Raport - A6-0030/2008Raport
A6-0030/2008

RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE cu privire la ajustarea regimului special de impozitare a motorinei utilizată drept carburant în scopuri comerciale şi la coordonarea impozitării benzinei fără plumb şi a motorinei utilizate drept carburant

4.2.2008 - (COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)) - *

Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Raportor: Olle Schmidt


Procedură : 2007/0023(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0030/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE cu privire la ajustarea regimului special de impozitare a motorinei utilizată drept carburant în scopuri comerciale şi la coordonarea impozitării benzinei fără plumb şi a motorinei utilizate drept carburant

(COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0052),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0109/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6-0030/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea sa în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 4

(4) Deoarece carburantul reprezintă o mare parte din costurile de exploatare ale unei societăţi de transporturi rutiere de marfă, se poate observa existenţa unor mari diferenţe între nivelurile de impozitare aplicate de statele membre la motorină. Aceste diferenţe conduc la practicarea turismului pentru combustibil şi la denaturarea concurenţei. O aproximare îmbunătăţită la nivel comunitar a nivelului de impozitare aplicat la motorina comercială ar aborda în mod eficient problema concurenţei neloiale şi ar duce, în cele din urmă, la o mai bună funcţionare a pieţei interne şi la reducerea daunelor aduse mediului.

(4) Deoarece carburantul reprezintă o mare parte din costurile de exploatare ale unei societăţi de transporturi rutiere de marfă, se poate observa existenţa unor mari diferenţe între nivelurile de impozitare aplicate de statele membre la motorină. Aceste diferenţe pot conduce la practicarea turismului pentru combustibil şi la denaturarea concurenţei în regiunile de frontieră. O apropiere îmbunătăţită la nivel comunitar a nivelului de impozitare aplicat la motorina comercială ar aborda în mod eficient problema concurenţei neloiale şi ar duce, în cele din urmă, la o mai bună funcţionare a pieţei interne şi la reducerea daunelor aduse mediului. Apropierea ratelor accizelor ar trebui, de asemenea, să ia în considerare efectele inflaţioniste şi necesitatea de a consolida competitivitatea în Uniunea Europeană. Ar trebui subliniat faptul că armonizarea ratelor accizelor la benzina fără plumb şi la motorină nu ar trebui să conducă la obligaţii disproporţionate pentru acele state membre care, de altfel, au o politică fiscală mai severă şi care sunt puternic angajate în lupta împotriva inflaţiei.

Justificare

In the advent of further enlargement of eurozone, the present detrimental practice notably, the fact that the candidate countries are locked-in to hike their excise duty rates shall be revised. This requirement impedes the capability of relevant Member States to meet the inflation criteria which is a principal precondition to eurozone membership.

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 6

(6) Din punct de vedere al mediului, se pare că este adecvat, în această etapă, să se stabilească aceleaşi niveluri minime de impozitare pentru benzina fără plumb şi pentru motorină. Nu există motive valide pentru a se stabili nivelul naţional de impozitare la motorina necomercială şi la benzina fără plumb sub nivelul naţional aplicabil la motorina comercială. Prin urmare, trebuie clarificat, pentru statele membre care vor face o distincţie între utilizarea comercială şi cea necomercială a motorinei utilizată drept carburant, că nivelul naţional de impozitare la motorina necomercială utilizată drept carburant nu este mai scăzut în comparaţie cu nivelul naţional aplicat de statul membru respectiv la motorina comercială. Acelaşi principiu trebuie să se aplice relaţiei dintre benzina fără plumb şi motorina comercială.

(6) Din punct de vedere al mediului, se pare că este adecvat, în această etapă, să se stabilească aceleaşi niveluri minime de impozitare pentru benzina fără plumb şi pentru motorină. Nu există motive valide pentru a se stabili nivelul naţional de impozitare la motorina necomercială şi la benzina fără plumb sub nivelul naţional aplicabil la motorina comercială. Prin urmare, trebuie clarificat, pentru statele membre care vor face o distincţie între utilizarea comercială şi cea necomercială a motorinei utilizată drept carburant, că nivelul naţional de impozitare la motorina necomercială utilizată drept carburant nu este mai scăzut în comparaţie cu nivelul naţional aplicat de statul membru respectiv la motorina comercială,fără ca aceasta să îi afecteze pe cei care folosesc motorina în scopuri necomerciale. Acelaşi principiu ar trebui să se aplice relaţiei dintre benzina fără plumb şi motorina comercialăutilizată drept carburant.

Justificare

The amendment highlights the relevance of the linkage between commercial and non-commercial-type excise duty rates. If the commercial excise duty rate grows, the burden of the average consumer will rise alike due to the linkage between commercial and non-commercial excise duty rates.

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 6A (nou)

 

(6a) Statele membre care se folosesc de perioadele de tranziţie tind, din nefericire, să nu măsuri pentru a se ridica la standardele minime privind accizele, în ciuda angajamentelor pe care şi le-au asumat. Prin urmare, orice prelungire automată a perioadei de tranziţie este complet inacceptabilă. În 2010, Comisia ar trebui să prezinte un raport privind măsura în care statele membre care se apropie de finalul perioadei de tranziţie şi-au îndeplinit obligaţiile.

Justificare

The amendment calls on non-supporting of the automatic prolongation regime as this would contribute to the persistence of distortions in competition and fuel tourism in the EU.

Amendamentul 4

CONSIDERENTUL 6B (nou)

 

(6b)Pentru a asigura coerenţa Directivei 2003/96/CE cu politica comună în domeniul transportului şi pentru a evita potenţialele denaturări ale concurenţei pe piaţa transporturilor rutiere de marfă, ar trebui modificată definiţia motorinei utilizate drept carburant. Ar trebui stabilit faptul că definiţia utilizării comerciale priveşte transportul rutier de mărfuri efectuat de vehicule cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 3,5 tone.

Justificare

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Amendamentul 5

CONSIDERENTUL 7

(7) Pentru anumite state membre s-au stabilit perioade de tranziţie în scopul adaptării fără dificultăţi la nivelurile de impozitare prevăzute în Directiva 2003/96/CE. Din aceleaşi motive, aceste perioade de tranziţie ar trebui completate luându-se în considerare dispoziţiile prezentei directive.

(7) Pentru anumite state membre s-au stabilit perioade de tranziţie în scopul adaptării fără dificultăţi la nivelurile de impozitare prevăzute în Directiva 2003/96/CE. Pentru unele dintre aceste state membre, aceste perioade de tranziţie ar trebui completate luându-se în considerare dispoziţiile prezentei directive.

Amendamentul 6

CONSIDERENTUL 10

(10) Ar trebui extinsă posibilitatea pentru statele membre de a stabili o cotă redusă pentru motorina utilizată în scopuri comerciale, sub nivelul naţional în vigoare la 1 ianuarie 2003, atunci când se introduce sau se aplică un sistem de taxe pentru utilizarea drumurilor, astfel încât povara fiscală totală să rămână, în mare, nemodificată. În acest scop, ţinând seama de experienţa acumulată, este adecvat să se mai menţină cerinţa conform căreia nivelul naţional de impozitare la motorina utilizată drept carburant, în vigoare la 1 ianuarie 2003, trebuie să fie cel puţin de două ori mai ridicat decât nivelul minim de impozitare în vigoare la 1 ianuarie 2004.

(10) Ar trebui extinsă posibilitatea pentru statele membre de a stabili o cotă redusă pentru motorina utilizată în scopuri comerciale atunci când se introduce sau se aplică un sistem de taxe pentru utilizarea drumurilor, astfel încât povara fiscală totală să rămână, în mare, nemodificată. Ar trebui, de asemenea, ca statele membre să aibă posibilitatea de a promova utilizarea de combustibili bazaţi pe alte produse decât cele fosile, având emisii reduse de carbon, atât prin stimulente fiscale, cât şi prin programe care să garanteze un anumit nivel de consum pentru respectivii combustibili. În acest scop, ţinând seama de experienţa acumulată, este adecvat să se mai menţină cerinţa conform căreia nivelul naţional de impozitare la motorina utilizată drept carburant, în vigoare la 1 ianuarie 2003, trebuie să fie cel puţin de două ori mai ridicat decât nivelul minim de impozitare în vigoare la 1 ianuarie 2004.

Justificare

If used, by rule, as a portion of any motor fuel could yield substantial environmental benefits.

Amendamentul 7

CONSIDERENTUL 10A (nou)

 

(10a) Deşi recunosc pe deplin principiul subsidiarităţii, statele membre care înregistrează câştiguri suplimentare ca urmare a punerii în aplicare a prezentei directive ar trebui încurajate să le reinvestească în primul rând în infrastructură, în biocombustibili şi în noi măsuri în domeniul mediului care să vizeze reducerea emisiilor de CO2.

Justificare

As part of an overall strategy biofuels can also contribute to environmental goals and has the potential to reduce greenhouse gas emissions.

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)

Articolul 7 alineatul (1) (Directiva 2003/96/CE)

1. Începând cu 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2010, 1 ianuarie 2012 şi 1 ianuarie 2014, nivelurile minime de impozitare aplicabile la carburanţi se stabilesc conform anexei I, tabelul A.

1. Începând cu 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2010, 1 ianuarie 2012 şi 1 ianuarie 2015, nivelurile minime de impozitare aplicabile la carburanţi se stabilesc conform anexei I, tabelul A.

Justificare

This article must be brought into line with the dates mentioned in table A.

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)

Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf (Directiva 2003/96/CE)

(2) Statele membre pot stabili niveluri diferite pentru utilizarea comercială şi cea necomercială a motorinei utilizate drept carburant, cu condiţia ca nivelurile comunitare minime să fie respectate iar cota de impozitare pentru motorina comercială utilizată drept carburant să nu scadă sub nivelul naţional de impozitare în vigoare la 1 ianuarie 2003.

(2) Statele membre pot stabili niveluri diferite pentru utilizarea comercială şi cea necomercială a motorinei utilizate drept carburant, cu condiţia ca nivelurile comunitare minime să fie respectate.

Justificare

In order to enable convergence of excise duty rates among member states the EU should not only increase the obligatory minimum levels of rates but also allow governments to lower their excise duty rates if they find it necessary, provided that the Community minimum levels are observed. This solution would enable more fairly share the burden of adjustment linked to the convergence of excise duty rates.

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (AA) (nouă)Articolul 7 alineatul (3) litera (a) (Directiva 2003/96/CE)

 

(aa) litera (a) de la alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:

(a) transportul bunurilor în contul altor persoane sau în cont propriu, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de bunuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 3,5 tone;

Justificare

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (B)

Articolul 7 alineatul (4) (Directiva 2003/96/CE)

4. Statele membre care aplică sau introduc un sistem de taxe pentru utilizarea drumurilor aplicabile vehiculelor cu motor care utilizează motorină comercială în sensul definiţiei de la alineatul (3) pot aplica o cotă de impozitare la motorina utilizată astfel mai mică decât nivelul naţional de impozitare în vigoare la 1 ianuarie 2003, atâta timp cât povara fiscală totală rămâne, în mare, echivalentă, şi cu condiţia respectării nivelului comunitar minim aplicabil la motorina comercială.

4. Statele membre pot aplica sau introduce un sistem de taxe pentru utilizarea drumurilor aplicabile vehiculelor cu motor care utilizează motorină comercială în sensul definiţiei de la alineatul (3), cu condiţia respectării nivelului comunitar minim aplicabil la motorina comercială.

Justificare

It should be possible to use all tax instruments to promote and reward environmentally conscious behaviour.

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (C)

Articolul 7 alineatul (5) al doilea paragraf (Directiva 2003/96/CE)

Comisia stabileşte norme comune privind mecanismele prevăzute în primul alineat, în conformitate cu procedura prevăzute în articolul 27 alineatul (2).”

În termen de ...*, Comisia stabileşte norme comune privind mecanismele prevăzute în primul alineat, în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 27 alineatul (2).

________

*şase luni de la adoptarea prezentei directive

Justificare

Common rules for a refund mechanism are essential to ensure that refunding under conditions that are equal, transparent and simple. Moreover, common rules will prevent distortions of the single market.

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 18 (Directiva 2003/96/CE)

(2) Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(2) Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (3), prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(a) La alineatul (3), prima teză se elimină:

„Regatul Spaniei poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2007 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

(b) La alineatul (4), prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(b) La alineatul (4), prima teză se elimină:

„Republica Austria poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2007 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

(c) La alineatul (5), prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(c) La alineatul (5), prima teză se elimină:

„Regatul Belgiei poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2007 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

(d) La alineatul (6), prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(d) La alineatul (6), prima teză se elimină:

„Marele Ducat al Luxemburgului poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2009 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

(e) La alineatul (7), al doilea paragraf, prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(e) La alineatul (7), al doilea paragraf, prima teză se elimină:

„Republica Portugheză poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2009 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

(f) La alineatul (8), al treilea paragraf, prima teză se înlocuieşte cu următorul text:

(f) La alineatul (8), al treilea paragraf, prima teză se elimină:

„Republica Elenă poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2010 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.”

 

Justificare

This article must be brought into line with the dates mentioned in table A.

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (A)

Articolul 18a alineatul (5) (Directiva 2003/96/CE)

Republica Letonia poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2011 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina şi kerosenul utilizate drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR /1 000 l, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR şi, pentru motorina utilizată drept carburant, până la 1 ianuarie 2015 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2017 pentru a ajunge la 380 EUR.

Republica Letonia poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2012 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina şi kerosenul utilizate drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR /1 000 l, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR şi, pentru motorina utilizată drept carburant şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 359 EUR.

Justificare

For low income member states that joined the EU recently and have already introduced substantial excise duty increases on fuels, the derogation periods should be extended to give them more time to adjust.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (B)

Articolul 18a alineatul 6 (Directiva 2003/96/CE)

Republica Lituania poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2011 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina şi kerosenul utilizate drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR/1 000 l, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR şi, pentru motorina utilizată drept carburant, până la 1 ianuarie 2015 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2017 pentru a ajunge la 380 EUR.

Republica Lituania poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2012 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina şi kerosenul utilizate drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR/1 000 l, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR şi, pentru motorina utilizată drept carburant şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 359 EUR.

Justificare

For low income member states that joined the EU recently and have already introduced substantial excise duty increases on fuels, the derogation periods should be extended to give them more time to adjust.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERA (C)

Articolul 18a alineatul 9 (Directiva 2003/96/CE)

Republica Polonia poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2010 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR/1 000 l, până la 1 ianuarie 2012 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2014 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 380 EUR.

Republica Polonia poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2012 pentru a-şi ajusta nivelul naţional de impozitare pentru motorina utilizată drept carburant la noul nivel minim de 302 EUR/1 000 l, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR, până la 1 ianuarie 2013 pentru a ajunge la 330 EUR şi până la 1 ianuarie 2016 pentru a ajunge la 359 EUR.

Justificare

For low income member states that joined the EU recently and have already introduced substantial excise duty increases on fuels, the derogation periods should be extended to give them more time to adjust.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 18c (Directiva 2003/96/CE)

Fără a aduce atingere derogărilor de la articolul 7 din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, aceste state membre pot aplica o perioadă de tranziţie suplimentară pentru motorina utilizată drept carburant până la 1 ianuarie2015 pentru a ajunge la 359 EUR şi până la 1 ianuarie 2017 pentru a ajunge la 380 EUR.

Fără a aduce atingere derogărilor de la articolul 7 din Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, aceste state membre pot aplica o perioadă de tranziţie suplimentară pentru motorina utilizată drept carburant şi până la 1 ianuarie2016 pentru a ajunge la 359 EUR.

Justificare

For low income member states that joined the EU recently and have already introduced substantial excise duty increases on fuels, the derogation periods should be extended to give them more time to adjust.

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Anexa I tabelul A (Directiva 2003/96/CE)

Text propus de Comisie

 

1 ianuarie 2004

1 ianuarie 2010

1 ianuarie 2012

1 ianuarie 2014

Benzină fără plumb

(în euro pentru 1 000 l)

 

Coduri NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49

359

359

359

380

Motorină

(în euro pentru 1 000 l)

 

Coduri NC 2710 19 41 până la 2710 19 49

302

330

359

380

Amendamentul Parlamentului

 

1 ianuarie 2004

1 ianuarie 2010

1 ianuarie 2012

1 ianuarie 2015

Benzină fără plumb

(în euro pentru 1 000 l)

 

Coduri NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 şi 2710 11 49

359

359

359

359

Motorină

(în euro pentru 1 000 l)

 

Coduri NC 2710 19 41 până la 2710 19 49

302

330

340

359

Justificare

Minimum rates should be sufficiently high to promote sustainable consumption of petrol and gas oil.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Anexa I tabelul A notă (nouă) (Directiva 2003/96/CE)

Fără a aduce atingere perioadelor de timp prevăzute la articolul 18a, alineatele (5), (6) şi (9) şi la articolul 18c, se aplică următoarele prevederi:

 

Ratele minime ale accizelor atât pentru benzina fără plumb, cât şi pentru motorină sunt de cel puţin 359 EUR/1 000 litri înainte de 1 ianuarie 2015.

 

Statele membre care au obligaţia, conform legislaţiei comunitare, de a majora rata accizei la motorină la 340 EUR/1 000 litri până la 1 ianuarie 2012 trebuie să impună o rată de cel puţin 359 EUR/1 000 litri până la 1 ianuarie 2015.

Statele membre în care rata accizei la motorină a depăşit 400 EUR/1 000 litri la 1 ianuarie 2008, nu vor mai majora acciza la motorină până la 1 ianuarie 2015.

 

Statele membre în care rata accizei la benzina fără plumb a depăşit 500 EUR/1 000 litri la 1 ianuarie 2008 nu vor mai majora respectiva acciză până la 1 ianuarie 2015.

Justificare

The amendment aims at establishing the necessary level playing field for non-eurozone Member States in meeting the sustainability requirement concerning inflation criteria in one hand and the convergence of the tax level on the other. See amendment 31.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL (5A) (nou)Articolul 29a (nou) (Directiva 2003/96/CE)

 

(5a) Se introduce următorul articol 29a:

 

Articolul 29a

 

Comisia prezintă un raport privind îndeplinirea obligaţiilor de către statele membre a căror perioadă de tranziţie expiră în 2010.

Justificare

The amendment calls on establishment of Commission assessment which reports on the evolution of the Members States' duty on increasing excise duty rate.

EXPUNERE DE MOTIVE

Generally your draftsman agrees with the Commissions objective to reduce the distortion of competition in the haulage market. The best way to address the problem of competition would be through full harmonisation. In this context, it should be underlined that the existence of price differences on petrol and gas oil across the internal market is not in itself an indication of a distorted haulage market.

Your draftsman recognises that the Commissions proposal contribute very limited to reducing environmental damage through transport related tax policy. It is clear that such policies can, if tough enough, bring about behavioural change among consumers and businesses and thereby ensure that CO2-emissions are lowered. However, your draftsman questions whether the Commissions proposal will significantly help the Community in meeting its environmental commitments, including the Kyoto-protocol.

Your draftsman considers that given the significant environmental challenges climate change pose not only to the Community but to the globe that the Commission must play a much stronger role in promoting the use of environmentally friendly products through bold and innovative "green" EU measures, including the area of taxation. In this context tax competition, used to promote sustainable consumption and protection of the environment, should be encouraged e.g. through linking the revenue gained from "green" taxes to promotion of development of "green" products and production processes. Therefore your draftsman favours allowing Member States to use tax measures to promote the use of non-petroleum based propellants.

Against that background, your draftsman is of the opinion that the Commission’s proposal does not allow Member States the flexibility required to promote the use of non-petroleum based propellants.

Member States should, in line with the principle of subsidiarity, be given more flexibility by allowing them inter alia to reduce the tax rates for propellants used in the most energy efficient engines, for non-petroleum based propellants. This would provide legal certainty for businesses while at the same time allowing for competition. It would provide Member States with opportunities to promote the use of cleaner technologies in pursuit of reducing CO2 emissions and meeting other international environmental commitments.

Moreover, your draftsman considers that higher minimum rates would have a more positive impact on the consumption pattern of consumers and businesses. Existing transitional regimes should not be extended and no new transitional arrangements should be introduced.

PROCEDURĂ

Titlu

Impozitarea benzinei fără plumb şi a motorinei

Referinţe

COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)

Data consultării PE

19.4.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ECON

26.4.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ENVI

26.4.2007

ITRE

26.4.2007

TRAN

26.4.2007

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

3.5.2007

ITRE

7.6.2007

TRAN

10.4.2007

 

Raportor(i)

       Data numirii

Olle Schmidt

22.5.2007

 

 

Examinare în comisie

8.10.2007

5.11.2007

 

 

Data adoptării

29.1.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab, Charles Tannock

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Metin Kazak, Alfonso Andria