RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

12.2.2008 - (KOM(2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Mathieu Grosch
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 80 a)
PR_COD_1amRecast

Menetlus : 2007/0099(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0038/2008
Esitatud tekstid :
A6-0038/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

(KOM(2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0265);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0146/2007);

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[1];

–   võttes arvesse õiguskomisjoni 20. novembri 2007. aasta kirja vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0038/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku allpool muudetud ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuraoopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 4 a (uus)

 

(4 a) Kaupade rahvusvaheline autovedu kui kombineeritud transpordiveo üks haru vastavalt nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiivile 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel,¹ ning seetõttu kombineeritud raudtee- ja autoveod ning kombineeritud veetransport ja autoveod mõlemal suunal ei kuulu kabotaaži määratlusse.

_________

¹EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 344).

Selgitus

Teatud liikmesriikides praegu valitsevad tavad ei ühti selle trendiga, kuid see ei saa ega tohi olla tahtlik.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 9

(9) Samuti tuleks kehtestada juhitunnistus, et võimaldada liikmesriikidel tõhusalt kontrollida, kas teatava veo eest vastutav vedaja on kolmandast riigist pärit juhiga sõlminud seadusliku töölepingu või ta on lihtsalt tema käsutuses.

(9) Samuti tuleks kehtestada juhitunnistus, et võimaldada liikmesriikidel tõhusalt kontrollida, kas teatava veo eest vastutav vedaja on kolmandast riigist pärit juhiga sõlminud seadusliku töölepingu või ta on lihtsalt tema käsutuses. Nimetatud juhitunnistus peaks olema arusaadav kõikidele kontrolli teostavatele isikutele.

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 11

(11) Varem anti sellistele riigisisestele veoteenustele ajutine luba. Tegelikkuses ei ole lubatud teenuste määratlemine olnud lihtne. Seepärast on vaja selgeid ja paremini jõustatavaid eeskirju.

(11) Varem anti sellistele riigisisestele veoteenustele ajutine luba. Tegelikkuses ei ole lubatud teenuste määratlemine olnud lihtne. Seepärast on vaja selgeid ja paremini jõustatavaid eeskirju. Pikemas perspektiivis ei ole kabotaaži suhtes kehtestatud piirangud siiski enam õigustatavad. Need tuleb täielikult kaotada, kuna nimetatud piirangud ei ole kooskõlas piirideta siseturu põhimõtetega, kus on tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine. Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada eeskirjade ühtne jõustamine kogu ELis.

Selgitus

Teenuste vaba liikumine ja ühine transpordipoliitika sätestati juba 1957. aasta lepingutes. 1985. aastal algatas EP kohtumenetluse nõukogu vastu nõukogu suutmatuse tõttu koostada ja sõnastada ühine transpordipoliitika. Kohtuotsuse tulemusena tehti esimesed algatused vabastada maanteeveo turg. Nüüd peame kella tagasi keerama, kuid vastupidiselt peaks eesmärk olema kabotaažituru täielik liberaliseerimine 2012. aastaks. Keskkonna seisukohast peaksime tagama võimalikult tõhusa maanteeveo ja viima tühisõitude arvu täieliku miinimumini.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 12 a (uus)

 

(12 a) Kabotaažvedude hulga ja kestuse piirangud on vajalik, kuid vahepealne etapp, mis peab õhutama liikmesriike ühtlustama maksimaalselt maksu- ja töötingimusi. Käesoleva määrusega kehtestatud piirangud on seega ajutised ning need tuleks kaotada alates 1. jaanuarist 2014.

Selgitus

Siseturul peaksid kabotaažveo piirangud olema vaid ajutised. Seetõttu tuleb maksu- ja töötingimuste ühtlustamiseks märkida konkreetne kuupäev.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 12 b (uus)

(12 b) Mõnedel naaberriikidest liikmesriikidel on intensiivsed pikaajalised majanduslikud sidemed. Sellised liikmesriigid saaksid võimaldada kõnealuste naaberriikidest liikmesriikide vedajatele ulatuslikumat juurdepääsu kabotaažile.

Selgitus

Naaberriikidel, kelle vahel on tugevad majanduslikud sidemed, peaks olema võimalus omavahelise turu ulatuslikumaks avamiseks. Vt ka muudatusettepanekut, millega luuakse artikli 8 uus lõige 6 b.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Tuleks vältida, et kolmandate riikide veod, st rahvusvahelised veod kahe liikmesriigi vahel, millest kumbki ei ole vedaja asukohaliikmesriik, viiksid olukorrani, kus korrapäraselt, pidevalt ja süstemaatiliselt häiritakse turgu, kohaldades selle suhtes vähem soodsaid tööhõive ja töötingimusi kui need, mida kohaldatakse nendes kahes liikmesriigis, kelle vahel kolmandate riikide veod toimuvad.

Selgitus

Tuleb luua võimalus vältida probleeme, mis on seotud vedajatega, kes teostavad korrapäraselt ja süstemaatiliselt kolmandate riikide vedusid, kasutades oma asukohaliikmesriigi vähem soodsaid sotsiaalseid ja palgatingimusi. Vt ka muudatusettepanekut, millega luuakse uus artikkel 7 a.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 14

(14) Haldusformaalsuste hulka tuleks vähendada nii palju kui võimalik, ilma et loobutaks kontrollimisest ja karistustest, mille abil tagatakse käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine ja tõhus jõustamine. Selleks tuleks ühenduse litsentsi kehtetuks tunnistamist käsitlevaid kehtivaid eeskirju täpsustada ja tugevdada. Kehtivaid eeskirju tuleks kohandada, et võimaldada tõhusaid karistusi ka muus liikmesriigis kui asukohaliikmesriigis toime pandud tõsiste rikkumiste või korduvate pisirikkumiste korral. Karistused ei tohiks olla diskrimineerivad ja need peaksid olema rikkumise raskusastmega proportsionaalsed. Tuleks ette näha kaebuse esitamise võimalus.

(14) Haldusformaalsuste hulka tuleks vähendada nii palju kui võimalik, ilma et loobutaks kontrollimisest ja karistustest, mille abil tagatakse käesoleva määruse nõuetekohane kohaldamine ja tõhus jõustamine. Selleks tuleks ühenduse litsentsi kehtetuks tunnistamist käsitlevaid kehtivaid eeskirju täpsustada ja tugevdada. Kehtivaid eeskirju tuleks kohandada, et võimaldada tõhusaid karistusi ka muus liikmesriigis kui asukohaliikmesriigis toime pandud tõsiste rikkumiste korral. Karistused ei tohiks olla diskrimineerivad ja need peaksid olema rikkumise raskusastmega proportsionaalsed. Tuleks ette näha kaebuse esitamise võimalus.

Selgitus

Karistuste määramine muus liikmesriigis kui asukohaliikmesriigis toime pandud korduvate pisirikkumiste eest tingiks, et liikmesriik, mille territooriumil rikkumine toime pandi, teavitab asukohaliikmesriiki. See tekitaks ebaproportsionaalse ja liigse koormuse haldussuutlikkusele.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 15

(15) Liikmesriigid peaksid kandma oma riiklikku autoveo-ettevõtjate registrisse kõik tõsised rikkumised ja korduvad pisirikkumised, mille on toime pannud nende vedajad ning millega on kaasnenud karistus.

(15) Liikmesriigid peaksid kandma oma riiklikku autoveo-ettevõtjate registrisse kõik tõsised rikkumised, mille on toime pannud nende vedajad ning millega on kaasnenud karistus.

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 9

Artikli 1 lõige 4

4. Käesolevat määrust kohaldatakse mitteresidendist vedaja teostatava ajutise riigisisese kaupade autoveo suhtes, nagu on ette nähtud III peatükiga.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse kabotaažvedude suhtes.

Selgitus

On vaja selgitada, et kõnealune lõige viitab kabotaažvedudele, nagu määratletud artikli 2 lõikes 6, et vältida väljendi „ajutine vedu” teiste tõlgenduste kasutamist.

Muudatusettepanek 10

Artikli 1 lõike 5 sissejuhatav osa

Käesolevat määrust ei kohaldata  järgmist liiki vedude suhtes ja selliste vedudega seotud tühisõitude suhtes:

Käesolevat määrust ei kohaldata  järgmist liiki vedude suhtes ja selliste vedudega seotud tühisõitude suhtes, kuna need on vabastatud ühenduse litsentsisüsteemist:

Selgitus

Tuleb täpsustada, et määrust ei kohaldata artikli 1 lõikes 5 loetletud vedude suhtes, kuna need on ühenduse tasandil liberaliseeritud.

Muudatusettepanek 11

Artikli 1 lõike 5 punkt a

a) postivedu avaliku teenusena;

a) postivedu universaalteenusena;

Selgitus

Võttes arvesse postiteenuste direktiivi tehtavaid muudatusi, on soovitatav kasutada terminit „universaalteenus”.

Muudatusettepanek 12

Artikli 2 lõige 6

6) „kabotaažveod” on rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt;

6) „kabotaažveod” on rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt, st vastavalt III peatüki sätetele;

Selgitus

Kabotaažvedude määratlus peab viitama III peatüki tingimustele, et vältida väljendi „ajutine vedu” teiste tõlgenduste kasutamist.

Muudatusettepanek 13

Artikli 2 lõige 7

7) „autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsine rikkumine või korduvad pisirikkumised” on rikkumised, mis viivad hea maine kadumiseni vastavalt määruse [millega kehtestatakse maanteetranspordi tegevusalale lubamise ühiseeskirjad] artikli 6 lõigetele 1 ja 2.

välja jäetud

Selgitus

Hea maine nõue on vastuvõetamatu, kuna see loob õigustamatu eelduse, et kutsealakategooria liikmed võivad olla süüdi moraalses eeskirjade eiramises. Rangelt õiguslikust vaatepunktist vaadatuna on termin karistuse alusena sobimatu. Soovime samas ulatuses muuta ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse ühised reeglid autoveo-ettevõtja tegevusalale lubamise kohta (pr Ticau raport).

Muudatusettepanek 14

Artikli 2 lõige 7 a (uus)

7 a) „kolmandate riikide veod” on vedaja teostatavad rahvusvahelised veod kahe vastuvõtva liikmesriigi vahel, millest kumbki ei ole vedaja alalise asukoha liikmesriik.

Selgitus

Tuleb vältida probleeme, mis on seotud vedajatega, kes teevad korrapäraselt ja süstemaatiliselt kolmandate riikide vedusid, kasutades asukohaliikmesriigi vähem soodsaid sotsiaalseid ja palgatingimusi. Vt ka muudatusettepanekut, millega luuakse uus artikkel 7 a.

Muudatusettepanek 15

Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a

 

Kolmandate riikide veod ja töötajate lähetamine

 

Kui vedaja teeb kolmandate riikide vedusid kahe liikmesriigi vahel korrapäraselt, pidevalt ja/või süstemaatiliselt, võib üks vastuvõttev liikmesriik nõuda käesoleva määruse artiklis 9 sätestatud tööhõive ja töötingimuste kohaldamist.

Selgitus

Tuleb luua võimalus vältida probleeme, mis on seotud vedajatega, kes teostavad korrapäraselt ja süstemaatiliselt kolmandate riikide vedusid, kasutades oma asukohaliikmesriigi vähem soodsaid sotsiaalseid ja palgatingimusi. Vt ka muudatusettepanekut, millega luuakse uus artikkel 7 a.

Muudatusettepanek 16

Artikli 8 lõige 2

2. Lõikes 1 osutatud vedajal lubatakse pärast teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki toimuvat rahvusvahelist vedu teha ühe ja sama sõidukiga kuni kolm kabotaažvedu, kui saabuva rahvusvahelise veoga veetud kaubad on kohale toimetatud. Kabotaažveo raames toimuv viimane lasti mahalaadimine enne vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist peab aset leidma seitsme päeva jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis.

2. Lõikes 1 osutatud vedajal lubatakse pärast teisest liikmesriigist või kolmandast riigist vastuvõtvasse liikmesriiki toimuvat rahvusvahelist vedu teha ühe ja sama sõidukiga kuni kolm kabotaažvedu, kui saabuva rahvusvahelise veoga veetud kaubad on kohale toimetatud. Kabotaažvedudele loa andmine ei eelda, et sõiduk oleks täielikult tühjaks laaditud. Kabotaažvedude raames toimuv viimane lasti mahalaadimine enne vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist peab aset leidma seitsme päeva jooksul alates saabuva rahvusvahelise veo raames toimunud viimasest mahalaadimisest vastuvõtvas liikmesriigis.

Selgitus

Rahvusvahelise veo raames tuleks kabotaaži lubada alates esimesest, isegi osalisest mahalaadimisest. Nii on võimalik vältida olukordi, kus sõiduk ei saa sõita täisvõimsusega, seega pooltühje vedusid.

Muudatusettepanek 17

Artikli 8 lõige 2 a (uus)

2 a. Kabotaažveod võivad toimuda ka liikmesriigis, mida sõiduk peab läbima pärast rahvusvahelise veo raames sihtliikmesriigis toimunud mahalaadimist tingimusel, et kõige lühem tagasitee kulgeb läbi kõnealuse liikmesriigi ja tagasisõit toimub 7 päeva jooksul pärast mahalaadimist sihtliikmesriigis.

Selgitus

Tühjade vedude vältimiseks tuleb lubada kabotaaži tagasiteele jäävates transiidiriikides.

Muudatusettepanek 18

Artikli 8 lõige 2 b (uus)

 

2 b. Kabotaažvedude hulga ja kestuse piirangud kaotatakse järk-järgult. Kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist suurendatakse lõikes 2 sätestatud kabotaažvedude arvu seitsmeni. Kõik kabotaažvedude hulga ja kestuse piirangud kaotatakse 1. jaanuaril 2014.

Selgitus

Siseturul peaksid kabotaažvedude piirangud olema vaid ajutised. Seetõttu tuleb maksu- ja töötingimuste ühtlustamiseks märkida konkreetne kuupäev.

Muudatusettepanek 19

Artikli 8 lõike 3 teise lõigu sissejuhatav osa

Selline tõendusmaterjal koosneb iga üksiku veo puhul vähemalt järgmistest üksikasjadest:

Selline tõendusmaterjal koosneb iga üksiku veo puhul järgmistest üksikasjadest:

Selgitus

Kasutu bürokraatia vähendamiseks tuleb tagada, et liikmesriigid ei nõuaks eritõendeid.

Muudatusettepanek 20

Artikli 8 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Liikmesriigid ei nõua täiendavaid eridokumente ega dokumentide koopiaid, kui lõikes 3 sätestatud tingimused on täidetud. 1. jaanuariks 2010 koostab komisjon (vastavalt artikli 14 lõikes 2 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele ja järelevalve korrale) ühtse ja ühtlustatud, kogu Euroopa Liidus kehtiva sõidulehe mudeli rahvusvahelise autoveo, riigisisese autoveo ja kabotaažveo jaoks. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et muud konventsioonid kolmandate riikidega kooskõlastatakse käesoleva määrusega.

Selgitus

Tuleb vältida olukordi, kus iga liikmesriik nõuab eri kontrollidokumenti. Keskpikas perspektiivis on ühtne ja ühtlustatud sõiduleht kõikide veoliikide jaoks ainus viis õiguskindluse, administratiivse lihtsustamise ning veolepingute tähtsuse suurendamise, seega läbipaistvate ja siduvate kaubandussuhete saavutamiseks.

Muudatusettepanek 21

Artikli 8 lõige 6 a (uus)

 

6 a. Käesoleva määruse kohaselt ei ole keelatud liikmesriigil lubada ühe või mitme liikmesriigi kaupade veoga tegelevatel vedajatel teostada oma territooriumil kabotaažvedusid piiramata või lõikes 2 kindlaksmääratud arvust suuremal hulgal ega kehtestada viimase mahalaadimise suhtes piiramata või lõikes 2 kindlaks määratud tähtajast pikemat tähtaega. Jätkuvalt kohaldatakse enne käesoleva määruse jõustumist välja antud lubasid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni olemasolevatest lubadest ning lubadest, mille nad annavad välja pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Muudatusettepaneku 14 raportööri muudetud versioon. Vabamates eeskirjades ei peaks kokku leppima vaid naaberriigid omavahel, vaid kõik seda soovivad liikmesriigid. Teisisõnu ei peaks üksnes naaberriikidel olema luba leppida kokku vabamates kabotaažieeskirjades.

Muudatusettepanek 22

Artikli 8 lõige 6 b (uus)

 

6 b. Kaupade rahvusvaheline autovedu kui kombineeritud transpordiveo üks haru vastavalt direktiivis 92/106/EMÜ sätestatud tingimustele ei kuulu kabotaaži määratlusse.

Selgitus

Teatud liikmesriikides praegu valitsevad tavad ei ühti selle trendiga, kuid see ei saa ega tohi olla tahtlik.

Muudatusettepanek 23

Artikli 9 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) töötajate lähetamine vastavalt direktiivile 96/71/Eܹ.

______________.

1EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.

Selgitus

Põhjenduses 13 selgitatakse, et lähetamist käsitlevat direktiivi kohaldatakse kabotaažvedude suhtes. See peaks peegelduma ka artiklites.

Muudatusettepanek 24

Artikli 11 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav osa

Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide  tõsise rikkumise või korduvate pisirikkumiste korral teeb rikkumised toime pannud vedaja asukohaliikmesriigi pädev asutus hoiatuse ja võib muu hulgas kehtestada järgmised halduskaristused:

Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsise rikkumise korral teeb rikkumised toime pannud vedaja asukohaliikmesriigi pädev asutus hoiatuse ja võib muu hulgas kehtestada järgmised halduskaristused:

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 25

Artikli 11 lõike 1 esimese lõigu punkt b a (uus)

 

b a) rahatrahvide määramine,

Selgitus

Karistuste efektiivsuse tagamiseks tuleks määruses selgesõnaliselt sätestada võimaliku karistusena rahatrahvide määramine.

Muudatusettepanek 26

Artikli 11 lõike 1 viimane lõik

Nende karistuste määramisel peetakse silmas ühenduse litsentsi  valdaja toime pandud rikkumise raskust ning pisirikkumiste arvu  ja selle litsentsi  tõestatud koopiate arvu, mida ta valdab rahvusvaheliseks veoks.

Nende karistuste määramisel peetakse pärast kõikide vedajale avatud läbivaatamise õiguslike võimaluste ammendumise järgset lõplikku otsust silmas ühenduse litsentsi valdaja toime pandud rikkumise raskust ja selle litsentsi tõestatud koopiate arvu, mida ta valdab rahvusvaheliseks veoks.

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 27

Artikli 11 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav osa

Juhitunnistuste igasuguse väärkasutamisega seotud tõsise rikkumise või korduvate pisirikkumiste korral võib rikkumised toime pannud autoveo-ettevõtja asukohaliikmesriigi pädev asutus kehtestada kohaseid karistusi, näiteks:

Juhitunnistuste igasuguse väärkasutamisega seotud tõsise rikkumise korral võib rikkumised toime pannud autoveo-ettevõtja asukohaliikmesriigi pädev asutus kehtestada kohaseid karistusi, näiteks:

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 28

Artikli 11 lõike 2 punkt e a (uus)

 

e a) rahatrahvide määramine.

Selgitus

Karistuste efektiivsuse tagamiseks tuleks määruses selgesõnaliselt sätestada võimaliku karistusena rahatrahvide määramine.

Muudatusettepanek 29

Artikli 11 lõike 3 esimene lõik

3. Artikli 12 lõikes 1 osutatud juhul otsustab  asukohaliikmesriigi pädev asutus kas vedajale määrata karistus.  Ta edastab selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ning hiljemalt kolme kuu jooksul alates rikkumisest teada saamisest teabe selle kohta, millised käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud karistused määrati.

 

 

 

 

3. Kui on tuvastatud tõsine rikkumine artikli 12 lõikes 1 osutatud juhul, otsustab asukohaliikmesriigi pädev asutus, milline karistus alates hoiatusest kuni ühenduse litsentsi ajutise või alalise kehtetuks tunnistamiseni vedajale määrata. Ta edastab selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ning hiljemalt kolme kuu jooksul alates rikkumisest teada saamisest teabe selle kohta, millised käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud karistused määrati.

Selgitus

Tõsiste rikkumiste korral tuleb määrata karistus.

Muudatusettepanek 30

Artikli 11 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Mis tahes dokumendi (ühenduse litsents, juhitunnistus, tõestatud koopia) ajutise kehtetuks tunnistamise otsuses märgitakse:

 

a) ajutise kehtetuks tunnistamise kestus;

 

b) ajutise kehtetuks tunnistamise lõpetamise tingimused;

 

c) juhud, mil ühenduse litsents alaliselt kehtetuks tunnistatakse, kuna ei ole täidetud punktis b sätestatud tingimused punktis a sätestatud ajaks.

Selgitus

Ühenduse litsentsi ajutise kehtetuks tunnistamise lõpetamisega seotud teave tuleks selgelt määratleda.

Muudatusettepanek 31

Artikli 12 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav osa

1. Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide  tõsisest  rikkumisest või korduvatest pisirikkumistest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab  liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi  pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul rikkumisest teadlikuks saamist järgmise teabe:

1. Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest või korduvatest pisirikkumistest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab  liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi  pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kõikide vedajale avatud läbivaatamise õiguslike võimaluste ammendumise järgse lõpliku otsuse kuupäeva järgmise teabe:

Selgitus

Teave, mis tuleb sisestada riiklike elektrooniliste registrite andmebaasidesse, tuleb saada pärast lõplikku otsust.

Muudatusettepanek 32

Artikli 12 lõike 1 esimene lõik

Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest või korduvatest pisirikkumistest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab  liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi  pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul rikkumisest teadlikuks saamist järgmise teabe:

Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab  liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi  pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul rikkumisest teadlikuks saamist järgmise teabe:

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 33

Artikli 12 lõige 2

2. Ilma et see piiraks kriminaalvastutusele võtmist, on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel õigus kehtestada karistusi  mitteresidendist vedaja suhtes, kes on kabotaažveo jooksul rikkunud nende territooriumil käesolevat määrust või autoveoalaseid siseriiklikke või ühenduse  õigusakte. Karistusi  kohaldatakse diskrimineerimata. Karistuste hulka võib muu hulgas kuuluda hoiatus või tõsise rikkumise või korduvate pisirikkumiste korral kabotaažveo ajutine keelamine selle vastuvõtva liikmesriigi territooriumil, kus eeskirju on rikutud.

2. Ilma et see piiraks kriminaalvastutusele võtmist, on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel õigus kehtestada karistusi  mitteresidendist vedaja suhtes, kes on kabotaažveo jooksul rikkunud nende territooriumil käesolevat määrust või autoveoalaseid siseriiklikke või ühenduse  õigusakte. Karistusi  kohaldatakse diskrimineerimata. Karistuste hulka võib muu hulgas kuuluda hoiatus või tõsise rikkumise korral kabotaažveo ajutine keelamine selle vastuvõtva liikmesriigi territooriumil, kus eeskirju on rikutud.

Selgitus

Kuni rikkumisi tõlgendatakse ja käsitletakse liikmesriikides niivõrd erinevalt ja kuna praegu puudub selles osas konkreetne väljavaade mis tahes kiireks paranemiseks, siis ei tohiks käesolevas määruses sisalduda sätted korduvate pisirikkumiste kohta.

Muudatusettepanek 34

Artikkel 13

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil asutatud vedaja autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsine rikkumine või korduvad pisirikkumised, mille eest on mis tahes liikmesriik karistuse määranud, samuti määratud karistused kantakse määruse (EÜ) nr xx/xxxx [millega kehtestatakse maanteetranspordi tegevusalale lubamise ühiseeskirjad] artikli 15 alusel loodavasse riiklikku autoveo-ettevõtjate registrisse. Sellised registri sissekanded, mis hõlmavad ühenduse litsentsi ajutist või alalist kehtetuks tunnistamist, jäävad andmebaasi vähemalt kaheks aastaks.

Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumil asutatud vedaja autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsine rikkumine, mille eest on mis tahes liikmesriik karistuse määranud pärast kõikide vedajale avatud läbivaatamise õiguslike võimaluste ammendumise järgset lõplikku otsust, samuti määratud karistused, kantakse määruse (EÜ) nr xx/xxxx [millega kehtestatakse maanteetranspordi tegevusalale lubamise ühiseeskirjad] artikli 15 alusel loodavasse riiklikku autoveo-ettevõtjate registrisse. Sellised registri sissekanded, mis hõlmavad ühenduse litsentsi ajutist või alalist kehtetuks tunnistamist, jäävad andmebaasi vähemalt kaheks aastaks.

Selgitus

Riiklikesse registritesse tuleks kanda üksnes ühenduse õigusaktide tõsised rikkumised.

Muudatusettepanek 35

Artikli 18 teine lõik

Seda kohaldatakse alates [kohaldamise kuupäev].

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

  • [1]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

Üldine raamistik

Juurdepääsu rahvusvahelisele auto- ja kabotaažveo turule reguleeritakse praegu määrustega (EÜ) nr 881/92, (EÜ) nr 3118/93 ja direktiiviga 2006/94/EÜ, mis pärineb 1962. aastast. Siseturul on liikmesriikide vaheline rahvusvaheline vedu täielikult liberaliseeritud, kuid kabotaaži suhtes kehtivad jätkuvalt teatavad piirangud.

Komisjon teeb ettepaneku määrused ja direktiiv ühendada, lisades mõned elemendid praeguse olukorra parandamiseks. Komisjon teeb eelkõige ettepaneku:

· täpsustada kabotaaži tingimused. Kabotaaž, mida määratletakse kui rendi või tasu eest tehtavaid riigisiseseid vedusid, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt, peaks piirduma kolme järjestikuse veoga maksimaalselt seitsme päeva jooksul.

· kasutada kontrollimenetluste lihtsustamiseks ühenduse litsentsi, selle koopiate ja juhitunnistuse puhul lihtsustatud ja standarditud vorme.

· tugevdada sanktsioonide raamistikku muudes kui asukohaliikmesriigis toime pandud rikkumiste puhul.

Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, mille eesmärk on lihtsustada ja selgitada kaupade autoveo suhtes kohaldatavaid eeskirju. Kabotaaži määratlus viib kõnealuse põhimõtte ühtlasema kohaldamiseni. Raportöör teeb komisjoni ettepanekule siiski mõned muudatusettepanekud.

1. Kabotaaži puhul peaks kavandatav kord olema ajutine. Ühtlasemate maksu- ja sotsiaalsete tingimustega turul ei oleks vaja kabotaaži suhtes kehtestatud piiranguid. Seetõttu peaksid jääma võimalikuks naaberliikmesriikide vahelised kokkulepped seoses nende turu suurema avamisega kabotaažile. Muu hulgas peaks kabotaaž olema lubatud ka transiidiliikmesriigis tagasiteel pärast mahalaadimist kolmandas liikmesriigis ning pärast kogu koorma osalist mahalaadimist.

Tuleb vältida liikmesriikidevahelisi tõlgendamise erinevusi seoses kabotaaži määratlusega ja tõendite nimekirjaga, mille esitamiseks peab kabotaaži teostav vedaja valmis olema.

2. On oluline täpsustada kolmandate riikide vedude, st kahe liikmesriigi, mis ei ole vedaja asukohaliikmesriik, vaheliste vedude tingimused. Kui kolmandate riikide veod toimuvad korrapäraselt, pidevalt ja/või süstemaatiliselt, võib see kahjustada vastuvõtva liikmesriigi siseriiklikku turgu. Vastuvõtvatel liikmesriikidel peab olema seega võimalus nõuda oma riigisiseste vedajate suhtes kohaldatavate töö- ja tööhõive tingimuste kohaldamist.

3. Seoses teistes liikmesriikides toime pandud rikkumistega tuleb eristada tõsiseid ja pisirikkumisi. Pisirikkumiste puhul piisab sellest, kui liikmesriik, kus rikkumine tuvastati, teavitab asukohaliikmesriiki, kes otsustab, kas karistus määratakse. Tõsiste rikkumiste puhul peab asukohaliikmesriik otsustama, millist karistust ta kohaldab, ning teavitama oma otsusest liikmesriiki, kus rikkumine tuvastati. Muu hulgas tuleb täpsustada, et vastavalt tegevusalale lubamise määrusele võivad mitu pisirikkumist moodustada tõsise rikkumise. Seetõttu peavad liikmesriigid, kus pisirikkumised tuvastati, teavitama sellest ka vedaja asukohaliikmesriiki. Tõsised rikkumised tuleb kanda riiklikku registrisse, pisirikkumised seevastu tuleks kanda riiklikku registrisse üksnes juhul, kui nende arv ja kordumine teevad neist tõsise rikkumise.

ANNEX 1: LETTER OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2008)2164

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport and Tourism

LOW T06031

Strasbourg

Subject:   Proposal for a recast : Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (COM(2007) 265 final -23.5.2007 - 2007/0099 (COD).

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

ANNEX 2: LETTRE AVIS DU GROUPE CONSULATIF DES SERVICES JURIDIQUES

Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) COM(2007) 265 final of 23.5.2007 - 2007/0099 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 31 May and on June 11 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States, Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State, and Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:

1) An incorrect title ha been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 265 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of this new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de cowerture du document COM(2007)265 final du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".

2) In Recital 6, the wording "between Member States" should be deleted.

3) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by

using the grey-shaded type used for marking substantive changes:

- in Article 9(l)(a), the word "rates" (already marked with double strikethrough);

 - 

- in Article 9(1 )(d), the wording "working time" (already marked with adaptation

arrows);

 - 

- the entire text of Article 6(2) of Regulation 3118/93, having been already marked

with double strikethrough and appearing immediately after Article 9(1) in the text of

the recast proposal;

 - 

- in the title of Chapter IV, in Article 11(4) and in Article 12(2), the words "penalties"

(already marked with double strikethrough) and "sanctions" (already marked with

adaptation arrows);

 - 

- in Article ll(2)(d), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);

 - 

-  the text of Article 9(1) of Regulation 881/92 (already marked with double

strikethrough), appearing immediately after Article 11(6) in the recast proposal.

4) The deleted text of Article 9(2) of Regulation 881/92 appearing between Articles

11 and 12 in the recast proposal should not have appeared in the recast proposal.

5) In Annex II, in the third paragraph of the text under "General provisions" the word

"authorisation" should have been replaced by "licence".

6) In Annex II, the two last paragraphs of the text under "General provisions" havebeen erroneously presented as indents.

Their original presentation as fifth and sixth

paragraphs of that part of the text, as appearing in OJ L 76 of 19.3.2002, should be

reinstated.

7) It was acknowledged that the correlation table in Annex III is not accurate, and

would therefore need to be completed and corrected where necessary.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääs (uuesti sõnastatud)

Viited

KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)

EP-le esitamise kuupäev

23.5.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

24.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

24.9.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

JURI

18.9.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.10.2007

20.11.2007

21.1.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

12

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool