SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)

12.2.2008 - (KOM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch
(Prepracovanie– článok 80a rokovacieho poriadku)
PR_COD_1amRecast

Postup : 2007/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0037/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)

(KOM(2007)0264 – C6‑0147/2007 – 2007/0097(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0264),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0147/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[1],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 20. novembra 2007 v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na článok 80a a článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0037/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení uvedených neskôr v texte a upravený podľa odporúčaní poradnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 6a (nové)

 

(6a) Toto nariadenie sa nevzťahuje na dopravcov, ktorí majú prístup iba na vnútroštátny trh autokarovej a autobusovej dopravy, ani na licencie, ktoré im vydávajú členské štáty, v ktorých majú títo dopravcovia sídlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 13

(13) Administratívne formálne požiadavky by mali byť zredukované v najväčšej možnej miere bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktoré sú zárukou správneho uplatňovania a účinnej vymáhateľnosti  tohto nariadenia. Na tento účel by sa existujúce pravidlá odobratia licencie Spoločenstva mali objasniť a posilniť. Súčasné pravidlá by sa mali prispôsobiť s cieľom umožniť účinné sankcionovanie závažných porušení alebo opakovaných menších porušení, ku ktorým došlo v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia. Pokuty by mali byť nediskriminačné a primerané závažnosti porušení. Je potrebné zabezpečiť možnosť podať odvolanie proti každej uloženej sankcii.

(13) Administratívne formálne požiadavky by mali byť zredukované v najväčšej možnej miere bez toho, aby sa zrušili kontroly a sankcie, ktoré sú zárukou správneho uplatňovania a účinnej vymáhateľnosti  tohto nariadenia. Na tento účel by sa existujúce pravidlá odobratia licencie Spoločenstva mali objasniť a posilniť. Súčasné pravidlá by sa mali tiež prispôsobiť s cieľom umožniť účinné sankcionovanie závažných porušení, ku ktorým došlo v iných členských štátoch, ako je členský štát usadenia. Pokuty by mali byť nediskriminačné a primerané závažnosti porušení. Je potrebné zabezpečiť možnosť podať odvolanie proti každej uloženej sankcii.

Odôvodnenie

Menšie porušenia sa môžu považovať za opakované, ak k nim došlo vo viacerých členských štátoch.

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 14

(14) Členské štáty by mali zaznamenávať do svojich vnútroštátnych registrov podnikov cestnej dopravy všetky závažné porušenia a opakované menšie porušenia, ktorých sa dopustili dopravcovia a ktoré viedli k uloženiu sankcie.

(14) Členské štáty by mali zaznamenávať do svojich vnútroštátnych registrov podnikov cestnej dopravy všetky závažné porušenia, ktorých sa dopustili dopravcovia a ktoré viedli k uloženiu sankcie.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 2 písmeno g)

(g) „závažné porušenie alebo opakované menšie porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy“ sú porušenia, ktoré vedú k strate bezúhonnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 2 nariadenia č. XX/XXXX, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

(g) „závažné porušenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy“ je porušenie, ktoré by v rámci súdneho konania mohlo ´viesť k strate bezúhonnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 2 nariadenia č. XX/XXXX, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 6 odsek 6 pododsek 1

6. Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií.

6. Prevádzkovateľ pravidelnej dopravy môže použiť dodatočné vozidlá na zvládnutie dočasných a výnimočných situácií. Informuje členský štát, na území ktorého sa nachádza miesto odchodu, o príčinách tejto výnimočnej a dočasnej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 6 odsek 6a (nový)

 

6a. Členské štáty môžu oslobodiť od postupu udeľovania povolenia pravidelnú cezhraničnú dopravu, ktorá nepresahuje viac ako 50 km od hranice. Informujú o tom Komisiu a susedné štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 8 odsek 3

3. Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do štyroch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

3. Povoľujúci orgán rozhodne o žiadosti do troch mesiacov od dátumu predloženia žiadosti dopravcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 8 odsek 4 pododsek 1 písmeno b)

(b) ak žiadateľ v minulosti spĺňal požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu a hlavne podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení pre medzinárodnú cestnú osobnú dopravu, alebo ak sa nedopustil závažného porušenia alebo opakovaných menších porušení proti právnym predpisom  v súvislosti s bezpečnosťou na cestách, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá a dobu jazdy a odpočinku pre vodičov;

(b) ak žiadateľ v minulosti spĺňal požiadavky vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov pre cestnú dopravu a hlavne podmienky a požiadavky týkajúce sa povolení pre medzinárodnú cestnú osobnú dopravu, alebo ak sa nedopustil závažného porušenia proti právnym predpisom  v súvislosti s bezpečnosťou na cestách, najmä s ohľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá a dobu jazdy a odpočinku, ktoré má za následok stratu bezúhonnosti v zmysle nariadenia č. .../2008 [ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy];

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 8 odsek 4 pododsek 2

Ak je v prípade existujúcej medzinárodnej autokarovej a/alebo autobusovej dopravy vážne ohrozená životaschopnosť porovnateľnej dopravy vykonávanej na základe zmluvy o verejnej službe, v ktorej sa stanovuje záväzok verejnej služby podľa definície v nariadení (ES) č. čččč/rrrr o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,  priamo na príslušných úsekoch, členský štát môže, po dohode s Komisiou, dočasne zastaviť platnosť povolenia alebo odňať povolenie na vykonávanie medzinárodnej autokarovej a/alebo autobusovej dopravy, 6 mesiacov po oznámení takéhoto rozhodnutia dopravcovi.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Povolenie je platné maximálne päť rokov. Príslušný orgán by po udelení povolenia nemal mať možnosť odňať ho pred skončením jeho platnosti, vzhľadom na možné následky pre podniky, ktoré si plánujú činnosti a investície na základe udeleného povolenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 8 odsek 8

8. Po porade s príslušnými členskými štátmi prijme Komisia do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu  rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť po  tridsiatich dňoch  od úradného oznámenia príslušnému členskému štátu.

8. Po porade s príslušnými členskými štátmi prijme Komisia do desiatich týždňov od prijatia oznámenia povoľujúceho orgánu  rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť po  tridsiatich dňoch  od úradného oznámenia príslušnému členskému štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 12 odsek 4 pododsek 1a nový

 

Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ustanovenia o jazdnom liste, odvodené z ďalších dohôd s tretími krajinami, najneskôr do 1. januára 2010 zosúladili s ustanoveniami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V strednodobom horizonte je jednotný harmonizovaný jazdný list pre všetky dopravné služby v EÚ a do tretích krajín jediným spôsobom nastolenia právnej istoty a administratívneho zjednodušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 12 odsek 5

5. Knihy jazdných listov poskytnú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravný podnik usadený, alebo orgány menované týmito orgánmi.

5. Knihy jazdných listov poskytnú efektívnym a používateľsky jednoduchým spôsobom príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravný podnik usadený, alebo orgány menované týmito orgánmi.

Odôvodnenie

Proces získavania a vypĺňania jazdných listov je v súčasnosti neprimerane zdĺhavý. Využívaním moderných informačných a komunikačných technológií môžu členské štáty podnikom uľahčiť získavanie jazdných listov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 13 odsek 2

Takáto doprava bude určená pre cestujúcich, ktorí tam nebývajú, prepravených tým istým dopravcom v medzinárodnej doprave spomínanej v 1. odseku a musí sa uskutočniť tým istým vozidlom alebo iným vozidlom od toho istého dopravcu alebo skupiny dopravcov.

Takáto doprava bude určená pre cestujúcich prepravených tým istým dopravcom v medzinárodnej doprave spomínanej v 1. odseku a musí sa uskutočniť tým istým vozidlom alebo iným vozidlom od toho istého dopravcu alebo skupiny dopravcov.

Odôvodnenie

Na európskych cestách by napríklad skupina turistov z jedného štátu mala mať možnosť podnikať miestne zájazdy vo vlastnej krajine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 16 odsek 1 pododsek 1 písmeno d)

(d) pracovný čas , doba jazdy a odpočinku;

(d) doba jazdy a odpočinku;

Odôvodnenie

Keďže členské štáty majú rozličné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa pracovného času, počas cesty po rôznych krajinách ich nie je možné dodržiavať. Kontrolovať by sa preto mali len časy jazdy a odpočinku, pretože boli dohodnuté na úrovni EÚ a vo všetkých členských štátoch sú zhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 16 odsek 1 písmeno ea) (nové)

 

(ea) v prípade vysielania pracovníkov, ako je stanovené v smernici 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb¹.

 

1 Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 10 objasňuje, že smernica o vysielaní pracovníkov sa uplatňuje na kabotážne operácie. Toto by sa tiež malo zohľadniť vo výrokovej časti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 22 odsek 1 pododsek 1

V prípade závažného porušenia alebo opakovaných menších porušení  právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ku ktorým došlo alebo ktoré boli zistené v ktoromkoľvek členskom štáte , najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov, ako aj poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené vo štvrtom pododseku odseku 1 článku 5, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, usadený, vydajú upozornenie a môžu okrem iného uložiť tieto administratívne sankcie:

V prípade závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ku ktorému došlo alebo ktoré bolo zistené v ktoromkoľvek členskom štáte , najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov, ako aj poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené vo štvrtom pododseku odseku 1 článku 5, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia, usadený, vydajú upozornenie a môžu okrem iného uložiť tieto administratívne sankcie:

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 22 odsek 1 písmeno ba) (nové)

 

(ba) peňažné pokuty.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinnosti sankcií by toto nariadenie malo výslovne stanoviť peňažné pokuty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 22 odsek 2

2. Príslušné orgány členských štátov zakážu dopravcovi prevádzkovať medzinárodnú osobnú dopravu podľa tohto nariadenia na svojom území , ak sa opakovane dopustí závažných porušení  proti právnym predpisom Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy , najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov. Orgány bezodkladne informujú príslušné orgány príslušného členského štátu.

2. Príslušné orgány členských štátov zakážu dopravcovi prevádzkovať medzinárodnú osobnú dopravu podľa tohto nariadenia na svojom území, ak sa dopustí závažných porušení  proti právnym predpisom Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy a na základe vydania konečného rozhodnutia po vyčerpaní všetkých možností právneho preskúmania, ktoré má dopravca k dispozícii, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov Orgány bezodkladne informujú príslušné orgány príslušného členského štátu.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia spravodlivého zaobchádzania s autobusovými a autokarovými dopravcami by sa sankcie za závažné porušenia mali uplatňovať až po konečnom rozhodnutí súdu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 22 odsek 3

3. V prípade uvedenom v článku 23 ods. 1 príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, rozhodnú, či sa má na príslušného dopravcu uvaliť sankcia. Príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od získania vedomosti o porušeniu, oznámia, ktorá zo sankcií určených v odsekoch 1 a 2 tohto článku bola uložená. Ak nebolo možné uložiť takéto sankcie, uvedú zdôvodnenie.

3. Ak sa zistilo závažné porušenie v prípade uvedenom v článku 23 ods. 1, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, rozhodnú, aká sankcia sa má na príslušného dopravcu uvaliť. Príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, čo najskôr, najneskôr však do troch mesiacov od získania vedomosti o porušení, oznámia, ktorá zo sankcií určených v odsekoch 1 a 2 tohto článku bola uložená. Ak nebolo možné uložiť takéto sankcie, uvedú zdôvodnenie.

Odôvodnenie

Za vážne porušenia musia byť uložené sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 23 odsek 1 pododsek 1

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu alebo opakovaným menším priestupkom proti tomuto nariadeniu alebo právnym predpisom Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nemá sídlo na území tohto členského štátu, potom členský štát, na území ktorého sa tento porušenie zistil, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, čo najskôr, no najneskôr do jedného mesiaca od získania informácie o porušeniu, tieto informácie:

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu proti tomuto nariadeniu alebo právnym predpisom Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nemá sídlo na území tohto členského štátu, potom členský štát, na území ktorého sa toto porušenie zistilo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, čo najskôr, no najneskôr do jedného mesiaca od získania informácie o porušení, tieto informácie:

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 23 odsek 2

2. Bez toho, aby bolo dotknuté trestné stíhanie, môže hostiteľský členský štát uložiť sankcie dopravcom, ktorí nemajú v ňom bydlisko/sídlo, a ktorí porušili toto nariadenie alebo predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy v oblasti dopravy na jeho území pri vykonávaní kabotážnej prepravy. Sankcie sa uložia nediskriminačným spôsobom a môžu, okrem iného, pozostávať z výstrahy a/  alebo v prípade závažného porušenia  alebo opakovaných menších  porušení z dočasného zákazu kabotážnej prepravy na území hostiteľského členského štátu, kde k porušeniu došlo.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté trestné stíhanie, môže hostiteľský členský štát uložiť sankcie dopravcom, ktorí nemajú v ňom bydlisko/sídlo, a ktorí porušili toto nariadenie alebo predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy v oblasti dopravy na jeho území pri vykonávaní kabotážnej prepravy. Sankcie sa uložia nediskriminačným spôsobom a môžu, okrem iného, pozostávať z výstrahy a/  alebo v prípade závažného porušenia z dočasného zákazu kabotážnej prepravy na území hostiteľského členského štátu, kde k porušeniu došlo, a/alebo z uloženia pokuty.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Na zabezpečenie účinnosti sankcií by toto nariadenie malo výslovne stanoviť peňažné pokuty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 24

Členské štáty zabezpečia, aby sa závažné porušenie alebo opakované menšie porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ktorých sa dopustili dopravcovia so sídlom na území týchto štátov a ktoré viedli k uloženiu sankcie zo strany niektorého členského štátu, rovnako ako uložené sankcie, zaznamenávali do vnútroštátneho registra podnikov cestnej dopravy zriadeného podľa nariadenia (ES) č. xx/xxxx, [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy]. Tie záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odobratia licencie Spoločenstva, sa v databáze uchovávajú aspoň dva roky.

Členské štáty zabezpečia, aby sa závažné porušenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ktorého sa dopustili dopravcovia so sídlom na území týchto štátov a ktoré viedlo k uloženiu sankcie zo strany niektorého členského štátu, rovnako ako uložené sankcie, zaznamenávalo do vnútroštátneho registra podnikov cestnej dopravy zriadeného podľa nariadenia (ES) č. xx/xxxx, [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy]. Tie záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odobratia licencie Spoločenstva, sa v databáze uchovávajú aspoň dva roky.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 30 odsek 2

Uplatňuje sa od [dátum začiatku uplatňovania].

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Príloha 1 prvá strana licencie

na medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi ako podnikateľskú činnosť

na medzinárodnú prepravu cestujúcich autokarmi a autobusmi ako podnikateľskú činnosť a na činnosti kabotážnej dopravy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Príloha I Všeobecné ustanovenia bod 5 písmeno c)

(c) sa dopustil závažného porušenia alebo opakovaných menších porušení právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy v ktoromkoľvek členskom štáte, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov a na poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené vo článku 5 ods. 1 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. […/…][toto nariadenie]. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa porušeniu dopustil, usadený, môžu okrem iného odňať licenciu Spoločenstva alebo dočasne alebo natrvalo odňať niektoré alebo všetky overené kópie licencie Spoločenstva.

(c) sa dopustil závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy v jednom alebo viacerých členských štátoch, najmä vzhľadom na pravidlá uplatniteľné na vozidlá, dobu jazdy a odpočinku vodičov a na poskytovanie paralelných alebo dočasných dopravných služieb bez povolenia, ako je uvedené vo článku 5 ods. 1 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. […/…][toto nariadenie] . Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa porušenia dopustil, usadený, môžu okrem iného odňať licenciu Spoločenstva alebo dočasne alebo natrvalo odňať niektoré alebo všetky overené kópie licencie Spoločenstva.

Odôvodnenie

Keďže medzi členskými štátmi existuje množstvo rozdielov týkajúcich sa výkladu a trestného stíhania menších porušení, ich zaradenie vystavuje prevádzkovateľov autokarovej a autobusovej dopravy riziku právnej neistoty. Stíhanie by sa preto malo sústrediť len na závažné porušenia. V záujme vytvorenia rovnakých podmienok pre prevádzkovateľov autobusovej a autokarovej dopravy zo všetkých krajín sa musia členské štáty dohodnúť na (samostatných) vymedzeniach pojmu „závažné porušenia“ predtým, ako toto prepracované znenie nadobudne účinnosť.

  • [1]               Ú.v. ES C 77 z 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný rámec

Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy v súčasnosti upravujú nariadenia (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98.

V oblasti dopravy autokarmi a autobusmi sa rozlišujú dve kategórie dopravy: príležitostná doprava a pravidelná doprava.

Príležitostná medzinárodná doprava sa už liberalizovala prostredníctvom obidvoch uvedených nariadení.

V prípade pravidelnej medzinárodnej dopravy musia dopravcovia žiadať o povolenie členských štátov, ktorými táto doprava prechádza. Okrem toho je v rámci tejto pravidelnej medzinárodnej dopravy možné uskutočňovať kabotáž.

Cieľom návrhu Komisie je zjednodušenie legislatívneho rámca. Nariadenie o záväzkoch služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave bolo prijaté a musí sa zohľadňovať v postupe udeľovania povolení pre pravidelnú dopravu. Okrem toho chce Komisia posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a zosúladiť formát dokumentov, aby sa uľahčili kontroly.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta zjednodušenie legislatívneho rámca zlúčením oboch nariadení do jedného.

1. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, je treba spresniť, že nariadenie sa nevzťahuje na vnútroštátne licencie, ktoré členské štáty udeľujú podnikom, ktoré vykonávajú iba vnútroštátnu dopravu.

2. Čo sa týka postupu udeľovania povolení pre pravidelnú medzinárodnú dopravu, sú reakcie odvetvia na zjednodušenia vo všeobecnosti kladné. Členské štáty môžu odmietnuť udelenie povolenia len v presne stanovených prípadov, najmä vtedy, ak pravidelná doprava vážnym spôsobom narúša realizovateľnosť zmluvy o službe vo verejnom záujme. Orgány členských štátov, cez ktorých územie doprava len prechádza bez nastupovania alebo vystupovania cestujúcich, budú po odsúhlasení povolenia iba informované členskými štátmi, ktorých sa táto doprava týka.

Aby sa zabezpečil plynulý priebeh postupu, musí sa skrátiť lehota na vydanie alebo zamietnutie povolenia orgánmi príslušných členských štátov, ako aj lehota, ktorú si Komisia vyhradzuje na prijatie rozhodnutia v prípade predloženia záležitosti po odmietnutí vydania povolenia.

Taktiež je treba dbať na to, aby sa rámcovo upravila možnosť dočasného a výnimočného použitia posilových spojov pre pravidelnú dopravu; bolo by preto potrebné, aby členský štát, na ktorého území sa nachádza miesto odchodu, bol informovaný o použití tejto možnosti, ako aj o dôvodoch výnimočnej situácie.

Členským štátom by sa mala poskytnúť možnosť vyňať cezhraničnú dopravu z postupu udeľovania povolenia; nariadenie o záväzkoch služby vo verejnom záujme zostáva v každom prípade v platnosti.

3. V odôvodnení 11 návrhu nariadenia sa uvádza, že smernica o vysielaní pracovníkov sa uplatňuje na špeciálnu pravidelnú dopravu. Toto ustanovenie by sa malo vložiť do príslušného článku.

4. Pre oblasť spolupráce medzi členskými štátmi spravodajca navrhuje rovnaké princípy a zmeny ako v nariadení o prístupe na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy.

5. Pre oblasť zosúladenia dokumentov pre kontrolu spravodajca podporuje ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v návrhu, najmä uplatňovanie komitologického postupu s kontrolou Európskeho parlamentu.

ANNEX 1: LETTER OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2007)73874

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport and Tourism

ASP 09G305

Brussels

Subject:        Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market for coach and bus services (2007/0097(COD)) (recast)

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends your Committee, as the committee responsible, to proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

ANNEX 2: LETTRE AVIS DU GROUPE CONSULATIF DES SERVICES JURIDIQUES

Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market for coach and bus services (recast) COM(2007) 264 final of 23.5.2007 - 2007/0097 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 30 May 2007 and on 11 June 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus and Council Regulation (EC) No 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:

1) An incorrect title had been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the market for coach and bus services". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 264 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of that new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de couverture du document COM(2007)264 final .du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".

2) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by using the grey-shaded type used for marking substantive changes:

the entire text of the second subparagraph of point (3.4) of Article 2 of Regulation 684/92, appearing twice in the text of the recast proposal already marked with double strikethrough, once between the texts of points (c) and (d) of Article 2 and once between the fourth and fifth subparagraphs of Article 5(3);

the entire text of Article 3a(5) of Regulation 684/92, having been already marked with double strikethrough and appearing immediately after Article 4(4) in the text of the recast proposal;

the entire text of the second subparagraph of Article 13(3) of Regulation 684/92, having been already marked with double strikethrough and appearing in the text of Article 5(5) in the recast proposal;

the entire text of Article 5(4) of Regulation 684/92, having been already marked with double strikethrough and appearing between the texts of paragraphs 3 and 4 of Article 6 in the recast proposal;

the entire text of Article 6(2) of Regulation 684/92, having been already marked with double strikethrough and appearing between the texts of paragraphs 1 and 2 of Article 7 in the recast proposal;

in Article 8(8), the word "within" (already marked with double strikethrough) and the word "after";

the entire text of Article 11(5) of Regulation 684/92, having been already marked with double strikethrough and appearing between the texts of paragraphs 6 and 7 of Article 12 in the recast proposal;

the initial wording of Article 6(2), introductory words, of Regulation 12/98, appearing as a deleted text, marked with double strikethrough, before the introductory words of Article 17(2) in the recast proposal;

the second sentence of Article 6(3) of Regulation 12/98, appearing as a deleted text, marked with double strikethrough, after the text of Article 17(3) in the recast proposal;

the entire text of the third subparagraph of point (3) of Article 3 of Regulation 12/98, having been already marked with double strikethrough and appearing at the end of

point (c) of Article 15 in the text of the recast proposal;

the entire text of the fourth subparagraph of point (3) of Article 3 of Regulation

12/98, having been already marked with double strikethrough and appearing

immediately after the proposed text of Article 15 in the recast proposal;

in Article 16(l)(a), the word "rates";

in the title of Chapter VI, in the second subparagraph of Article 22(1), in Article

23(2) and in Article 27, the words "penalties" (already marked with double

strikethrough) and "sanctions" (already marked with adaptation arrows);

in Article 18(1), introductory words, the wordings "Passengers using" and "throughout their journey possess" (all having been already marked with double strikethrough), and "Carriers operating" and "issue" (all presented between adaptation arrows);

in Article 22(l)(a), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);

in Article 22(l)(b), the word "temporary" (already included in a part of text marked with adaptation arrows).

3) The deleted texts of Section IV of Regulation 684/92 appearing immediately after new Article 13 in the recast proposal and of Article 16(5) of the same regulation appearing immediately after new Article 20 should have not appeared in the recast proposal.

4) It was acknowledged that a certain inconsistency would appear to exist between the text of point 5(c) of Annex I and that of Article 22(1), in that the said point appears to quote the contents of the introductory wording and of point (a) of Article 22(1) without mentioning its point (b).

5) It was also acknowledged that the correlation table in Annex II is not accurate, and would therefore need to be completed and corrected where necessary.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

POSTUP

Názov

Autokarová a autobusová doprava (prepracované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD)

Dátum predloženia v EP

23.5.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

24.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

24.9.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

20.11.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2007

21.11.2007

21.1.2008

 

Dátum prijatia

22.1.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool