ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracovaná verze)

12. 2. 2008 - (KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Mathieu Grosch
(Přepracovaná verze - článek 80a jednacího řádu)
PR_COD_1amRecast

Postup : 2007/0099(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0038/2008
Předložené texty :
A6-0038/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracovaná verze)

(KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0265),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0146/2007),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 

      o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[1],

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 20. listopadu 2007 

    v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6­–0038/2008),

1.  schvaluje návrh Komise pozměněný a upravený v souladu s doporučeními poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě a Komisi.

Text navrhovaný KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Definice kabotáže nezahrnuje silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako jednu cestu kombinované přepravy na základě podmínek stanovených ve směrnici Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy1, a tím ani kombinovanou železniční/silniční přepravu a/nebo vodní/silniční přepravu v obou směrech.

_________

1 Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/103/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 344).

Odůvodnění

Stávající praxe v některých členských státech neodpovídá tomuto trendu, avšak to nemůže a nesmí být záměrem.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 9

(9) Mělo by být rovněž zavedeno osvědčení řidiče, aby tak členské státy mohly účinně kontrolovat, zda jsou řidiči ze třetích zemí zaměstnáni v souladu s právními předpisy nebo zda jsou k dispozici dopravci odpovědnému za dopravní operaci.

(9) Mělo by být rovněž zavedeno osvědčení řidiče, aby tak členské státy mohly účinně kontrolovat, zda jsou řidiči ze třetích zemí zaměstnáni v souladu s právními předpisy nebo zda jsou k dispozici dopravci odpovědnému za dopravní operaci. Toto osvědčení řidiče by mělo být srozumitelné každé osobě provádějící takovou kontrolu.

Odůvodnění

Pro vyjasnění.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 11

(11) Dříve se takové vnitrostátní dopravní služby povolovaly dočasně. V praxi pak bylo obtížné zjistit, jaké služby byly schváleny. Je proto zapotřebí zavést jasná a snadno prosaditelná pravidla.

(11) Dříve se takové vnitrostátní dopravní služby povolovaly dočasně. V praxi pak bylo obtížné zjistit, jaké služby byly schváleny. Je proto zapotřebí zavést jasná a snadno prosaditelná pravidla. Dlouhodobě však již nejsou omezení kabotáže ospravedlnitelná. Musí být zcela zrušena, neboť neodpovídají zásadám vnitřního trhu bez hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb zboží a služeb. Členské státy by měly přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění jednotného prosazování pravidel v celé EU.

Odůvodnění

Volný pohyb služeb a společná dopravní politika byly stanoveny již ve Smlouvách z roku 1957. V roce 1985 Evropský parlament zahájil řízení proti Radě před Soudním dvorem z důvodu její nečinnosti a nevypracování společné dopravní politiky. V důsledku rozsudku v této věci byly přijaty první iniciativy k liberalizaci trhu silniční přepravy zboží. Nesmíme se nyní vracet v čase zpět, ale naopak bychom měli směřovat k úplné liberalizaci trhu kabotáže v roce 2012. Z hlediska ochrany životního prostředí bychom měli zajistit, aby byla silniční přeprava zboží co nejúčinnější, a omezit počet jízd prázdných vozidel na absolutní minimum.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 12a (nový)

 

(12a) Omezení počtu a doby trvání kabotážních jízd je nezbytnou, ale přechodnou etapou s cílem podnítit členské státy k tomu, aby co nejvíce sjednotily daňové a pracovní podmínky. Omezení uložená na základě tohoto nařízení jsou proto dočasná a měla by být zrušena s účinností od 1. ledna 2014.

Odůvodnění

Omezení kabotážních jízd na vnitřním trhu by měla být pouze dočasná. Proto je nutno stanovit konkrétní datum pro povzbuzení sjednocení daňových a pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 12b (nový)

(12b) Mezi některými sousedními členskými státy existují intenzivní a dlouhodobé ekonomické vazby. Těmto členským státům by tudíž mělo být umožněno poskytnout dopravcům ze sousedních členských států širší přístup ke kabotáži.

Odůvodnění

Sousedící členské státy, které pojí silné ekonomické vazby, by měly mít možnost navzájem více otevřít trhy. Viz také pozměňovací návrh, kterým se v článku 8 vkládá nový odstavec 6b.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 13a (nový)

(13a) Mělo by být možné zabránit tomu, aby přeprava třetími zeměmi, tj. mezinárodní přeprava mezi dvěma členskými státy, z nichž ani jeden není členským státem, v němž je dopravce usazen, nevedla k situacím, kdy by její pravidelnost, kontinuita a systematičnost narušovaly trh z důvodu uplatňování podmínek zaměstnávání a pracovních podmínek, které budou méně výhodné než podmínky platné ve dvou členských státech, mezi nimiž se uskutečňuje přeprava třetími zeměmi.

Odůvodnění

Je třeba mít možnost zabránit problémům způsobeným dopravci, kteří pravidelně a systematicky provozují přepravu třetími zeměmi, v nichž se uplatňují sociální a platové podmínky, které jsou méně výhodné než v zemích, v nichž jsou usazeni. Viz také pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový článek 7a.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 14

(14) Je potřeba co nejvíce snížit počet správních formalit, aniž se zruší kontroly a sankce, které zaručují řádné uplatňování a účinné prosazování tohoto nařízení. Za tímto účelem by se měla vyjasnit stávající pravidla týkající se odebrání licence Společenství a tato pravidla by měla být důraznější. Současná pravidla by se měla upravit tak, aby umožnila ukládat účinné sankce za závažná porušení nebo za opakovaná menší porušení předpisů v jiném členském státu než ve členském státu, v němž je dopravce usazen. Sankce by měly být nediskriminační a přiměřené vzhledem k závažnosti porušení. Vůči všem uloženým sankcím by mělo být možné podat opravný prostředek.

(14) Je potřeba co nejvíce snížit počet správních formalit, aniž se zruší kontroly a sankce, které zaručují řádné uplatňování a účinné prosazování tohoto nařízení. Za tímto účelem by se měla vyjasnit stávající pravidla týkající se odebrání licence Společenství a tato pravidla by měla být důraznější. Současná pravidla by se měla upravit tak, aby umožnila ukládat účinné sankce za závažná porušení právních předpisů, jichž se dopravce dopustil v jiném členském státu než ve členském státu, v němž je usazen. Sankce by měly být nediskriminační a přiměřené vzhledem k závažnosti porušení. Mělo by být možné podat opravný prostředek.

Odůvodnění

Ukládání sankcí za opakovaná menší porušení, ke kterým došlo v jiném členském státě než ve státě, v němž je dopravce usazen, předpokládá nahlášení těchto menších porušení členským státem, ve kterém k porušení došlo, členskému státu, v němž je dopravce usazen. Vedlo by to však k nepřiměřenému a přehnanému přetěžování administrativní kapacity.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 15

(15) Členské státy by měly zaznamenávat do vnitrostátního rejstříku provozovatelů silniční dopravy veškeré případy závažného porušení nebo opakovaných menších porušení právních předpisů ze strany dopravců, které vedly k uložení sankce.

 

(15) Členské státy by měly zaznamenávat do vnitrostátního rejstříku provozovatelů silniční dopravy veškeré případy závažného porušení předpisů ze strany dopravců, které vedly k uložení sankce.

Odůvodnění

Protože jsou porušení vykládána a stíhána v členských státech rozdílně a prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 1 odst. 4

4. Toto nařízení se použije na vnitrostátní silniční přepravu zboží, kterou dočasně provozuje dopravce nerezident podle kapitoly III.

4. 4. Toto nařízení se použije na kabotáž.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že se tento odstavec vztahuje na kabotáž ve smyslu čl. 2 odst. 6, aby se zamezilo používání jiných výkladů výrazu „dočasná doprava“.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 1 odst. 5 úvodní část

Toto nařízení se nepoužije na  následující druhy přepravy a jízdy bez nákladu s takovou přepravou související:

Toto nařízení se nepoužije na následující druhy přepravy a jízdy bez nákladu s takovou přepravou související, neboť nepodléhají režimu licencí Společenství:

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že se nařízení neuplatní na druhy přepravy uvedené v čl. 1 odst. 5, neboť jsou liberalizovány na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 1 odst. 5 písm. a)

a) přeprava poštovních zásilek v rámci veřejné služby,

a) přeprava poštovních zásilek v rámci obecné služby,

Odůvodnění

S ohledem na změny, které budou provedeny u směrnice o poštovních službách, by se mělo hovořit o obecné službě.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 2 odst. 6

6. kabotáží vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu;

6. kabotáží vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu, tj. podle ustanovení kapitoly III;

Odůvodnění

Definice kabotáže se musí odvolávat na podmínky kapitoly III, aby se zamezilo používání jiných výkladů výrazu „dočasná doprava“.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 2 odst. 7

7. závažným porušením nebo opakovanými menšími porušeními právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy porušení, která vedou ke ztrátě dobré pověsti v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení [, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon provolání provozovatele silniční dopravy].

vypouští se

Odůvodnění

Požadavek dobré pověsti je nepřijatelný z toho důvodu, že neodůvodněně předpokládá, že členové určité profesní kategorie mohou být vinni nedbalostí v morálním smyslu. Tento pojem je jako základ pro sankci z přísně právního pohledu nevhodný. Naším záměrem je pozměnění návrhu nařízení, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon provolání provozovatele silniční dopravy (zpráva paní Ticauové), ve stejné míře.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 2 odst. 7a (nový)

7a. přepravou třetími zeměmi mezinárodní přeprava prováděná dopravcem mezi dvěma hostitelskými členskými státy, jež jsou jiné než stát, v němž je dopravce usazen.

Odůvodnění

Je třeba mít možnost zabránit problémům způsobeným dopravci, kteří pravidelně a systematicky provozují přepravu třetími zeměmi, v nichž se uplatňují sociální a platové podmínky, které jsou méně výhodné než v zemích, v nichž jsou usazeni. Viz také pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový článek 7a.

Pozměňovací návrh 15

Článek 7a (nový)

Článek 7a

 

Přeprava třetími zeměmi a vysílání pracovníků

 

Pokud přepravu třetími zeměmi mezi dvěma členskými státy uskutečňuje pravidelně, kontinuálně a/nebo systematicky jeden provozovatel silniční dopravy, může jeden z hostitelských členských států požádat o uplatňování pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání uvedených v článku 9 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je třeba mít možnost zabránit problémům způsobeným dopravci, kteří pravidelně a systematicky provozují přepravu třetími zeměmi, v nichž se uplatňují sociální a platové podmínky, které jsou méně výhodné než v zemích, v nichž jsou usazeni. Viz také pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový článek 7a.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 8 odst. 2

2. Dopravci uvedení v odstavci 1 mohou po dodání zboží dováženého v rámci mezinárodní přepravy z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu uskutečnit s týmž vozidlem až tři následné kabotážní jízdy. K poslední vykládce během kabotáže před opuštěním hostitelského členského státu musí dojít do tří dnů od poslední vykládky uskutečněné v hostitelském členském státu během dovozu v rámci mezinárodní přepravy.

2. Dopravci uvedení v odstavci 1 mohou po dodání zboží dováženého v rámci mezinárodní přepravy z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu uskutečnit s týmž vozidlem až tři následné kabotážní jízdy. Pro povolení uskutečnit tyto kabotážní jízdy není potřeba, aby bylo vozidlo úplně vyloženo. K poslední vykládce během kabotáže před opuštěním hostitelského členského státu musí dojít do sedmi dnů od poslední vykládky uskutečněné v hostitelském členském státu během dovozu v rámci mezinárodní přepravy.

Odůvodnění

Při mezinárodní přepravě by kabotáž měla být povolena už od první vykládky, byť částečné. To zabrání situaci, kdy vozidlo nemůže jezdit s plnou přepravní kapacitou a vykonává jízdy poloprázdné.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. Kabotážní jízdy lze rovněž uskutečnit v členském státě, jímž musí vozidlo projíždět v rámci mezinárodní přepravy po provedení vykládky ve vydávajícím členském státě, za podmínky, že tímto členským státem vede nejkratší zpáteční cesta a tato cesta se uskuteční ve lhůtě 7 dnů po vykládce ve vydávající zemi.

Odůvodnění

Je třeba povolit kabotáž v tranzitních zemích při zpáteční cestě, aby se zamezilo jízdám prázdných vozidel.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 8 odst. 2b (nový)

 

2b. Omezení počtu a doby trvání kabotážních jízd budou postupně odstraňována. Dva roky po vstoupení tohoto nařízení v platnost bude počet kabotážních jízd uvedený v odstavci 2 zvýšen na sedm. Dne 1. ledna 2014 budou odstraněna všechna omezení počtu a doby trvání kabotážních jízd.

Odůvodnění

Omezení kabotážních jízd na vnitřním trhu by měla být pouze dočasná. Proto je nutno stanovit konkrétní datum pro povzbuzení sjednocení daňových a pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 8 odst. 3 pododstavec 2 úvodní část

V případě uvedených důkazů se pro každou jízdu musí jednat alespoň o tyto údaje:

V případě uvedených důkazů se pro každou jízdu musí jednat o tyto údaje:

Odůvodnění

Pro snížení zbytečné administrativní zátěže je třeba zabránit tomu, aby členské státy požadovaly specifické důkazy.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 8 odst. 3a (nový)

 

3a. Členské státy nebudou požadovat další zvláštní dokument nebo jeho druhopis k prokázání toho, že jsou splněny požadavky a podmínky stanovené v odstavci 3. Nejpozději do 1. ledna 2010 zavede Komise v souladu s regulativním postupem s kontrolou uvedeným ve čl. 14 odst. 2 jednotný a harmonizovaný nákladní list platný v celé Evropské unii pro mezinárodní dopravu, vnitrostátní dopravu a kabotážní přepravu. Členské státy a Komise zajistí, že ustanovení jiných úmluv se třetími zeměmi budou uvedeny do souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je nutné zabránit tomu, aby každý členský stát vyžadoval zvláštní kontrolní dokument. Ve střednědobém horizontu je jednotný a harmonizovaný nákladní list jedinou možností, jak všem druhům dopravy zajistit právní jistotu, administrativní zjednodušení, zvýšení významu smlouvy o přepravě a transparentní a závazné obchodní vztahy.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 8 odst. 6a (nový)

 

6a. Ustanovení tohoto nařízení nebrání tomu, aby členský stát povolil provozovatelům silniční dopravy zboží pocházejícím z jednoho nebo několika jiných členských států uskutečnit na svém území kabotážní jízdy, jejichž počet je neomezený nebo překračuje počet jízd stanovený v odstavci 2, přičemž termín poslední vykládky je neomezený, nebo delší než termín stanovený v odstavci 2. Nadále platí povolení, která byla udělena před vstupem tohoto nařízení v platnost. Členské státy informují Komisi o stávajících povoleních a o povoleních, která udělí po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Pozměněné znění pozměňovacího návrhu 14 předloženého zpravodajem. Možnost dohodnout se na společných volnějších pravidlech by neměly mít pouze sousední země, ale všechny členské státy, které si to přejí. Jinými slovy, možnost dohodnout se na volnějších pravidlech kabotáže by měla být povolena i jiným než sousedním zemím.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 8 odst. 6b (nový)

 

6b. Definice kabotáže nezahrnuje silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako jednu cestu kombinované přepravy na základě podmínek stanovených ve směrnici 92/106/EHS.

Odůvodnění

Stávající praxe v některých členských státech neodpovídá tomuto trendu, avšak to nemůže a nesmí být záměrem.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 9 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) vysílání pracovníků podle směrnice 96/71/ES1

______________.

1 Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Odůvodnění

V bodě odůvodnění 13 se vysvětluje, že se směrnice o vysílání pracovníků vztahuje na kabotáž. To by se mělo odrazit i v článcích nařízení.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1 úvodní část

V případě závažného porušení nebo opakovaných menších porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, k němuž došlo nebo jež bylo zjištěno v jakémkoli členském státě,  příslušný orgán členského státu, v němž je usazen dopravce, který se takového porušení dopustí, vydá varování a může mimo jiné uložit tyto správní sankce:

V případě závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, k němuž došlo nebo jež bylo zjištěno v jakémkoli členském státě,  příslušný orgán členského státu, v němž je usazen dopravce, který se takového porušení dopustí, vydá varování a může mimo jiné uložit tyto správní sankce:

Odůvodnění

Protože jsou porušení vykládána a stíhána v členských státech rozdílně a prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 11 odst. 1 pododstavec 1 písm. ba) (nové)

 

ba) ukládání peněžitých sankcí.

Odůvodnění

Mají-li být sankce účinné, je vhodné stanovit v nařízení výslovně také možnost peněžitých sankcí.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 11 odst. 1 poslední pododstavec

Tyto sankce se stanoví s ohledem na závažnost porušení, počet menších porušení,  kterých se držitel licence  Společenství dopustí, a na to, kolik ověřených opisů licence  pro mezinárodní přepravu má v držení.

Tyto sankce se stanoví po vydání konečného rozhodnutí a po vyčerpání všech opravných prostředků, které je dopravce, jemuž jsou sankce ukládány, oprávněn využít, s ohledem na závažnost porušení, kterých se držitel licence Společenství dopustí, a na to, kolik ověřených opisů licence pro mezinárodní přepravu má v držení.

Odůvodnění

Protože jsou porušení vykládána a stíhána v členských státech rozdílně a prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1 úvodní část

V případě zneužití nebo opakovaného nesprávného použití osvědčení řidiče uloží příslušné orgány členského státu, v němž je usazen dopravce, který se zneužití nebo opakovaného nesprávného použití dopustil, přiměřené sankce, například:

V případě zneužití osvědčení řidiče uloží uvalí příslušné orgány členského státu, v němž je usazen dopravce, který se zneužití nebo opakovaného nesprávného použití dopustil, přiměřené sankce, například:

Odůvodnění

Protože jsou porušení vykládána a stíhána v členských státech rozdílně a prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 11 odst. 2 písm. ea) (nové)

 

ea) ukládání peněžitých sankcí.

Odůvodnění

Mají-li být sankce účinné, je vhodné stanovit v nařízení výslovně také možnost peněžitých sankcí.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 11 odst. 3 pododstavec 1

3. V případě uvedeném v čl. 12 odst. 1 příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, rozhodnou zda se dotyčnému dopravci uloží sankce. Sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území bylo porušení zjištěno, co nejdříve, avšak nejpozději do tří měsíců poté, co se o porušení dozvěděly, které sankce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku byly uloženy.

3. Pokud dojde k závažnému porušení předpisů v případě uvedeném v čl. 12 odst. 1 příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, rozhodnou, jaké dotyčnému dopravci uloží sankce, a to v rozsahu od napomenutí až po dočasné nebo trvalé odebrání licence Společenství. Sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území bylo porušení zjištěno, co nejdříve, avšak nejpozději do tří měsíců poté, co se o porušení dozvěděly, které sankce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku byly uloženy.

Odůvodnění

Pokud se jedná o závažné porušení předpisů, musí být uloženy sankce.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 11 odst. 3a (nový)

 

3a. Rozhodnutí o dočasném odebrání jakéhokoli dokumentu (licence Společenství, osvědčení řidiče, ověřených opisů) stanoví:

 

a) dobu dočasného odebrání;

 

b) podmínky pro ukončení dočasného odebrání;

 

c) případy, ve kterých je nutno licenci Společenství trvale odebrat z důvodu nesplnění podmínek stanovených podle písmene b) ve lhůtě stanovené podle písmene a)

Odůvodnění

Údaje týkající se ukončení dočasného odebrání licence Společenství by měly být jasně stanoveny.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1 úvodní část

1. Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému  porušení nebo docházelo k opakovaným menším porušením  tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem z nerezidentem,  předá  členský stát, 1 na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, avšak nejpozději do jednoho měsíce poté, co se o porušení dozvěděl, tyto údaje:

1. Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení nebo docházelo k opakovaným menším porušením tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem nerezidentem, předá členský stát, na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, avšak nejpozději do jednoho měsíce od data konečného rozhodnutí vydaného po vyčerpání všech opravných prostředků, které je dopravce, jemuž jsou sankce ukládány, oprávněn využít, tyto údaje:

Odůvodnění

Údaje, které je nutno vložit do databází vnitrostátních elektronických rejstříků, by měla být získána po přijetí konečných rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 12 odst. 1 pododstavec 1

Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému  porušení nebo docházelo k opakovaným menším porušením  tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem z nerezidentem,  předá  členský stát, 1 na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, avšak nejpozději do jednoho měsíce poté, co se o porušení dozvěděl, tyto údaje:

Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem nerezidentem, předá členský stát, na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, avšak nejpozději do jednoho měsíce poté, co se o porušení dozvěděl, tyto údaje:

Odůvodnění

Protože jsou porušení vykládána a stíhána v členských státech rozdílně a prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 12 odst. 2

2. Aniž je dotčeno trestní stíhání , je příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn uložit sankci dopravci nerezidentovi, který se při provozování kabotáže na území tohoto státu dopustí porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů členských států nebo Společenství v oblasti silniční  dopravy. Tyto sankce nesmějí být diskriminační. Dané  sankce mohou spočívat zejména ve varování nebo v případě závažného porušení  nebo opakovaného menšího  porušení v dočasném zákazu kabotáže na území hostitelského členského státu, v němž k porušení došlo.

2. Aniž je dotčeno trestní stíhání , je příslušný orgán hostitelského členského státu oprávněn uložit sankci dopravci nerezidentovi, který se při provozování kabotáže na území tohoto státu dopustí porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů členských států nebo Společenství v oblasti silniční  dopravy. Tyto sankce nesmějí být diskriminační. Dané sankce mohou spočívat zejména ve varování nebo v případě závažného porušení v dočasném zákazu kabotáže na území hostitelského členského státu, v němž k porušení došlo.

Odůvodnění

Dokud jsou porušení vykládána a je s nimi zacházeno v členských státech různě a pokud prozatím neexistuje výhled na jakékoli rychlé zlepšení v tomto ohledu, nemělo by toto nařízení zahrnovat ustanovení týkající se opakovaných menších porušení.

Pozměňovací návrh 34

Článek 13

Členské státy zajistí, aby závažná porušení nebo opakovaná menší porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy ze strany dopravců zjištěná na jejich území, jež vedla k tomu, že členský stát uložil sankce, jakož i dané uložené sankce, byly zapsány do vnitrostátního rejstříku provozovatelů silniční dopravy podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [...] [, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon provolání provozovatele silniční dopravy]. Položky v rejstříku, které se týkají dočasného nebo trvalého odebrání licence Společenství, zůstávají v databázi po dobu alespoň dvou let.

Členské státy zajistí, aby závažná porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy ze strany dopravců zjištěná na jejich území, jež vedla k tomu, že členský stát uložil sankce, jakož i dané uložené sankce byly zapsány poté, co bylo vydáno konečné rozhodnutí a po vyčerpání všech opravných prostředků, které je dopravce, jemuž jsou sankce ukládány, oprávněn využít, do vnitrostátního rejstříku provozovatelů silniční dopravy podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. [...][, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon provolání provozovatele silniční dopravy]. Položky v rejstříku, které se týkají dočasného nebo trvalého odebrání licence Společenství, zůstávají v databázi po dobu alespoň dvou let.

Odůvodnění

Ve vnitrostátních rejstřících by měla být zaznamenávána pouze závažná porušení právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh 35

Článek 18 pododstavec 2

Použije se ode dne [datum použitelnosti].

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

  • [1]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecný rámec

Přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží a ke kabotáži se v současné době řídí nařízeními (ES) č. 881/92, (ES) č. 3118/93 a směrnicí 2006/94/ES, která je původně z roku 1962. Mezinárodní přeprava mezi členskými státy je na vnitřním trhu zcela liberalizována, ale u kabotáže přetrvávají některá omezení.

Komise navrhuje spojit tato nařízení a směrnici a doplnit několik prvků, aby se zlepšila stávající praxe. Navrhuje zejména:

· specifikovat podmínky pro provádění kabátáže. Kabotáž, která je definována jako vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu, by se měla omezit na nejvíce tři následné kabotážní jízdy ve lhůtě nejvýše sedm dní,

· používat zjednodušený a standardní formát licence Společenství, jejích opisů a osvědčení řidiče, za účelem zjednodušení postupů kontroly,

· posílit rámec sankcí za porušení předpisů, k nimž došlo v jiných členských státech než ve státu, v němž je dopravce usazen.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise, který má zjednodušit a objasnit pravidla silniční přepravy zboží. Definice kabotáže vede k jednotnějšímu uplatňování této zásady. Přesto však zpravodaj navrhuje provést v návrhu Komise několik změn:

1. Pokud jde o kabotáž, měl by mít navrhovaný režim dočasný charakter. Na trhu, kde jsou daňové a sociální podmínky jednotnější, by nebylo nutno omezovat kabotáž. Sousední členské státy by měly mít možnost uzavírat dohody právě v tomto duchu, a otevřít tak ještě více své trhy kabotáži. Kabotáž by také měla být povolena mezi členskými státy, kterými se projíždí při návratu z vykládky ve třetí zemi, a po vykládce části nákladu.

Je třeba dbát na to, abychom se vyhnuli rozdílným výkladům členských států při definici kabotáže a specifikaci důkazů, které by měl předložit dopravce uskutečňující kabotáž.

2. Je důležité specifikovat podmínky pro přepravu třetími zeměmi, tj. přepravu mezi členskými státy, které nejsou členským státem, v němž je dopravce usazen. Pokud se přeprava třetími zeměmi uskutečňuje pravidelně, kontinuálně a / nebo systematicky, mohla by narušit vnitrostátní trh jednoho z hostitelských členských států. Tyto hostitelské členské státy musí tedy mít možnost požádat o uplatňování pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání, kterými se řídí vnitrostátní dopravci.

3. Pokud jde o porušení předpisů, k nimž došlo v jiných členských státech, je třeba dobře rozlišovat mezi závažnými a menšími porušeními. U menších porušení by stačilo, aby členský stát, v němž k porušení předpisů došlo, informoval členský stát, kde je dopravce usazen, který rozhodne, zda uloží sankci. U závažných porušení musí členský stát, v němž je dopravce usazen, rozhodnout o tom, jakou sankci uloží, a sdělit své rozhodnutí členskému státu, v němž k porušení předpisů došlo. Je ostatně nutno specifikovat, že podle nařízení o přístupu k povolání může řada menších porušení předpisů představovat závažné porušení. Z tohoto důvodu musí členské státy, v nichž došlo k menšímu porušení předpisů, informovat rovněž stát, v němž je dopravce usazen. Závažná porušení předpisů musí být zapsána do vnitrostátního rejstříku; naproti tomu menší porušení by měla být do mezinárodního rejstříku zapsána až v okamžiku, kdy se z nich kvůli jejich počtu a opakovanosti stane závažné porušení předpisů.

PŘÍLOHA 1: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2008)2164

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport and Tourism

LOW T06031

Strasbourg

Subject:   Proposal for a recast : Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (COM(2007) 265 final -23.5.2007 - 2007/0099 (COD).

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

PŘÍLOHA 2: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY PRÁVNÍCH SLUŽEB VE FORMĚ DOPISU

Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) COM(2007) 265 final of 23.5.2007 - 2007/0099 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 31 May and on June 11 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States, Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State, and Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:

1) An incorrect title ha been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 265 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of this new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de cowerture du document COM(2007)265 final du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".

2) In Recital 6, the wording "between Member States" should be deleted.

3) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by

using the grey-shaded type used for marking substantive changes:

- in Article 9(l)(a), the word "rates" (already marked with double strikethrough);

 - 

- in Article 9(1 )(d), the wording "working time" (already marked with adaptation

arrows);

 - 

- the entire text of Article 6(2) of Regulation 3118/93, having been already marked

with double strikethrough and appearing immediately after Article 9(1) in the text of

the recast proposal;

 - 

- in the title of Chapter IV, in Article 11(4) and in Article 12(2), the words "penalties"

(already marked with double strikethrough) and "sanctions" (already marked with

adaptation arrows);

 - 

- in Article ll(2)(d), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);

 - 

-  the text of Article 9(1) of Regulation 881/92 (already marked with double

strikethrough), appearing immediately after Article 11(6) in the recast proposal.

4) The deleted text of Article 9(2) of Regulation 881/92 appearing between Articles

11 and 12 in the recast proposal should not have appeared in the recast proposal.

5) In Annex II, in the third paragraph of the text under "General provisions" the word

"authorisation" should have been replaced by "licence".

6) In Annex II, the two last paragraphs of the text under "General provisions" havebeen erroneously presented as indents. Their original presentation as fifth and sixth

paragraphs of that part of the text, as appearing in OJ L 76 of 19.3.2002, should be

reinstated.

7) It was acknowledged that the correlation table in Annex III is not accurate, and

would therefore need to be completed and corrected where necessary.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

POSTUP

Název

Přístup na trh silniční dopravy zboží ve Společenství (přepracované znění)

Referenční údaje

(KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

Datum předložení EP

23.5.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

24.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

24.9.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

JURI

18.9.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Projednání ve výboru

9.10.2007

20.11.2007

21.1.2008

 

Datum přijetí

22.1.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

32

12

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool