznia kell az AAL közös programban keretében végzett tevékenységekről szóló jelentést.

Módosítás 21

12. cikk (2) bekezdés

2. Az AAL közös programról annak kezdetétől számított két évet követően, de 2010-nél nem később közbenső értékelés készül. Ez az értékelés az AAL közös program végrehajtásának minőségére és hatékonyságára terjed ki – beleértve az AAL közös program tudományos, igazgatási és pénzügyi integrációs vonatkozásait – és megvizsgálja a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladást, beleértve az integráció fokozásának legmegfelelőbb módjaira tett javaslatokat. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és – adott esetben – az e határozat kiigazítására vonatkozó javaslataival együtt.

2. Az AAL közös programról annak kezdetétől számított két évet követően, de 2010-nél nem később közbenső értékelés készül. Szükség esetén ezen első közbenső értékelést követően további közbenső értékelések készíthetők. Az ilyen értékelés az AAL közös program végrehajtásának minőségére és hatékonyságára terjed ki – beleértve az AAL közös program tudományos, igazgatási és pénzügyi integrációs vonatkozásait – és megvizsgálja a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladást, beleértve az integráció fokozásának legmegfelelőbb módjaira tett javaslatokat. A Szerződés 169. cikke szerinti korábbi projektek tapasztalatait figyelembe lehet venni. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és – adott esetben – az e határozat kiigazítására vonatkozó javaslataival együtt.

Kompromisszumos módosítás 22

I. melléklet I. pont (1) albekezdés

- Olyan, az otthon, a közösségben és a munkahelyen jólétben töltött időskort szolgáló innovatív ikt-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek létrehozásának ösztönzése, amelyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való részvétele, készségei és , munkahelyen történő alkalmazhatósága. Ez pl. az ikt innovatív felhasználása, új ügyfélkapcsolati módszerekkel vagy a független életmódot támogató szolgáltatások terén létrejövő új értékláncok révén valósulhat meg

- Olyan, az otthon, a közösségben és a munkahelyen jólétben töltött időskort szolgáló innovatív IKT-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek létrehozásának ösztönzése, amelyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való részvétele, készségei és , munkahelyen történő alkalmazhatósága. Ez pl. az ikt innovatív felhasználása, új ügyfélkapcsolati módszerekkel vagy a független életmódot támogató szolgáltatások terén létrejövő új értékláncok révén valósulhat meg Az AAL közös program eredményeit más embercsoportok – nevezetesen a fogyatékkal élők – is felhasználhatják.

Módosítás 23

I. melléklet I. pont (3) albekezdés

- A kutatási eredmények ipari hasznosítási feltételeinek javítása a különböző szociális igényeket kielégítő és a nemzeti- illetve regionális szintű szabályozási szempontoknak megfelelő közös megközelítések és megoldások honosítását és elfogadását szolgáló egységes európai keretrendszer kialakítása révén

- A kutatási eredmények ipari hasznosítási feltételeinek javítása a különböző szociális igényeket kielégítő és a nemzeti- illetve regionális szintű szabályozási szempontoknak megfelelő közös megközelítések, közös minimumszabályok és közös megoldások honosítását és elfogadását szolgáló egységes európai keretrendszer kialakítása révén.

Kompromisszumos módosítás 24

I. melléklet II. pont (3a) bekezdés (új)

Az AAL közös programnak tevékenysége révén hozzá kell járulnia a lisszaboni stratégia célkitűzéseihez és a tudásalapú társadalom létrejöttéhez, ugyanakkor biztosítania kell, hogy az új technológia nem vezet társadalmi kirekesztéshez. E vonatkozásban támogatni kell az olyan költséghatékony megoldások kifejlesztését, amelyek elősegítik az Unió minden régiójában – így vidéki és peremterületeken is – az IKT-alapú termékekhez és szolgáltatásokhoz való tisztességes és egyszerűsített hozzáférés biztosítását.

 

 

 

 

Módosítás25

I. melléklet II. pont (3b) bekezdés (új)

 

Az AAL programban végrehajtott tevékenységek lehetőség szerint a vonatkozó regionális fejlesztésekre és politikára épüljenek és velük szinergiát biztosítsanak, ilyenek például a projektekből származó IKT-megoldások kipróbálásához szükséges „okos otthonokkal” vagy egyéb infrastruktúrákkal kapcsolatos fejlesztések.

Módosítás 26

I. melléklet II. pont (3c) bekezdés (új)

 

Az AAL közös programnak figyelembe kell vennie az egyes tagállamokban tapasztalt demográfiai trendeket is olyan megoldások nyújtása érdekében, amelyek tükrözik a társadalmi és gazdasági helyzetet az egész Unióban.

Kompromisszumos módosítás 27

I. melléklet III. pont (1a) bekezdés (új)

Az éves munkaprogramba kerülő kutatási téma kiválasztásakor az alábbi kritériumokat kell szem előtt tartani:

 

- a vonatkozó nemzeti és közösségi programokat kiegészíti-e, vannak-e azokkal átfedések;

 

- piackész vagy ahhoz közeli termékek vagy szolgáltatások támogatása érdekében a magánszektor, különösen a kkv-k innovációja és társfinanszírozása megvalósul-e;

 

- az idősek szükségleteihez, például otthoni környezetükhöz („okos otthonok”) vagy munkahelyi környezetükhöz igazított technológiát és megoldásokat fejleszt-e ki;

 

- a kifejlesztésre kerülő szolgáltatások tiszteletben tartják-e az idősek magánéletét és méltóságát;

 

- a független életmódhoz támogatást nyújtó technológia és szolgáltatások hozzájárulnak-e egyben az idősek fokozottabb társadalmi részvételéhez is.

Kompromisszumos módosítás 28

I. melléklet III. pont (3) bekezdés

A projektekre tett pályázati ajánlatokat központi szinten értékelik és választják ki olyan, a munkatervben meghatározott, átlátható és közös támogathatósági és értékelési feltételek alapján, amelyek – egyes, a program végrehajtása során konkrétan meghatározott, korlátozott számú eset kivéve – az összes részt vevő tagállam, Izrael, Norvégia és Svájc számára kötelezőek.

A projektekre tett pályázati ajánlatokat központi szinten értékelik és választják ki olyan, a munkatervben meghatározott, átlátható és közös támogathatósági és értékelési feltételek alapján, amelyek az összes részt vevő tagállam, Izrael, Norvégia és Svájc számára kötelezőek. Az értékelési és kiválasztási kritériumokat a munkaprogrammal együtt közzéteszik.

Kompromisszumos módosítás 29

I. melléklet III. pont (3a) bekezdés (új)

A pályázóknak képesnek kell lenniük annak ellenőrzésére, hogy megfelelnek-e a finanszírozás meghatározott jogi vagy adminisztratív feltételeinek. A pályázati felhívások lezárása után a célzott végrehajtó struktúra központi támogathatósági ellenőrzést végez. Az általános jogosultsági kritériumok legalább az alábbiakat foglalják magukban:

 

 

 

- a javaslat időben, hiánytalanul és elektronikus úton történő benyújtása, és

 

- a konzorciumok összetételére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

Módosítás 30

I. melléklet III. pont (3b) bekezdés (új)

Az egységes, közös és központi értékelést a Bizottság által kinevezett független szakértőknek kell elvégezni. A független szakértők jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az értékelésről és a kiválasztási eljárásról.

Módosítás 31

I. melléklet III. pont (8) bekezdés 2. francia bekezdés

- biztosítja, hogy az értékelések alapján jóváhagyott javaslatok végső rangsorolása a partnerállamok számára kötelező legyen, kivéve megfelelően megalapozott esetekben, úm. jogi- vagy pénzügyi életképességi problémák;

- biztosítja, hogy az értékelések alapján jóváhagyott javaslatok végső rangsorolása a partnerállamok számára kötelező legyen;

Kompromisszumos módosítás 32

I. melléklet III. pont (1a) bekezdés (új)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 6%-át lehet az AAL közös program általános működési költségeihez történő hozzájárulásként felhasználni.

Módosítás 33

II. melléklet (6) bekezdés

Egy, az iparág és az egyéb érdekelt felek képviselőiből álló tanácsadó testület javaslatokat tesz az AAL közös program keretében rendezett pályázatok prioritásaira és témaköreire vonatkozóan.

Egy, az iparág és az egyéb érdekelt felek, például az idősebbek és – a generációk közötti szolidaritás és kölcsönös megértés jegyében – a fiatalabbak képviselőiből álló tanácsadó testület javaslatokat tesz az AAL közös program keretében rendezett pályázatok prioritásaira és témaköreire vonatkozóan.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a saját lakókörnyezetben való életvitel (AAL) elősegítését szolgáló közös kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvétellel foglalkozik, amelyet több tagállam indított a Szerződés 169. cikke alapján.

A program általános célkitűzése az idősek életminőségének javítása és az IKT alkalmazásán keresztül Európa ipari alapjainak megerősítése.

A program három konkrét célkitűzést határoz meg:

· Az otthon, a közösségben és a munkahelyen jólétben töltött időskort szolgáló innovatív IKT-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek kialakulásának ösztönzése.

· Európában a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz szükséges kritikus tömeg létrehozása az információs társadalomban jólétben töltött időskort szolgáló technológiák és szolgáltatások terén, beleértve a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára kedvező környezet megteremtését is.

· Az ipari hasznosítási feltételek javítása közös szemléletmódok kidolgozását és a közös megoldásokat szolgáló egységes európai keretrendszer kialakítása révén.

Eddig tizennyolc európai ország és Izrael döntött úgy, hogy az alkalmazott kutatásra irányuló AAL közös programban egyesítik IKT-kutatási erőfeszítéseiket a független életmódért. Közös kutatási munkaprogramban állapodtak meg, amely közös projektekre kéri fel a különböző országok résztvevőit, közös értékelési eljárásokkal rendelkezik és a nemzeti költségvetésből kap finanszírozást.

Miért van szükség közös programra?

Európa demográfiai elöregedése kihívást jelent az európai társadalom és gazdaság számára. Napjainkban az átlagos várható élettartam 80 év, 2010 és 2030 között pedig 40%-kal fog nőni a 65–80 évesek száma.

Az IKT segítségével az idősebbek javíthatják életminőségüket, egészségesebbek maradhatnak és tovább élhetnek önállóan. Innovatív megoldások tűnnek fel az életkor előrehaladtával egyre gyakoribb, az emlékezettel, a látással, hallással és mozgással kapcsolatos problémák legyőzésére.[1] Az IKT segítségével az idősebbek munkahelyükön vagy közösségükben is tovább aktívak maradhatnak. Felhalmozódott tapasztalatuk és szakértelmük nagy értéket képvisel, különösen a tudásalapú társadalomban.

A népesség elöregedése emellett nyomást gyakorol az egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások megfizethetőségére, valamint az egészségügyi és szociális gondozó személyzet rendelkezésre állására is, ezért e szolgáltatásnyújtás jelenlegi módjának kiigazítására van szükség annak érdekében, hogy kezelni tudják a jövőbeli növekvő keresletet. Az új információs és kommunikációs technológiákkal lehetővé válik, hogy az emberek által igényelt gondozás és kezelés – alacsonyabb költségek mellett – saját otthonukban történjen.

A demográfiai elöregedés egyben lehetőséget is teremt az európai gazdaság számára. Az idősebb népesség egyre nagyobb vásárlóerővel rendelkezik, és mivel az elöregedés globális jelenség, a szilárdan megalapozott európai IKT-képes megoldások világszerte ígéretes exportlehetőségeket teremthetnek.

Ha az EU világszinten vezető szerepet kíván elérni ebben az iparágban, fontos foglalkoznia az üzleti modellel és a fogyasztói árakkal. Ugyanakkor az alacsonyabb árak lehetővé tétele érdekében csökkenteni kell a fejlesztési és gyártási költségeket. A szilárd uniós piac megteremtése érdekében közösen kell törekednünk az uniós normák és az átjárhatóság kialakítására.

Az AAL közös program

A közös program kétféle tevékenységet ölel fel:

· Kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek, amelyeket megosztott költségű transznacionális projektek keretében hajtanak végre legalább három, különböző részt vevő tagállamból származó partner közreműködésével. A hangsúly a rövid vagy közepes távú piacorientált kutatáson lesz, amely alkalmas arra, hogy a projekteredmények reális időkereten belül hasznosíthatók legyenek.

· Közvetítési, programhoz kapcsolódó promóciós és hálózatépítési tevékenységek annak érdekében, hogy kapcsolatot építsenek ki az értéklánc többi érdekelt felével. Az érdekelt felek a közszektor, a magánszolgáltatók és -biztosítók, valamint az iparágak, a kkv-k és a felhasználók képviselői.

Minden ország maga finanszírozza azon nemzeti résztvevőket, akiknek ajánlatát kiválasztotta. A nemzeti finanszírozást a nemzeti ügynökségek kezelik, amelyek egyben továbbítják a célzott végrehajtó struktúrától érkező finanszírozást is.

A közösségi hozzájárulás a részt vevő nemzeti programokból származó összes közfinanszírozás meghatározott százaléka, de semmilyen esetben sem haladhatja meg a kiválasztott projektek résztvevőinek nyújtott közfinanszírozás 50%-át.

A Közösség teljes pénzügyi hozzájárulása legfeljebb 150 millió EUR a hetedik keretprogram költségvetéséből.

Megjegyzések

Az előadó úgy ítéli meg, hogy a bizottsági javaslat számos kérdést vet fel a kutatási tartalommal, tevékenységekkel, a finanszírozással, a tagsággal és a hozzáférhetőséggel kapcsolatban.

a) Kutatási tartalom

A javaslatban nem szerepel semmilyen utalás arra vonatkozóan, hogy milyen fő kutatási irányokat fog finanszírozni. Azt sem határozza meg, hogy miként fognak dönteni az éves munkaprogramról, az érdekelt felekkel folytatott konzultációtól eltekintve. Hasznos lenne egy részletesebb kidolgozás, például egy munkaprogram-tervezet.

A nemzeti programok közös végrehajtása azzal járna, hogy különböző kutatási irányvonalakat követő nemzeti programok léteznének. Nem említik meg e programok főbb közös irányvonalait vagy a vonatkozó nemzeti megközelítések lehetséges megfogalmazását egy olyan koherens programban, amely a kijelölt célkitűzésekre irányul.

Az előadó szerint be kell építeni a munkaprogramba olyan témákat is, mint például:

A technológiák elfogadtatása az idősekkel; felhasználói követelmények; hozzáférhetőség (különösen a vidéki térségekben), megfizethetőség mind a fogyasztók, mind pedig az egészségügyi szervezetek számára, valamint a már létező technológiák használatát gátló gyakorlati akadályok.

b) Tevékenységek

A javaslat kétféle tevékenységet említ: kutatás, fejlesztés és innováció, valamint közvetítés és a programhoz kapcsolódó promóciós és hálózatépítési tevékenységek. Azonban láthatóan egyik sem foglalkozik a programnak azon fontos céljával, hogy „közös megközelítések és megoldások honosítását és elfogadását szolgáló egységes európai keretrendszer” jöjjön létre. E keretrendszer nyilvánvalóan a közös program fő hozzáadott értéke, de eddig láthatóan sem a kutatási tevékenységek, sem pedig a közvetítési tevékenységek nem összpontosítanak erre, vagy a fennálló kapcsolat nincs egyértelműen alátámasztva.

Az előadó szerint biztosítani kell a pártatlanságot/függetlenséget a pályázati ajánlatok kiválasztásakor, valamint azt, hogy az ezen a területen áttörést jelentő, valóban innovatív projektek finanszírozására használják a forrásokat, ne csupán szemináriumok és brosúrák finanszírozására.

c) Finanszírozás

A Bizottságnak tisztáznia kell a nemzeti költségvetések finanszírozása és ugyanezen országok kiválasztott pályázatainak adott esetben hibás egymáshoz rendelését.

További pontosítást igényel, hogy mi történik az általános programfinanszírozással, ha a tagállamok nem vállalnak kötelezettséget az éves finanszírozásra. Nincs meghatározva, hogy van-e minimális hozzájárulás a tagállamok és az ipar részéről.

d) Tagság

Mivel az EU-finanszírozás összege rögzített, láthatóan az AAL programban eredetileg részt vevő tagállamokat nem ösztönzi semmi arra, hogy támogassák új tagok részvételét.

e) Struktúra

A javaslat összetett struktúrát vázol fel, amely egy igazgatótanácsból, tanácsadó testületből és adminisztratív személyzetből álló szövetség létrehozását foglalja magában. Ez a végrehajtó struktúra képes lesz a finanszírozás befogadására, pályázati felhívások közzétételére, valamint a finanszírozás értékelésére és kiutalására. Mindazonáltal továbbra is kérdéses, hogy kivitelezhető-e a struktúra egyszerűsítése és kevesebb szervezeti szint kialakítása az AAL szövetségben, továbbá hogy a munkát egy külön szövetség helyett elvégezhetné-e közvetlenül a Bizottság.

Az előadó fontosnak tartja az EU, a fő adományozó láthatóságát is e struktúra keretében.

Végezetül – s figyelembe véve, hogy a 169. cikk végrehajtása korábban is problémákkal járt (például rossz irányítás, vagy a tagállamok finanszírozási kötelezettségvállalásainak el nem ismerése) – az előadó megítélése szerint bizonyítani kell, hogy a 169. cikknek nincs alternatívája.

f) Hozzáférhetőség

Minden tagállam számára hasonló hozzáférést kell biztosítani a technológiákhoz a piacon elérhető termékek és szolgáltatások szempontjából annak érdekében, hogy elkerüljék a digitális megosztottság elmélyülését és így egy kétszintű Európa kialakulását.

A földrajzi megosztottságot is el kell kerülni abban az esetben, ha a vidéki térségekben vagy peremterületeken élő idős emberek nem rendelkeznek ugyanolyan hozzáféréssel, mint az agglomerációkban élő társaik.

A termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően a jelentés azt feltételezi, hogy ez a demográfiai szegmens nagy vásárlóerővel rendelkezik, valójában azonban az idősek költségtudatosak, és többen csak a nyugdíjukból élnek. Ezért létfontosságú, hogy a költségek megfizethető szinten maradjanak, és mindenki hozzáférjen a termékekhez, akinek azokra szüksége van.

A bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az időseket és a fogyatékkal élőket jobban fenyegeti annak veszélye, hogy kiszorulnak a digitalizációból, ezért többet kell tenni az idősek társadalmi kirekesztésének elkerülése érdekében a munkahelyen/közösségekben/otthonukban. Ezenkívül a kutatások szerint az idősebb emberek kevesebb késztetést éreznek az új technológiák alkalmazására/kipróbálására, ezért nagyon fontos, hogy a kifejlesztett termékek használata egyszerű legyen, és a kutatás jelentős részének arra kell irányulnia, hogy egyszerűvé tegyék a termék használatát. Ez azt jelenti, hogy a célcsoportot be kell vonni a tervezés és a koncepció kidolgozásának szakaszába.

Végezetül különbséget kell tennünk a különböző korcsoportok igényei között. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a 65–75 évesek igényei eltérnek a 75–85 évesekétől és a 85 év felettiekétől. Ami a fogyatékkal élők csoportját megcélzó technológiákat illeti, e csoport igen sajátos szükségletekkel rendelkezik, azonban az e sajátos szükségletekre irányuló termékfejlesztés költséges lehet, ráadásul ez a piaci szegmens arányaiban nem nagy.

Egyéb hatások

Egyes esetekben a jólétben töltött időskort szolgáló IKT technológiák alkalmasak lehetnek arra, hogy csökkentsék az egészségügyi személyzet igénybevételét (fizikoterapeuták, ápolók, orvosok), ugyanakkor foglalkozni kell annak kockázatával, hogy az egészségügyi szakemberek nincsenek jelen, amikor a betegek elvégzik a rehabilitációs vagy egészségügyi felügyeleti feladatokat.

Az előadó által fontosnak ítélt további kérdések: a kkv-k hozzáférésének egyszerűsítése; a foglalkoztatásra gyakorolt hatás az egészségügyi ágazatban, ha az időskorú ügyfelek függetlenebbé válnak, valamint technikai és szabályozási akadályok, amelyek gátolják az IKT szélesebb körű alkalmazását ezen a területen.

Következtetések

A javaslatban további meghatározások szükségesek a kutatás tartalmát és a munkaprogram kidolgozásának folyamatát illetően. Több említés szükséges a tagállamokban folyó kutatás és technológiafejlesztés fontosabb trendjeiről, a közös irányvonalakról, a hiányosságokról és az európai hozzáadott érték lehetséges témáiról.

A javaslat nem részletezi teljes mélységében, hogy a tevékenységek miként fognak hozzájárulni egy olyan közös európai keretrendszer kialakításához, amely képes biztosítani a részt vevő iparágak számára szükséges egységes piacot.

Végezetül pedig elengedhetetlen, hogy az EU átfogó szemléletmódot alkalmazzon az európai népesség elöregedése által támasztott kihívással szemben. Demográfiai trendjeink Európában számos politikai területet érintenek: foglalkoztatás, lakhatás, oktatás és képzés, szociális támogatások és a közegészségügy.

  • [1]  A 75 éves és idősebb emberek 45%-a bizonyos fokig korlátozott mindennapi életvitelében.

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (18.12.2007)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről szóló határozatra irányuló európai parlamenti és tanácsi javaslatról
(COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD))

A vélemény előadója: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(6) preambulumbekezdés

Az EU idősödéssel kapcsolatos szemléletmódja – amely a megújult foglalkoztatási iránymutatások központi elemére, az aktív idősödésre épít – igyekszik minden korosztály képességeit teljes mértékben mozgósítani és átállást sürget egy, a szétaprózódottságot felváltó, a munka életciklus alapú szemléletmódján alapuló átfogó idősödéssel kapcsolatos stratégiára;

(6) Az EU idősödéssel kapcsolatos szemléletmódja – amely a megújult foglalkoztatási iránymutatások központi elemére, az aktív időskorra épít, és figyelembe veszi, hogy az információs és kommunikációs technológiákon alapuló rendszereknek és termékeknek köszönhetően az időseket gondozó személyeknek (a legtöbb esetben nőknek) nem kell abbahagyniuk az aktív munkavégzést – igyekszik minden korosztály képességeit teljes mértékben mozgósítani a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása mellett, és átállást sürget az idősödés problémáit külön-külön kezelő stratégiákról, a munka életciklus alapú szemléletmódján alapuló átfogó, idősödéssel kapcsolatos stratégiára;

Indokolás

Itt hangsúlyozni kívánjuk azt az elképzelést, hogy az információs és kommunikációs technológiák előmozdíthatják a foglalkoztatottság ügyét, nem csupán az idősek aktív életkorának meghosszabbítása révén, hanem annak biztosításával is, hogy az időseket gondozó személyeknek (a legtöbb esetben nőknek) nem kell abbahagyniuk az aktív munkavégzést.

Módosítás: 2

(6a) preambulumbekezdés (új)

 

(6a) Az információs és kommunikációs technológiák és az elektronikus szolgáltatások gyors fejlődése növeli az információs kirekesztés veszélyét; ezért az informatikai ismeretek fejlesztése, különösen a nők tekintetében, minden szinten előfeltételét képezi a szociális integrációnak és az információs társadalomban való részvételnek.

Indokolás

A kutatási és fejlesztési programoknak foglalkozniuk kell a digitális műveltség fejlesztésével, különösen a nők információs kirekesztésével kapcsolatos problémákkal.

Módosítás: 3

(9) preambulumbekezdés

(9) Az AAL közös program célja, hogy egy nagyszabású, tagállamok között létrejövő, az információs társadalomban jólétben töltött időskort szolgáló IKT-ra irányuló, európai alkalmazott kutatási és innovációs program jogi alapjainak megteremtésével megoldja a népességöregedés problémáját. Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország (a továbbiakban: részt vevő tagállamok), valamint, Izrael, Norvégia és Svájc megállapodtak abban, hogy összehangolják és közösen hajtják végre az AAL közös program keretében végzett tevékenységeket. Az összes hozzájárulásuk a hetedik keretprogram időtartamára várhatóan legalább 150 millió euro;

(9) Az AAL közös program célja, hogy egy nagyszabású, tagállamok között létrejövő, a jólétben töltött időskort szolgáló IKT-ra irányuló, európai alkalmazott kutatási és innovációs program jogi alapjainak megteremtésével megoldja a népességöregedés problémáját egy öregedő társadalomban, melyben a nők százalékos aránya magasabb átlagos várható élettartamuk miatt nagyobb, mint a férfiaké. Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország (a továbbiakban: részt vevő tagállamok), valamint, Izrael, Norvégia és Svájc megállapodtak abban, hogy összehangolják és közösen hajtják végre az AAL közös program keretében végzett tevékenységeket. Az összes hozzájárulásuk a hetedik keretprogram időtartamára várhatóan legalább 150 millió EUR;

Módosítás: 4

(21a) preambulumbekezdés (új)

 

(21a) A hetedik keretprogram szerint megfelelő intézkedésekkel aktívan támogatni kell a nők szerepvállalását a tudományos életben és a kutatásban, hogy nagyobb számban vegyenek részt ezen a területen, és tovább erősödjön aktív szerepük a kutatásban.

Módosítás: 5

2. cikk (c) pont

(c) az AAL közös program számára megfelelő és hatékony igazgatási modellt fogadnak el, az e határozat II. mellékletében meghatározott iránymutatásokkal összhangban;

(c) az AAL közös program számára megfelelő, hatékony és a nemek kérdését kezelő irányítási modellt fogadnak el, az e határozat II. mellékletében meghatározott iránymutatásokkal összhangban;

Módosítás: 6

2. cikk (g) pont

(g) az etikai elvek betartása mellett magas tudományos színvonal valósul meg a hetedik keretprogram általános elveinek megfelelően; valamint

(g) az etikai elvek betartása és a nemi szempontoknak a kutatás minden területébe való beépítése mellett magas tudományos színvonal valósul meg a hetedik keretprogram általános elveinek megfelelően; valamint

Módosítás: 7

3. cikk

Az AAL közös program végrehajtása során a célzott végrehajtó struktúra által harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatásra – és különösen a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek nyújtott finanszírozásra – az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve vonatkozik. A harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatást tudományos kiválóság, valamint az e határozat I. mellékletében meghatározott elvek és eljárások alapján kell odaítélni.

Az AAL közös program végrehajtása során a célzott végrehajtó struktúra által harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatásra – és különösen a program keretében rendezett pályázati eljárások során kiválasztott projektek résztvevőinek nyújtott finanszírozásra – az egyenlő bánásmód, a nemek közötti esélyegyenlőség és az átláthatóság elve vonatkozik. A harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatást tudományos kiválóság, valamint az e határozat I. mellékletében meghatározott elvek és eljárások alapján kell odaítélni.

Módosítás: 8

12. cikk 2. bekezdés

2. Az AAL közös programról annak kezdetétől számított két évet követően, de 2010-nél nem később közbenső értékelés készül. Ez az értékelés az AAL közös program végrehajtásának minőségére és hatékonyságára terjed ki – beleértve az AAL közös program tudományos, igazgatási és pénzügyi integrációs vonatkozásait – és megvizsgálja a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladást, beleértve az integráció fokozásának legmegfelelőbb módjaira tett javaslatokat. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és – adott esetben – az e határozat kiigazítására vonatkozó javaslataival együtt.

2. Az AAL közös programról annak kezdetétől számított két évet követően, de 2010-nél nem később közbenső értékelés készül. Ez az értékelés az AAL közös program végrehajtásának minőségére és hatékonyságára valamint a nemekre gyakorolt hatására terjed ki – beleértve az AAL közös program tudományos, igazgatási és pénzügyi integrációs, valamint nemi hatásvizsgálatra vonatkozó aspektusait – és megvizsgálja a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladást, beleértve az integráció fokozásának legmegfelelőbb módjaira tett javaslatokat. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és – adott esetben – az e határozat kiigazítására vonatkozó javaslataival együtt.

Módosítás: 9

I. melléklet, I. Célok, (1) bekezdés 1. francia bekezdés

-          Olyan, az otthon, a közösségben és a munkahelyen jólétben töltött időskort szolgáló innovatív ikt-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek létrehozásának ösztönzése, amelyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való részvétele, készségei és , munkahelyen történő alkalmazhatósága. Ez pl. az ikt innovatív felhasználása, új ügyfélkapcsolati módszerekkel vagy a független életmódot támogató szolgáltatások terén létrejövő új értékláncok révén valósulhat meg.

-          - Olyan, az otthon, a közösségben és a munkahelyen jólétben töltött időskort szolgáló innovatív IKT-alapú termékek, szolgáltatások és rendszerek létrehozásának ösztönzése, amelyek segítségével javítható az idős emberek életminősége, fokozható önállóságuk, valamint a közösségi és a gazdasági életben való részvételük, fejleszthetők készségeik és javítható foglalkoztathatóságuk, valamint biztosítható, hogy az egészségügyi- és szociális ellátás gazdaságilag életképes legyen e szolgáltatások mindennapos nyújtásának fokozása mellett. Ez pl. az IKT innovatív felhasználása, új ügyfélkapcsolati módszerekkel vagy a független életmódot támogató szolgáltatások terén létrejövő új értékláncok révén valósulhat meg.

Módosítás: 10

I. Melléklet, V. Az AAL közös program végrehajtásától elvárt teljesítések, (1) bekezdés

A célzott végrehajtó struktúra éves jelentést készít, amely részletesen áttekinti az AAL közös program végrehajtását (pályázott és finanszírozásra kiválasztott projektek, a közösségi finanszírozás felhasználása, a nemzeti pénzalapok elosztása, a résztvevők fajtái, országos statisztikák, közvetítői és terjesztési tevékenység stb.) és a további integráció irányában elért előrehaladást.

 

Az e célra létrehozott végrehajtó struktúra éves jelentést készít, amely részletesen áttekinti az AAL közös program végrehajtását (pályázott és finanszírozásra kiválasztott projektek, a nemek közötti esélyegyenlőség dimenziójának figyelembevétele, a közösségi finanszírozás felhasználása, a nemzeti pénzalapok elosztása, a résztvevők fajtái, országos statisztikák, közvetítői és terjesztési tevékenység stb.) és a további integráció irányában elért előrehaladást.

 

ELJÁRÁS

Cím

Az idős emberek életminőségének javítása

Hivatkozások

COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

21.6.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.7.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

17.12.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

ELJÁRÁS

Cím

Az idős emberek életminőségének javítása

Hivatkozások:

COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.6.2007

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

21.6.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.6.2007

EMPL

21.6.2007

CULT

21.6.2007

FEMM

21.6.2007

Nem nyilvánított véleményt

a határozat dátuma

BUDG

24.10.2007

EMPL

27.6.2007

CULT

25.6.2007

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Neena Gill

26.6.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Neena Gill, Vittorio Prodi, John Purvis, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Jelen lévő póttag(ok) (178. cikk, (2) bekezdés)

Pierre Pribetich