Betänkande - A6-0030/2008Betänkande
A6-0030/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle

4.2.2008 - (KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Olle Schmidt


Förfarande : 2007/0023(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0030/2008
Ingivna texter :
A6-0030/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG när det gäller anpassning av särskilda skatteregler för dieselbrännolja som yrkesmässigt används som motorbränsle och samordning av beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja som används som motorbränsle

(KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0052),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0109/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0030/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 4

(4) Samtidigt som bränsle utgör en stor andel av ett vägtransportföretags löpande kostnader finns det stora skillnader i de skattenivåer som medlemsstaterna tillämpar på dieselbrännolja. Dessa skillnader leder till ”bränsleturism” och konkurrenssnedvridning. En ökad tillnärmning på gemenskapsnivå av skattenivåerna för dieselbrännolja för yrkesmässig användning skulle effektivt ta itu med problemet med illojal konkurrens och med tiden leda till en bättre fungerande inre marknad och minskade skador på miljön.

(4) Samtidigt som bränsle utgör en stor andel av ett vägtransportföretags löpande kostnader finns det stora skillnader i de skattenivåer som medlemsstaterna tillämpar på dieselbrännolja. Dessa skillnader kan leda till ”bränsleturism” och konkurrenssnedvridning i gränsregioner. En ökad tillnärmning på gemenskapsnivå av skattenivåerna för dieselbrännolja för yrkesmässig användning skulle effektivt ta itu med problemet med illojal konkurrens och med tiden leda till en bättre fungerande inre marknad och minskade skador på miljön. Tillnärmningen av punkskattesatserna bör även beakta inflationseffekter och behovet av att stärka Europeiska unionens konkurrenskraft. Det bör betonas att tillnärmningen av punktskattesatserna på blyfri bensin och dieselbrännolja inte får leda till oproportionerliga krav på de medlemsstater som har en stram finanspolitik och en uttalad antiinflationspolitik.

Motivering

Inför den ytterligare utvidgningen av eurozonen bör man se över den nuvarande och skadliga praxisen att tvinga kandidatländerna att driva upp punktskatterna. Detta krav innebär att medlemsstaterna i fråga får svårare att uppfylla de inflationskriterier som är den huvudsakliga förutsättningen för medlemskap i euroområdet.

Ändringsförslag 2

SKÄL 6

(6) Ur miljösynvinkel framstår det i detta skede som lämpligt att fastställa samma minimiskattesats för blyfri bensin som för dieselbrännolja. Det finns inga giltiga skäl att fastställa nationella skattesatser för dieselbränsle för icke-yrkesmässig användning och för blyfri bensin som understiger den nationella skattesatsen för dieselbränsle för yrkesmässig användning. För de medlemsstater som skiljer mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel bör det därför klargöras att den nationella skattesatsen för dieselbrännolja för icke-yrkesmässig användning som drivmedel inte får understiga den nationella skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning. Detsamma bör gälla relationen mellan blyfri bensin och dieselbrännolja för yrkesmässig användning som drivmedel.

(6) Ur miljösynvinkel framstår det i detta skede som lämpligt att fastställa samma minimiskattesats för blyfri bensin som för dieselbrännolja. Det finns inga giltiga skäl att fastställa nationella skattesatser för dieselbränsle för icke-yrkesmässig användning och för blyfri bensin som understiger den nationella skattesatsen för dieselbränsle för yrkesmässig användning. För de medlemsstater som skiljer mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel bör det därför klargöras att den nationella skattesatsen för dieselbrännolja för icke-yrkesmässig användning som drivmedel inte får understiga den nationella skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning, detta utan att för den skull påverka användare av dieselbränsle för icke-yrkesmässig användning negativt. Detsamma bör gälla relationen mellan blyfri bensin och dieselbrännolja för yrkesmässig användning som drivmedel.

Motivering

Ändringsförslaget understryker relevansen i kopplingen mellan punktskattesatser för yrkesmässig respektive icke-yrkesmässig användning. Om punktskattesatsen för yrkesmässig användning höjs kommer bördan att öka för den genomsnittlige konsumenten i motsvarande grad till följd av kopplingen mellan punktskattesatserna för yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning.

Ändringsförslag 3

SKÄL 6A (nytt)

 

(6a) Medlemsstaterna som utnyttjar övergångsperioder tenderar tyvärr att inte vidta åtgärder för att justera upp punktskatterna till miniminivåerna, i strid mot de åtaganden som ingåtts. En automatisk förlängning av övergångsperioden är därför helt oacceptabel. Kommissionen bör 2010 rapportera om i vilken grad de medlemsstater som närmar sig slutet på övergångsperioden har uppfyllt sina förpliktelser.

Motivering

I detta ändringsförslag efterlyses ett stopp för den automatiska förlängningen eftersom detta system skulle bidra till att konkurrenssnedvridningar och bränsleturism dröjer sig kvar.

Ändringsförslag 4

SKÄL 6B (nytt)

 

(6b) För att se till att direktiv 2003/96/EG är förenligt med den gemensamma transportpolitiken och för att undvika möjliga konkurrenssnedvridningar på vägtransportmarknaderna bör definitionen av dieselbrännolja som används som drivmedel ändras. Det bör fastslås att definitionen av yrkesmässig användning avser godstransporter på väg med fordon med en högsta tillåten bruttovikt på minst 3,5 ton.

Motivering

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Ändringsförslag 5

SKÄL 7

(7) Vissa medlemsstater har beviljats övergångsperioder för att på ett smidigt sätt kunna anpassa sig till de skattenivåer som anges i direktiv 2003/96/EG. Av samma skäl bör dessa övergångsperioder kompletteras till följd av det här direktivet.

(7) Vissa medlemsstater har beviljats övergångsperioder för att på ett smidigt sätt kunna anpassa sig till de skattenivåer som anges i direktiv 2003/96/EG. För vissa av dessa medlemsstater bör dessa övergångsperioder kompletteras till följd av det här direktivet.

Ändringsförslag 6

SKÄL 10

(10) Medlemsstaterna bör få utvidgade möjligheter att fastställa en skattesats för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som understiger den gällande nationella nivån den 1 januari 2003, om de inför eller tillämpar ett system med vägavgifter som medför att det totala skattetrycket i stort förblir på samma nivå. I detta syfte och mot bakgrund av erfarenheterna bör man avskaffa kravet på att den nationella skattenivån per den 1 januari 2003 för dieselbrännolja som används som drivmedel måste vara minst dubbelt så hög som minimiskattenivån per den 1 januari 2004.

Medlemsstaterna bör få utvidgade möjligheter att fastställa en skattesats för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som understiger den gällande nationella nivån den 1 januari 2003, om de inför eller tillämpar ett system med vägavgifter som medför att det totala skattetrycket i stort förblir på samma nivå. Medlemsstaterna bör även ges en möjlighet att främja användningen av icke-fossila drivmedel med låga koldioxidutsläpp genom både skatteincitament och system som syftar till att garantera en viss förbrukningsnivå för dessa drivmedel. I detta syfte och mot bakgrund av erfarenheterna bör man avskaffa kravet på att den nationella skattenivån per den 1 januari 2003 för dieselbrännolja som används som drivmedel måste vara minst dubbelt så hög som minimiskattenivån per den 1 januari 2004.

Motivering

Om det skulle föreskrivas att dessa bränslen skulle utgöra en andel av alla motorbränslen skulle avsevärda fördelar kunna uppnås.

Ändringsförslag 7

SKÄL 10A (nytt)

 

(10a) Under fullt beaktande av subsidiaritetsprincipen bör medlemsstater som erhåller ytterligare intäkter till följd av genomförandet av detta direktiv uppmuntras att återinvestera dessa främst i infrastruktur, biobränslen och nya miljöåtgärder som syftar till att minska CO2-utsläppen.

Motivering

Biobränslen kan som en del av en övergripande strategi bidra till att miljömålen uppnås, och de ger en möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 1, LED 1, LED AArtikel 7, punkt 1 (direktiv 2003/96/EG)

”1. Från och med den 1 januari 2004, den 1 januari 2010, den 1 januari 2012 och den 1 januari 2014 skall minimiskattenivåerna för motorbränsle enligt tabell A i bilaga I tillämpas.

”1. Från och med den 1 januari 2004, den 1 januari 2010, den 1 januari 2012 och den 1 januari 2015 skall minimiskattenivåerna för motorbränsle enligt tabell A i bilaga I tillämpas.

Motivering

Denna artikel måste göras förenlig med de datum som anges i tabell A.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 1, LED 1, LED AArtikel 7, punkt 2, stycke 1 (direktiv 2003/96/EG)

2. Medlemsstaterna får differentiera mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under förutsättning att gemenskapens miniminivåer iakttas och att skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som drivmedel inte är lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003.

2. Medlemsstaterna får differentiera mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under förutsättning att gemenskapens miniminivåer.

Motivering

För att möjliggöra tillnärmning av punktskattesatserna bland medlemsstaterna bör EU inte bara öka de obligatoriska miniminivåerna utan också tillåta regeringarna att sänka sina punktskattesatser om de anser detta nödvändigt, under förutsättning att gemenskapens minimibestämmelser respekteras. Denna lösning skulle möjliggöra en rättvisare fördelning av bördorna från anpassningen i samband med tillnärmningen av punktskattesatserna.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 1, LED 1, LED AA (nytt)Artikel 7, punkt 3, led a (direktiv 2003/96/EG)

 

(aa) Punkt 3 a ska ersättas med följande:

 

(a) Godstransport som för annans eller egen räkning utförs av motorfordon eller fordonskombinationer som är avsedda uteslutande för godstransport på väg och vars totala tillåtna bruttovikt är minst 3,5 ton.

Motivering

The whole legislation on EC transport policy contains a definition of heavy goods vehicles used for transports that includes all vehicles having a maximum permissible laden weight of over 3,5 tonnes. There has been a general tendency to align all transport legislations in order to establish the same definition. In particular, the Eurovignette directive (directive 1999/62/EC) has been amended by the directive 2006/38/EC, which introduced a new definition of heavy goods vehicles (vehicles with weight of over 3,5 tonnes) and replaced the previous-one (vehicles with weight of over 7,5 tonnes). In the same line, the Community legislation concerning the access to the international road haulage market (Regulation 881/92, Commission proposal COM(2007)265) applies to heavy goods vehicles with a weigh of over 3,5 tonnes. There is no reason to keep only in Directive 2003/96 a different definition, which may lead to competitive disadvantages for small haulers.

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 1, LED 1, LED BArtikel 7, punkt 4 (direktiv 2003/96/EG)

”4. De medlemsstater somtillämpar eller inför ett system med vägavgifter för motorfordon som använder dieselbrännolja för yrkesmässig användning som avses i punkt 3 får tillämpa en nedsatt skattesats på sådan dieselbrännolja, och denna skattesats får vara lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003, förutsatt att det totala skattetrycket i stort förblir på samma nivå och att gemenskapens miniminivåer för dieselbrännolja iakttas.”

”4. Medlemsstaterna fårtillämpa eller införa ett system med vägavgifter för motorfordon som använder dieselbrännolja för yrkesmässig användning som avses i punkt 3, förutsatt att gemenskapens miniminivåer för dieselbrännolja iakttas.”

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 1, LED 1, LED CArtikel 1, punkt 5, stycke 2 (direktiv 2003/96/EG)

Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta gemensamma bestämmelser för de system som avses i första stycket.

Senast ...* skall kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 27.2, anta gemensamma bestämmelser för de system som avses i första stycket.

 

_____________________

* Sex månader efter antagandet av detta direktiv.

Motivering

Gemensamma bestämmelser för en återbetalningsmekanism krävs för att man ska kunna se till att återbetalningen sker under lika, insynsvänliga och enkla villkor. Gemensamma bestämmelser kommer dessutom att förhindra snedvridningar av den inre marknaden.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 2Artikel 18 (direktiv 2003/96/EG)

(2) Artikel 18 skall ändras på följande sätt:

(2) Artikel 18 skall ändras på följande sätt:

(a) I punkt 3 skall den första meningen ersättas med följande:

(a) I punkt 3 skall den första meningen utgå.

”Konungariket Spanien får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2007 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

(b) I punkt 4 skall den första meningen ersättas med följande:

(b) I punkt 4 skall den första meningen utgå.

”Republiken Österrike får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2007 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

(c) I punkt 5 skall den första meningen ersättas med följande:

(c) I punkt 5 skall den första meningen utgå.

”Konungariket Belgien får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2007 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

(d) I punkt 6 skall den första meningen ersättas med följande:

(d) I punkt 6 skall den första meningen utgå.

”Storhertigdömet Luxemburg får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2009 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

(e) I punkt 7 andra stycket skall den första meningen ersättas med följande:

(e) I punkt 7 andra stycket skall den första meningen utgå.

”Republiken Portugal får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2009 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

(f) I punkt 8 tredje stycket skall den första meningen ersättas med följande:

(f) I punkt 8 tredje stycket skall den första meningen utgå.

”Republiken Grekland får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2010 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

 

Motivering

Denna artikel måste göras förenlig med de datum som anges i tabell A.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 3, LED AArtikel 18a, punkt 5 (direktiv 2003/96/EG)

”Republiken Lettland får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2011 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja och fotogen som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2013 för att nå 330 euro och, för dieselbrännolja som används som drivmedel, till och med den 1 januari 2015 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2017 för att nå 380 euro.”

”Republiken Lettland får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2012 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja och fotogen som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2013 för att nå 330 euro och, för dieselbrännolja som används som drivmedel, till och med den 1 januari 2016 för att nå 359 euro.”

Motivering

För länder med låg nationalinkomst som anslöt sig till EU nyligen och som redan har infört stora punktskattehöjningar på bränsle bör perioden med undantag förlängas så att de får mer tid att anpassa sig.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 3, LED bArtikel 18a, punkt 6 (direktiv 2003/96/EG)

”Republiken Litauen får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2011 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja och fotogen som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2013 för att nå 330 euro och, för dieselbrännolja som används som drivmedel, till och med den 1 januari 2015 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2017 för att nå 380 euro.”

”Republiken Litauen får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2012 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja och fotogen som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2013 för att nå 330 euro och, för dieselbrännolja som används som drivmedel, till och med den 1 januari 2016 för att nå 359 euro.”

Motivering

För länder med låg nationalinkomst som anslöt sig till EU nyligen och som redan har infört stora punktskattehöjningar på bränsle bör perioden med undantag förlängas så att de får mer tid att anpassa sig.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 3, LED CArtikel 18a, punkt 9 (direktiv 2003/96/EG)

”Republiken Polen får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2010 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2012 för att nå 330 euro, till och med den 1 januari 2014 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 380 euro.”

”Republiken Polen får tillämpa en övergångsperiod till och med den 1 januari 2012 för att anpassa sin nationella skattenivå för dieselbrännolja som används som drivmedel till den nya miniminivån på 302 euro per 1 000 liter, till och med den 1 januari 2013 för att nå 330 euro och till och med den 1 januari 2016 för att nå 359 euro.”

Motivering

För länder med låg nationalinkomst som anslöt sig till EU nyligen och som redan har infört stora punktskattehöjningar på bränsle bör perioden med undantag förlängas så att de får mer tid att anpassa sig.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 4Artikel 18c (direktiv 2003/96/EG)

Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag från artikel 7 som anges i fördraget om republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen får dessa två medlemsstater tillämpa en ytterligare övergångsperiod för dieselbrännolja som används som drivmedel till och med den 1 januari 2015 för att nå 359 euro och till och med den 1 januari 2017 för att nå 380 euro.”

Utan att det påverkar tillämpningen av de undantag från artikel 7 som anges i fördraget om republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen får dessa två medlemsstater tillämpa en ytterligare övergångsperiod för dieselbrännolja som används som drivmedel till och med den 1 januari 2016 för att nå 359 euro.”

Motivering

För länder med låg nationalinkomst som anslöt sig till EU nyligen och som redan har infört stora punktskattehöjningar på bränsle bör perioden med undantag förlängas så att de får mer tid att anpassa sig.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 5Bilaga I (direktiv 2003/96/EG)

Kommissionens förslag

 

1 januari 2004

1 januari 2010

1 januari 2012

1 januari 2014

”Blyfri bensin

(euro per 1 000 l)

KN-nummer 2710

11 31, 2710

11 41, 2710

11 45 och

2710 11 49

359

359

359

380

Dieselbrännolja

(euro per 1 000 l)

KN-nummer 2710

19 41–

2710 19 49

302

330

359

380

Parlamentets ändringar

 

1 januari 2004

1 januari 2010

1 januari 2012

1 januari 2015

”Blyfri bensin

(euro per 1 000 l)

KN-nummer 27

10 11 31, 2710

11 41, 2710

11 45 och

2710 11 49

359

359

359

359

Dieselbrännolja

(euro per 1 000 l)

KN-nummer 2710

19 41–

2710 19 49

302

330

340

359

Motivering

Minimiskattesatserna bör vara tillräckligt höga för att främja en hållbar konsumtion av bensin och dieselbrännolja.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)Bilaga I, tabell A, anmärkning (ny) (direktiv 2003/96/EG)

Utan att påverka de tidsperioder som anges i artikel 18a.5, 18a.6 och 18a.9 samt artikel 18c ska följande bestämmelser gälla:

Punktskattesatserna för både blyfri bensin och dieselbränsle ska inte understiga 359 EUR per 1 000 liter före den 1 januari 2015.

De medlemsstater som enligt gemenskapslagstiftningen är tvungna att öka sina punktskattesatser på dieselbränsle till 340 EUR per 1 000 liter före den 1 januari 2012 måste införa en skattesats på minst 359 EUR per 1 000 liter före den 1 januari 2015.

De medlemsstater där punkskatterna på dieselbränsle översteg 400 EUR per 1 000 liter den 1 januari 2008 ska inte höja punkskatterna på dieselbränsle ytterligare förrän den 1 januari 2015.

De medlemsstater där punktskattesatserna på blyfri bensin översteg 500 EUR per 1 000 liter den 1 januari 2008 ska inte öka denna skattesats ytterligare förrän den 1 januari 2015.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att fastställa de lika spelregler som behövs för de medlemsstater som inte ingår i euroområdet när det gäller att uppfylla hållbarhetskraven, dels när det gäller inflationskriterierna, dels tillnärmningen av skattenivån. Se ändringsförslag 31.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)Artikel 29a (ny) (direktiv 2003/96/EG)

 

(5a) Följande artikel 29a skall införas:

 

”Artikel 29a

 

Kommissionen ska rapportera om hur de medlemsstater vars övergångsperioder löper ut 2010 uppfyllt sina förpliktelser.”

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag efterlyses en bedömning från kommissionens sida där man rapporterar om hur medlemsstaterna uppfyllt sina förpliktelser att öka punktskattesatserna.

MOTIVERING

Generellt ställer sig föredraganden bakom kommissionens mål att minska snedvridningen av konkurrensen på vägtransportmarknaden. Det bästa sättet att ta itu med konkurrensproblemet skulle vara en full harmonisering. Det bör framhållas i detta sammanhang att förekomsten av prisskillnader på den inre marknaden när det gäller bensin och dieselbrännolja inte i sig är ett tecken på en snedvridning av vägtransportmarknaden.

Föredraganden inser att kommissionens förslag i mycket liten utsträckning bidrar till att begränsa skadorna på miljön med hjälp av transportrelaterad skattepolitik. Det är klart att sådana åtgärder, om de är tillräckligt kraftfulla, kan medföra ett förändrat beteende bland konsumenter och företag så att CO2-utsläppen minskas. Föredraganden ifrågasätter emellertid att kommissionens förslag i betydande grad kommer att hjälpa gemenskapen att uppnå sina miljömål, däribland Kyoto-protokollet.

Med tanke på de betydande miljöutmaningar som klimatförändringar utgör inte bara för gemenskapen utan även globalt anser föredraganden att kommissionen måste spela en mycket mer framträdande roll när det gäller att främja användningen av miljövänliga produkter genom djärva och innovativa ”gröna” åtgärder på EU-nivå, bland annat på skatteområdet. I detta sammanhang bör skattekonkurrens som främjar hållbar konsumtion och skydd för miljön uppmuntras, exempelvis genom att intäkter som erhållits till följd av ”gröna” skatter kopplas till främjande av utveckling av ”gröna” produkter och produktprocesser. Därför anser föredraganden att medlemsstaterna bör ha rätt att använda skatteåtgärder för att främja användningen av icke petroleumbaserade drivmedel.

Mot bakgrund av detta anser föredraganden att kommissionens förslag inte ger medlemsstaterna den flexibilitet som krävs för att de ska kunna främja användningen av icke petroleumbaserade drivmedel.

Medlemsstaterna bör, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, ges större flexibilitet bland annat i form av rätten att sänka skattesatserna för drivmedel som används i de energieffektivaste motorerna, för icke petroleumbaserade drivmedel. Detta skulle skapa rättssäkerhet för företagen och samtidigt möjliggöra konkurrens, och det skulle ge medlemsstaterna en möjlighet att främja användningen av miljövänligare tekniker i jakten på minskade CO2-utsläpp och i försöken att fullgöra andra internationella miljöåtaganden.

Föredraganden anser därutöver att högre minimiskattesatser skulle ha en positivare inverkan på konsumenters och företags konsumtionsmönster. Giltighetsperioden för befintliga övergångsbestämmelser bör inte förlängas, och det bör inte införas några nya övergångsarrangemang.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Beskattning av blyfri bensin och diesel

Referensnummer

KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

19.4.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

26.4.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

26.4.2007

ITRE

26.4.2007

TRAN

26.4.2007

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

3.5.2007

ITRE

7.6.2007

TRAN

10.4.2007

 

Föredragande

       Utnämning

Olle Schmidt

22.5.2007

 

 

Behandling i utskott

8.10.2007

5.11.2007

 

 

Antagande

29.1.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Katerina Batzeli, Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab, Charles Tannock

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Metin Kazak, Alfonso Andria

Ingivande

5.2.2008