RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program de cercetare şi dezvoltare destinat îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), derulat de mai multe state membre

4.2.2008 - (COM(2007)0329 – C6‑0178/2007 – 2007/0116(COD)) - ***I

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Raportor: Neena Gill

Procedură : 2007/0116(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0027/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program de cercetare şi dezvoltare destinat îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), derulat de mai multe state membre

(COM(2007)0329 – C6‑0178/2007 – 2007/0116(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0329),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 169 şi articolul 172 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0178/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0027/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) Bazându-se pe prelungirea vieții active ca element fundamental al orientărilor reînnoite privind ocuparea forței de muncă, abordarea UE față de fenomenul îmbătrânirii are drept scop mobilizarea întregului potențial al persoanelor de toate vârstele și subliniază nevoia de transfer de la strategii fragmentate la strategii complete privind îmbătrânirea bazate pe ciclul de viață.

(6) Prelungirea vieţii active este un element fundamental al orientărilor reînnoite privind ocuparea forţei de muncă. Abordarea UE faţă de fenomenul îmbătrânirii are drept scop mobilizarea întregului potenţial al persoanelor de toate vârstele (abordarea bazată pe ciclul de viaţă), garantând, totodată, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi subliniază nevoia de transfer de la strategii fragmentate la strategii complete privind îmbătrânirea. Îmbătrânirea populaţiei constituie o provocare socială, dar poate fi, de asemenea, considerată o oportunitate pentru pieţele emergente.

Amendamentul 2

Considerentul 6a (nou)

 

(6a) Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi a serviciilor online creşte riscul de excludere informaţională. Îmbunătăţirea cunoştinţelor cetăţenilor în domeniul digital, în special în rândul femeilor, este, prin urmare, o condiţie preliminară a integrării şi a participării la societatea informaţională.

Justificare

Research and development programmes should address the issue of improving Digital Literacy, especially problems concerning the information exclusion of women.

Amendamentul de compromis 3

Considerentul 8

(8) Din dorința de a avea o abordare coerentă la nivel european în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos și pentru a acționa eficient, mai multe state membre au luat inițiativa de a crea un program comun de cercetare și dezvoltare intitulat „Asistență pentru autonomie la domiciliu” (denumit în continuare „programul comun AAD”) în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos în societatea informațională, pentru a obține sinergiile de management și resursele financiare și pentru a combina competențele și resursele suplimentare disponibile în diverse țări din întreaga Europă.

(8) Din dorinţa de a avea o abordare coerentă la nivel european în domeniul TIC pentru a îmbătrâni frumos şi pentru a acţiona eficient, mai multe state membre au luat iniţiativa de a crea un program comun de cercetare şi dezvoltare intitulat „Asistenţă pentru autonomie la domiciliu” (denumit în continuare „programul comun AAD”), pentru a obţine sinergiile de management şi resursele financiare, un mecanism unic, comun, de evaluare de către experţi independenţi şi pentru a combina competenţele şi resursele suplimentare disponibile în diverse ţări din întreaga Europă.

Amendamentul de compromis 4

Considerentul 9

(9) Programul comun AAD vizează abordarea provocării reprezentate de îmbătrânirea demografică oferind cadrul juridic și organizațional necesar pentru cooperarea europeană la scară largă între statele membre în ceea ce privește cercetarea aplicată și inovația în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pentru a îmbătrâni frumos într-o societate în curs de îmbătrânire. Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Țările de Jos și Ungaria (denumite în continuare „statele membre participante”) și Elveția, Israel și Norvegia au convenit să coordoneze și să întreprindă împreună activități care contribuie la realizarea programului comun AAD. Valoarea generală a participării acestora este estimată la minim 150 de milioane de euro pe durata celui de-al șaptelea Program-cadru.

(9) Programul comun AAD vizează abordarea provocării reprezentate de îmbătrânirea demografică, oferind cadrul juridic şi organizaţional necesar pentru cooperarea europeană la scară largă între statele membre în ceea ce priveşte cercetarea aplicată şi inovaţia în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a îmbătrâni frumos într-o societate în curs de îmbătrânire, în care, în mod întâmplător, procentajul femeilor este mai mare decât acela al bărbaţilor datorită, în parte, speranţei de viaţă mai ridicate a femeilor. Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Țările de Jos și Ungaria (denumite în continuare „statele membre participante”) și Elveția, Israel și Norvegia au convenit să coordoneze și să întreprindă împreună activități care contribuie la realizarea programului comun AAD. Participarea ar trebui să fie condiţionată de o contribuţie financiară minimă în conformitate cu cererea potenţială din partea diferitelor comunităţi ştiinţifice naţionale. Deoarece programul comun AAD urmează să aibă o contribuţie substanţială la dezvoltarea Spatiului European pentru Cercetare, valoarea totală a contribuţiilor statelor membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia ar trebui să depăşească 150 de milioane de euro pe durata celui de-al şaptelea program-cadru.

Amendamentul de compromis 5

Considerentul 11

(11) Contribuția financiară comunitară trebuie acordată numai dacă face obiectul definirii unui plan financiar bazat pe angajamente formale din partea autorităților naționale competente pentru a pune în aplicare împreună programe de cercetare și dezvoltare și activități întreprinse la nivel național și pentru a contribui la finanțarea realizării în comun a programului comun AAD.

(11) Contribuția financiară comunitară trebuie acordată numai dacă face obiectul definirii unui plan financiar bazat pe angajamente formale din partea autorităților naționale competente pentru a pune în aplicare împreună programe de cercetare și dezvoltare și activități întreprinse la nivel național și pentru a contribui la finanțarea realizării în comun a programului comun AAD. Contribuţiile naţionale ar trebui să depăşească, cumulate, 20% din totalul fondurilor naţionale alocate pentru finanţarea activităţilor legate de programul AAD.

Amendamentul 6

Considerentul 17

(17) Comunitatea trebuie să aibă dreptul de a-și reduce contribuția financiară în cazul în care programul comun AAD este aplicat în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere sau în cazul în care statele membre participante și Israel, Norvegia şi Elveţia nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului comun AAD, în termenii prevăzuți într-un acord care urmează a fi semnat între Comunitate și structura specifică de punere în aplicare în care sunt prevăzute măsurile detaliate privind contribuția comunitară.

(17) Comunitatea ar trebui să-şi reducă sau să-şi suspende contribuţia financiară în cazul în care programul comun AAD este aplicat în mod necorespunzător, parţial sau cu întârziere, în termenii prevăzuţi într-un acord care urmează a fi semnat între Comunitate şi structura specifică de punere în aplicare în care sunt prevăzute măsurile detaliate privind contribuţia comunitară.

Amendamentul 7

Considerentul 22a (nou)

 

(22a) Mai mult decât atât, în conformitate cu cel de-al şaptelea program-cadru, rolul femeilor în domeniul ştiinţei şi al cercetării ar trebui promovat în mod activ prin măsuri corespunzătoare, în vederea încurajării unui număr mai mare de femei să se implice în acest sector.

Amendamentul de compromis 8

Considerentul 22b (nou)

(22b) Este esenţial ca, în cadrul desfăşurării activităţilor din programul comun AAD, să se promoveze implicarea IMM-urilor.

Amendamentul de compromis 9

Considerentul 22c (nou)

(22c) Programul comun AAD ar trebui să se concentreze şi pe exploatarea tehnologiilor, pe sprijinirea inovaţiei în domeniul serviciilor şi pe integrarea sistemelor orientate către utilizatori, precum şi pe accesul la servicii prin intermediul unor modalităţi diverse, inclusiv prin furnizarea unor servicii interpersonale. Ar trebui să se promoveze şi accesul echitabil al tuturor statelor membre la soluţii eficiente din punctul de vedere al costurilor, astfel încât să se evite lărgirea decalajului digital şi crearea, în consecinţă, a unei Europe cu două niveluri.

Amendamentul 10

Considerentul 22d (nou)

(22d) Activităţile din programul comun AAD ar trebui să includă cercetarea tendinţelor demografice din statele membre, pentru a stabili locul unde aceste tendinţe sunt manifestate cel mai intens şi pentru a analiza implicaţiile lor sociale şi economice.

Amendamentul 11

Considerentul 23

(23) Comisia trebuie să realizeze atât o evaluare intermediară care să măsoare calitatea și eficiența punerii în aplicare a programului comun AAD și progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, cât și o evaluare finală,

(23) Comisia ar trebui să realizeze, până în 2010, o evaluare intermediară care să analizeze calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programului comun AAD şi progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. Această evaluare ar trebui să analizeze şi necesitatea realizării unor evaluări intermediare suplimentare înainte de evaluarea finală de la sfârşitul anului 2013.

Amendamentul 12

Articolul 2 litera (c)

(c) înființarea modelului corespunzător de gestionare eficientă a programului comun AAD în conformitate cu orientările prevăzute în anexa II la prezenta decizie;

(c) înfiinţarea unui model corespunzător, eficient de gestionare a programului comun AAD şi care să ia în considerare egalitatea între sexe, în conformitate cu orientările prevăzute în anexa II la prezenta decizie;

Amendamentul 13

Articolul 2 litera (e)

(e) angajamentele asumate de statele membre participante, Israel, Norvegia şi Elveţia de a contribui la finanțarea programului comun AAD și plata efectivă a contribuției financiare, în special finanțarea participanților la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri lansate în cadrul programului;

(e) angajamentele asumate de statele membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia de a contribui la finanţarea programului comun AAD şi plata efectivă a contribuţiei financiare la costurile de funcţionare ale programului comun AAD şi la finanţarea participanţilor la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri lansate în cadrul programului;

Justificare

It is important to specify how operating costs should be funded.

Amendamentul de compromis 14

Articolul 2 litera (ea) (nouă)

(e) angajamentele asumate de statele membre participante, Israel, Norvegia şi Elveţia de a contribui la finanțarea programului comun AAD și plata efectivă a contribuției financiare, în special finanțarea participanților la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri lansate în cadrul programului;

(ea) angajamentele asumate de statele membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia de a contribui la finanțarea programului comun AAD cu o sumă care să depăşească 20% din totalul fondurilor naţionale alocate pentru finanţarea activităţilor legate de programul AAD;

Amendamentul 15

Articolul 2 litera (g)

(g) asigurarea unui înalt nivel de excelență științifică și respectarea principiilor etice în conformitate cu principiile generale ale celui de-al șaptelea Program-cadru; precum şi

(g) asigurarea unui nivel înalt de excelenţă ştiinţifică, respectarea principiilor etice şi integrarea dimensiunii de gen în toate domeniile de cercetare, în conformitate cu principiile generale ale celui de-al şaptelea program-cadru; precum şi

Amendamentul 16

Articolul 3

Sprijinul financiar acordat terților de structura specifică de punere în aplicare în cadrul realizării programului comun AAD și în special sprijinul financiar acordat participanților la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri pentru acordarea subvențiilor vor face obiectul principiilor tratamentului egal și transparenței. Sprijinul financiar acordat terților se acordă pe baza excelenței științifice și în conformitate cu principiile și procedurile prevăzute în anexa I la prezenta decizie.

Sprijinul financiar acordat terţilor de structura specifică de punere în aplicare în cadrul realizării programului comun AAD şi în special sprijinul financiar acordat participanţilor la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri pentru acordarea subvenţiilor vor face obiectul principiilor tratamentului egal, integrării dimensiunii de gen, transparenţei, previzibilităţii pentru candidaţi şi evaluării de către experţi independenţi. Sprijinul financiar acordat terţilor se acordă pe baza excelenţei ştiinţifice şi a capacităţii de a contribui la obiectivele sociale şi economice generale ale programului comun AAD, în conformitate cu principiile şi procedurile prevăzute în anexa I la prezenta decizie.

Justificare

Applicants should have certainty about the conditions under which they can participate and it should be possible for them to verify in advance whether they meet these conditions. For true European cooperation evaluation by independent experts is needed, rather than a set of national assessments, building on the experience of the previous Art 169 initiative (safeguarding scientific, management and financial integration). Proposals should also contribute to social and economic objectives for "ageing well with ICT".

Amendamentul 17

Articolul 5

În cazul în care programul comun AAD nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere sau în cazul în care statele membre participante, Israel, Norvegia şi Elveţia nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului comun AAD, Comunitatea își poate reduce contribuția financiară în funcție de punerea în aplicare reală a programului comun AAD și de suma fondurilor publice alocate de statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia pentru punerea în aplicare a programului comun AAD, în condițiile prevăzute în acordul care urmează a fi încheiat între Comisie și structura specifică de punere în aplicare.

În cazul în care programul comun AAD nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parţial sau cu întârziere, Comunitatea îşi reduce sau suspendă contribuţia financiară în funcţie de punerea în aplicare reală a programului comun AAD.

Justificare

The conditions for the Community contribution should be clearly stated.

Amendamentul 18

Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

În cazul în care statele membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia nu contribuie sau contribuie doar parţial sau cu întârziere la finanţarea programului comun AAD, Comunitatea îşi poate reduce contribuţia financiară în funcţie de cuantumul fondurilor publice alocate efectiv de către statele membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia, conform condiţiilor stabilite în acordul care urmează a fi încheiat între Comisie şi structura specifică de aplicare.

Justificare

The conditions for the Community contribution should be clearly stated.

Amendamentul 19

Articolul 8

Comisia comunică toate informațiile relevante Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Statele membre participante, Elveția, Israel și Norvegia sunt invitate să depună la Comisie, prin intermediul structurii specifice de punere în aplicare, toate informațiile suplimentare solicitate de Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi cu privire la gestionarea financiară a structurii specifice de punere în aplicare.

Comisia comunică toate informațiile relevante Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Statele membre participante, Elveţia, Israel şi Norvegia sunt invitate să depună la Comisie, prin intermediul structurii specifice de punere în aplicare, toate informaţiile suplimentare solicitate de Parlamentul European, Consiliu şi Curtea de Conturi cu privire la gestionarea financiară a structurii specifice de punere în aplicare în conformitate cu cerinţele generale de raportare prevăzute la articolul 12.

Amendamentul 20

Articolul 12 alineatul (1)

(1) Raportul anual privind cel de-al șaptelea Program-cadru prezentat Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu articolul 173 din tratat include un rezumat al activităților din programul comun AAD.

(1) Raportul anual privind cel de-al şaptelea program-cadru prezentat Parlamentului European şi Consiliului în conformitate cu articolul 173 din tratat include un raport privind activităţile din programul comun AAD.

Amendamentul 21

Articolul 12 alineatul (2)

(2) După doi ani de la începerea programului comun AAD, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia, însă nu mai târziu de anul 2010. Această evaluare are în vedere calitatea și eficiența punerii în aplicare a programului comun AAD, inclusiv integrarea științifică, administrativă și financiară, precum și progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv recomandări privind cele mai potrivite modalități de îmbunătățire a integrării. Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului concluziile evaluării, împreună cu observațiile efectuate, și, dacă este cazul, propunerile pentru adaptarea prezentei decizii.

(2) După doi ani de la începerea programului comun AAD, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia, însă nu mai târziu de anul 2010. Dacă se dovedeşte a fi necesar după realizarea primei evaluări intermediare, atunci pot fi efectuate evaluări intermediare suplimentare. Aceste evaluări au în vedere calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programului comun AAD, inclusiv integrarea ştiinţifică, administrativă şi financiară, precum şi progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv recomandări privind cele mai potrivite modalităţi de îmbunătăţire a integrării. Se ia în considerare experienţa câştigată în cadrul proiectelor anterioare realizate în conformitate cu articolul 169 din tratat. Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului concluziile evaluării, împreună cu observațiile efectuate, și, dacă este cazul, propunerile pentru adaptarea prezentei decizii.

Amendamentul de compromis 22

Anexa I punctul I prima liniuţă

- Promovarea dezvoltării de produse, servicii și sisteme inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate și la locul de muncă, sporind astfel calitatea vieții, autonomia, participarea la viața socială, competențele și potențialul de angajare al persoanelor în vârstă și reducând costurile serviciilor de sănătate și sociale. Aceasta se poate baza, de exemplu, pe utilizarea inovatoare a TIC, pe noi modalități de interacțiune cu clienții sau pe noi tipuri de lanțuri de valori pentru serviciile care oferă o viață independentă.

- Promovarea dezvoltării de produse, servicii și sisteme inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate și la locul de muncă, sporind astfel calitatea vieții, autonomia, participarea la viața socială, competențele și potențialul de angajare al persoanelor în vârstă și reducând costurile serviciilor de sănătate și sociale. Aceasta se poate baza, de exemplu, pe utilizarea inovatoare a TIC, pe noi modalități de interacțiune cu clienții sau pe noi tipuri de lanțuri de valori pentru serviciile care oferă o viață independentă. Rezultatele programului comun AAD ar putea fi folosite şi de alte grupe de persoane, şi anume de persoanele cu dizabilităţi.

Amendamentul 23

Anexa I punctul I a treia liniuţă

- Îmbunătățirea condițiilor de exploatare a rezultatelor cercetării de către întreprinderi prin instituirea unui cadru european coerent pentru dezvoltarea unor metode de abordare comune și facilitarea localizării și adaptării de soluții comune, compatibile cu diversele preferințe sociale și aspecte normative de la nivel național sau regional din întreaga Europă.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a rezultatelor cercetării de către întreprinderi prin instituirea unui cadru european coerent pentru dezvoltarea unor metode de abordare comune şi a unor standarde minime comune şi facilitarea localizării şi adaptării de soluţii comune, compatibile cu diversele preferinţe sociale şi aspecte normative de la nivel naţional sau regional din întreaga Europă.

Amendamentul de compromis 24

Anexa I punctul II paragraful (3a) (nou)

Programul comun AAD contribuie, prin activităţile sale, la realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona şi la crearea societăţii bazate pe cunoaştere, încercând, totodată, să se asigure că noua tehnologie nu conduce la excluderea socială. În acest context, trebuie să se promoveze dezvoltarea de soluţii eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să contribuie la garantarea accesului echitabil şi simplificat la produsele şi serviciile pertinente bazate pe TIC în toate regiunile Uniunii.

 

 

 

 

Amendamentul 25

Anexa I punctul II paragraful (3b) (nou)

 

Ori de câte ori este posibil, activităţile din programul AAD ar trebui să consolideze şi să garanteze sinergii cu situaţiile şi politicile regionale relevante, de exemplu cu situaţia privind varianta „case inteligente” sau alte infrastructuri necesare testării soluţiilor TIC ce derivă din proiecte.

Justification

Amendamentul 26

Anexa I punctul II paragraful 3c (nou)

 

Programul comun AAD ia în considerare şi tendinţele demografice din statele membre pentru a oferi soluţii care să reflecte situaţia socială şi economică din Uniune.

Justification

Amendamentul de compromis 27

Anexa I punctul III paragraful 1a (nou)

Pentru selectarea temelor de cercetare ce urmează să fie incluse în programul de lucru anual ar trebui să se ia în considerare criterii precum cele ce urmează:

 

- complementaritatea cu programe naţionale şi comunitare relevante şi nesuprapunerea cu acestea;

 

- inovaţia şi cofinanţarea din partea sectorului privat, în special a IMM-urilor, în vederea susţinerii produselor sau serviciilor ce sunt gata să fie introduse pe piaţă sau sunt aproape de această etapă;

 

- dezvoltarea de tehnologii şi produse adaptate la nevoile persoanelor în vârstă, de exemplu la domiciliul acestora („case „inteligente”) şi sau la locul lor de muncă;

 

- premisa ca, prin serviciile ce urmează a fi dezvoltate, să se respecte intimitatea şi demnitatea persoanelor în vârstă;

 

- premisa ca tehnologia sau serviciile care oferă sprijin pentru o viaţă independentă să contribuie şi la intesificarea participării persoanelor în vârstă la viaţa socială.

Amendamentul de compromis 28

Anexa I punctul III al treilea paragraf

Propunerile de proiecte vor fi evaluate și selectate la nivel central pe baza unor criterii transparente și comune de eligibilitate și evaluare, astfel cum sunt descrise în programul de lucru, care vor fi obligatorii pentru statele membre participante şi Israel, Norvegia şi Elveţia, cu excepția unui număr limitat de cazuri bine definite care vor fi precizate ulterior în punerea în aplicare a programului.

Propunerile de proiecte vor fi evaluate şi selectate la nivel central pe baza unor criterii transparente şi comune de eligibilitate şi evaluare, astfel cum sunt descrise în programul de lucru, care vor fi obligatorii pentru statele membre participante şi Elveţia, Israel şi Norvegia. Criteriile de eligibilitate, de evaluare şi de selecţie sunt publicate împreună cu programul de lucru.

Amendamentul de compromis 29

Anexa I punctul III paragraful 3a (nou)

Candidaţii au posibilitatea să verifice conformitatea cu condiţiile specifice de finanţare, juridice sau administrative. Structura specifică de punere în aplicare verifică eligibilitatea propunerilor după încheierea perioadei de primire a propunerilor. Criteriile de eligibilitate comune includ cel puţin următoarele:

 

 

 

- depunerea promptă, completă şi în format electronic a propunerilor şi

 

- îndeplinirea cerinţelor privind structura consorţiilor.

Amendamentul 30 30

Anexa I punctul III paragraful 3b (nou)

Se efectuează o evaluare unică, comună şi centralizată de către experţi independenţi, numiţi de Comisie. Experţii independenţi raportează Comisiei cu privire la procesele de evaluare şi de selecţie.

Amendamentul 31 31

Anexa I punctul III al optulea paragraf a doua liniuţă

- asigurând obligativitatea pentru statele partenere a clasificării finale a propunerilor convenite în urma evaluării, cu excepția cazurilor identificate în mod corespunzător, precum probleme juridice sau viabilitate financiară;

- asigurând obligativitatea pentru statele partenere a clasificării finale a propunerilor convenite în urma evaluării;

Amendamentul de compromis 32

Anexa I punctul IV paragraful 1a (nou)

Din contribuţia financiară comunitară se folosesc cel mult 6% pentru a contribui la costurile totale de funcţionare ale programului comun AAD.

Amendamentul 33

Anexa II punctul 6

Un consiliu consultativ format din reprezentanți ai industriei și alte părți interesate vor face recomandări cu privire la prioritățile și temele abordate în cadrul cererilor de propuneri ale programului comun AAD.

Un consiliu consultativ format din reprezentanţi ai industriei şi alte părţi interesate, cum ar fi atât persoane în vârstă, cât şi, pentru a sprijini înţelegerea şi solidaritatea între generaţii, persoane mai tinere, va face recomandări cu privire la priorităţile şi temele abordate în cadrul cererilor de propuneri ale programului comun AAD.

EXPUNERE DE MOTIVE

The Commission proposal concerns the participation of the Community in the Ambient Assisted Living (AAL) joint research and development programme undertaken by several Member States under Article 169 of the Treaty.

The overall objective of the programme is to enhance the quality of life of older people and strengthen the industrial base in Europe through the use of ICT.

The programme has three specific objectives:

· Foster the emergence of innovative ICT based products, services and systems for ageing well at home, in the community and at work.

· Create a critical mass of research, development and innovation in Europe in technologies and services for ageing well in the information society, including a favourable environment for SMEs

· Improve conditions for industrial exploitation by providing a coherent European framework for developing common approaches and facilitating common solutions.

So far eighteen European countries and Israel have decided to pool their research efforts in ICT for independent living into the AAL joint programme for applied research. They have agreed on a joint research work programme, which will invite joint projects with participants from different countries, have a common evaluation procedure and be funded from national budgets.

Why is the joint programme needed?

The demographic ageing of Europe poses a challenge to European society and economy. The average life expectancy today is 80 and the number of people aged from 65 to 80 will rise by 40% between 2010 and 2030.

ICT can help the older individuals to improve quality of life, stay healthier and live independently for longer. Innovative solutions are emerging to help counteract problems related to memory, vision, hearing, mobility, loss of independence which are more prevalent with age[1]. ICT also enables older persons to remain active at work or in their community. Their accumulated experience and skills is a great asset, especially in the knowledge society.

The ageing of the population also puts pressure on the affordability of health and social care services and the availability of health and social care staff, requiring adjusting the way these services are currently offered to cope with an increasing demand in the future. New information and communication technologies mean that it is becoming possible to provide the care and treatment people require –at lower cost – in their own homes.

Demographic ageing also means an opportunity for the European economy. The older population has increasing purchasing power and since ageing is a global phenomenon, a strong base of ICT enabled solutions in Europe could be the start of export opportunities worldwide.

If the EU is to become a world class leader in this industry it is important to address the business model and prices for consumers. However, to ensure lower prices it is necessary to lower the cost of development and production. To establish a strong EU market, Member States will need to collectively look at developing EU wide standards and interoperability.

The AAL Joint Programme

The Joint programme includes two types of activities:

· Research, development and innovation activities consisting of shared cost transnational projects involving at least three partners from different participating Member States. The focus here will be market oriented research, of short to medium duration and capable of exploiting the project results within a realistic time frame.

· Brokerage, programme promotion and networking activities, in order to establish contacts with all stakeholders in the value chain. The stakeholders are decision makers from the public sector, private sector service and insurance providers, industry, SMEs and users representatives.

Each country will finance their national participants whose proposals have been selected. The national funding will be managed by national agencies which will also channel funding coming from the dedicated implementation structure.

The Community contribution will represent a fixed percentage of the overall public funding from the participating national programmes, but shall in any case not exceed 50% of the total public funding of a participant in a selected project.

The maximum total financial contribution from the Community is 150 million EURO from the budget of the 7 Framework Programme.

Comments

The rapporteur considers that the Commission's proposal raises several questions in regards research contents, activities, funding, membership and accessibility.

a) Research contents

The proposal does not include any indication of the main research lines it will be funding. Nor does it define how the annual work programme is going to be decided, other than "consultation with relevant European stakeholders". Further elaboration such a draft work programme would be useful.

Joint implementation of national programmes would imply the existence of national programmes with different lines of research. No mention is made of the main common lines in these programmes or the possible articulation of relevant national approaches into a coherent programme aimed at the stated objectives.

The rapporteur is concerned about the inclusion in the work programme of issues such as:

Acceptance of technologies by the elderly; user requirements; accessibility (in particular for rural areas), affordability both for the consumer and for the health care organisations and practical barriers preventing the use of already existing technologies.

b) Activities

The proposal includes two types of activities: research, development and innovation and brokerage, programme promotion and networking activities. However, neither would seem to address the very important aim of the programme to provide "a coherent European framework for developing common approaches and facilitating the localisation and adaptation of common solutions..." This framework is obviously the main added value of the joint programme and yet, neither the research activities nor the brokerage events seem to focus on it or the link is not clearly justified.

The rapporteur is concerned about ensuring impartiality/independence in the selection of proposals and that the funding be used for truly innovative projects which make a leap forward in this domain and not only by funding seminars and brochures.

c) Funding

The Commission should clarify possible mismatches of funds from national budgets with selected proposals from the same countries.

Further clarification is required about what would happen to the overall programme funding if MS do not commit to the funding per annum. It is not stated whether there is a minimum contribution of the Member States and industry

d) Membership

Given that funding from the EU is a fixed amount, there seems to be no incentive for the initial Member States participating within AAL programme to promote the participation of new members.

e) Structure

The proposal has a complex structure which involves establishing an association with a board of directors, an advisory board and administrative staff. This implementation structure will be able to receive funding, put out calls for proposals and evaluate and allocate funding. The question remains whether it is feasible to simplify the structure and have fewer layers within the AAL Association and whether the work could be done directly by the Commission rather than a separate association.

The rapporteur is concerned also about the visibility of the EU, a major donor, under this structure

Finally, and given that implementation of Article 169 has had problems in the past (such as poor management or funding commitments from Member States not honoured) the rapporteur considers that the proposal should prove that there are no alternatives to article 169.

f) Accessibility

All MS should have similar access to the technologies in terms of products and services on the market in order not to create a two tier Europe and widen the digital divide.

There should not be a geographical divide either if elderly people in rural/peripheral areas will not have the same access to technologies as those in conglomerations.

With relation to access to the products/services- the report assumes that this demographic segment has a high purchasing power, but in reality, the elderly are cost conscious and many living on pensions alone. Thus, it is essential to keep costs affordable and the products accessible to all who need them.

Evidence suggests that the elderly and the disabled are at greater risk of being digitally marginalised, therefore more needs to be done to avoid social exclusion of the elderly at work/community/homes. Moreover, research suggests that older people are less inclined to use/try new technologies; therefore it is very important that the products developed are easy to use and a lot of research should go into making them simple to use. This must mean that the target group should be included during the design and conceptual phase.

Finally, we need to make a distinction between the needs of different age groups. Evidence shows that 65-75yrs have different needs to 75-85 yrs and 85+. In terms of technologies targeted at disabled groups, the latter have very specific needs but often developing products for such specialised needs may be costly and furthermore the market segment is not proportionately large.

Other impacts

In some cases, the ICT technologies for ageing well in the society may be able to reduce the need of healthcare staff (physiotherapists, nurses, doctors) but the issue of the risks of not having medical experts present when patients are carrying out rehabilitation or health monitoring exercises should be addressed.

Other issues of concern to the rapporteur are: Simplifying access for SMEs; impact on employment in the health sector if elderly consumers become more independent and practical technical and regulatory obstacles preventing wider use of ICT in this area.

Conclusion

The proposal requires further definition in terms of research contents and the process of drafting the work programme. More indication is required about relevant trends in RTD in Member States, common lines, gaps or possible topics of European added value.

The proposal does not fully explain how proposed activities will contribute to developing a common European framework which could provide the needed single market for the participating industries.

Finally, it is essential that the EU takes a comprehensive approach to the challenge of ageing in Europe our demographic trends affect several policy areas: employment, housing, education and training, social support and public health.

  • [1]  45% of those aged 75 and older are to some degree impaired in their daily living activities.

AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (18.12.2007)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Comunităţii la un program de cercetare şi dezvoltare destinat îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor în vârstă prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), derulat de mai multe state membre

(COM(2007)0329 – C6‑0178/2007 – 2007/0116(COD))

Raportoare pentru aviz: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) Bazându-se pe prelungirea vieţii active ca element fundamental al orientărilor reînnoite privind ocuparea forţei de muncă, abordarea UE faţă de fenomenul îmbătrânirii are drept scop mobilizarea întregului potenţial al persoanelor de toate vârstele şi subliniază nevoia de transfer de la strategii fragmentate la strategii complete privind îmbătrânirea bazate pe ciclul de viaţă.

(6) Bazându-se pe prelungirea vieții active ca element fundamental al orientărilor reînnoite privind ocuparea forței de muncă şi ţinând cont de faptul că sistemele şi produsele bazate pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor permit persoanelor care se ocupă de persoanele în vârstă, în majoritatea cazurilor femei, să nu fie obligate să se retragă din viaţa activă, abordarea UE față de fenomenul îmbătrânirii are drept scop mobilizarea întregului potențial al persoanelor de toate vârstele, garantând egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, și subliniază nevoia de transfer de la strategii fragmentate la strategii complete privind îmbătrânirea bazate pe ciclul de viață.

Justification

The intention here is to emphasise the idea of promoting employment through information and communication technologies, not just by extending the actives lives of the elderly but also by ensuring that persons (generally women) who care for the elderly are not required to give up work.

Amendamentul 2

Considerentul 6a (nou)

 

(6a) Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi a serviciilor online creşte riscul de „excludere informaţională”; îmbunătăţirea cunoştinţelor cetăţenilor în domeniul digital, în special în rândul femeilor din toate categoriile, este o condiţie preliminară a integrării sociale şi a participării la societatea informaţională.

Justification

Research and development programmes should address the issue of improving Digital Literacy, especially problems concerning the information exclusion of women.

Amendamentul 3

Considerentul 9

(9) Programul comun AAD vizează abordarea provocării reprezentate de îmbătrânirea demografică oferind cadrul juridic şi organizaţional necesar pentru cooperarea europeană la scară largă între statele membre în ceea ce priveşte cercetarea aplicată şi inovaţia în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a îmbătrâni frumos într-o societate în curs de îmbătrânire. Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Ţările de Jos şi Ungaria (denumite în continuare „statele membre participante”) şi Elveţia, Israel şi Norvegia au convenit să coordoneze şi să întreprindă împreună activităţi care contribuie la realizarea programului comun AAD. Valoarea generală a participării acestora este estimată la minim 150 de milioane de euro pe durata celui de-al şaptelea Program-cadru.

(9) Programul comun AAD vizează abordarea provocării reprezentate de îmbătrânirea demografică oferind cadrul juridic şi organizaţional necesar pentru cooperarea europeană la scară largă între statele membre în ceea ce priveşte cercetarea aplicată şi inovaţia în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a îmbătrâni frumos într-o societate în curs de îmbătrânire, în care procentajul femeilor este mai mare decât acela al bărbaţilor datorită speranţei de viaţă mai ridicate a femeilor. Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Spania, Ţările de Jos şi Ungaria (denumite în continuare „statele membre participante”) şi Elveţia, Israel şi Norvegia au convenit să coordoneze şi să întreprindă împreună activităţi care contribuie la realizarea programului comun AAD. Valoarea generală a participării acestora este estimată la minim 150 de milioane de euro pe durata celui de-al şaptelea Program-cadru.

Amendamentul 4

Considerentul 21a (nou)

 

În conformitate cu cel de-al şaptelea Program-cadru, rolul femeilor în domeniul ştiinţei şi al cercetării ar trebui promovat în mod activ prin măsuri corespunzătoare, în vederea încurajării unui număr mai mare de femei să se implice în acest sector şi a consolidării, în continuare, a rolului lor activ în domeniul cercetării.

Amendamentul 5

Articolul 2 litera (c)

(c) înfiinţarea modelului corespunzător de gestionare eficientă a programului comun AAD în conformitate cu orientările prevăzute în anexa II la prezenta decizie;

 

(c) înfiinţarea modelului corespunzător, eficient şi care ia în considerare egalitatea între sexe, de gestionare a programului comun AAD în conformitate cu orientările prevăzute în anexa II la prezenta decizie;

Amendamentul 6

Articolul 2 litera (g)

(g) asigurarea unui înalt nivel de excelenţă ştiinţifică şi respectarea principiilor etice în conformitate cu principiile generale ale celui de-al şaptelea Program-cadru şi

(g) asigurarea unui nivel înalt de excelenţă ştiinţifică şi respectarea principiilor etice, inclusiv includerea egalităţii între sexe în toate domeniile cercetării, în conformitate cu principiile generale ale celui de-al şaptelea Program-cadru; şi

Amendamentul 7

Articolul 3

Sprijinul financiar acordat terţilor de structura specifică de punere în aplicare în cadrul realizării programului comun AAD şi în special sprijinul financiar acordat participanţilor la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri pentru acordarea subvenţiilor vor face obiectul principiilor tratamentului egal şi transparenţei. Sprijinul financiar acordat terţilor se acordă pe baza excelenţei ştiinţifice şi în conformitate cu principiile şi procedurile prevăzute în anexa I la prezenta decizie.

Sprijinul financiar acordat terţilor de structura specifică de punere în aplicare în cadrul realizării programului comun AAD şi în special sprijinul financiar acordat participanţilor la proiectele selectate în urma cererilor de propuneri pentru acordarea subvenţiilor vor face obiectul principiilor tratamentului egal, a egalităţii între sexe şi transparenţei. Sprijinul financiar acordat terţilor se acordă pe baza excelenţei ştiinţifice şi în conformitate cu principiile şi procedurile prevăzute în anexa I la prezenta decizie.

Amendamentul 8

Articolul 12 alineatul (2)

(2). După doi ani de la începerea programului comun AAD, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia, însă nu mai târziu de anul 2010. Această evaluare are în vedere calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programului comun AAD, inclusiv integrarea ştiinţifică, administrativă şi financiară, precum şi progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv recomandări privind cele mai potrivite modalităţi de îmbunătăţire a integrării. Comisia comunică Parlamentului European şi Consiliului concluziile evaluării, împreună cu observaţiile efectuate, şi, dacă este cazul, propunerile pentru adaptarea prezentei decizii.

(2). După doi ani de la începerea programului comun AAD, Comisia efectuează o evaluare intermediară a acestuia, însă nu mai târziu de anul 2010. Această evaluare are în vedere calitatea şi eficienţa punerii în aplicare a programului comun AAD, inclusiv integrarea ştiinţifică, administrativă şi financiară, precum şi o evaluare de impact privind egalitatea între sexe şi progresul înregistrat pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv recomandări privind cele mai potrivite modalităţi de îmbunătăţire a integrării. Comisia comunică Parlamentului European şi Consiliului concluziile evaluării, împreună cu observaţiile efectuate, şi, dacă este cazul, propunerile pentru adaptarea prezentei decizii.

Amendamentul 9

Anexa I punctul I. „Obiective specifice” primul paragraf prima liniuţă

Promovarea dezvoltării de produse, servicii şi sisteme inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate şi la locul de muncă, sporind astfel calitatea vieţii, autonomia, participarea la viaţa socială, competenţele şi potenţialul de angajare al persoanelor în vârstă şi reducând costurile serviciilor de sănătate şi sociale. Aceasta se poate baza, de exemplu, pe utilizarea inovatoare a TIC, pe noi modalităţi de interacţiune cu clienţii sau pe noi tipuri de lanţuri de valori pentru serviciile care oferă o viaţă independentă.

Promovarea dezvoltării de produse, servicii și sisteme inovatoare bazate pe TIC pentru a îmbătrâni frumos acasă, în comunitate și la locul de muncă, sporind astfel calitatea vieții, autonomia, participarea la viața socială şi economică, competențele și potențialul de angajare al persoanelor în vârstă și asigurând viabilitatea economică a serviciilor de sănătate și sociale, diversificând, în acelaşi timp, oferta acestora în cadrul vieţii cotidiene. Aceasta se poate baza, de exemplu, pe utilizarea inovatoare a TIC, pe noi modalități de interacțiune cu clienții sau pe noi tipuri de lanțuri de valori pentru serviciile care oferă o viață independentă.

Amendamentul 10

Anexa I punctul V. „Rezultatele preconizate ale punerii în aplicare a programului comun AAD” primul paragraf

Structura specifică de punere în aplicare va emite un raport anual care va prezenta în detaliu aplicarea programului comun AAD (numărul de proiecte depuse şi selectate pentru finanţare, utilizarea fondurilor comunitare, repartizarea fondurilor naţionale, tipul de participanţi, statistici pentru fiecare ţară, evenimente de brokeraj şi activităţi de difuzare etc.), precum şi progresul înregistrat în domeniul integrării.

Structura specifică de punere în aplicare va emite un raport anual care va prezenta în detaliu aplicarea programului comun AAD (numărul de proiecte depuse și selectate pentru finanțare, luarea în considerare a egalităţii între bărbaţi şi femei, utilizarea fondurilor comunitare, repartizarea fondurilor naționale, tipul de participanți, statistici pentru fiecare țară, evenimente de brokeraj și activități de difuzare etc.), precum și progresul înregistrat în domeniul integrării.

PROCEDURĂ

Titlu

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă

Referinţe

COM(2007)0329 - C6-0178/2007 - 2007/0116(COD)

Comisia competentă în fond

ITRE

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

FEMM

21.6.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

12.7.2007

 

 

Examinare în comisie

20.11.2007

17.12.2007

 

 

Data adoptării

17.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Claire Gibault, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Piia-Noora Kauppi, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Gabriela Creţu, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Anna Hedh, Kartika Tamara Liotard, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

PROCEDURĂ

Titlu

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă

Referinţe

COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD)

Data prezentării la PE

14.6.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ITRE

21.6.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

BUDG

21.6.2007

EMPL

21.6.2007

CULT

21.6.2007

FEMM

21.6.2007

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

24.10.2007

EMPL

27.6.2007

CULT

25.6.2007

 

Raportor(i)

Data numirii

Neena Gill

26.6.2007

 

 

Examinare în comisie

5.11.2007

 

 

 

Data adoptării

24.1.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Neena Gill, Vittorio Prodi, John Purvis, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Pierre Pribetich