Mietintö - A6-0030/2008Mietintö
A6-0030/2008

MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta moottoripolttoaineena ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavien erityisten verojärjestelyjen tarkistamiseksi sekä lyijyttömän bensiinin ja moottoripolttoaineena käytettävän kaasuöljyn verotuksen koordinoimiseksi

4.2.2008 - (KOM(2007)0052 – C6-109/2007 – 2007/0023(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Olle Schmidt


Menettely : 2007/0023(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0030/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0030/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta moottoripolttoaineena ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavien erityisten verojärjestelyjen tarkistamiseksi sekä lyijyttömän bensiinin ja moottoripolttoaineena käytettävän kaasuöljyn verotuksen koordinoimiseksi

(KOM(2007)0052 – C6-109/2007 – 2007/0023(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0052),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-109/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0030/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Suuri osa maantiekuljetusyrityksen toimintakustannuksista on polttoainekustannuksia. Kaasuöljyn verotuksessa on kuitenkin havaittavissa suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Nämä erot johtavat polttoaineturismiin ja kilpailun vääristymiin. Lähentämällä ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavia verotasoja yhteisön tasolla puututtaisiin tehokkaasti epäreilun kilpailun aiheuttamaan ongelmaan, mikä parantaisi viime kädessä sisämarkkinoiden toimintaa ja vähentäisi ympäristövahinkoja.

(4) Suuri osa maantiekuljetusyrityksen toimintakustannuksista on polttoainekustannuksia. Kaasuöljyn verotuksessa on kuitenkin havaittavissa suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Nämä erot voivat johtaa polttoaineturismiin ja kilpailun vääristymiin raja-alueilla. Lähentämällä ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavia verotasoja yhteisön tasolla puututtaisiin tehokkaasti epäreilun kilpailun aiheuttamaan ongelmaan, mikä parantaisi viime kädessä sisämarkkinoiden toimintaa ja vähentäisi ympäristövahinkoja. Valmisteverokantojen lähentämisessä olisi otettava huomioon myös inflaatiovaikutukset ja tarve vahvistaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Olisi korostettava, että lyijyttömän bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverokantojen yhdenmukaistamisen ei pitäisi johtaa suhteettomiin vaatimuksiin niille jäsenvaltioille, joissa on jo muutoin tiukka veropolitiikka ja korkea sitoutuminen inflaation torjuntaan.

Perustelu

Euroalueen edelleen laajentumisen edetessä nykyinen haitallinen käytäntö – varsinkin se, että ehdokasmaat ovat sidottuja valmisteverokantojensa nostamiseen – on tarkistettava. Tämä vaatimus estää asianomaisten jäsenvaltioita täyttämästä euroalueen jäsenyyden tärkeimpänä ennakkoedellytyksenä olevia inflaatiokriteereitä.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Vaikuttaa siltä, että tässä vaiheessa on ympäristön kannalta asianmukaista vahvistaa lyijytöntä bensiiniä ja kaasuöljyä varten samat vähimmäisverotasot. Ei ole mitään pätevää syytä vahvistaa muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä ja lyijytöntä bensiiniä varten alempia kansallisia vähimmäisverotasoja kuin ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä varten. Jäsenvaltioille, jotka erottavat toisistaan dieselpolttoöljyn käytön ammattitarkoitukseen ja muuhun tarkoitukseen, olisi tähdennettävä, että ne eivät saa soveltaa muuhun tarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alempaa verotasoa kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn. Lyijyttömän bensiinin verotus olisi samalla tavoin rinnastettava ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoöljyn verotuksen kanssa.

(6) Vaikuttaa siltä, että tässä vaiheessa on ympäristön kannalta asianmukaista vahvistaa lyijytöntä bensiiniä ja kaasuöljyä varten samat vähimmäisverotasot. Ei ole mitään pätevää syytä vahvistaa muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä ja lyijytöntä bensiiniä varten alempia kansallisia vähimmäisverotasoja kuin ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä varten. Jäsenvaltioille, jotka erottavat toisistaan dieselpolttoöljyn käytön ammattitarkoitukseen ja muuhun tarkoitukseen, olisi tähdennettävä, että ne eivät saa soveltaa muuhun tarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn alempaa verotasoa kuin ammattitarkoitukseen käytettävään dieselpolttoöljyyn, tämän kuitenkaan vaikuttamatta haitallisesti dieselpolttoöljyä muuhun tarkoitukseen käyttäviin. Lyijyttömän bensiinin verotus olisi samalla tavoin rinnastettava ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoöljyn verotuksen kanssa.

Perustelu

Tarkistuksessa korostetaan ammattikäyttöön ja muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitetun kaasuöljyn valmisteverokannan kytköksen merkitystä. Jos ammattikäyttöön tarkoitetun valmisteverokanta nousee, keskimääräisen kuluttajan taakka nousee samoin ammattikäyttöön ja muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitettujen valmisteverokantojen kytköksen vuoksi.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

 

(6 a) Siirtymäkausia hyödyntävät jäsenvaltiot eivät yleensä valitettavasti toteuta toimenpiteitä saavuttaakseen valmisteverokantojen vähimmäisstandardit, mikä on vastoin niiden tekemiä sitoumuksia. Siirtymäkauden automaattista jatkamista ei siis voida mitenkään hyväksyä. Komission olisi raportoitava vuonna 2010 missä määrin jäsenvaltiot, jotka ovat lähenemässä siirtymäkauden loppua, ovat täyttäneet velvollisuutensa.

Perustelu

Tarkistuksessa kehotetaan olemaan tukematta automaattista jatkojärjestelmää, koska järjestelmällä tuettaisiin kilpailun vääristymisen ja polttoaineturismin säilymistä EU:ssa.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 6 B KAPPALE (uusi)

 

(6 b) Jotta taattaisiin direktiivin 2003/96/EY johdonmukaisuus yhteisen liikennepolitiikan kanssa ja vältettäisiin kilpailun vääristymistä kuljetusalalla, dieselpolttoöljyn määritelmää olisi muutettava. Olisi vahvistettava, että ammattikäytön määritelmä koskee maanteiden tavarakuljetuksia ajoneuvoilla, joiden korkein sallittu paino kuormattuna on 3,5 tonnia tai enemmän.

Perustelu

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. Tthere has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tietyille jäsenvaltioille on myönnetty siirtymäkausia, jotta ne voisivat joustavasti sopeutua direktiivissä 2003/96/EY vahvistettuihin verotasoihin. Sen vuoksi näitä siirtymäkausia olisi täydennettävä tämän direktiivin osalta.

(7) Tietyille jäsenvaltioille on myönnetty siirtymäkausia, jotta ne voisivat joustavasti sopeutua direktiivissä 2003/96/EY vahvistettuihin verotasoihin. Eräille näistä jäsenvaltioista näitä siirtymäkausia olisi täydennettävä tämän direktiivin osalta.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Olisi laajennettava jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä varten verotaso, joka on alempi kuin 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa ollut kansallinen verotaso, jos ne ottavat käyttöön tienkäyttömaksujärjestelmän tai soveltavat tällaista järjestelmää ja kokonaisverorasitus pysyy jotakuinkin samana. Kokemusten perusteella on asianmukaista, että tätä varten luovutaan vaatimuksesta, jonka mukaan 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa ollut dieselpolttoöljyn verotaso on vähintään kaksi kertaa niin korkea kuin 1 päivänä tammikuuta 2004 sovellettu vähimmäisverotaso.

(10) Olisi laajennettava jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa ammattitarkoitukseen käytettävää kaasuöljyä varten verotaso, jos ne ottavat käyttöön tienkäyttömaksujärjestelmän tai soveltavat tällaista järjestelmää ja kokonaisverorasitus pysyy jotakuinkin samana. Muiden kuin fossiilisten ja matalahiilisten polttoaineiden käytön edistämiseksi jäsenvaltioille pitäisi sallia verotukselliset kannustimet ja järjestelyt näiden polttoaineiden tietyn kulutustason takaamiseksi. Kokemusten perusteella on asianmukaista, että tätä varten luovutaan vaatimuksesta, jonka mukaan 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa ollut dieselpolttoöljyn verotaso on vähintään kaksi kertaa niin korkea kuin 1 päivänä tammikuuta 2004 sovellettu vähimmäisverotaso.

Perustelu

Moottoripolttoaineen osana käytettynä voitaisiin saavuttaa huomattavia ympäristöetuja.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 10 A KAPPALE (uusi)

 

(10 a) Tämän direktiivin täytäntöönpanosta lisätuloja saavia jäsenvaltioita pitäisi toissijaisuusperiaatetta täysin noudattaen kannustaa investoimaan ne uudelleen pääasiallisesti infrastruktuuriin, biopolttoaineisiin ja uusiin ympäristötoimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Perustelu

Biopolttoaineet voivat osana kokonaisstrategiaa tukea myös ympäristötavoitteita, ja niillä voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä.

Tarkistus 8

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

7 artiklan 1 kohta (direktiivi 2003/96/EY)

”1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2004, 1 päivästä tammikuuta 2010, 1 päivästä tammikuuta 2012 ja 1 päivästä tammikuuta 2014 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.

”1. Moottoripolttoaineisiin sovellettavat vähimmäisverotasot vahvistetaan 1 päivästä tammikuuta 2004, 1 päivästä tammikuuta 2010, 1 päivästä tammikuuta 2012 ja 1 päivästä tammikuuta 2015 liitteessä I olevan taulukon A mukaisesti.

Perustelu

Artikla on saatettava yhdenmukaiseksi taulukossa A esitettyjen päivämäärien kanssa.

Tarkistus 9

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

7 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (direktiivi 2003/96/EY)

2. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan ja että ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoöljyn verokanta ei laske 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa olleen kansallisen verotason alle.

2. Jäsenvaltiot voivat tehdä eron ammattitarkoitukseen ja muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävän dieselpolttoaineen välillä edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan.

Perustelu

Jotta valmisteverokantojen lähentyminen jäsenvaltioiden kesken olisi mahdollista, EU:n ei pitäisi ainoastaan nostaa verokantojen pakollisia vähimmäistasoja vaan myös sallia, että hallitukset alentavat valmisteverokantojaan pitäessään sitä tarpeellisena edellyttäen, että yhteisön vähimmäistasoja noudatetaan. Tämä ratkaisu mahdollistaisi oikeudenmukaisemman osuuden mukauttamistaakasta, joka on kytköksissä valmisteverokantojen lähentämiseen.

Tarkistus 10

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

7 artiklan 3 kohdan a alakohta (direktiivi 2003/96/EY)

 

(a a) Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"(a) tavaroiden kuljetus joko omaan lukuun tai toisen lukuun yksinomaan maanteiden tavaraliikenteeseen tarkoitetulla moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu paino kuormattuna on 3,5 tonnia tai enemmän;"

Perustelu

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. Tthere has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 11

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

7 artiklan 4 kohta (direktiivi 2003/96/EY)

“4. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat 3 kohdassa määriteltyä ammattitarkoitukseen käytettävää dieselpolttoöljyä käyttäviä moottoriajoneuvoja koskevaa tienkäyttömaksujärjestelmää tai ottavat tällaisen järjestelmän käyttöön, voivat soveltaa tällaiseen dieselöljyyn alennettua verokantaa, joka on alempi kuin 1 päivänä tammikuuta 2003 voimassa ollut verokanta, kunhan kokonaisverorasitus pysyy jotakuinkin samana ja edellyttäen, että dieselöljyyn sovellettavaa yhteisön vähimmäistasoa noudatetaan.”

4. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 3 kohdassa määriteltyä ammattitarkoitukseen käytettävää dieselpolttoöljyä käyttäviä moottoriajoneuvoja koskevaa tienkäyttömaksujärjestelmää tai ottaa tällaisen järjestelmän käyttöön edellyttäen, että dieselöljyyn sovellettavaa yhteisön vähimmäistasoa noudatetaan.

Tarkistus 12

1 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHTA

1 artiklan 5 kohdan 2 alakohta (direktiivi 2003/96/EY)

Komissio vahvistaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja mekanismeja koskevat yksityiskohtaiset säännöt 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa ...* ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja mekanismeja koskevat yksityiskohtaiset säännöt 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

 

* Kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin hyväksymisestä.

Perustelu

Palautusmekanismeja koskevat yhteiset säännöt ovat oleellisen tärkeitä, jos halutaan varmistaa, että palautusehdot ovat tasa-arvoiset, avoimet ja yksinkertaiset. Lisäksi yhteiset säännöt estävät yhtenäismarkkinoiden vääristymiä.

Tarkistus 13

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

18 artikla (direktiivi 2003/96/EY)

(2) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

(2) Muutetaan 18 artikla seuraavasti:

(a) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

a) Poistetaan 3 kohdan ensimmäinen virke.

”Espanjan kuningaskunnalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2007, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

(b) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

b) Poistetaan 4 kohdan ensimmäinen virke.

”Itävallan tasavallalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2007, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

(c) Korvataan 5 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

c) Poistetaan 5 kohdan ensimmäinen virke.

”Belgian kuningaskunnalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2007, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

(d) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

d) Poistetaan 6 kohdan ensimmäinen virke.

”Luxemburgin suurherttuakunnalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2009, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

(e) Korvataan 7 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

e) Poistetaan 7 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke.

”Portugalin tasavallalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2009, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

(f) Korvataan 8 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

f) Poistetaan 8 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen virke.

”Kreikan tasavallalle voidaan myöntää siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2010, jotta se voi saattaa dieselpolttoaineen kansallisen verokantansa uudelle 302 euron vähimmäistasolle, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saavuttaa 330 euron vähimmäistason, siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saavuttaa 359 euron vähimmäistason, ja siirtymäkausi 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saavuttaa 380 euron vähimmäistason.”

 

Perustelu

Artikla on saatettava yhdenmukaiseksi taulukossa A esitettyjen päivämäärien kanssa.

Tarkistus 14

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

18a artiklan 5 kohta (direktiivi 2003/96/EY)

”Latvian tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2011, jotta se voi saattaa kaasuöljyn ja polttoaineena käytettävän kerosiinin kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2013, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle, sekä 1 päivään tammikuuta 2015, jotta se voi saattaa dieselpolttoöljyn verokantansa 359 euron vähimmäistasolle, ja 1 päivään tammikuuta 2017, jotta se voi saattaa tämän verokantansa 380 euron vähimmäistasolle.”.

”Latvian tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saattaa kaasuöljyn ja polttoaineena käytettävän kerosiinin kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2015, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle, sekä 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saattaa dieselpolttoöljyn verokantansa 359 euron vähimmäistasolle.”.

Perustelu

Alhaisen tulotason jäsenmaiden, jotka liittyivät EU:hun äskettäin ja jotka ovat jo korottaneet huomattavasti polttoaineiden valmisteveroja, siirtymäaikoja olisi pidennettävä, jotta niille annettaisiin enemmän aikaa mukauttamiseen.

Tarkistus 15

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN B ALAKOHTA

18a artiklan 6 kohta (direktiivi 2003/96/EY)

”Liettuan tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2011, jotta se voi saattaa kaasuöljyn ja polttoaineena käytettävän kerosiinin kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2013, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle, sekä 1 päivään tammikuuta 2015, jotta se voi saattaa dieselpolttoöljyn verokantansa 359 euron vähimmäistasolle, ja 1 päivään tammikuuta 2017, jotta se voi saattaa tämän verokantansa 380 euron vähimmäistasolle.”.

”Liettuan tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saattaa kaasuöljyn ja polttoaineena käytettävän kerosiinin kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2015, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle, sekä 1 päivään tammikuuta 2016, jotta se voi saattaa dieselpolttoöljyn verokantansa 359 euron vähimmäistasolle.”.

Perustelu

Alhaisen tulotason jäsenmaiden, jotka liittyivät EU:hun äskettäin ja jotka ovat jo korottaneet huomattavasti polttoaineiden valmisteveroja, siirtymäaikoja olisi pidennettävä, jotta niille annettaisiin enemmän aikaa mukauttamiseen.

Tarkistus 16

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

18a artiklan 9 kohta (direktiivi 2003/96/EY)

”Puolan tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2010, jotta se voi saattaa polttoaineena käytettävän kaasuöljyn kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle, 1 päivään tammikuuta 2014, jota se voi saattaa verokantansa 359 euron vähimmäistasolle, ja 1 päivään tammikuuta 2016, jota se voi saattaa verokantansa 380 euron vähimmäistasolle.”

”Puolan tasavalta voi soveltaa siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2012, jotta se voi saattaa polttoaineena käytettävän kaasuöljyn kansallisen verokantansa uudelle vähimmäistasolle, joka on 302 euroa 1 000 litralta, ja 1 päivään tammikuuta 2013, jotta se voi saattaa verokantansa 330 euron vähimmäistasolle ja 1 päivään tammikuuta 2016, jota se voi saattaa verokantansa 359 euron vähimmäistasolle.”

Perustelu

Alhaisen tulotason jäsenmaiden, jotka liittyivät EU:hun äskettäin ja jotka ovat jo korottaneet huomattavasti polttoaineiden valmisteveroja, siirtymäaikoja olisi pidennettävä, jotta niille annettaisiin enemmän aikaa mukauttamiseen.

Tarkistus 17

1 ARTIKLAN 4 KOHTA

18c artikla (direktiivi 2003/96/EY)

Bulgarian tasavalta ja Romania voivat soveltaa dieselpolttoöljyyn ylimääräistä siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2015, jotta ne voivat saattaa verokantansa 359 euron vähimmäistasolle, ja 1 päivään tammikuuta 2017, jotta ne voivat saattaa verokantansa 380 euron vähimmäistasolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden 7 artiklaa koskevien poikkeusten soveltamista, jotka on vahvistettu Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevassa sopimuksessa.”.

Bulgarian tasavalta ja Romania voivat soveltaa dieselpolttoöljyyn ylimääräistä siirtymäkautta 1 päivään tammikuuta 2016, jotta ne voivat saattaa verokantansa 359 euron vähimmäistasolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden 7 artiklaa koskevien poikkeusten soveltamista, jotka on vahvistettu Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevassa sopimuksessa.

Perustelu

Alhaisen tulotason jäsenmaiden, jotka liittyivät EU:hun äskettäin ja jotka ovat jo korottaneet huomattavasti polttoaineiden valmisteveroja, siirtymäaikoja olisi pidennettävä, jotta niille annettaisiin enemmän aikaa mukauttamiseen.

Tarkistus 18

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

Liite I, taulukko A (direktiivi 2003/96/EY)

Komission teksti

 

1 päivä tammikuuta 2004

1 päivä tammikuuta 2010

1 päivä tammikuuta 2012

1 päivä tammikuuta 2014

Lyijytön bensiini

(euroa

1 000 litralta)

CN-koodit 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 ja 2710 11 49

359

359

359

380

Kaasuöljy

(euroa

1 000 litralta)

CN-koodit 2710 19 41–2710 19 49

302

330

359

380

Parlamentin tarkistukset

 

1 päivä tammikuuta 2004

1 päivä tammikuuta 2010

1 päivä tammikuuta 2012

1 päivä tammikuuta 2014

Lyijytön bensiini

(euroa

1 000 litralta)

CN-koodit 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 ja 2710 11 49

359

359

359

359

Kaasuöljy

(euroa

1 000 litralta)

CN-koodit 2710 19 41–2710 19 49

302

330

340

359

Perustelu

Vähimmäistasojen pitäisi olla riittävän korkeita bensiinin ja kaasuöljyn kestävän kulutuksen edistämiseksi.

Tarkistus 19

1 ARTIKLAN 5 KOHTA

Liite I, taulukko A, huomautus (uusi) (direktiivi 2003/96/EY)

Seuraavia määräyksiä sovelletaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta 18 a artiklan 5, 6 ja 9 kohdassa sekä 18 c artiklassa säädettyjen ajanjaksojen soveltamista:

 

Lyijyttömän bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverokannat ovat vähintään 359 euroa 1 000 litralta ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

 

Jäsenvaltioiden, joita vaaditaan yhteisön lainsäädännössä nostamaan kaasuöljyn valmisteverokantaa 340 euroon 1 000 litralta 1 päivään tammikuuta 2012 mennessä, on määrättävä ainakin 359 euron valmisteverosta 1 000 litralta 1 päivään tammikuuta 2015 mennessä.

Jäsenvaltiot, joissa kaasuöljyn valmisteverokanta ei ollut yli 400 euroa 1 000 litralta 1 päivänä tammikuuta 2008, eivät nosta kaasuöljyn valmisteverokantaa ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

 

 

Jäsenvaltiot, joissa lyijyttömän bensiinin valmisteverokanta oli yli 500 euroa 1 000 litralta 1 päivänä tammikuuta 2008, eivät nosta tätä verokantaa ennen 1 päivää tammikuuta 2015.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet muille kuin euroalueen jäsenvaltioille täytettäessä kestävyysvaatimusta, joka koskee inflaatiokriteeriä ja verotason lähentymistä. Ks. tarkistus 31.

Tarkistus 20

1 ARTIKLAN 5 B KOHTA (uusi)29 a artikla (uusi) (direktiivi 2003/96/EY)

 

(5 a) Lisätään 29 a artikla seuraavasti:

 

29 a artikla

 

Komissio raportoi, miten jäsenvaltiot, joiden siirtymäaika päättyy vuonna 2010, noudattavat velvollisuuksiaan.

Perustelu

Tarkistuksessa kehotetaan säätämään komission arvioinnista, jossa raportoidaan jäsenvaltioiden valmisteverokannan nostamista koskevan velvollisuuden kehittymisestä.

PERUSTELUT

Valmistelija on yleisesti samaa mieltä komission kanssa kuljetussektorin kilpailun vääristymisen vähentämistä koskevan tavoitteen kanssa.

Paras tapa kilpailua koskevan ongelman ratkaisemiseen olisi täysimääräinen harmonisointi. Tässä yhteydessä on korostettava, että bensiinin ja kaasuöljyn hintaerot sisämarkkinoilla eivät sinänsä merkitse kuljetusalan kilpailun vääristymistä.

Valmistelija tunnustaa, että komission ehdotus liikenteeseen liittyvästä veropolitiikasta vaikuttaa erittäin vähän ympäristöhaittojen vähentämiseen. On selvää, että jos tällainen politiikka on riittävän tiukkaa, sillä voidaan muuttaa kuluttajien ja yritysten käytöstä siten, että hiilidioksidipäästöt vähentyvät. Esittelijä epäilee kuitenkin, auttaako komission ehdotus täyttämään Kioton pöytäkirjan kaltaiset ympäristöä koskevat velvoitteensa.

Valmistelija katsoo, että ilmastonmuutoksen yhteisölle ja koko maailmalle mukanaan tuomat ympäristöhaasteet huomioon ottaen komission on omaksuttava paljon vahvempi rooli ympäristömyönteisten tuotteiden käytön edistämisessä EU:n ennakkoluulottomien ja innovatiivisten "vihreiden" toimien kautta, verotusalue mukaan luettuna. Tässä yhteydessä olisi kannustettava verokilpailua, jolla edistetään kestävää kulutusta ja ympäristönsuojelua esimerkiksi "vihreistä" veroista saatavien tulojen yhdistämisellä "vihreiden" tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämisen edistämiseen. Valmistelija haluaa siksi sallia jäsenvaltioille verotukselliset toimet muiden kuin maaöljyyn perustuvien polttoaineiden käytön edistämiseksi.

Tätä taustaa vasten valmistelija katsoo, että komission ehdotuksessa jäsenvaltioille ei sallita riittävää joustavuutta muiden kuin maaöljyyn perustuvien polttoaineiden käytön edistämiseen.

Jäsenvaltioille olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti myönnettävä lisää joustoa sallimalla niille esimerkiksi mahdollisuus keventää energiatehokkaimmissa moottoreissa käytettävien muuhun kuin maaöljyyn perustuvien polttoaineiden verotusta. Näin toimiminen antaisi yrityksille oikeusvarmuuden samalla, kun mahdollistettaisiin kilpailua. Jäsenvaltiot saisivat mahdollisuuden edistää puhtaampia teknologioita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja muiden kansainvälisten sitoumusten täyttämiseksi.

Esittelijä katsoo lisäksi, että vähimmäisveroasteen nostamisella olisi myönteinen vaikutus kuluttajien ja yritysten kulutustottumuksiin. Nykyisiä siirtymäkauden ohjelmia ei pitäisi jatkaa eikä uusia siirtymäjärjestelyjä ottaa käyttöön.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Lyijyttömän polttoaineen ja dieselin verotus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

19.4.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

26.4.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

26.4.2007

ITRE

26.4.2007

TRAN

26.4.2007

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

3.5.2007

ITRE

7.6.2007

TRAN

10.4.2007

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Olle Schmidt

22.5.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

8.10.2007

5.11.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab, Charles Tannock

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Metin Kazak, Alfonso Andria

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.2.2008