ДОКЛАД за положението на жените в селскостопанските райони на ЕС

4.2.2008 - (2007/2117(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Christa Klaß

Процедура : 2007/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0031/2008
Внесени текстове :
A6-0031/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Положението на жените в селскостопанските райони на ЕС

(2007/2117(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-конкретно членове 3 и 13 от него,

–   като взе предвид Решение на Съвета № 2006/144/ЕО от 20 февруари 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.)[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)[2],

–   като взе предвид Регламент на Комисията (ЕО) № 1974/2006 от 15 декември 2006 г. относно подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)[3],

–   като взе предвид Регламент на Съвета (ЕО) № 1290/2005 от 21 юни 2005 г. относно финансирането на общата селскостопанска политика[4],

–   като взе предвид Директива 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство[5],

–    като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите[6],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) №1260 на Съвета от 21 юли 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове[7],

–    като взе предвид Резолюция на Съвета от 2 декември 1996 г. за равни възможности за мъже и жени по Европейските структурни фондове[8],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. за използването на Европейските структурни фондове за целите на равните възможности на мъжете и жените[9],

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юли 2003 г. относно заетостта в селските райони от гледна точка на Европейската стратегия по отношение на заетостта[10],

–   като взе предвид "Преглед на стратегията на ЕС за устойчиво развитие (СУР на ЕС) - обновена стратегия"[11],

–   като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет, озаглавено "Да работим заедно за растеж и създаване на работни места. Ново начало за Лисабонската стратегия, (COM(2005)0024),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Как да преодолеем разликата в заплащането на жените и мъжете" (COM(2007)0424),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Заетостта в селските райони: да намалим разликата в заетостта" (COM(2006)0857) и придружаващия го Работен документ на службите на Комисията (SEC(2006)1772),

–   като взе предвид публикацията "Жените - активни в развитието на селските райони: Да осигурим бъдеще за селските райони в Европа"[12],

–   като взе предвид SERA – Изследване на заетостта в селските райони 2006,

–   като взе предвид "Развитие на селските райони в Европейския съюз - Статистическа и икономическа информация", доклад от 2006 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 март 2000 г. в Лисабон относно Лисабонската стратегия за заетост и растеж,

–   като взе предвид заключенията на втората Европейска конференция по въпросите на развитието в селските райони "Да положим основите на бъдещето на селските райони - изграждане на политика, която може да осъществи амбициите ни", проведена в Залцбург 12-14 ноември 2003 г.,

–   като взе предвид докладите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) относно първото европейско проучване на качеството на живот: разликите между града и селото", "Социален капитал и създаване на работни места в селските райони в Европа", "Предприемачеството на жените в селските райони",

–   като взе предвид Решение 2005/600/EО на Съвета от 12 юли 2005 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки[13],

–   като взе предвид съвместния доклад по въпросите на социалната защита и социалната интеграция 2007 г.[14],

–   като взе предвид Европейския пакт за равнопоставеност между половете, приет от Европейския съвет от 23 и 24 март 2006 г. в Брюксел,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 юни 1993 г. относно оценката на незаплатения труд на жените[15],

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2003 г. относно жените в селските региони на ЕС в контекста на общата селскостопанска политика (ОСП)[16], и своята резолюция от 13 март 2007 г. относно равнопоставеността между жените и мъжете: пътна карта 2006 - 2010[17],

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по правата на жените и равенството между половете (A6‑0031/2008),

А. като има предвид, че от перспективата на ЕС селските райони се обхващат от Общата селскостопанска политика (ОСП); като има предвид, че настоящата резолюция се отнася до втория стълб на ОСП, т.е. развитието на селските райони, и като има предвид, че социалната и икономическата политика също трябва да се вземат под внимание,

Б.  като има предвид, че една от основните цели на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони е да повиши качеството на живот в селските райони и да насърчи разнообразието на икономическите дейности,

В.  като има предвид, че за да се увеличи привлекателността на селските райони трябва да се насърчи устойчивият и интегриран растеж и създаването на нови възможности за работа, по-специално за жени и млади хора, както и да се осигурят качествени социални и здравни услуги,

Г.  като има пред вид, че икономическите и социалните промени в селските райони не засягат всички жени по едни и същ начин, като предлагат нови възможности за едни и сериозни предизвикателства - за други,

Д. като има предвид, че целите от Лисабон за генериране на растеж и насърчаване на социалната пазарна икономика могат да се постигнат само чрез неограниченото използване на значителния потенциал на жените на трудовия пазар както в селските, така и в градските райони,

Е.  като има предвид, че трудът на жените често се възприема като неизчерпаем природен ресурс и че неравностойното разпределение на пазара на труда става все по-строго,

Ж. като има предвид, че процентът на заетост за мъжете и за жените в селските райони е по-нисък, че освен това голяма част от жените никога не излизат на пазара на труда и поради това нито са регистрирани като безработни, нито са включени в статистиките за безработни; като има предвид, че селските райони са особено силно засегнати от липсата на работни места, предлагащи качествени условия на труд,

З.  като има предвид становището си, че досегашното изпълнение на Директива 86/613/ЕИО досега не е ефективно, нито пък отговаря на първоначалните цели на директивата, а именно подобряването на статута на съпругите помощници,

И. като има предвид, че много от жените в селските райони са ангажирани с трудова дейност, която е съпоставима с професионална дейност, която обаче не е призната, защитена или заплатена като трудова заетост,

Й. като има предвид, че съвсем не са много жените, притежаващи ферми – обикновено дребни стопански операции с ниска доходност, - като повечето жени в селските райони работят заедно с мъжете от тяхното обкръжение (бащи, братя или съпрузи), които имат изключителни права на собственост върху фермата (земеделско или животновъдно стопанство);

К. като има предвид, че ситуациите в селските райони са най-разнообразни в различните държави-членки, както и в рамките на отделните държави-членки, и като има предвид следователно, че на селските райони с различен потенциал за развитие, както и на хората, живеещи в тях, трябва да се оказва адекватна подкрепа,

Л.  като има предвид, че селските райони могат да предложат високо качество на живот за семейства с деца и за възрастни хора, но все още изпитват затруднения в редица отношения като липса на инфраструктура за обучение или на мрежи за социални услуги като подходящи заведения за отглеждане на деца, заведения за грижи за възрастни и болни лица, или за лицата с увреждания, както и натиск от продължаващото селскостопанско преструктуриране и съображения, свързани с околната среда,

М. като има предвид съществения принос на жените за местното развитие и развитието в общините, не е отразено в участието им в процесите на вземане на решение,

Н. като има предвид, че жените се записват на доброволна работа предимно в рамките на семействата си и във връзка с тях, а семейството е основната единица на обществото,

О. като има предвид, че селските райони са особено засегнати от застаряването на населението, ниска гъстота на населението и обезлюдяване в някои райони,

П. като има предвид, че миграцията на жени в активна възраст продължава да води след себе си "маскулинизиране" на селското население, с отрицателни последици за качеството на живот в общините и за демографските тенденции,

Р.  като има предвид, че жените по-специално в селските райони изразходват много време за закарване на децата си или други членове на семейството на лекар, училище и спорт, като има предвид същевременно, че младите хора са възпрепятствани от липсата на местен обществен транспорт и поради това имат по-малко възможности да намерят професионално обучение или работа,

С. като има предвид, че пречките пред достъпа до информационни и комуникационни технологии в селските райони са по-големи, особено за жените,

Т.  като има предвид, че селските райони предлагат реални възможности по отношение на потенциала им за растеж в нови сектори и условие за селски туризъм и места да забавление, които в по-голямата си част се управляват от жени и са голям икономически фактор за ниско развитите, но природно интересни райони,

У. като има предвид, че трябва да се отдели по-голямо внимание на отпускане на бюджетни средства за равенство между половете с перспектива за ефективно управление на програмите за развитие на селските райони, и особено на по-голямата насоченост на средствата към специфичните потребности на жените в тези региони,

Ф. като изтъква, че в рамките на Регламент (ЕО) №1260/1999 премахването на неравенствата и насърчаването на равнопоставеността между мъжете и жените представляват основни цели,

1.  изразява убеждението, че отделянето на внимание на равенството между половете в селския сектор е ключова стратегия не само за насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете, но също и за икономическия растеж и устойчивото развитие на селските райони;

2.  призовава Комисията да подобри статистическите данни и информацията по отношение на този феномен, и да анализира моделите, основните причини и последиците от миграцията от селските райони в ЕС; призовава държавите-членки да разработят стратегии, насочени към намаляване на миграцията на жени от селските райони, особено на високообразовани жени;

3.  призовава държавите-членки, в сътрудничество с органите на местно управление и предприятията, да създадат стимули за участието на жените на пазара на труда, по-конкретно като се изкоренят видовете дискриминация, на които те могат да станат жертва на пазара на труда, с цел справяне с проблема с бедността и социалното изключване в селските райони; отбелязва, че бедността е широко разпространена в селските общини, по-специално в новите държави-членки;

4.  призовава държавите-членки да приемат подходящи мерки за самоосигуряващите се жени с оглед на отпуск по майчинство и болест;

5.  призовава Комисията да предостави статистики за бедността и социалното изключване, разбити не само по полов и възрастов признак, но и според признака градски/селски район;

6.  призовава държавите-членки да подкрепят прехода от чисто селскостопански селски райони към селски райони с по-широка икономическа основа;

7.  призовава държавите-членки да приложат политика за подобряване на общите условия на живот на жените в селските райони и да опазят бъдещето на селските райони като предложат услуги в тях като пощенски услуги, широколентови комуникационни услуги, културни и спортни центрове, пожарна и общи обществени услуги;

8.  призовава държавите-членки да насърчат предприемачеството на жените, бизнес мрежите за жени, моделите за обучение или сдружения на жени предприемачи, и специални инициативи, насочени към подобряване на предприемаческите нагласи, умения и възможности на жените в селските райони;

9.  призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да увеличат финансирането за новаторските мерки, насочени към жените в селските райони; призовава Комисията да създаде проекти за обмен на опит и най-добри практики в рамките на мрежата LEADER;

10. призовава държавите-членки и Комисията да вземат предвид значителната група от партньори - обикновено жени, помагащи в селското стопанство и в малки и средни предприятия (МСП), които в много държави-членки страдат от липса на законен статут, което води до специфични финансови и юридически проблеми във връзка с правото на отпуск по майчинство и болест, придобиването на пенсионни права и достъпа до социална сигурност, както и в случай на развод;

11. призовава държавите-членки да предоставят идеологическа и финансова подкрепа за общественополезния и доброволчески труд;

12. изтъква, че жените в селските райони са по-засегнати от скрита безработица в сравнение с мъжете, поради традиционните ролеви модели и недостатъчното наличие в много области на подходяща инфраструктура като например детски заведения;

13. призовава държавите-членки, в сътрудничество с регионалните органи, да насърчат създаването на регионални ресурсни центрове за жени, по-специално за тези от 25 до 60-годишна възраст, които са застрашени от безработица, да и се вземат мерки в посока на самоосигуряване или на развиване на услуги в рамките на техните общини чрез консултации и оценка на потребностите;

14. призовава държавите-членки да подобрят учебните заведения и инфраструктурата на детските заведения, на заведенията за грижи за възрастните и хората с увреждания, здравните услуги, и по-специално подобряване на достъпа до първа медицинска помощ; призовава държавите-членки да осигурят условия за парамедицински и спешни медицински услуги в селските райони;

15. обръща внимание на съществуването на силно табу по отношение на сексуалното и/или домашно насилие върху жени и момичета в селските райони; призовава държавите-членки да вземат подходящи мерки за гарантиране на по-добра защита и подкрепа за жертвите или лицата, изложени на риск да станат жертви на подобно насилие;

16. настоятелно приканва държавите-членки да се решат проблемите с липсата на добра транспортна инфраструктура в селските райони и да разработят положителна политика за подобряване на достъпа до транспорт за всички, и най-вече за лицата с увреждания, тъй като транспортът продължава да бъде фактор в задълбочаването на социалното изключване и неравенство в обществото, засягащ предимно жени;

17. призовава Комисията в рамките на преразглеждането на програмите за развитие на селските райони отблизо да наблюдава интегрирането на перспективата за равенството между жените и мъжете в програмите за развитие на селските райони, предлагани от държавите-членки;

18. приветства в тази връзка проектите на ЕСФ по програмата EQUAL, които целят да изтъкнат и подобрят позицията на жените в селското стопанство и в селските региони; призовава Комисията и държавите-членки да насърчават такива проекти в рамките на Европейския съюз;

19. призовава държавите-членки да подкрепят предприятията, които инвестират в селските райони и предлагат работни места с качествени условия на труд за жени;

20. призовава институциите на ЕС, държавите-членки и регионалните и местни власти да окуражават провеждането на форуми за обмен на знания или за сходни дейности, както на национално, така и на международно равнище, с особено внимание върху положението на жените в селските райони;

21.      позовава се на факта, че броят на жените на официални ръководни постове в селата или регионите е много малък, независимо от това, че жените играят важна роля в „неофициалната“ общност, където те често играят съществена роля в социалния живот на общността, като влияят върху създаването на социален капитал посредством ангажиране в неофициални местни мрежи (например в рамките на доброволен труд за общността или различни тематични сдружения);

22. призовава отговорните национални, регионални и местни органи да насърчат участието на жените в Местните групи за действие и развитието на местни партньорства по оста Leader, а също и да гарантират балансирано участие на мъже и жени в управителните им съвети;

23. изразява съжаление относно факта, че Комисията не се отзова на горепосочената резолюция на Парламента от 3 юли 2003 г. и не пристъпи към коренно преразглеждане на Директива 86/613/ЕИО, въпреки че самата Комисия признава, че досегашното прилагане на тази директива е неефективно и че е отбелязан минимален напредък по отношение на признаването на труда и адекватната защита на участващите съпруги на самоосигуряващи се лица или лица, упражняващи селскостопанска дейност в държавите-членки; приканва отново Комисията до края на 2008 г. да представи преработена директива, която да предвижда самостоятелни социални и пенсионни права за жените помощници в селските стопанства и в МСП;

24. изразява силното си съжаление, че Комисията продължава да не предприема никакви конкретни действия вследствие на предишни резолюции на Европейския парламент относно положението на участващите съпруги на самоосигуряващи се лица, в които се изискваше, наред с другото:

- задължителна регистрация на участващите съпруги, за да не продължават да бъдат невидима работна ръка;

- задължение за държавите-членки да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че участващите съпруги имат възможност за осигуряване, що се отнася до здравни грижи, пенсиониране, добавки при майчинство, осигуряване на заместници и помощи при инвалидност;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Икономическия и социален комитет, на Комитета на регионите, а също и на изпълнителните и избирателните органи, отговорни за равните възможности на местно, регионално и национално равнище.

 • [1]  ОВ L 55, 25.02.2006 г., стр. 20.
 • [2]  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.
 • [3]  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.
 • [4]  ОВ L 209, 11.08.2005 г., стр. 1.
 • [5]  ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.
 • [6]  ОВ L 204, 26.07.2006 г., стр. 23.
 • [7]  ОВ L 161, 26.06.1999 г., стр. 1.
 • [8]  ОВ L 386, 20.12.1996 г., стр. 1.
 • [9]  ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 370.
 • [10]  ОВ L 186, 06.08.2003 г., стр. 3.
 • [11]  Документ на Съвета 10117/06, 9.06.2006 г.
 • [12]  Генерална дирекция Земеделие, Европейска комисия 2000 г.
 • [13]  ОВ L 205, 06.08.2005 г., стр. 21.
 • [14]  Документ на Съвета 6694/07, 23.02.2007 г.
 • [15]  ОВ L 194, 19.07.1993 г., стр. 389.
 • [16] ОВ C 74 E, 24.03.2004 г., стр. 882.
 • [17]  ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 56.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The life of women in rural areas creates a multiplicity of opportunities and problems.

Development of rural areas can not be based on agriculture alone, diversification both within and beyond the agricultural sector are indispensable in order to promote viable sustainable rural development.[1]

According to the estimates of the European Commission, rural areas in the European Union represent 92 % of the territory and 56 % of the population. They are strikingly varied in terms of social and economic structure, geography and culture. Rural economies generate 45% of GVA and provide 53% of the employment, but tend to lag as regards the number of socio-economic indicators compared to non-rural areas[2]. Rural areas offer real opportunities in terms of their potential for growth in new sectors, the provision of rural amenities and tourism, their attractiveness as a place to live and work, their role as a reservoir of natural resources and highly valued landscapes, their settlements with a rich history and architectural remains, and protected areas such as regional or national parks.

The processes of globalisation have different affects on various rural areas, leading to restructuring and decline of the agriculture sector, the growth of services sector and increased emphasis of technology. These undergoing economic and social changes affect women. Rural women are not homogenous group; therefore, these changes affect women in various ways. Their particular situation depends on variety of factors: women's needs and interests differ as differ the opportunities and challenge they face.

On 20 February 2006 the European Council has adopted Strategic guidelines for rural development. Full involvement of women and women’s contribution to revitalising the local communities, establishing new businesses, maximising human resources are crucial in meeting the priorities set out in the Guidelines, especially in improving the quality of life in rural areas, encouraging diversification of the rural economy, improving competitiveness of rural areas. Moreover, ensuring that women and men have equal opportunities is essential for sustainability of rural development

According to the objectives set out at the Lisbon European Council in 2000, by 2010 European Union should become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth together with a quantitative and qualitative improvement in employment and greater social cohesion. Achieving the Lisbon targets on employment will require a further improvement of efforts made by Member States, especially as regards the access of women to labour market. Women play crucial role in socio-political, social, economic, environmental development of rural areas. Europe's rural areas must fully exploit their potential or risk falling behind in meeting the Lisbon targets, particularly in the remotest and most agricultural areas.

Problematics

Despite the dominance of urban areas and the attention metropolises get in the discourses of elected representatives, executives, decision-makers from central, local, metropolitan and regional government as well as the media, a bigger part of the social and economic life happens in rural areas. Although cities undoubtedly contribute to the achievement of goals set out in the Lisbon agenda, sustainable development of rural areas offer opportunities that are vital for the growth of the EU economy.

Indicators reveal that employment rates of both men and women are lower in rural areas. Furthermore, in many EU countries unemployment combined with a lack of diversification in employment is more common for women than that of rural men. Traditionally female activity rates are lower in rural areas as female working in farms are not always counted in the labour force and fewer paid employment opportunities exist compared with more urban areas.

Rural areas are experiencing demographic, social and cultural changes. Demographic ageing, being and important issue throughout the Europe, is especially evident in the predominantly rural areas of some Member States. Women dominate as the providers of the primary care for children and other dependent people. Women make working-time adjustments to fulfil caring obligations, and thus experience negative short-term and long-term consequences in terms of career, earnings and pensions. This also applies to urban areas as well, but there the infrastructure is better and usually the journeys are shorter, because everything is more centralised.

Europe's rural areas are divers and include many leading regions. However, some rural areas, and in particular those which are most remote, depopulated or dependent on agriculture face particular challenges. They need support to meet the challenges of growth and sustainability in the coming years. Various problems tend to cumulate here: an unfavourable demographic situation, lower employment rates and higher unemployment rates, lower levels of income, unbalanced division of labour in the domestic household, difficulties in combining working and family lives, insufficient technical and social infrastructure, the provision of various services i.e. health care services, local public transport, child care facilities and social services for elderly and the sick; a slower development of the tertiary sector; weaknesses in skills and human capital; lack of education and training facilities; lower percentage of households who have access to 'broadband' internet; lack of business services supportive to women's projects and enterprises; low investment activities; small number of women in decision making and planning, etc.

In today's Europe the inequalities are observable not only on the rural-urban spectrum but also between the richer and poorer EU countries, where inequalities are clearly expressed in the data across a wide range of domains, making a case for prioritising the needs of the new Member States. There are different women's groups in rural areas - old and young, unemployed and economically active, women farmers, women living in central and marginal areas - and thus, different activities for the different women's groups are needed. In the poorer countries of the enlarged EU, it is the rural areas that deprivation in most marked[3]. A potential problem here is the possibility that the more rural and remote regions of the new Member States will be seen as having limited growth potential and will not receive their share of investment; this is despite the fact that, as evidence suggests, it may be these very areas that people experience the highest levels of deprivation and the poorest quality of life.

Such situation contributes to a continuing out-migration of especially young and well-trained persons in many places. As majority among those who leave are women, there are negative effects on the social life of that rural area and rural economy. Furthermore, it contributes the deterioration of the number of “communal households”. The institutions of social infrastructure and services of public interests are heavily impaired. Additionally to a loss of population, observable lower fertility rates endanger medium to long-term development of these regions.

Recommendations

Women in rural areas need particular political attention. Rapporteur asks for genuinely support for local initiatives, community action and an integrated approach to rural development, focused on women. Mainstreaming gender into the rural sector must be a key strategy not only for the promotion of equality between women and men, but also for sustainable economic growth. Specific measures are crucial in order to target and address the urgent problems and needs faced by women in rural areas. Rapporteur emphasizes that first of all the society's awareness of the disadvantages of women in rural areas has to be raised. Furthermore, rapporteur calls for the necessity to ensure that gender dimension is taken into account in the impact assessments of the EU rural development policies as well as into all budgetary processes linked to the implementation of rural development policies. Furthermore, to counterbalance an unbalanced situation there must be financial incentives to encourage local authorities to enforce specific measures.

Rural women everywhere are in a minority in decision-making and planning. The low level of participation of women in decision-making inevitable leads to biases in the priorities and. The challenge for rural development programmes is to identify the constraints on women's full participation in the economic and public life at local level, and to develop specific initiatives in their favour. It is important to support the development of networks as highly transformative in terms of improving women's employment opportunities i.e. establishing regional resource centres for women that could focus its efforts on empowering women, particularly those between the ages of 25 and 60 years who faced unemployment and to support them towards self-employment or in developing services within their own communities through grassroots consultation and needs assessment.

Diversification is necessary for growth, employment sustainable development in rural areas. It is important to strengthen the entering and involvement of women in new economic sectors such as telecommunications, leisure services, and environmental improvement. By entering into self-employment and setting up small businesses women can be at the forefront on innovation and diversification in rural areas. Tourism, crafts and the provision of rural amenities are growth sectors in many regions and offer opportunities both for farm diversification and the development of micro-businesses in the broader rural economy. In promoting training, information and entrepreneurship the particular needs of women should be considered. Moreover, the successful LEADER programme should continued as it have helped many women develop paying activities in the fields of tourism, crafts and regional products.

The reconciliation of work with family life in a rural environment is hindered by the distance between the dwelling place, the workplace and the different services. Because of the unequal distribution of household activities in a couple, women are often confronted with the issue of reconciling work with family life. EU should support the Member States to promote the reconciliation of working and family lives in rural as well as in urban areas, especially in economically underdeveloped rural regions, in close connection with the communities by promoting an access to employment, most particularly community jobs, by developing external help for household chores and by making various means of communication easier accessible. Whereas these elements belong to the public sphere, one more important element is linked to the changing social behaviour and concerns the sharing of household activities between women and men. This must be done individually however, the overall social development must be pressed ahead.

 • [1]  Final declaration "Planting seeds for rural futures - building a policy that can deliver our ambitions", The European Conference on Rural Development, 12 -12 November 2003, Salzburg.
 • [2]  Impact assessment.
 • [3]  First European Quality of Life Survey: urban - rural differences.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.1.2008

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове на ЕП, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Esther De Lange, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anna Záborská, Edite Estrela, Lissy Gröner, Pia Elda Locatelli, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anne Van Lancker, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Eva-Britt Svensson

Заместник(ци) присъствал(и) на окончателното гласуване

Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Gabriela Creţu, Anna Hedh, Marusya Ivanova Lyubcheva,

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Petru Filip, José Ribeiro e Castro, Eva Lichtenberger