ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010)

4.2.2008 - (COM(2007)0803 – 2007/2275(INI))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Margarita Starkevičiūtė

Διαδικασία : 2007/2275(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0029/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0029/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Τμήμα: ευρείες κατευθυντήριες γραμμές για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών και της Κοινότητας): Εγκαινίαση του νέου κύκλου (2008-2010)

(COM(2007)08032007/2275(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-2010) (COM(2007)0803, Μέρος V),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013" (COM(2007)0798),

–   έχοντας υπόψη τα 27 Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (NRP) της Λισαβόνας όπως παρουσιάστηκαν από τα κράτη μέλη,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας μετά τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο 2000, τον Μάρτιο 2001 και τον Μάρτιο 2005,

–   έχοντας υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008) της Επιτροπής (COM(2005)0141) (ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο " Έκθεση στρατηγικής που αφορά την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: εγκαινίαση του νέου κύκλου" (2008-2010) (COM(2007)0803),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το Ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 99, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 107 και 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6‑0029/2008),

A. εκτιμώντας ότι η μακροοικονομική σταθερότητα διασφαλίζεται με έναν υγιή συνδυασμό ενός αριθμού οικονομικών πολιτικών· ότι οι προκλήσεις που τίθενται στη σταθερότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο με μακροοικονομικά μέτρα, αλλά επίσης με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών, εργασίας και κεφαλαίου,

B.  εκτιμώντας ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη αρκετά προκειμένου να προετοιμαστούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη για την παγκοσμιοποίηση και να ενισχυθούν τα θεμέλια της οικονομικής επιτυχίας και της περισσότερης κοινωνικής συνοχής μεσοπρόθεσμα και περισσότερο μακροπρόθεσμα,

Γ.  εκτιμώντας ότι υπάρχει μια ευκαιρία να "κεφαλαιοποιηθεί για όλους" η ορμή του ανεπανάληπτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που πηγάζει από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περαιτέρω ολοκλήρωσή της,

Δ.  εκτιμώντας ότι ο συμμερισμός ενός κοινού νομίσματος και μιας κοινής νομισματικής πολιτικής προσφέρει στον συντονισμό μια πρόσθετη διάσταση για την ολοκλήρωση των οικονομιών και το συντονισμό των στρατηγικών πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τον ρόλο της ευρωζώνης όσον αφορά την επίτευξη ανάπτυξης και απασχόλησης για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν κεντρικό εργαλείο των μακροοικονομικών πολιτικών της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, εστιασμένο σε μεσοπρόθεσμη περίοδο τριών ετών,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη χρειάζεται απαραιτήτως να εφαρμόσουν τόσο μακροοικονομικές όσο και μικροοικονομικές πολιτικές προκειμένου να γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερο μέρος για επενδύσεις και εργασία και να δοθεί ώθηση στη γνώση και την καινοτομία για την ανάπτυξη,

Ζ.  εκτιμώντας ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή ο τομέας αυτός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης πολλών τομέων οικονομικής δραστηριότητας,

Η. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές που επιδιώκουν την αύξηση των επενδύσεων στη γνώση και τους ανθρώπινους πόρους, καθώς και την ενίσχυση του καινοτομικού δυναμικού της οικονομίας της ΕΕ βρίσκονται στην καρδιά της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση,

Θ. εκτιμώντας ότι οι οικονομικές συνθήκες για τη μετατροπή της δημιουργικής ενέργειας των ατόμων σε καινοτομικά οικονομικά αποτελέσματα, όπως νέες ιδέες, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και περιφερειακή ανάπτυξη, δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά και παραμένουν κατακερματισμένες,

Ι.   εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης, η βελτίωση της διεθνούς συνοχής των νομοθετικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης σε υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, έχει αποφασιστική σημασία,

ΙΑ. εκτιμώντας ότι η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο μέσω της κοινής κατανόησης νόμων και κανόνων που αντανακλούν πιστά την πραγματικότητα,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν να συντελεσθεί ουσιώδης πρόοδος στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας κοινωνίας της γνώσης χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών της ΕΕ,

Οικονομικό πλαίσιο

Διασφάλιση της ανάπτυξης και της μακροοικονομικής σταθερότητας

1.  χαιρετίζει την έκθεση στρατηγικής της Επιτροπής, που αποτιμά την υλοποίηση της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και συμπεριλαμβάνει επικαιροποιημένες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές· υποστηρίζει την άποψη του Συμβουλίου ότι η ανανεωμένη στρατηγική πρέπει να προσθέτει αξία σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να αυξηθεί η συνοχή των μεταρρυθμίσεων και να μεγιστοποιηθούν τα θετικά φαινόμενα διάχυσης και να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα μεταρρύθμισης της Λισαβόνας οδηγούν πράγματι σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της αυστηρής εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας καθώς και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών της, τονίζοντας την αλληλεξάρτηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου για τη δημιουργία μιας δυναμικής και καινοτόμου αειφόρου οικονομίας·

3.  θεωρεί ότι οι αυξανόμενες ανισορροπίες, η συνολική ζήτηση και οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική πρόκληση για τη νομισματική πολιτική, αν ληφθεί υπόψη η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές· υπογραμμίζει ότι ένα υγιές και σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον απαιτεί δημόσια οικονομικά υψηλής ποιότητας με προϋπολογισμούς που είναι ακόμη περισσότερο εδραιωμένοι, καθώς και μια ευφυή πολιτική ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων η οποία προσφέρει μελλοντοστρεφείς υποδομές και ανοίγει σήμερα τις αγορές του αύριο· ζητεί βελτιωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συντονισμένη δράση για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

4.  πιστεύει ότι οι υγιείς οικονομικές πολιτικές θα βοηθούσαν στο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να μειωθεί η αβεβαιότητα στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής αναταραχής· θεωρεί ότι για το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό της έτσι ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει απασχόληση, ιδίως με γνώμονα τη διεύρυνσή της σε 27 κράτη μέλη·

5.  επισημαίνει ότι προς το συμφέρον της μακροοικονομικής σταθερότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να συμβαδίζει με δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων της ανάπτυξης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· επισύρει την προσοχή στο πλαίσιο αυτό στην έκκληση για αύξηση των εισοδημάτων έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας·

6.  τονίζει ότι οι αυξανόμενες χρηματοπιστωτικές ανισομέρειες και η υπερβολική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς και η σύνθλιψη της πίστης και η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν ουσιαστική πρόκληση για τους παράγοντες χάραξης της μακροοικονομικής πολιτικής και ειδικότερα για την νομισματική πολιτική·

7.  επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της συνέργειας ανάμεσα στη δημοσιονομική πολιτική και την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των συνεπειών της δημοσιονομικής πολιτικής στις μακροοικονομικές εξελίξεις·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τα υψηλά επίπεδα της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, τα οποία βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και, σε τέτοια επίπεδα, μειώνουν το περιθώριο ελιγμών της νομισματικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ είναι αποτέλεσμα της διογκούμενης ανισομέρειας σε τρίτες χώρες και της έλλειψης εσωτερικής ζήτησης στη ζώνη του ευρώ·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια υγιή φορολογική πολιτική ως προαπαιτούμενο για σύντονη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ως κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών και θεωρεί ότι στις περισσότερες χώρες η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να συμβάλει ώστε να διατηρηθεί αλώβητη η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα· υπογραμμίζει πόσο σημαντικός είναι ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης ως πηγή βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων οικονομικών·

Υγιείς χρηματοπιστωτικές αγορές

10. επισημαίνει ότι ένα καλά συναρθρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, ιδίως στην ευρωζώνη· πιστεύει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να έχουν σημαντική συμβολή στη μακροοικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα·

11. σημειώνει ότι η βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση στον τομέα των κεφαλαιακών απαιτήσεων διευκολύνει τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων που υπαγορεύονται από διάφορες εταιρικές στρατηγικές στο πλαίσιο των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων και αντιπροσωπεύει μια μακροοικονομική πρόκληση για τα μικρότερα κράτη μέλη· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι η αποτελεσματική χρηματοπιστωτική εποπτεία και η διαφάνεια είναι απαραίτητες για την ανάσχεση της μακροοικονομικής έλλειψης ισορροπίας·

12. τονίζει την αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών, ιδίως στην ευρωζώνη· θεωρεί ότι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα διαμορφώσουν ένα ευρύ πλαίσιο για μεγαλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με στόχο να ευθυγραμμιστούν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων· εν προκειμένω όμως πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο εκλεπτυσμένη αντίληψη της σύγκλισης, που θα αντικατοπτρίζει την οικονομική πολυμορφία και την ποικιλότητα των παραδόσεων, ώστε να αποκτήσει ευρύτερη βάση η υποστήριξη του κοινού σχεδίου της ΕΕ·

13. εκφράζει την άποψη ότι, με σεβασμό της χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, μια ταυτόχρονη και συντονισμένη προσέγγιση των κρατών μελών στην ανάπτυξη - εντατικές δαπάνες, τόνωση της δημόσιας επένδυσης και κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα - μπορεί να αποδεσμεύσει ουσιαστικές συνεργίες, να βελτιώσει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες προκλήσεις στους τομείς της επιστήμης και της έρευνας, των μεταφορών και των επικοινωνιών, της ενέργειας και της περιβαλλοντικής αειφορίας και παράλληλα να υποστηρίξει την αποτελεσματική κατανομή πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Διαμόρφωση της εξωτερικής δράσης

14. τονίζει ότι ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα δίχως ρυθμιστικό πλαίσιο ξεφεύγει από την άμεση επιρροή των πολιτικών της ΕΕ και μπορεί να μεταδώσει έναν κίνδυνο χρηματοπιστωτικής αστάθειας· τονίζει ότι μια ομοιογενής και συνεκτική προσέγγιση εκ μέρους των ρυθμιστικών και νομοθετικών αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αντισταθμιστεί η διασυνοριακή επέκταση του κινδύνου· θεωρεί αναγκαίο να επανεκτιμηθεί ο αντίκτυπος του επιχειρηματικού μοντέλου και του ρόλου των πολυεθνικών χρηματοπιστωτικών ομίλων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές·

15. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν κοινή ευθύνη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις αβεβαιότητες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες λόγω της παγκοσμιοποίησης· είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα σε έναν ενοποιημένο κόσμο, χρειάζεται οπωσδήποτε να αναπτυχθεί η εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προσαρμοστεί απλώς παθητικά στην παγκοσμιοποίηση αλλά αντιθέτως θα διαμορφώσει την παγκοσμιοποίηση· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η στρατηγική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, ιδίως μέσω των διατλαντικών σχέσεων, και η σύμπραξη στο πλαίσιο ισχυρότερων πολυμερών οργανισμών με προώθηση των βασικών αρχών της ΕΕ – αλληλεγγύη, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

16. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση του προστατευτισμού τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι ο προστατευτισμός υπονομεύει μάλλον παρά υπερασπίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των πολιτών·

Ανάκτηση του επιχειρηματικού δυναμισμού

Ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών

17. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει, στο πλαίσιο των πολυμερών γύρων διάφορων πολυμερών διαπραγματεύσεων όπως στον ΠΟΕ, την κοινή άποψη η οποία συμμερίζεται πραγματικά τα συμφέροντα όλων ανεξαιρέτως των κρατών μελών·

Εστίαση στους τομείς προτεραιότητας

18. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει συνεκτική ολοκληρωμένη πολιτική με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη· πιστεύει ότι η βιώσιμη χρήση των πόρων και η ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη, καθώς και η βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας, μπορούν να επιτευχθούν με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και χρήσης φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών και το "πρασίνισμα" των δημόσιων συμβάσεων, με απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις ΜΜΕ·

19. τονίζει το ρόλο των αγορακεντρικών μέσων στην υλοποίηση των στόχων που ορίσθηκαν στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007 να μετατραπεί η Ευρώπη σε οικονομία που θα βασίζεται στην απόδοση της ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· θεωρεί ότι η συνέχιση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές της ενέργειας και η συσσώρευση των απειλών για το κλίμα σημαίνουν ότι χρειάζεται να προωθηθούν βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης ως συμβολή τόσο στην οικονομική μεγέθυνση όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι εταιρείες της ΕΕ συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους πρωτεργάτες της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας·

20. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση μιας "πέμπτης ελευθερίας" σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία – την ελευθερία της γνώσης – η οποία θα συμπληρώνει τις τέσσερις ελευθερίες κίνησης αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων·

21. θεωρεί ότι σε περιβάλλον αύξησης των τιμών των τροφίμων, οι οποίες φαίνεται να έχουν μόνιμο χαρακτήρα μάλλον παρά κυκλικό, πρέπει να αναθεωρηθούν μηχανισμοί της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που περιορίζουν την προσφορά· πιστεύει ότι η ΚΑΠ μπορεί να διαδραματίσει κεφαλαιώδη ρόλο στη σταθεροποίηση των τιμών των τροφίμων·

22. επαναλαμβάνει την άποψή του σχετικά με τα οφέλη της μετατόπισης της φορολογικού βάρους από την εργασία στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ως αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση τόσο περιβαλλοντικών ζητημάτων όσο και ζητημάτων απασχόλησης και είναι της γνώμης ότι η επιβάρυνση της εργασίας πρέπει να μειωθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταπολεμηθεί η παραοικονομία·

Βελτίωση της εσωτερικής αγοράς

23. επισημαίνει ότι, επειδή η εσωτερική αγορά παρέμεινε ημιτελής, η παραγωγικότητα της ΕΕ υπολείπεται των δυνατοτήτων της και δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκόσμιας αγοράς· θεωρεί ότι, ενώ η εσωτερική αγορά προϊόντων εμφανίζει σχετικά ικανοποιητική ολοκλήρωση, οι αγορές υπηρεσιών και εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παραμένουν μάλλον κατακερματισμένες· ζητεί να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της αγοράς υπηρεσιών με τη συνεπή και συνεκτική εφαρμογή και επιβολή των συμπεφωνημένων κανόνων και με την άρση των εμποδίων για τον ανταγωνισμό και την είσοδο στην αγορά· σημειώνει ότι η παροχή, σε προσιτές τιμές, αποτελεσματικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος έχει να παίξει σημαντικό ρόλο σε μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, προσιτές σε όλους, ως όργανο κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης·

24. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση των τεσσάρων ελευθεριών πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η λειτουργία τους πρέπει να παρακολουθείται σαφώς·

25. τονίζει την ανάγκη να ανοιχτούν στον ανταγωνισμό οι δικτυακές βιομηχανίες με την εξασφάλιση ίσων όρων και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις πανευρωπαϊκές ολοκληρωμένες αγορές· από την άποψη αυτή, πιστεύει ότι η δημόσια ιδιοκτησία στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που οδηγούν σε στρεβλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι το ερέθισμα προς ανταγωνισμό στις αγορές αυτές πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω· έχει την πεποίθηση ότι η επέκταση, βελτίωση και σύνδεση των ευρωπαϊκών υποδομών, με ιδιαίτερη έμφαση στα διασυνοριακά έργα και στη διασύνδεση μεταξύ παλιάς και νέας Ευρώπης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη επαρκών συνθηκών για μια σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών·

Συμβολή της φορολογικής πολιτικής στην Ατζέντα της Λισαβόνας

26. επισημαίνει την ανάγκη για συντονισμένο φορολογικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για τον φόρο εταιρειών, που πρέπει να είναι ευνοϊκό προς τις εταιρείες, ιδίως στην μικρές και μεσαίες, και να είναι προσανατολισμένο στην ανανέωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης·

27. επισημαίνει ότι, από πλευράς κρατικής χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί φορολογικές ρυθμίσεις που να διευκολύνουν τον ανταγωνισμό στη συνολική οικονομία, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τεχνολογικής καινοτομίας· επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, μείωση των φόρων που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι γυναίκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι ηλικιωμένοι·

Επένδυση στους ανθρώπους και εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας

Επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα

28. είναι πεπεισμένο ότι, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ΜΜΕ, έχει κρίσιμη σημασία ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διακυβέρνησης ενός θεσμικού πλαισίου για την καινοτομία, με τη στήριξη ενός αποτελεσματικού συστήματος χρηματοδότησης που θα παρέχει χρηματοδοτικούς πόρους σε όλα τα στάδια της καινοτομικής διαδικασίας, από την ανάπτυξη μιας ιδέας μέχρι την εφαρμογή της σε επίπεδο επιχείρησης· επισημαίνει ότι η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να χαραχθεί με ευέλικτο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η δημιουργική αυτοέκφραση και η εκμετάλλευση των δημιουργικών ιδεών·

29. πιστεύει ακράδαντα ότι η βελτίωση της νομοθεσίας και η επίτευξη φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τη μείωση του βάρους που προκύπτει από τη νέα νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλουν σε ένα ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και ενθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν εξίσου φιλόδοξους στόχους σε όλα τα επίπεδα της εθνικής νομοθεσίας· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μια αποτελεσματικότερη θεσμική και διοικητική ικανότητα των κρατών μελών·

Προσέγγιση βασισμένη στον κύκλο ζωής

30. θεωρεί ότι μια ενεργός εργατική πολιτική πρέπει να συνδυάζει πολιτικές προσανατολισμένες στην "ευελιξία με ασφάλεια" με νέες μορφές ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η παροχή κινήτρων για δραστήρια αναζήτηση εργασίας καθώς και με βελτιωμένη πρόβλεψη και θετική διαχείριση της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αναδιάρθρωσης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κοινωνικός αποκλεισμός και να διευκολύνεται η προσαρμογή· είναι πεπεισμένο ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί σε τρόπους αποτελεσματικότερης προσέγγισης των πολιτών και ανταπόκρισης στις προσδοκίες και ανάγκες τους·

31. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί η προσέγγιση η βασισμένη στον κύκλο ζωής για να αντιμετωπισθούν ενεργά οι δημογραφικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και να εξασφαλιστεί χρηματοδοτική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα·

32. πιστεύει ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο· συνιστά να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά μέτρα από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και βελτίωσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για όλους·

33. είναι της γνώμης ότι, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή στην συνεχή και κατά την εργασία κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για τους εργαζομένους χαμηλών προσόντων και μεγαλύτερης ηλικίας, οι αποτελεσματικές στρατηγικές δια βίου μάθησης μπορούν να αντισταθμίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ στις αγορές εργασίας· θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για την αύξηση των βασικών δεξιοτήτων των νέων, τη δραστική μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και την υπανάπτυξη των δεξιοτήτων γενικά και να ενισχυθεί η κοινωνική και εργασιακή ολοκλήρωση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδίως με προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων·

Μεταναστευτική πολιτική

34. πιστεύει ακράδαντα ότι μια αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική χρειάζεται να εξεταστεί υπό το πρίσμα των ελλείψεων ειδικοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας· πιστεύει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη μιας σφαιρικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που θα συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η μετανάστευση σε μια νέα εποχή παγκοσμιοποίησης·

35. θεωρεί ότι η προώθηση της ανάπτυξης και της συνεργασίας με τρίτες χώρες και το περαιτέρω οικονομικό άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ζωτικής σημασίας για την ικανοποιητική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης· αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επειγόντως μια στρατηγική κοινού και ενοποιημένου συνοριακού ελέγχου, η οποία να ορίζει κριτήρια και διαδικασίες για την οικονομική μετανάστευση·

Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης

36. χαιρετίζει τις εκθέσεις χωρών που συνέταξε η Επιτροπή· ζητεί ωστόσο να ακολουθηθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση η οποία να αναδεικνύει και τις επιτυχίες παράλληλα με τις αδυναμίες· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να θεσπισθούν ειδικά "σημεία προς παρακολούθηση" στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας, καθώς και μια ευκαιρία για βελτίωση των εθνικών απαντήσεων πολιτικής· αναγνωρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος του περιφερειακού επιπέδου στην πραγμάτωση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, όπως αναγνωρίζεται στη νέα γενεά προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής που καλύπτουν την περίοδο 2007-2013·

37. εκφράζει τη λύπη του για την ακόμη ασθενή προβολή της Στρατηγικής της Λισαβόνας στις εθνικές πολιτικές πολλών κρατών μελών· εκφράζει την άποψη ότι η κινητοποίηση όλων των οικονομικών συμμέτοχων είναι κεφαλαιώδης για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίησή της· ειδικότερα, πιστεύει ότι η καλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας και θα ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση σχετικά με κατάλληλες μεταρρυθμίσεις· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για εμβάθυνση της συνεργασίας με τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, προβλέποντας παράλληλα ετήσιες συζητήσεις για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεών τους·

38. καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Σύσταση της Επιτροπής

 

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Κατευθυντήρια γραμμή 1

Κατευθυντήρια γραμμή 1. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα για διατηρήσιμη ανάπτυξη

 

Κατευθυντήρια γραμμή 1. Για να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα για διατηρήσιμη ανάπτυξη στο παγκόσμιο περιβάλλον

1. Όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους. Για όσο διάστημα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα με σκοπό την επίτευξή του. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που επιτείνουν την επίδραση κυκλικών παραγόντων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη εκείνα που έχουν υπερβολικό έλλειμμα να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για την ταχεία διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους.

1. Όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς τους στόχους. Για όσο διάστημα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα με σκοπό την επίτευξή του και να εξασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης καθώς και τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που επιτείνουν την επίδραση κυκλικών παραγόντων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη εκείνα που έχουν υπερβολικό έλλειμμα να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για την ταχεία διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους.

2. Τα κράτη μέλη με ενδεχομένως μη διατηρήσιμα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την απορρόφησή τους εφαρμόζοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενισχύοντας την εξωτερική τους ανταγωνιστικότητα και, εφόσον χρειάζεται, συμβάλλοντας στη απορρόφησή τους με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών.

2. Τα κράτη μέλη με ενδεχομένως μη διατηρήσιμα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την απορρόφησή τους εφαρμόζοντας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενισχύοντας την εξωτερική τους ανταγωνιστικότητα και, εφόσον χρειάζεται, συμβάλλοντας στη απορρόφησή τους με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών καθώς και μέσω της σταθεροποίησης των αποτελεσμάτων της οικονομικής μεγέθυνσης και δίνοντας προσοχή σε καλύτερες συνέργιες μεταξύ δημοσιονομικής πολιτικής και αύξηση της παραγωγικότητας·

 

2α. Για λόγους σταθερότητας, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αφήνουν μόνο στην οικονομική πολιτική την αποκλειστική ευθύνη της καταπολέμησης του κινδύνου του πληθωρισμού, ιδίως στην τρέχουσα κατάσταση υψηλών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις άλλες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του κινδύνου του πληθωρισμού.

 

2β. Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ αναπτύσσοντας την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς για αντιμετώπιση των ζητημάτων που συνδέονται με τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανισομέρειες

Κατευθυντήρια γραμμή 2

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 2. Για να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα ως βάση για την αύξηση της απασχόλησης

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 2. Για να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα ως βάση για ενισχυμένες προοπτικές απασχόλησης

Τα κράτη μέλη πρέπει, ενόψει του αναμενόμενου κόστους λόγω της γήρανσης του πληθυσμού,

Τα κράτη μέλη πρέπει, ενόψει των αναμενόμενων δημογραφικών αλλαγών,

1. να μειώσουν με ικανοποιητικό ρυθμό το δημόσιο χρέος, ενισχύοντας έτσι τα δημόσια οικονομικά τους,

1. να μεταρρυθμίσουν και να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης, κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης ώστε να καταστούν οικονομικώς βιώσιμα και διατηρήσιμα καθώς και κοινωνικώς επαρκή και προσβάσιμα.

2. να μεταρρυθμίσουν και να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης, κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης ώστε να καταστούν οικονομικώς βιώσιμα, κοινωνικώς επαρκή και προσβάσιμα.

2. να μειώσουν με ικανοποιητικό ρυθμό το δημόσιο χρέος, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση του χρέους ώστε να ενισχύονται τα δημόσια οικονομικά,

3. να λάβουν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της προσφοράς εργατικού δυναμικού, ιδίως μεταξύ των γυναικών, των νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, και να προωθήσουν μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής ώστε να αυξηθούν οι εργασθείσες ώρες στην οικονομία.

3. να λάβουν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της προσφοράς εργατικού δυναμικού, ιδίως μεταξύ των γυναικών, των νέων και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, και να προωθήσουν μια προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής ώστε να αυξηθούν οι εργασθείσες ώρες στην οικονομία· και

 

4. να υλοποιήσουν την "πέμπτη ελευθερία" της γνώσης και να προωθήσουν νέες δεξιότητες, να εξασφαλίσουν τη δια βίου μάθηση για όλους και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές των συστημάτων έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατευθυντήρια γραμμή 3

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 3. Για να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 3. Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία και να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων

Τα κράτη μέλη πρέπει, τηρώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα, να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών τους σε αναπτυξιακά μέτρα σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, να προσαρμόσουν τα φορολογικά τους συστήματα με σκοπό την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, να καθιερώσουν μηχανισμούς αξιολόγησης της σχέσης μεταξύ δημόσιων δαπανών και επίτευξης των τεθέντων στόχων πολιτικής και να εξασφαλίσουν τη γενικότερη συνεκτικότητα των μεταρρυθμιστικών μέτρων.

Τα κράτη μέλη πρέπει, τηρώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα, να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών τους σε αναπτυξιακά μέτρα σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας, να προσαρμόσουν τα φορολογικά τους συστήματα με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη που έχει ως κινητήρια δύναμη την παραγωγικότητα, να καθιερώσουν μηχανισμούς αξιολόγησης της σχέσης μεταξύ δημόσιων δαπανών και επίτευξης των τεθέντων στόχων πολιτικής όπως οι επενδύσεις υψηλής ποιότητας στους στόχους της Λισαβόνας και να εξασφαλίσουν τη γενικότερη συνεκτικότητα των μεταρρυθμιστικών μέτρων.

Κατευθυντήρια γραμμή 4

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 4. Για να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 4. Για να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη

Και για να αυξηθεί η προσαρμοστικότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη θέσπιση των κατάλληλων πλαισίων και προϋποθέσεων για συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων, σεβόμενα παράλληλα πλήρως τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων με στόχο να προωθούν εξελίξεις ως προς τους ονομαστικούς μισθούς και το κόστος εργασίας που να παραμένουν συμβατές με τη σταθερότητα των τιμών και την εξέλιξη της παραγωγικότητας μεσοπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές ως προς τις δεξιότητες και τις τοπικές συνθήκες των αγορών εργασίας.

Και για να αυξηθεί η προσαρμοστικότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη θέσπιση των κατάλληλων πλαισίων και προϋποθέσεων για συστήματα μισθολογικών διαπραγματεύσεων, σεβόμενα παράλληλα πλήρως τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων με στόχο να προωθούν εξελίξεις ως προς τους ονομαστικούς μισθούς και το κόστος εργασίας που να παραμένουν συμβατές με τη σταθερότητα των τιμών και την εξέλιξη της παραγωγικότητας μεσοπρόθεσμα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και τις υφιστάμενες διαφορές ως προς τις δεξιότητες και τις τοπικές συνθήκες των αγορών εργασίας.

Κατευθυντήρια γραμμή 5

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5. Για να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5. Για να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαρθρωτικών πολιτικών

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να:

 

1. βελτιώσουν το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και να εναρμονίσουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά τους προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική πολυμορφία και τις διαφορετικές παραδόσεις·

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων οι οποίες να οδηγούν παράλληλα στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού και στην υποστήριξη του μακροοικονομικού πλαισίου αυξάνοντας την ευελιξία, την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και την προσαρμοστική ικανότητα στις αγορές εργασίας και προϊόντων ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, στην τεχνολογική πρόοδο, στις μεταβολές της ζήτησης και στις αλλαγές της οικονομικής συγκυρίας. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν νέα ώθηση σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις των παροχών ώστε να βελτιωθούν τα παρεχόμενα κίνητρα και να καταστεί η εργασία οικονομικά συμφέρουσα, να αυξήσουν την προσαρμοστικότητα των αγορών εργασίας συνδυάζοντας την ευελιξία στην απασχόληση με την ασφάλεια, και βελτιώνοντας την απασχόληση με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

2. επιδιώξουν μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων οι οποίες να οδηγούν παράλληλα στην αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού και στην υποστήριξη του μακροοικονομικού πλαισίου εξασφαλίζοντας την ευελιξία μέσω νέων μορφών ασφάλειας, την κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής και την προσαρμοστική ικανότητα στις αγορές εργασίας και προϊόντων ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, στην τεχνολογική πρόοδο, στις μεταβολές της ζήτησης και στις αλλαγές της οικονομικής συγκυρίας. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν νέα ώθηση σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις των παροχών ώστε να βελτιωθούν τα παρεχόμενα κίνητρα και να καταστεί η εργασία οικονομικά συμφέρουσα, να αυξήσουν την προσαρμοστικότητα των αγορών εργασίας συνδυάζοντας την ευελιξία στην απασχόληση με την ασφάλεια, και βελτιώνοντας την απασχόληση με την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

 

3. δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας· και

 

4. συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας συνολικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και διαδικασιών για οικονομική μετανάστευση σύμφωνη με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Κατευθυντήρια γραμμή 6

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 6. Για μία δυναμική και εύρυθμα λειτουργούσα ΟΝΕ, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών τους και ιδίως:

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 6. Για μία δυναμική και εύρυθμα λειτουργούσα ΟΝΕ, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών τους και ιδίως:

1. να μεγιστοποιήσουν τα θετικά φαινόμενα διάχυσης των μεταρρυθμίσεων, δεδομένου ότι η ύπαρξη κοινού νομίσματος και κοινής νομισματικής πολιτικής προσφέρει μια επιπλέον διάσταση στον συντονισμό·

1. να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών τους τηρώντας πλήρως το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης·

1α. να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών τους τηρώντας πλήρως το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης·

2. να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συνδυασμού πολιτικών που να υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και να είναι συμβατός με τη σταθερότητα των τιμών, και ως εκ τούτου να ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα θα είναι συμβατός με τη μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη ανάπτυξη·

2. να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός συνδυασμού πολιτικών που να υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και να είναι συμβατός με τη σταθερότητα των τιμών, και ως εκ τούτου να ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα θα είναι συμβατός με τη μακροπρόθεσμη διατηρήσιμη ανάπτυξη·

3. να επιδιώξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ και θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά της, την ανταγωνιστικότητά της και την προσαρμοστικότητά της σε ασύμμετρες κρίσεις, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές απασχόλησης· και

3. να επιδιώξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να θέσουν επενδυτικές προτεραιότητες σύμφωνες με τους στόχους της Λισαβόνας, που θα αυξήσουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ και θα βελτιώσουν την παραγωγικότητά της, την ανταγωνιστικότητά της και την προσαρμοστικότητά της σε ασύμμετρες κρίσεις, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολιτικές απασχόλησης· και

4. να μεριμνήσουν ώστε η επιρροή της ζώνης του ευρώ στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να είναι ανάλογη της οικονομικής της βαρύτητας.

4. να μεριμνήσουν ώστε η επιρροή της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να είναι ανάλογη της οικονομικής της βαρύτητας.

Κατευθυντήρια γραμμή 7, εισαγωγή και παράγραφοι 1, 2 και 3

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 7. Για να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε & Α, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, επιβεβαιώνεται ο γενικός στόχος του 3 % του ΑΕΠ για το 2010, με κατάλληλο καταμερισμό μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ένα συνδυασμό μέτρων κατάλληλων για να ενισχύσουν την Ε&Α, και ειδικότερα αυτή των επιχειρήσεων με τα εξής:

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 7. Για να προωθηθεί μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας και ιδίως να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω ένα συνδυασμό μέτρων κατάλληλων για την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και της κάθε μορφής καινοτομίας, με τα εξής:

1. βελτιωμένες προϋποθέσεις πλαισίωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε επαρκώς ανταγωνιστικό και ελκυστικό περιβάλλον·

1. ανάπτυξη θεσμών δεκτικών στην αγορά και βελτιωμένες προϋποθέσεις πλαισίωσης προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε επαρκώς ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και να αντλούνται οφέλη από την υλοποίηση καινοτομιών·

2. αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών σε Ε&Α και ανάπτυξη των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)·

2. ενίσχυση των οικονομικών κινήτρων, μεταξύ άλλων με απλούστευση των φορολογικών συστημάτων και μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων·

3. ανάπτυξη και ενίσχυση κέντρων αριστείας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη, καθώς και δημιουργία νέων, αν χρειάζεται, και βελτίωση της συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ δημοσίων ερευνητικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων·

3. βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση ώστε να ευνοείται η δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μεγέθυνσης, ιδίως με μικρά δάνεια και άλλες μορφές χορήγησης επιχειρηματικού κεφαλαίου·

 

3α. ενθάρρυνση της αποκέντρωσης των βιομηχανικών ερευνητικών κέντρων για την περαιτέρω επανασύνδεσή τους με εκπαιδευτικά κέντρα και διερεύνηση της πολυμορφίας των διάφορων ερευνητικών φιλοσοφιών·

Κατευθυντήρια γραμμή 11, παράγραφος 4

4. να συνεχίσουν την καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, υλοποιώντας τους στόχους του Κιότο με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4. να συνεχίσουν την καταπολέμηση των κλιματικών μεταβολών, υλοποιώντας τους στόχους του Κιότο με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ιδίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

 

4α. να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2007 σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πρόκλησης· και

 

4β. στο πλαίσιο της αύξησης των τιμών των τροφίμων που φαίνεται να έχουν μόνιμο χαρακτήρα παρά κυκλικό, να αναθεωρήσουν τους μηχανισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που περιορίζουν την προσφορά.

Κατευθυντήρια γραμμή 12, εισαγωγή και παράγραφοι 1 και 6

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 12. Για να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά τα κράτη μέλη θα πρέπει:

Κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 12. Για να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά και να εξασφαλιστούν ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές, τα κράτη μέλη θα πρέπει:

1. να επιταχύνουν την ενσωμάτωση των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο·

1. να επιταχύνουν την ενσωμάτωση των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς στο εθνικό δίκαιο και να εξαλείψουν τα εναπομένοντα εμπόδια στη διαμεθοριακή δραστηριότητα·

6. να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών με τη συνεπή και συνεκτική εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες.

6. να επιταχύνουν την ολοκλήρωση των αγοράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς και αποτελεσματικότερη επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού.

 

6α. να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσέγγισης σχετικά με τη ρύθμιση της διαμεθοριακής εξάπλωσης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου·

 

6β. να αναπτύξουν κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων στις υποδομές μεταφορών και ενέργειας, με έμφαση στους διαμεθοριακούς τομείς, τις περιφερικές περιοχές και την αλληλοσύνδεση μεταξύ "παλαιών" και "νέων" κρατών μελών· και

 

6γ. να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων και τη βελτίωση των τρεχουσών ρυθμίσεων παγκόσμιας εποπτείας.

Κατευθυντήρια γραμμή 13, παράγραφος 6

6. προώθηση του ανοίγματος προς τα έξω, σε πολυμερές επίσης πλαίσιο

6. προώθηση του ανοίγματος προς τα έξω, σε πολυμερές επίσης πλαίσιο, ειδικότερα μέσω διατλαντικών σχέσεων·

 

6α. η ολοκλήρωση μιας διατλαντικής αγοράς·

o

o o

39. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την τελευταία έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών για το 2007 έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη. Μολονότι η ανοδική στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας διατηρήθηκε και η ανάπτυξη έφτασε σχεδόν το 3% το 2007, οι πρόσφατες διαταράξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και η επιβράδυνση της οικονομίας των ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους μιας κάμψης. Έτσι, οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις 2008-2009 της Επιτροπής δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Στην έκθεση στρατηγικής της για την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας, που δημοσιεύτηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή προτείνει να επιβεβαιωθούν εκ νέου οι υπάρχοντες γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) για την περίοδο 2008-2010, ως μέρος των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών. Οι ΓΠΟΠ είναι το κυριότερο εργαλείο οικονομικής πολιτικής της ΕΕ στο γενικό πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς και μέτρο σύγκρισης για τα ετήσια προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τώρα χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην υλοποίηση. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από εξωτερικούς συμβούλους που αξιολόγησαν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομίας/ Οικονομικών της 13ης Νοεμβρίου 2007.

Παρά την επαναβεβαίωση αυτή, η Επιτροπή παραδέχεται ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές χρειάζεται επικαιροποίηση. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα που επιδιώκουν μεγαλύτερη επένδυση στους ανθρώπους και εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν έχουν δρομολογήσει όλα τα κράτη μέλη τις μεταρρυθμίσεις με την ίδια αποφασιστικότητα. Ενώ υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της μακροοικονομικής σταθερότητας, τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη υλοποίησης των εκκρεμουσών μεταρρυθμίσεων, ώστε να ενισχυθούν τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα που θα στηρίξουν μια εύρωστη οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον και θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντεπεξέλθει στις δυσμενείς εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Καθώς το κέντρο βάρους του νέου κύκλου προτείνεται να μετατοπιστεί στην υλοποίηση, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει, στο πλαίσιο της έκθεσής του για την υλοποίηση, να υποβάλει σχέδιο δράσης όπου θα καθορίζει τα μέτρα που πρόκειται να λάβει για να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις και/ή στα "σημεία προς παρακολούθηση". Ο μηχανισμός αυτός θεωρείται ότι θα διευκολύνει τον συντονισμό των μεταρρυθμίσεων και την πολυμερή εποπτεία στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η ανάγκη συντονισμού είναι ακόμη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη, για την οποία η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από το καλοκαίρι του 2008, προτάσεις με στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα του συντονισμού και της διακυβέρνησης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της, αποτελεί το κατάλληλο βήμα για την αξιολόγηση και ανάλυση των στρατηγικών και των μέτρων των κρατών μελών για τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Λισαβόνας. Ενόψει της κατάρτισης και εν συνεχεία αξιολόγησης των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται και στο ενδεδειγμένο δικαίωμα συμμετοχής των θεσμικών οργάνων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

24

2

13

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Anne Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Daniel Dăianu, Ján Hudacký, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria