Διαδικασία : 2007/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0037/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0037/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0249

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 220kWORD 277k
12.2.2008
PE 396.394v03-00 A6-0037/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση)

(COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 –2007/0097 (COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Mathieu Grosch

(Αναδιατύπωση – Άρθρο 80α του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση)

(COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 –2007/0097 (COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM (2007)0264),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0147/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0037/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·κατωτέρω και όπως προσαρμόστηκε βάσει των συστάσεων της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 

(6α) Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται ούτε στους μεταφορείς οι οποίοι έχουν πρόσβαση μόνο στην εθνική αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία, ούτε στις άδειες τις οποίες τα κράτη μέλη εγκατάστασης των εν λόγω μεταφορέων τους εκδίδουν.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Οι διοικητικές διατυπώσεις ενδείκνυται να απλουστευθούν, κατά το δυνατόν, χωρίς όμως να καταργηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να αποσαφηνισθούν και να καταστούν αυστηρότεροι οι υφιστάμενοι κανόνες για την ανάκληση κοινοτικής άδειας. Οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, ώστε να καταστεί δυνατή και η αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων για σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας που διαπράττονται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα. Οι κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις και να είναι ανάλογες της σοβαρότητας των παραβάσεων. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά των επιβαλλομένων κυρώσεων.

(13) Οι διοικητικές διατυπώσεις ενδείκνυται να απλουστευθούν, κατά το δυνατόν, χωρίς όμως να καταργηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική επιβολή του παρόντος κανονισμού. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να αποσαφηνισθούν και να καταστούν αυστηρότεροι οι υφιστάμενοι κανόνες για την ανάκληση κοινοτικής άδειας. Οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να αναπροσαρμοσθούν, ώστε να καταστεί δυνατή και η αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις που διαπράττονται σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγκατάστασης του μεταφορέα. Οι κυρώσεις πρέπει να επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις και να είναι ανάλογες της σοβαρότητας των παραβάσεων. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά των επιβαλλομένων κυρώσεων.

Αιτιολόγηση

Οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως "επανειλημμένες" εφόσον διαπράττονται σε πολλά κράτη μέλη.

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να καταχωρίζουν στο εθνικό τους μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών όλες τις σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχουν διαπράξει μεταφορείς και για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις.

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να καταχωρίζουν στο εθνικό τους μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών όλες τις σοβαρές παραβάσεις τις οποίες έχουν διαπράξει μεταφορείς και για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 4

Άρθρο 2, στοιχείο (ζ)

(ζ) "σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές", οι παραβάσεις που οδηγούν σε απώλεια της εντιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα].

(ζ) "σοβαρή παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές", οι παραβάσεις οι οποίες, αφού έχουν έλθει ενώπιον δικαστηρίου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια της εντιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … [σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα].

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 5

Άρθρο 6, παράγραφος 6, εδάφιο 1

6. Η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τακτική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά οχήματα για την αντιμετώπιση προσωρινών και εξαιρετικών καταστάσεων.

6. Η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τακτική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιεί συμπληρωματικά οχήματα για την αντιμετώπιση προσωρινών και εξαιρετικών καταστάσεων. Ενημερώνει το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο αναχώρησης για τους λόγους αυτής της προσωρινής και εξαιρετικής κατάστασης.

Τροπολογία 6

Άρθρο 6, παράγραφος 6α (νέα)

 

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν από τη διαδικασία χορήγησης άδειας τις διασυνοριακές τακτικές γραμμές οι οποίες δεν φθάνουν πέραν των 50 χιλιομέτρων από τη μεθόριο. Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή καθώς και τις γειτονικές χώρες.

Τροπολογία 7

Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα.

3. Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα.

Τροπολογία 8

Άρθρο 8, παράγραφος 4, εδάφιο 1, στοιχείο β)

β) στο παρελθόν ο αιτών δεν τήρησε την εθνική ή διεθνή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές, και ιδιαίτερα τους όρους και τις προδιαγραφές για τις άδειες γραμμών διεθνών μεταφορών επιβατών ή διέπραξε σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα και το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών·

β) στο παρελθόν ο αιτών δεν τήρησε την εθνική ή διεθνή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές, και ιδιαίτερα τους όρους και τις προδιαγραφές για τις άδειες γραμμών διεθνών μεταφορών επιβατών ή διέπραξε σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα και το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και οι οποίες οδήγησαν στην απώλεια εντιμότητας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. .../2000 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα·

Τροπολογία 9

Άρθρο 8, παράγραφος 4, εδάφιο 2

Στην περίπτωση που μία υπάρχουσα διεθνής γραμμή με πούλμαν ή και λεωφορεία θίγει σοβαρά τη βιωσιμότητα ανάλογης γραμμής που εκτελείται με βάση σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στην οποία προβλέπεται τέτοια υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. … [για τις δημόσιες σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές επιβατών] που εξυπηρετεί τα ίδια τμήματα απευθείας διαδρομής, ένα κράτος μέλος μπορεί, εφόσον συμφωνήσει η Επιτροπή, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια εκμετάλλευσης της διεθνούς γραμμής με πούλμαν ή και λεωφορεία, αφού ειδοποιήσει τον μεταφορέα έξι μήνες πριν.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι άδειες ισχύουν για 5 έτη κατ’ ανώτατο όριο. Δεν θα ήταν σκόπιμο μια αρχή, αφού έχει εκδώσει μια τέτοια άδεια, να την ανακαλέσει πριν τη λήξη της, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών που αυτό θα έχει για την επιχείρηση η οποία βασίζει τη δραστηριότητά της και τις επενδύσεις της στη χορηγηθείσα άδεια.

Τροπολογία 10

Άρθρο 8, παράγραφος 8

8. Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, λαμβάνει, εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης της εκδίδουσας αρχής, απόφαση η οποία παράγει αποτελέσματα μετά από τριάντα ημέρες από την κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

8. Η Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, λαμβάνει, εντός δέκα εβδομάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης της εκδίδουσας αρχής, απόφαση η οποία παράγει αποτελέσματα μετά από τριάντα ημέρες από την κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Τροπολογία 11

Άρθρο 12, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο)

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι διατάξεις που αφορούν το φύλλο πορείας οι οποίες απορρέουν από άλλες συμβάσεις με τρίτες χώρες να ευθυγραμμισθούν με εκείνες του παρόντος κανονισμού, πριν την 1η Ιανουαρίου 2010.

Αιτιολόγηση

Μεσοπρόθεσμα, ένα ενιαίο και εναρμονισμένο φύλλο πορείας για όλες τις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τις τρίτες χώρες είναι ο μόνος τρόπος για την εξασφάλιση της νομικής βεβαιότητας και της διοικητικής απλοποίησης.

Τροπολογία 12

Άρθρο 12, παράγραφος 5

5. Τα βιβλιάρια φύλλων πορείας εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας από οργανισμούς που καθορίζονται από τις αρχές αυτές.

5. Τα βιβλιάρια φύλλων πορείας εκδίδονται κατά τρόπο αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας από οργανισμούς που καθορίζονται από τις αρχές αυτές.

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία χορήγησης και συμπλήρωσης φύλλων πορείας είναι επί του παρόντος ιδιαίτερα χρονοβόρα. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να τους εκδίδονται ευκολότερα τα φύλλα πορείας.

Τροπολογία 13

Άρθρο 13, παράγραφος 2

Οι μεταφορές αυτές αφορούν επιβάτες μη κατοίκους, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί προηγουμένως από τον ίδιο μεταφορέα μέσω των διεθνών γραμμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να εκτελούνται με το ίδιο όχημα ή όχημα του ίδιου μεταφορέα ή της ίδιας ομάδας μεταφορέων.

Οι μεταφορές αυτές αφορούν επιβάτες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί προηγουμένως από τον ίδιο μεταφορέα μέσω των διεθνών γραμμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να εκτελούνται με το ίδιο όχημα ή όχημα του ίδιου μεταφορέα ή της ίδιας ομάδας μεταφορέων.

Αιτιολόγηση

Σε μία ευρωπαϊκή οδό, για παράδειγμα, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα σε μία ομάδα τουριστών μιας χώρας να πραγματοποιούν τοπικές εκδρομές και στη χώρα τους.

Τροπολογία 14

Άρθρο 16, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο (δ)

(δ) του χρόνου εργασίας, του χρόνου οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης·

(δ) του χρόνου οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης·

Αιτιολόγηση

Επειδή τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές εθνικές διατάξεις στον τομέα του χρόνου εργασίας, είναι αδύνατη η συμμόρφωση με αυτές κατά τη διάρκεια ταξιδιών μέσω διαφορετικών χωρών. Συνεπώς μόνο ο χρόνος οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης πρέπει να ελέγχονται, εφόσον έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ και είναι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 15

Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

 

(στ α) σε περίπτωση απόσπασης εργαζομένων κατά τα οριζόμενα στην από 16 Δεκεμβρίου 1996 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1.

 

_________________

1 ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναφέρει ότι η οδηγία περί αποσπάσεων εργαζομένων εφαρμόζεται και στις ενδομεταφορές. Αυτό πρέπει επίσης να αντανακλάται και στα άρθρα.

Τροπολογία 16

Άρθρο 22, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων ήσσονος σημασίας της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών που διαπράττονται ή διαπιστώνονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα, το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών και την άνευ αδείας εκτέλεση των παράλληλων ή προσωρινών γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας ο οποίος διέπραξε την παράβαση τον προειδοποιούν και μπορούν, μεταξύ άλλων, να επιβάλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών που διαπράττονται ή διαπιστώνονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα, το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών και την άνευ αδείας εκτέλεση των παράλληλων ή προσωρινών γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας ο οποίος διέπραξε την παράβαση τον προειδοποιούν και μπορούν, μεταξύ άλλων, να επιβάλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 17

Άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο (β α) (νέο)

 

(βα) πρόστιμα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ρητώς την επιβολή προστίμων.

Τροπολογία 18

Άρθρο 22, παράγραφος 2

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών απαγορεύουν στο έδαφός τους κάθε εκμετάλλευση διεθνών γραμμών επιβατών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό από μεταφορείς που διαπράττουν επανειλημμένα σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα και το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Ενημερώνουν σχετικά αμέσως τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών απαγορεύουν στο έδαφός τους κάθε εκμετάλλευση διεθνών γραμμών επιβατών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό εάν διαπράχθηκαν σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, και εφόσον έχει εκδοθεί τελική απόφαση και έχουν εξαντληθεί όλες οι νόμιμες δυνατότητες επανεξέτασης που προσφέρονται στον μεταφορέα, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα και το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Ενημερώνουν σχετικά αμέσως τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ισότιμη μεταχείριση στους φορείς λεωφορείων και πούλμαν, οι κυρώσεις μετά από σοβαρές παραβάσεις πρέπει να επιβάλλονται μόνο μετά από τελική απόφαση δικαστηρίου.

Τροπολογία 19

Άρθρο 22, παράγραφος 3

3. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης αποφασίζουν εάν θα επιβάλουν κύρωση στον εμπλεκόμενο μεταφορέα. Οι εν λόγω αρχές κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών από τη στιγμή που έλαβαν γνώση της παράβασης, ποιες από τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου επιβλήθηκαν. Εάν δεν κατέστη δυνατή η επιβολή των κυρώσεων, εκθέτουν τους λόγους.

3. Εφόσον διαπιστωθεί σοβαρή παράβαση στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης αποφασίζουν το είδος της κύρωσης που θα επιβληθεί στον εμπλεκόμενο μεταφορέα. Οι εν λόγω αρχές κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών από τη στιγμή που έλαβαν γνώση της παράβασης, ποιες από τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου επιβλήθηκαν. Εάν δεν κατέστη δυνατή η επιβολή των κυρώσεων, εκθέτουν τους λόγους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Τροπολογία 20

Άρθρο 23, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους λαμβάνουν γνώση σοβαρών παραβιάσεων ή επανειλημμένων παραβιάσεων ήσσονος σημασίας του παρόντος κανονισμού ή της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, που καταλογίζονται σε μη εγκατεστημένο μεταφορέα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός μηνός από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της παράβασης τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους λαμβάνουν γνώση σοβαρών παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού ή της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, που καταλογίζονται σε μη εγκατεστημένο μεταφορέα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενός μηνός από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της παράβασης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 21

Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Με την επιφύλαξη ποινικών διώξεων, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να επιβάλει κυρώσεις κατά μη εγκατεστημένου μεταφορέα εφόσον διαπράξει στο έδαφός του κατά την εκτέλεση ενδομεταφορών παράβαση του παρόντος κανονισμού ή των κοινοτικών ή των εθνικών διατάξεων περί μεταφορών. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις και είναι δυνατόν να συνίστανται μεταξύ άλλων, σε προειδοποίηση ή, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων ήσσονος σημασίας, σε προσωρινή απαγόρευση εκτέλεσης ενδομεταφορών στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής όπου διαπράχθηκε η παράβαση.

2. Με την επιφύλαξη ποινικών διώξεων, το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να επιβάλει κυρώσεις κατά μη εγκατεστημένου μεταφορέα εφόσον διαπράξει στο έδαφός του κατά την εκτέλεση ενδομεταφορών παράβαση του παρόντος κανονισμού ή των κοινοτικών ή των εθνικών διατάξεων περί μεταφορών. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις και είναι δυνατόν να συνίστανται μεταξύ άλλων, σε προειδοποίηση ή, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, σε προσωρινή απαγόρευση εκτέλεσης ενδομεταφορών στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής όπου διαπράχθηκε η παράβαση και/ή την επιβολή προστίμου.

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ο κανονισμός πρέπει να προβλέπει ρητώς την επιβολή προστίμων.

Τροπολογία 22

Άρθρο 24

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σοβαρές παραβάσεις ή οι επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές, τις οποίες διαπράττουν μεταφορείς εγκατεστημένοι στο έδαφός τους και οδηγούν στην επιβολή κύρωσης από οιοδήποτε κράτος μέλος, καθώς και οι επιβληθείσες κυρώσεις καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ. …[σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα]. Οι εν λόγω καταχωρίσεις στο μητρώο, οι οποίες αφορούν προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση της κοινοτικής άδειας, παραμένουν στη βάση δεδομένων επί δύο τουλάχιστον έτη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σοβαρές παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές, τις οποίες διαπράττουν μεταφορείς εγκατεστημένοι στο έδαφός τους και οδηγούν στην επιβολή κύρωσης από οιοδήποτε κράτος μέλος, καθώς και οι επιβληθείσες κυρώσεις καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (EΚ) αριθ. …[σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα]. Οι εν λόγω καταχωρίσεις στο μητρώο, οι οποίες αφορούν προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση της κοινοτικής άδειας, παραμένουν στη βάση δεδομένων επί δύο τουλάχιστον έτη.

Αιτιολόγηση

Εφόσον οι παραβάσεις ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα κράτη μέλη και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προοπτική για οιαδήποτε ταχεία βελτίωση αυτής της κατάστασης, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας.

Τροπολογία 23

Άρθρο 30

Εφαρμόζεται από [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής].

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροπολογία 24

Παράρτημα 1, πρώτη σελίδα της άδειας

για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών για λογαριασμό τρίτου με πούλμαν και λεωφορεία

για τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών για λογαριασμό τρίτου με πούλμαν και λεωφορεία και για την ενδομεταφορά

Τροπολογία 24

Παράρτημα 1, Γενικές διατάξεις, σημείο 5, στοιχείο (γ)

γ) έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή μικρές και επανειλημμένες παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα, το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών και την άνευ αδείας εκτέλεση των παράλληλων ή προσωρινών γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/…] [ο παρών κανονισμός]. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα ο οποίος διέπραξε την παράβαση μπορούν ιδίως να ανακαλέσουν την κοινοτική άδεια ή να προβούν σε προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση των επικυρωμένων αντιγράφων της κοινοτικής άδειας.

γ) έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες που ισχύουν για τα οχήματα, το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών και την άνευ αδείας εκτέλεση των παράλληλων ή προσωρινών γραμμών που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. […/…] [ο παρών κανονισμός]. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα ο οποίος διέπραξε την παράβαση μπορούν ιδίως να ανακαλέσουν την κοινοτική άδεια ή να προβούν σε προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση των επικυρωμένων αντιγράφων της κοινοτικής άδειας.

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορές στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των "παραβάσεων ήσσονος σημασίας" μεταξύ κρατών μελών, η συμπερίληψή τους δημιουργεί τον κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας για τους φορείς των λεωφορείων και των πούλμαν. Η εφαρμογή πρέπει συνεπώς να επικεντρωθεί μόνον στις σοβαρές παραβάσεις. Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμες συνθήκες για τους φορείς λεωφορείων και πούλμαν από όλες τις χώρες, τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τους (επί μέρους) ορισμούς των "σοβαρών παραβάσεων" προτού τεθεί σε ισχύ αυτή η "αναδιατύπωση".

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Η πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία επί του παρόντος διέπεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 και (ΕΚ) αριθ. 12/98.

Για τις μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία γίνεται διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών μεταφορών: τις έκτακτες γραμμές και τις τακτικές γραμμές.

Με τους δύο προαναφερθέντες κανονισμούς οι διεθνείς μεταφορές για τις έκτακτες γραμμές έχουν ήδη ελευθερωθεί.

Για τις διεθνείς τακτικές γραμμές, οι μεταφορείς πρέπει να ζητήσουν άδεια από τα κράτη μέλη από τα οποία περνά αυτή η γραμμή. Είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση ενδομεταφορών κατά τη διαδρομή αυτών των διεθνών τακτικών γραμμών.

Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην απλοποίηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Ο κανονισμός σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές έχει εγκριθεί και πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία χορήγησης άδειας για τις τακτικές γραμμές. Επίσης, η Επιτροπή επιθυμεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την εναρμόνιση της μορφής των εγγράφων προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι.

Θέση του εισηγητή

Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε ικανοποίηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου με τη συγχώνευση των δύο κανονισμών σε έναν.

1. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν ισχύει για τις "εθνικές" άδειες τις οποίες εκδίδουν τα κράτη μέλη στις εταιρίες οι οποίες πραγματοποιούν μόνον εθνικά δρομολόγια.

2. Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης άδειας για τις διεθνείς τακτικές γραμμές, οι απλοποιήσεις είναι εν γένει ευπρόσδεκτες από τον κλάδο. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και κυρίως όταν η τακτική γραμμή θίγει σοβαρά τη βιωσιμότητα μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Οι αρχές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων γίνεται μόνον διέλευση χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση ταξιδιωτών θα ενημερώνονται απλώς μετά την έγκριση της άδειας εκ μέρους των κρατών μελών τα οποία αφορά η σχετική γραμμή.

Για μια απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας, πρέπει να μειωθούν οι προθεσμίες για την χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της άδειας από τις αρχές των κρατών μελών, και η Επιτροπή πρέπει ομοίως να εκδίδει απόφαση σε συντομότερη προθεσμία, όποτε της παραπέμπεται υπόθεση μη χορήγησης της άδειας.

Πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ότι η δυνατότητα χρησιμοποίησης προσωρινά και κατ’ εξαίρεσιν συμπληρωματικών οχημάτων για τα τακτικά δρομολόγια θα ελέγχεται· έτσι, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο αναχώρησης θα πρέπει να ενημερώνεται για τη χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητας καθώς και για τους λόγους αυτής της εξαιρετικής κατάστασης.

Είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα απαλλαγής των διασυνοριακών γραμμών από τη διαδικασία χορήγησης άδειας· ούτως ή άλλως ο κανονισμός σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας εξακολουθεί να ισχύει.

3. Στην αιτιολογική σκέψη 10, η πρόταση κανονισμού αναφέρει ότι η οδηγία όσον αφορά την απόσπαση εργαζομένων εφαρμόζεται για τις ειδικές τακτικές γραμμές. Αυτή η διάταξη πρέπει να περιληφθεί στο αντίστοιχο άρθρο.

4. Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ο εισηγητής προτείνει τις ίδιες αρχές και τις ίδιες αλλαγές όπως στον κανονισμό σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων.

5. Όσον αφορά την εναρμόνιση των εγγράφων ελέγχου, ο εισηγητής υποστηρίζει τις διατάξεις που περιέχονται στην πρόταση και κυρίως την εφαρμογή της διαδικασίας της επιτροπολογίας με έλεγχο του Κοινοβουλίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Réf.: D(2007)73874

Προς

τον κ. Paolo COSTA

Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ASP 09G305

Βρυξέλλες

Θέμα:           Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (2007/0097(COD)) (αναδιατύπωση)

Αγαπητέ κύριε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 80α περί Αναδιατύπωσης, όπως εισήχθη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με την απόφαση της 10 Μαΐου 2007.

Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού ορίζει:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή συνοχής προς άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών".

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στην επιτροπή σας που είναι αρμόδια επί της ουσίας να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 80α του Κανονισμού.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

                                                                  Giuseppe GARGANI


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                          ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στην αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση) (COM(2007)0264 τελικό της 23.5.2007 - 2007/0097 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 30 Μαΐου 2007 και στις 11 Ιουνίου 2007, με στόχο να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές(1), μετά από εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αποτελεί αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 της 16ης Μαρτίου 1992 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στις διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 12/98 της 11ης Δεκεμβρίου 1997 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές μεταφορές επιβατών σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας διαπίστωσε, με κοινή συμφωνία, τα ακόλουθα:

1)   Η διόρθωση αυτή αφορά μόνο το αγγλικό πρωτότυπο κείμενο.

2)   Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της αναδιατυπωμένης προτάσεως έπρεπε να είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την γκρι σκίαση που επισημαίνει ουσιαστικές αλλαγές:

ολόκληρο το κείμενο της δεύτερης υποπαραγράφου του σημείου (3.4) του άρθρου 2 του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο εμφανίζεται δύο φορές στο κείμενο της αναδιατυπωμένης προτάσεως και επισημαίνεται ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής, μία φορά μεταξύ των κειμένων των σημείων (γ) και (δ) του άρθρου 2 και μία φορά μεταξύ της τέταρτης και πέμπτης υποπαραγράφου του άρθρου 5, παράγραφος 3·

ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 3α(5) του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται αμέσως μετά το άρθρο 4, παράγραφος 4, στο κείμενο της αναδιατυπωμένης προτάσεως·

ολόκληρο το κείμενο της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 13, παράγραφος 3, του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται στο κείμενο του άρθρου 5, παράγραφος 5, της αναδιατυπωμένης προτάσεως·

ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 5, παράγραφος 4, του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 6, παράγραφος 2, του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

στο άρθρο 8, παράγραφος 8, η λέξη "μετά" (που έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής) και η λέξη "από"·

ολόκληρο το κείμενο του άρθρου 11, παράγραφος 5, του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο έχει επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 12 στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

η αρχική διατύπωση του άρθρου 6, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα, του κανονισμού αριθ. 12/98, κείμενο το οποίο εμφανίζεται ως καταργηθέν και επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής, πριν από το εισαγωγικό τμήμα του άρθρου 17, παράγραφος 2, στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

η δεύτερη πρόταση του άρθρου 6, παράγραφος 3, του κανονισμού αριθ. 12/98, η οποία εμφανίζεται ως καταργηθέν κείμενο και επισημαίνεται με διπλή γραμμή διαγραφής, μετά από το κείμενο του άρθρου 17, παράγραφος 3, στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

ολόκληρο το κείμενο της τρίτης υποπαραγράφου του σημείου (3) του άρθρου 3 του κανονισμού αριθ. 12/98, το οποίο έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται στο τέλος του σημείου (γ) του άρθρου 15 στο κείμενο της αναδιατυπωμένης προτάσεως·

ολόκληρο το κείμενο της τέταρτης υποπαραγράφου του σημείου (3) του άρθρου 3 του κανονισμού αριθ. 12/98, το οποίο έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής και εμφανίζεται αμέσως μετά από το προτεινόμενο κείμενο του άρθρου 15 στην αναδιατυπωμένη πρόταση·

στο άρθρο 16, παράγραφος 1, σημείο (α), η λέξη "τιμή"·

στον τίτλο του κεφαλαίου VI, στη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 22, παράγραφος 1, στο άρθρο 23, παράγραφος 2, και στο άρθρο 27: η διόρθωση αυτή στο αγγλικό πρωτότυπο κείμενο δεν αφορά την ελληνική μετάφραση του κανονισμού·

στο άρθρο 18, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα, οι εκφράσεις "επιβάτες που χρησιμοποιούν" και "πρέπει να φέρουν ... καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού" (εκφράσεις που έχουν επισημανθεί ήδη με διπλή γραμμή διαγραφής), και "μεταφορείς που εκτελούν" και "εκδίδουν" (εκφράσεις που παρουσιάζονται μεταξύ βελών προσαρμογής)·

στο άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο (α), η λέξη "μόνιμη" (που έχει επισημανθεί ήδη με βέλη προσαρμογής)·

στο άρθρο 22, παράγραφος 1, σημείο (β), η λέξη "προσωρινή" (που περιλαμβάνεται ήδη σε τμήμα του κειμένου το οποίο επισημαίνεται με βέλη προσαρμογής).

3) Το καταργηθέν κείμενο του Τμήματος IV του κανονισμού αριθ. 684/92, το οποίο εμφανίζεται αμέσως μετά από το νέο άρθρο 13 στην αναδιατυπωμένη πρόταση και το καταργηθέν κείμενο του άρθρου 16, παράγραφος 5, του ίδιου κανονισμού, το οποίο εμφανίζεται αμέσως μετά από το νέο άρθρο 20, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στην αναδιατυπωμένη πρόταση.

4) Αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει μία ορισμένη ασυνέπεια ανάμεσα στο κείμενο του σημείου 5(γ) του Παραρτήματος Ι και εκείνο του άρθρου 22, παράγραφος 1, δηλαδή ότι το εν λόγω σημείο φαίνεται να παραθέτει τα περιεχόμενα της εισαγωγικής φράσεως και του σημείου (α) του άρθρου 22, παράγραφος 1, χωρίς να κάνει μνεία του σημείου (β).

5) Αναγνωρίστηκε επίσης ότι ο πίνακας αντιστοιχίας του παραρτήματος II δεν είναι ακριβής και κατά συνέπεια θα έπρεπε να συμπληρωθεί και να διορθωθεί όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη Συμβουλευτική Ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η Ομάδα Εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγουμένων πράξεων σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                   J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Jurisconsultus                                   Jurisconsultus                               Γενικός Διευθυντής

(1)

Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε όλες τις γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την αρχική γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.5.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

24.9.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

24.9.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

20.11.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2007

21.11.2007

21.1.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Γεώργιος Τούσσας

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Ημερομηνία κατάθεσης

12.2.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου