Pranešimas - A6-0037/2008Pranešimas
A6-0037/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija)

12.2.2008 - (COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Mathieu Grosch
(Nauja redakcija pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį)

Procedūra : 2007/0097(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0037/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0264),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 71 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0147/2007),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d.tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pateiktą pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnio a dalį ir 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑0037/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais, pateikiamais toliau, ir su pakeitimais pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Teisinių tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

6a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(6a) Šis reglamentas netaikomas vežėjams, turintiems galimybę patekti į nacionalinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką, ir šių vežėjų įsisteigimo valstybės narės išduotoms licencijoms.

 

Pakeitimas 2

13 konstatuojamoji dalis

(13) Reikia kiek įmanoma sumažinti administracinių formalumų taikymą neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, laiduojančių tinkamą šio reglamento taikymą ir veiksmingą jo įgyvendinimą .Todėl galiojančios taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos licencijų panaikinimą, turėtų būti suformuluotos aiškiau ir sugriežtintos. Dabartinės taisyklės turėtų būti pakeistos, kad būtų įmanoma veiksmingai taikyti sankcijas už kitoje nei įsisteigimo valstybėje narėje padarytus sunkius arba pakartotinius smulkius pažeidimus. Sankcijos turėtų būti nediskriminuojančios ir atitikti pažeidimo sunkumą. Turėtų būti numatyta galimybė pateikti apeliaciją dėl pritaikytų sankcijų.

(13) Reikia kiek įmanoma sumažinti administracinių formalumų taikymą neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, laiduojančių tinkamą šio reglamento taikymą ir veiksmingą jo įgyvendinimą. Todėl galiojančios taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos licencijų panaikinimą, turėtų būti suformuluotos aiškiau ir sugriežtintos. Dabartinės taisyklės turėtų būti pakeistos, kad būtų įmanoma veiksmingai taikyti sankcijas už kitose valstybėse, o ne įsisteigimo valstybėje narėje padarytus sunkius arba pakartotinius smulkius pažeidimus. Sankcijos turėtų būti nediskriminuojančios ir atitikti pažeidimo sunkumą. Turėtų būti numatyta galimybė pateikti apeliaciją dėl pritaikytų sankcijų.

Pagrindimas

Smulkūs pažeidimai gali tapti pakartotiniais, jei jie bus padaromi keliose valstybėse narėse.

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 3

14 konstatuojamoji dalis

(14) Valstybės narės į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių registrą turėtų įrašyti visus jų vežėjų padarytus sunkius ir smulkius pakartotinius pažeidimus, dėl kurių vežėjams buvo taikytos sankcijos.

(14) Valstybės narės į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių registrą turėtų įrašyti visus jų vežėjų padarytus sunkius pažeidimus, dėl kurių vežėjams buvo taikytos sankcijos.

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 4

2 straipsnio g punktas

g) „sunkūs arba pakartotiniai smulkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai“ – tai pažeidimai, dėl kurių prarandama gera reputacija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. XX/XXXX [nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles] 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

g) „sunkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai“ – tai pažeidimai, dėl kurių, jei dėl jų buvo pradėtas teismo procesas, galėtų būti prarandama gera reputacija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. XX/XXXX [nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles] 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 5

6 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

6. Reguliarių paslaugų teikėjas, susiklosčius laikinoms ir nepaprastoms aplinkybėms, gali naudotis papildomomis transporto priemonėmis.

6. Reguliarių paslaugų teikėjas, susiklosčius laikinoms ir nepaprastoms aplinkybėms, gali naudotis papildomomis transporto priemonėmis. Šiuo atveju jis nurodo valstybei narei, kurios teritorijoje yra išvykimo vieta, tokios susiklosčiusios laikinos ir nepaprastos padėties priežastis.

Pakeitimas 6

6 straipsnio 6a dalis (nauja)

 

6a. Valstybės narės gali netaikyti reguliarių tarpvalstybinių paslaugų leidimo išdavimo procedūros toms paslaugoms, kurios teikiamos tik 50 km atstumu nuo sienos. Jos apie tai informuoja Komisiją ir kaimynines šalis.

Pakeitimas 7

8 straipsnio 3 dalis

3. Leidimą išduodanti institucija sprendimą dėl paraiškos priima per keturis mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

3. Leidimą išduodanti institucija sprendimą dėl paraiškos priima per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

Pakeitimas 8

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

b) pareiškėjas anksčiau nesilaikė nacionalinių arba tarptautinių kelių transporto teisės normų, ypač sąlygų ir reikalavimų dėl leidimų tarptautinėms keleivių vežimo kelių transportu paslaugoms, arba padarė sunkų saugos keliuose teisės normų pažeidimą arba pakartotinių smulkių tokių teisės normų pažeidimų , ypač taisyklių, taikomų transporto priemonėms ir vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui;

b) pareiškėjas anksčiau nesilaikė nacionalinių arba tarptautinių kelių transporto teisės normų, ypač sąlygų ir reikalavimų dėl leidimų tarptautinėms keleivių vežimo kelių transportu paslaugoms, arba padarė sunkų saugos keliuose teisės normų pažeidimą arba pakartotinių smulkių tokių teisės normų, ypač taisyklių, taikomų transporto priemonėms ir vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui, pažeidimų, dėl kurių prarandama gera reputacija, kaip apibrėžta Reglamente Nr. ..../2008 [nustatančiame profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles];

Pakeitimas 9

8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Tuo atveju, jei keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto  autobusais jau teikiamos tarptautinės paslaugos atitinkamuose tiesioginiuose ruožuose daro didelę įtaką panašių paslaugų, teikiamų pagal viešosios paslaugos sutartį, kurioje yra nustatytas įpareigojimas teikti viešąją paslaugą, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. nnnn/yyyy [dėl keleivių vežimo viešuoju geležinkelių ir kelių transportu]  perspektyvumui, valstybė narė, gavusi Komisijos sutikimą, gali laikinai sustabdyti leidimo keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais autobusais teikti tarptautines paslaugas galiojimą arba jau išduotą tokį leidimą panaikinti, pranešusi vežėjui apie pirmiau minėtą sprendimą prieš šešis mėnesius.

Išbraukta.

 

Pagrindimas

Leidimai galioja daugiausia penkerius metus. Jei leidimas jau išduotas, atsižvelgiant į galimus padarinius įmonei, kuri savo veiklą ir investicijas gali grįsti suteiktu leidimu, institucijai neturėtų būti leidžiama šio leidimo panaikinti tol, kol nesibaigė jo galiojimo terminas.

Pakeitimas 10

8 straipsnio 8 dalis

8. Pasikonsultavusi  su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, Komisija per keturis mėnesius nuo pranešimo, gauto iš leidimus išduodančios institucijos , priima sprendimą, kuris įsigalioja po  trisdešimties dienų nuo pranešimo apie jį  atitinkamoms valstybėms narėms.

8. Pasikonsultavusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis, Komisija per dešimt savaičių nuo pranešimo iš leidimus išduodančios institucijos gavimo datos priima sprendimą, kuris įsigalioja po trisdešimt dienų nuo pranešimo apie jį atitinkamoms valstybėms narėms pateikimo datos.

Pakeitimas 11

12 straipsnio 4 dalies 1a pastraipa (nauja)

4. Komisija nustato kelionės lapo formą ir jos naudojimo būdą reglamentuojančias nuostatas. Kadangi šiomis priemonėmis siekiama iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas jas papildant, jos patvirtinamos taikant 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4. Komisija nustato kelionės lapo formą ir jos naudojimo būdą reglamentuojančias nuostatas. Kadangi šiomis priemonėmis siekiama iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas jas papildant, jos patvirtinamos taikant 26 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Komisija ir valstybės narės pasirūpina tuo, kad būtų priimtos priemonės siekiant užtikrinti, kad kitų susitarimų su trečiosiomis šalimis nuostatos, susijusios su kelionės lapu, ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. būtų suderintos su šio reglamento nuostatomis.

Pagrindimas

Viduriniuoju laikotarpiu vienintelis suderintas kelionės lapas visoms transporto paslaugoms ES ir į trečiąsias šalis yra vienintelis būdas užtikrinti teisinį saugumą ir supaprastinti administravimą.

Pakeitimas 12

12 straipsnio 5 dalis

5. Kelionės lapų knygomis aprūpina valstybės narės, kurioje transporto įmonė yra įsisteigusi, kompetentingos institucijos arba tų institucijų paskirtos organizacijos.

5. Kelionės lapų knygomis veiksmingai ir naudotojams palankiu būdu aprūpina valstybės narės, kurioje transporto įmonė yra įsisteigusi, kompetentingos institucijos arba tų institucijų paskirtos organizacijos.

Pagrindimas

Šiuo metu įsigyti kelionės lapų ir juos pildyti yra labai sudėtinga. Naudodamosi šiuolaikiškomis informacijos ir komunikacijos technologijomis, valstybės narės gali užtikrinti, kad įmonėms būtų paprasčiau įsigyti kelionės lapus.

Pakeitimas 13

13 straipsnio 2 dalis

Tarptautinių vienkartinių paslaugų kontekste vežėjas gali teikti vienkartines paslaugas (vietinio pobūdžio ekskursijas) kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje jis yra įsisteigęs.

Tokios paslaugos skiriamos ten negyvenantiems keleiviams, kuriuos anksčiau atvežė tas pats vežėjas pagal vieną iš pirmoje pastraipoje paminėtų tarptautinių paslaugų, ir jos turi būti teikiamos ta pačia arba kita to paties vežėjo arba tos pačios vežėjų grupės transporto priemone.

Vežėjas gali teikti vienkartines paslaugas, kaip tarptautines vienkartines paslaugas (pvz., vietinio pobūdžio ekskursijos), kitoje valstybėje narėje negu ta, kurioje jis yra įsisteigęs.

Tokios paslaugos skiriamos keleiviams, kuriuos anksčiau vežė tas pats vežėjas, teikdamas pirmoje pastraipoje minėtąsias tarptautines paslaugas, ir jos turi būti teikiamos ta pačia arba kita to paties vežėjo arba tos pačios vežėjų grupės transporto priemone.

Pagrindimas

Pavyzdžiui, vienos šalies turistų grupė turėtų turėti galimybę leistis į vietinio pobūdžio ekskursijas po savo šalį europiniu keliu.

Pakeitimas 14

16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

d) darbo laiko, vairavimo laiko ir poilsio laiko trukmę;

d) vairavimo laiko ir poilsio laiko trukmę;

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse galioja skirtingos nacionalinės darbo laiko srities nuostatos, keliaujant per skirtingas šalis neįmanoma jų laikytis. Taigi turėtų būti tikrinamas tik vairavimo laikas ir poilsio laiko trukmė, nes dėl jų susitarta ES lygmeniu ir jie vienodi visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 15

16 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

 

ea) specialioms reguliarioms paslaugoms teikti taikoma 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje1.

1OL L 18 1997 1 21, p. 1.

 

Pagrindimas

10 konstatuojamoje dalyje paaiškinama, kad komandiravimo direktyva taikoma kabotažinėms operacijoms. Tai turėtų atsispindėti ir straipsnyje.

Pakeitimas 16

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą arba pakartotinius smulkius jų pažeidimus, ypač kai pažeidžiamos taisyklės, taikomi transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiamos analogiškos ar laikinos paslaugos, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia įspėjimą ir gali inter alia taikyti šias administracines sankcijos:

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, ypač kai pažeidžiamos taisyklės, taikomos transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiamos analogiškos ar laikinos paslaugos, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos  pateikia įspėjimą ir gali inter alia taikyti šias administracines sankcijas:

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 17

22 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

 

(ba) baudos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad sankcijos būtų veiksmingos, reglamente turėtų būti aiškiai numatytas baudų skyrimas.

Pakeitimas 18

22 straipsnio 2 dalis

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos uždraudžia vežėjui pagal šio reglamento nuostatas teikti tarptautines keleivių vežimo paslaugas jų teritorijoje, jei jis pakartotinai šiurkščiai pažeidžia Bendrijos kelių transporto teisės aktus, ypač tuos, kurie taikomi transporto priemonėms bei vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui. Apie tai jos nedelsdamos praneša atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos uždraudžia vežėjui pagal šio reglamento nuostatas teikti tarptautines keleivių vežimo paslaugas jų teritorijoje, jei paskelbtas galutinis teismo sprendimas dėl to, kad pakartotinai šiurkščiai pažeidžiami Bendrijos kelių transporto teisės aktai, ypač tie, kurie taikomi transporto priemonėms bei vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui. Apie tai jos nedelsdamos praneša atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Siekiant vežėjams, vežantiems keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais, užtikrinti vienodas sąlygas, sankcijos už šiurkščius pažeidimus turėtų būti taikomos tik paskelbus galutinį teismo sprendimą.

Pakeitimas 19

22 straipsnio 3 dalis

3. Kompetentingos įsisteigimo valstybės narės institucijos, jei tai toliau 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas atvejis, sprendžia, ar atitinkamam vežėjui reikia skirti sankciją. Kompetentingos vežėjo įsisteigimo valstybės narės institucijos valstybės narės, kurioje pažeidimai buvo nustatyti, kompetentingoms institucijoms kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per tris mėnesius nuo pranešimo apie pažeidimą praneša, kuri iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sankcijų buvo paskirta. Jeigu paskirti tas sankcijas nebuvo įmanoma, tos institucijos nurodo priežastis.

3. Tada, kai sunkus pažeidimas buvo nustatytas remiantis 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, kompetentingos įsisteigimo valstybės narės institucijos sprendžia, kokią sankciją reikia skirti atitinkamam vežėjui. Kompetentingos vežėjo įsisteigimo valstybės narės institucijos valstybės narės, kurioje pažeidimai buvo nustatyti, kompetentingoms institucijoms kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per tris mėnesius nuo pranešimo apie pažeidimą praneša, kuri iš šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sankcijų buvo paskirta. Jeigu paskirti sankcijų nebuvo įmanoma, minėtosios institucijos nurodo priežastis.

Pagrindimas

Už sunkius pažeidimus turi būti skiriamos sankcijos.

Pakeitimas 20

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Jeigu valstybės narės kompetentingos institucijos sužino apie šio reglamento arba Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkius arba pakartotinius smulkius pažeidimus, kuriuos padaro vežėjas nerezidentas, valstybė narė, kurioje tie pažeidimai buvo nustatyti, kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau nei per mėnesį nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos, įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

Jeigu valstybės narės kompetentingos institucijos sužino apie šio reglamento arba Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkius pažeidimus, kuriuos padaro vežėjas nerezidentas, valstybė narė, kurioje tie pažeidimai buvo nustatyti, kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau nei per mėnesį nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos, įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją:

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 21

23 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeidžiant baudžiamojo persekiojimo galimybės, priimančioji valstybė narė gali taikyti sankcijas vežėjams nerezidentams, kurie, atlikdami jos teritorijoje kabotažinio transporto operaciją, pažeidė šį reglamentą arba Bendrijos reglamentus, arba nacionalinius transporto teisės aktus. Sankcijos skiriamos nediskriminuojant vežėjų ir jos gali, inter alia, būti įspėjimas ir  (arba), padarius sunkius arba pakartotinius smulkius  pažeidimus, laikinas uždraudimas atlikti kabotažinio transporto operacijas priimančiosios valstybės narės, kurioje tas pažeidimas buvo padarytas, teritorijoje.

2. Nepažeidžiant baudžiamojo persekiojimo galimybės, priimančioji valstybė narė gali taikyti sankcijas vežėjams nerezidentams, kurie, atlikdami jos teritorijoje kabotažinio transporto operaciją, pažeidė šį reglamentą arba Bendrijos reglamentus, arba nacionalinius transporto teisės aktus. Sankcijos skiriamos nediskriminuojant vežėjų ir jos gali, inter alia, būti įspėjimas ir  (arba), padarius sunkius arba pakartotinius smulkius  pažeidimus, laikinas uždraudimas atlikti kabotažinio transporto operacijas priimančiosios valstybės narės, kurioje tas pažeidimas buvo padarytas, teritorijoje ir (arba) baudos skyrimas.

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Siekiant užtikrinti, kad sankcijos būtų veiksmingos, reglamente turėtų būti aiškiai numatytas baudų skyrimas.

Pakeitimas 22

24 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų padaryti sunkūs arba pakartotiniai smulkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai, už kuriuos vežėjo įsisteigimo valstybė narė arba kita valstybė narė paskiria sankciją, ir paskirtos sankcijos, būtų įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transporto įmonių registrą kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. xx/xxx [nustatančiame profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles]. Registro įrašai, kuriais nurodomas laikinas Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymas arba galutinis panaikinimas duomenų bazėje laikomi ne trumpiau nei dvejus metus.

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų padaryti sunkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai, už kuriuos vežėjo įsisteigimo valstybė narė arba kita valstybė narė paskiria sankciją, ir paskirtos sankcijos, būtų įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transporto įmonių registrą kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. xx/xxx [nustatančiame profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles]. Registro įrašai, kuriais nurodomas laikinas Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymas arba galutinis panaikinimas duomenų bazėje laikomi ne trumpiau nei dvejus metus.

Pagrindimas

Kol valstybėse narėse pažeidimai apibūdinami labai skirtingai ir už juos baudžiama labai nevienodai ir kol šiuo metu nėra jokių konkrečių perspektyvų, kad padėtis greitai pagerėtų, į šį reglamentą neturėtų būti įrašytos su pakartotiniais smulkiais pažeidimais susijusios nuostatos.

Pakeitimas 23

30 straipsnis

Jis taikomas nuo [taikymo pradžios data].

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 24

I priedas, pirmas licencijos puslapis

leidžianti vežti keleivius samdos pagrindais arba už atlygį tolimojo tarptautinio susisiekimo arba miesto autobusais

leidžianti vežti keleivius samdos pagrindais arba už atlygį ir vykdyti kobatažą tolimojo tarptautinio susisiekimo arba miesto autobusais

Pakeitimas 25

I priedas, Bendrosios nuostatos, 5punkto c papunktis

c) sunkiai arba pakartotinai, tačiau nežymiai, kokioje nors valstybėje narėje pažeidė Bendrijos kelių transporto teisės aktus, ypač taikomus transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiant analogiškas arba laikinas paslaugas kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. [.../ ...] [šis reglamentas]. Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pažeidimus padaręs vežėjas, kompetentingos institucijos, inter alia, Bendrijos licenciją gali panaikinti arba laikinai ar visam laikui panaikinti kelias arba visas patvirtintas Bendrijos kopijas.

 

c) sunkiai arba pakartotinai, tačiau nežymiai vienoje ar keliose valstybėse narėse pažeidė Bendrijos kelių transporto teisės aktus, ypač taikomus transporto priemonėms, vairuotojų vairavimo ir poilsio laikui ir be leidimo teikiant analogiškas arba laikinas paslaugas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. [.../ ...] [šis reglamentas]. Valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pažeidimus padaręs vežėjas, kompetentingos institucijos, inter alia, Bendrijos licenciją gali panaikinti arba laikinai ar visam laikui panaikinti kelias arba visas patvirtintas Bendrijos kopijas.

Pagrindimas

Kadangi valstybėse narėse labai skiriasi nuostatos „smulkūs pažeidimai“ aiškinimas ir taikymas, įrašius šią nuostatą kyla teisinio nesaugumo pavojus vežėjams, vežantiems keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais. Taigi sankcijos turėtų būti taikomos tik už sunkius pažeidimus. Siekiant visų šalių vežėjams, vežantiems keleivius tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais, sudaryti vienodas sąlygas, valstybės narės prieš įsigaliojant šiai naujai reglamento redakcijai turi susitarti dėl savo sąvokos „sunkūs pažeidimai“ apibrėžčių.

  • [1]               OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Šiuo metu patekimo į tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką sąlygos nustatytos (EEB) Nr. 684/92 ir (EB) Nr. 12/98 reglamentuose.

Išskiriamos dvi keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais kategorijos: vienkartinės paslaugos ir reguliarios paslaugos.

Tarptautinio keleivių vežimo vienkartinės paslaugos jau buvo liberalizuotos dviem minėtais reglamentais.

Tačiau, norėdami teikti tarptautinio keleivių vežimo regulias paslaugas, vežėjai turėjo prašyti leidimo tų valstybių, kuriose šios paslaugos buvo teikiamos. Taip pat yra galimybė vykdyti kabotažą atliekant minėtąsias tarptautinio keleivių vežimo regulias paslaugas.

Komisijos pasiūlymu siekiama supaprastinti šiuos teisės aktus. Buvo priimtas Reglamentas dėl įsipareigojimų, susijusių su viešąja paslauga, keleivius vežant geležinkelių ir kelių transportu nuostatų ir į jį būtina atsižvelgti taikant regulių paslaugų leidimų tvarką. Be to, Komisija nori sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir siekdama palengvinti kontrolę suvienodinti dokumentų formas.

Pranešėjo pozicija

Galima džiaugtis, kad sujungus du reglamentus į vieną buvo supaprastinti teisės aktai.

1. Kalbant apie šio reglamento taikymo sritį, būtina patikslinti, kad jis netaikomas nacionalinėms licencijoms, kurias išduoda valstybė narė tik nacionalines paslaugas teikiančioms įmonėms.

2. Tarptautinių reguliarių paslaugų leidimų išdavimo tvarka buvo supaprastinta ir gerai įvertinta visų sektoriaus dalyvių. Valstybės narės gali atsisakyti išduoti leidimą tik konkrečiai nurodytais atvejais, ypač tuo atveju, jei reguliari paslauga turėtų didelio poveikio teikiamoms paslaugoms pagal įsipareigojimą teikti viešąsias paslaugas. Valstybių narių, per kurių teritoriją vykstama tranzitu ir kuriose keleiviai nei įlaipinami, nei išlaipinami, valdžios institucijoms bus tik pranešta apie tai, kad valstybės narės, kuriose teikiama paslauga, yra išdavusios leidimą.

Siekiant pagreitinti leidimų išdavimą, būtina, kad paslaugą teikiančių valstybių narių valdžios institucijos sutrumpintų leidimo išdavimo arba atsisakymo išduoti leidimą laikotarpį, taip pat reikia sutrumpinti Komisijos numatytą laikotarpį, per kurį ji turėtų priimti sprendimą, jei būtų atsisakyta išduoti leidimą.

Be to, būtina užtikrinti, kad reguliarių paslaugų teikėjo galimybė naudotis papildomomis transporto priemonėmis, susiklosčius laikinoms ir nepaprastoms aplinkybėms, bus labiau apibrėžta; taip pat reikėtų, kad valstybei narei, kurios teritorijoje yra išvykimo vieta, būtų pranešta apie tokią galimybę ir nurodytos nepaprastų aplinkybių priežastys.

Būtina sudaryti valstybėms narėms galimybę neišduoti leidimų paslaugoms, teikiamoms pasienio teritorijose; kadangi bet kokiu atveju taikomas reglamentas dėl viešųjų paslaugų teikimo.

3. Pasiūlymo dėl reglamento 11 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad direktyva dėl darbuotojų komandiravimo taip pat taikoma teikiant specialias reguliarias paslaugas. Šitą aspektą būtina įtraukti į atitinkamą straipsnį.

4. Dėl valstybių narių bendradarbiavimo pranešėjas siūlo taikyti tuos pačius principus ir pakeitimus, kaip ir reglamente dėl patekimo į tarptautinio prekių vežimo kelių transportu rinką.

5. Dėl kontrolės dokumentų suderinimo pranešėjas pritaria pasiūlymo nuostatoms ir ypač komitologijos procedūros, kai Parlamentas atlieka kontrolę, taikymui.

1 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO

PIRMININKAS

Ref.: D(2007)73874

Paolui COSTAI

Transporto ir turizmo komiteto pirmininkui

ASP 09G305

Briuselis

Tema:           Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (2007/0097(COD)) (nauja redakcija)

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kurio pirmininku esu išrinktas, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį, įrašytą į Parlamento darbo tvarkos taisykles vadovaujantis Parlamento 2007 m. gegužės 10 d. sprendimu ir susijusį su teisės akto išdėstymu nauja redakcija.

Šio straipsnio 3 dalyje rašoma:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad pasiūlyme nėra kitų esminių pakeitimų, be tų, kurie jau buvo nurodyti, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 150 ir 151 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingame komitete priimtini tik tie pakeitimai, kurie susiję su pakeitimus numatančiomis pasiūlymo dalimis.

Tačiau nepakeistų dalių pakeitimus, išskirtiniu atveju ir kiekvieną pakeitimą atskirai, gali priimti šio komiteto pirmininkas, jeigu jis mano, kad tai būtina siekiant išlaikyti vidinę teksto struktūrą arba suderinti su kitais priimtinais pakeitimais. Šios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo Konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referento rekomendacijų, Teisės komitetas mano, kad aptariamame pasiūlyme nėra kitų esminių pakeitimų nei nurodytieji pasiūlyme, o dėl nepakeistų ankstesniųjų aktų nuostatų kodifikavimo atsižvelgiant į šiuos pakeitimus pasiūlyme pateiktas tiesioginis esamų tekstų kodifikavimas, nekeičiant jų esmės.

Taigi, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja atsakingam Transporto ir turizmo komitetui toliau nagrinėti minėtąjį pasiūlymą pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnį.

Pagarbiai

Giuseppe GARGANI

2 PRIEDAS: TEISINIŲ TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS LAIŠKAS

Briuselis, ...

NUOMONĖ

TEIKIAMA                                       EUROPOS PARLAMENTUI

TARYBAI KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (nauja redakcija), (COM/2007/264, galutinis, 2007 m. gegužės 23 d. - COD 2007/0097)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos juridinių tarnybų sudaryta konsultacinė darbo grupė 2007 m. gegužės 30 d. ir birželio 11 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Šių posėdžių metu[1] išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių ir 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 12/98, nustatantį sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti vidaus keleivinio kelių transporto paslaugas, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1) (šios pastabos taikomos tik variantams anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis);

2) pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija kaip esminiai pakeitimai pilka spalva turėtų būti pažymėtos šios teksto dalys:

- visas Reglamento Nr. 684/94 2 straipsnio 3.4 punkto antros pastraipos tekstas, esantis dvejose pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija vietose, t. y. tarp 2 straipsnio c ir d punktų bei tarp 5 straipsnio 3 dalies ketvirtos ir penktos pastraipų ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- visas Reglamento Nr. 684/92 3a straipsnio 5 dalies tekstas, pateiktas iškart po pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 4 straipsnio 4 dalies ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- visas Reglamento Nr. 684/92 13 straipsnio 3 dalies antros pastraipos tekstas, esantis pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 5 straipsnio 5 dalyje ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- visas Reglamento Nr. 684/92 5 straipsnio 4 dalies tekstas, esantis tarp pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 6 straipsnio 3 ir 4 dalių ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- visas Reglamento Nr. 684/92 6 straipsnio 2 dalies tekstas, esantis tarp pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 7 straipsnio 1 ir 2 dalių ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- 8 straipsnio 8 dalyje žodelis „per“ (jau išbrauktas dvigubu brūkšniu) ir žodelis „po“;

- visas Reglamento Nr. 684/92 11 straipsnio 5 dalies tekstas, esantis tarp pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 12 straipsnio 6 ir 7 dalių ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

 - Reglamento Nr. 12/98 ankstesnės 6 straipsnio 2 dalies formuluotės įžanginiai žodžiai, esantys prieš pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 17 straipsnio 2 dalies įžanginius žodžius ir jau pažymėti dvigubu brūkšniu kaip išbrauktas tekstas;

- Reglamento Nr. 12/98 6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, pateikta po pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 17 straipsnio 3 dalies ir jau pažymėta dvigubu brūkšniu kaip išbrauktas tekstas;

- visas Reglamento Nr. 12/98 3 straipsnio 3 punkto trečios pastraipos tekstas, pateiktas pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 15 straipsnio c punkto pabaigoje ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- visas Reglamento Nr. 12/98 3 straipsnio 3 punkto ketvirtos pastraipos tekstas, pateiktas iškart po pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija 15 straipsnio ir jau išbrauktas dvigubu brūkšniu;

- 16 straipsnio 1 dalies a punkte žodis „tarifus“;

- VI skyriaus pavadinime, 22 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 23 straipsnio 2 dalyje ir 27 straipsnyje žodžiai „nuobaudos“ (jau išbraukti dvigubu brūkšniu) ir „sankcijos“ (jau pažymėta kaip pritaikytas tekstas);

- 18 straipsnio 1 dalies įžanginėje dalyje žodžiai „keleiviai, kurie naudojasi“ ir „per visą kelionę turi turėti“ (visi jau pažymėti kaip išbrauktas tekstas) bei „vežėjai, teikiantys“ ir „išduoda“ (pateikiami tarp pritaikymo ženklų);

- (šis pasiūlymas variantui lietuvių kalba įtakos neturi);

- 22 straipsnio 1 dalies b punkte žodis „laikinai“ (jau įtrauktas į sakinio dalį, pažymėtą kaip pritaikytas tekstas);

3) išbrauktas Reglamento Nr. 684/92 IV skyriaus tekstas, pateiktas iškart po pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija naujojo 13 straipsnio ir išbrauktas minėtojo reglamento 16 straipsnio 5 dalies tekstas, pateiktas iškart po naujojo 20 straipsnio, neturėjo būti įtraukti į pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija;

4) buvo pripažinta, kad tarp I priedo 5 punkto c papunkčio ir 22 straipsnio 1 dalies esama tam tikro neatitikimo, kadangi atrodytų, kad minėtajame priedo punkte cituojama 22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis ir a punktas, tačiau neminimas b punktas;

5) taip pat buvo nustatyta, kad II priede pateikiama atitkmenų lentelė neteisinga, todėl reikėtų ją papildyti ir pataisyti reikiamas vietas.

Išnagrinėjusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė padarė bendrą išvadą, kad pasiūlyme nėra esminių pakeitimų, išskyrus nurodytuosius pačiame pasiūlyme ir šioje nuomonėje. Kalbant apie nepakeistų ankstesniųjų teisės aktų nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė nutarė kad pasiūlymu tiesiog kodifikuojamas galiojantis aktas, nekeičiant šio akto esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas              Generalinis direktorius

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus visomis kalbomis, tačiau dirbo remdamasi anglų k. variantu – pagrindiniu nagrinėto teksto variantu.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarptautinis keleivių vežimas autobusais (išdėstymas nauja redakcija)

Nuorodos

KOM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

23.5.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

24.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

24.9.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

20.11.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Svarstymas komitete

9.10.2007

21.11.2007

21.1.2008

 

Priėmimo data

22.1.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool

Pateikimo data

12.2.2008