Pranešimas - A6-0038/2008Pranešimas
A6-0038/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių

12.2.2008 - (COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Mathieu Grosch
(nauja redakcija – reglamento 80a straipsnis)

Procedūra : 2007/0099(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0038/2008
Pateikti tekstai :
A6-0038/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0265),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0146/2007),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[1],

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 20 d. Teisės reikalų komiteto pateiktą laišką pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑0000/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui, suderintam su konsultacinės darbo grupės, sudarytos iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų, pateiktomis rekomendacijomis, taip pat su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

4a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(4a) Kabotažo apibrėžtis netaikoma krovinių įvežimui ir išvežimui kelių transportu, kai tai sudaro vieną iš kombinuoto vežimo kelionės atkarpų pagal sąlygas, nustatytas Tarybos 1992 m. gruodžio 7 d. Direktyvoje 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo1, taigi ir kombinuotiems vežimams geležinkelių ir kelių ir (ar) vandens ir kelių transportu abiem kryptimis.

_________

1 OL L 368, 1992 12 17, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dabartinė praktika prieštarauja šiai tendencijai, tačiau tai negali ir neturi būti tikslas.

Pakeitimas 2

9 konstatuojamoji dalis

(9) Taip pat turėtų būti nustatytas vairuotojoliudijimas, siekiant valstybėms narėms suteikti galimybę veiksmingai patikrinti, ar trečiųjų šalių vairuotojai įdarbinti teisėtai ir ar jie dirba už vežimo operaciją atsakingam vežėjui.

(9) Taip pat turėtų būti nustatytas vairuotojo liudijimas, siekiant valstybėms narėms suteikti galimybę veiksmingai patikrinti, ar trečiųjų šalių vairuotojai įdarbinti teisėtai ir ar jie dirba už vežimo operaciją atsakingam vežėjui. Šis vairuotojo liudijimas turėtų būti suprantamas visiems tokius patikrinimus atliekantiems asmenims.

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 3

11 konstatuojamoji dalis

(11) Anksčiau tokias kabotažo paslaugas buvo leidžiama teikti „laikinai“. Realiai būdavo sunku nustatyti, kokias paslaugas leidžiama teikti. Todėl reikia nustatyti aiškias ir lengvai įgyvendinamas taisykles.

(11) Anksčiau tokias kabotažo paslaugas buvo leidžiama teikti „laikinai“. Realiai būdavo sunku nustatyti, kokias paslaugas leidžiama teikti. Todėl reikia nustatyti aiškias ir lengvai įgyvendinamas taisykles. Vis dėlto ilgalaikiai kabotažo apribojimai nebėra pateisinami. Jie turėtų būti visiškai panaikinti, kadangi šie apribojimai nedera su vidaus rinkos be vidaus sienų principais, pagal kuriuos užtikrinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad visoje ES taisyklės būtų įgyvendinamos vienodai.

Pagrindimas

Free movement of services and a common transport policy were already provided for in the Treaties of 1957. In 1985 the EP brought proceedings against the Council before the Court of Justice because of its failure to act and formulate a common transport policy. As a result of this judgment, the first initiatives to liberalise the road haulage market were taken. We must not now turn the clock back but on the contrary should aim for complete liberalisation of the cabotage market in 2012. From the environmental point of view we should ensure that road haulage is as efficient as possible and limit the number of unladen journeys to the absolute minimum.

Pakeitimas 4

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(12a) Kabotažinių vežimų skaičiaus ir trukmės apribojimai – būtinas, tačiau tarpinis etapas, kurį nustatant siekiama paskatinti valstybes nares maksimaliai suderinti fiskalines ir darbo sąlygas. Taigi pagal šį reglamentą numatyti apribojimai yra laikini ir turėtų būti panaikinti 2014 m. sausio 1 d.

Pagrindimas

Kabotažo operacijų apribojimai vidaus rinkoje turėtų būti tik laikini. Taigi turėtų būti paminėta konkreti data skatinant suderinti fiskalines ir darbo sąlygas.

Pakeitimas 5

12b konstatuojamoji dalis (nauja)

(12b) Kai kurios kaimynystėje esančios valstybės narės susijusios glaudžiais ir ilgalaikiais ekonominiais ryšiais. Taigi šioms valstybėms narėms turėtų būti leista suteikti atitinkamų kaimyninių valstybių narių vežėjams platesnes galimybes vykdyti kabotažo veiklą.

Pagrindimas

Stipriais ekonominiais ryšiais susijusios kaimyninės valstybės narės privalo turėti galimybę plačiau atverti rinkas viena kitai. Žr. taip pat pakeitimą, kuriame išdėstoma 8 straipsnio nauja 6b dalis.

Pakeitimas 6

13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Turi būti sudarytos sąlygos tam, kad būtų išvengta padėties, kai vežimas tarp trečiųjų šalių, t. y. tarptautinio vežimo veikla, kuri atliekama tarp dviejų valstybių narių, iš kurių nė viena nėra vežėjo buveinės valstybė narė, dėl savo nuolatinio, tęstinio ir sisteminio pobūdžio iškraipo rinką, nes joje sudaromos blogesnės įdarbinimo ir darbo sąlygos negu tos, kurios taikomos abiejose valstybėse narėse, tarp kurių vykdoma vežimo tarp trečiųjų šalių veikla.

Pagrindimas

Turi būti sudarytos galimybės užtikrinti, kad nekiltų problemų, susijusių su vežėjais, kurie nuolat ir sistemingai vykdo vežimus tarp trečiųjų šalių ir naudojasi prastesnėmis socialinėmis sąlygomis ir mažesniais atlyginimais negu jų buveinės šalyse. Žr. taip pat pakeitimą, kuriame išdėstomas naujas 7a straipsnis.

Pakeitimas 7

14 konstatuojamoji dalis

(14) Reikia kiek įmanoma sumažinti administracinių formalumų taikymą neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, laiduojančių tinkamą šio reglamento taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą. Todėl galiojančios taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos licencijų panaikinimą, turėtų būti suformuluotos aiškiau ir sugriežtintos. Dabartinės taisyklės turėtų būti pakeistos, kad būtų įmanoma veiksmingai taikyti sankcijas už kitoje nei įsisteigimo valstybėje narėje padarytus sunkius arba pakartotinius smulkius pažeidimus. Sankcijos turėtų būti nediskriminuojančios ir atitikti pažeidimo sunkumą. Turėtų būti numatyta galimybė pateikti apeliaciją dėl pritaikytų sankcijų.

(14) Reikia kiek įmanoma sumažinti administracinių formalumų taikymą neatsisakant kontrolės priemonių ir sankcijų, laiduojančių tinkamą šio reglamento taikymą ir veiksmingą įgyvendinimą. Todėl galiojančios taisyklės, reglamentuojančios Bendrijos licencijų panaikinimą, turėtų būti suformuluotos aiškiau ir sugriežtintos. Dabartinės taisyklės turėtų būti pakeistos, kad būtų įmanoma veiksmingai taikyti sankcijas už kitoje nei įsisteigimo valstybėje narėje padarytus sunkius pažeidimus. Sankcijos turėtų būti nediskriminuojančios ir atitikti pažeidimo sunkumą. Turėtų būti numatyta galimybė pateikti apeliaciją.

Pagrindimas

Jei būtų taikomos sankcijos už kitoje nei įsisteigimo valstybėje narėje padarytus pakartotinius smulkius pažeidimus, valstybė narė, kurioje buvo padarytas nusižengimas, turėtų apie šiuos smulkius pažeidimus pranešti įsisteigimo valstybei narei. Dėl to neproporcingai ir pernelyg padidėtų administravimo našta.

Pakeitimas 8

15 konstatuojamoji dalis

(15) Valstybės narės į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių registrą turėtų įrašyti visus jų vežėjų padarytus sunkius ir smulkius pakartotinius pažeidimus, dėl kurių vežėjams buvo taikytos sankcijos.

(15) Valstybės narės į nacionalinį vežimo kelių transportu įmonių registrą turėtų įrašyti visus jų vežėjų padarytus sunkius pažeidimus, dėl kurių vežėjams buvo taikytos sankcijos.

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 9

1 straipsnio 4 dalis

4. Šis reglamentas taikomas krovinių ir keleivių vidaus vežimui keliais, kurį laikinai vykdo vežėjas nerezidentas, kaip nustatyta III skyriuje.

4. Šis reglamentas taikomas kabotažiniam vežimui.

Pagrindimas

Siekiant išvengti kitokio sąvokos „laikinai vykdomas vežimas“ interpretavimo, būtina paaiškinti, kad šioje dalyje kalbama apie kabotažinį vežimą, kuris apibrėžtas 2 straipsnio 6 dalyje.

Pakeitimas 10

1 straipsnio 5 dalies įvadinė dalis

Šis reglamentas netaikomas  šioms  vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams:

Šis reglamentas netaikomas šioms vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams, susijusiems su šiomis vežimo rūšimis, kadangi joms netaikoma Bendrijos licencijavimo sistema:

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad šis reglamentas netaikomas 1 straipsnio 5 dalyje išvardytoms vežimo rūšims dėl to, kad šios vežimo rūšys liberalizuotos Bendrijos mastu.

Pakeitimas 11

1 straipsnio 5 dalies a punktas

a) pašto siuntų vežimas kaip viešoji paslauga;

a) pašto siuntų vežimas kaip universalioji paslauga;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nustatomus pašto paslaugų direktyvos pakeitimus, derėtų vartoti sąvoką „universalioji paslauga“.

Pakeitimas 12

2 straipsnio 6 dalis

6) kabotažinis vežimas – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais ar už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas.

6) kabotažinis vežimas – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais ar už atlygį laikinai, t. y. kaip nustatyta pagal III skyriaus nuostatas, vykdomas vidaus vežimas;

Pagrindimas

Siekiant išvengti kitokio sąvokos „laikinai vykdomas vežimas“ interpretavimo, kabotažinio vežimo apibrėžtis turi būti susieta su III skyriaus nuostatomis.

Pakeitimas 13

2 straipsnio 7 dalis

7) „sunkūs arba pakartotiniai smulkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai“ – tai pažeidimai, dėl kurių prarandama gera reputacija, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. xx/xxxx [nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles]6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Išbraukta.

Pagrindimas

Geros reputacijos reikalavimas nepriimtinas, kadangi tai sudaro nepagrįstą prielaidą manyti, kad profesinės grupės nariai gali būti morališkai kalti dėl aplaidumo. Griežtai teisiniu požiūriu šis terminas yra netinkamas pagrindas nuobaudoms. Atsižvelgdami į tai, siekiame pakeisti pasiūlymą dėl Reglamento nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles (S. A. Ticau pranešimas).

Pakeitimas 14

2 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a) „vežimas tarp trečiųjų šalių“ – tarptautinio vežimo veikla, kurią atlieka vežėjas tarp dviejų priimančiųjų valstybių narių, kuriose nėra šio vežėjo buveinės.

Pagrindimas

Turi būti sudarytos galimybės užtikrinti, kad nekiltų problemų, susijusių su vežėjais, kurie nuolat ir sistemingai vykdo vežimus tarp trečiųjų šalių ir naudojasi prastesnėmis socialinėmis sąlygomis ir mažesniais atlyginimais negu jų buveinės šalyse. Žr. taip pat pakeitimą, kuriame išdėstomas naujas 7a straipsnis.

Pakeitimas 15

7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis

 

Vežimas tarp trečiųjų šalių ir komandiravimas

 

Jei krovinių vežėjas nuolat, pastoviai ir (arba) sistemingai tarp dviejų valstybių narių atlieka vežimo tarp trečiųjų šalių veiklą, viena iš priimančiųjų valstybių narių gali pareikalauti, kad būtų taikomos darbo ir įdarbinimo sąlygos, numatytos šio reglamento 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Turi būti sudarytos galimybės užtikrinti, kad nekiltų problemų, susijusių su vežėjais, kurie nuolat ir sistemingai vykdo vežimus tarp trečiųjų šalių ir naudojasi prastesnėmis socialinėmis sąlygomis ir mažesniais atlyginimais negu jų buveinės šalyse. Žr. taip pat pakeitimą, kuriame išdėstomas naujas 7a straipsnis.

Pakeitimas 16

8 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalyje nurodytiems vežėjams, užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, ta pačia transporto priemone leidžiama atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas, jeigu ankstesnio tarptautinio vežimo kroviniai buvo nuvežti į paskirties vietą. Krovinys, atliekant kabotažo operaciją ir prieš išvažiuojant iš priimančiosios valstybės narės, paskutinį kartą turi būti iškrautas per septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo, vykdyto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą, priimančiojoje valstybėje narėje.

2. 1 dalyje nurodytiems vežėjams, užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę, ta pačia transporto priemone leidžiama atlikti ne daugiau nei tris kabotažo operacijas, jeigu ankstesnio tarptautinio vežimo kroviniai buvo nuvežti į paskirties vietą. Leidimas vykdyti šias kabotažo operacijas nepriklauso nuo to, ar iš transporto priemonės iškrauti visi kroviniai. Krovinys, atliekant kabotažo operacijas ir prieš išvažiuojant iš priimančiosios valstybės narės, paskutinį kartą turi būti iškrautas per septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo, vykdyto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą, priimančiojoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Leidimas vykdyti kabotažo operacijas turi būti suteiktas tarptautinio vežimo metu pirmą kartą (nors ir iš dalies) iškrovus krovinius. Taip išvengiama padėties, kai transporto priemonė negali vykti visiškai pakrauta ir kai ji vyksta pustuštė.

Pakeitimas 17

8 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kabotažo operacijos gali būti taip pat atliekamos valstybėje narėje, per kurią turi vykti transporto priemonė po to, kai vykdant tarptautinio vežimo veiklą paskirties valstybėje narėje buvo iškrauti kroviniai, jei trumpiausias grįžimo kelias eina per šios valstybės narės teritoriją ir grįžtama per 7 dienas po krovinių iškrovimo paskirties šalyje.

Pagrindimas

Siekiant išvengti kelionių tuščiomis reikia leisti vykdyti kabotažo operacijas šalyse, per kurias grįžtama.

Pakeitimas 18

8 straipsnio 2b dalis (nauja)

 

2b. Kabotažo operacijų skaičiaus ir trukmės apribojimai panaikinami palaipsniui. Praėjus dvejiems metams nuo reglamento įsigaliojimo datos 2 dalyje nurodytas kabotažo operacijų skaičius didinamas iki septynių. 2014 m. sausio 1 d. visi kabotažo operacijų skaičiaus ir trukmės apribojimai panaikinami.

Pagrindimas

Kabotažo operacijų apribojimai vidaus rinkoje turėtų būti tik laikini. Taigi turėtų būti paminėta konkreti data skatinant suderinti fiskalines ir darbo sąlygas.

Pakeitimas 19

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginis sakinys

Tuose įrodymuose pateikiama bent ši informacija apie kiekvieną operaciją:

Tuose įrodymuose pateikiama ši informacija apie kiekvieną operaciją:

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų mažiau nereikalingos biurokratijos, reikia užtikrinti, kad valstybės narės nereikalautų ypatingų įrodymų.

Pakeitimas 20

8 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Valstybė narė nereikalauja papildomo specialaus dokumento ar dokumentų kopijų, jei laikomasi 3 dalyje numatytų sąlygų ir reikalavimų. Iki 2010 m. sausio 1 d. Komisija parengia (pagal 14 straipsnio 2 dalies reguliavimo ir stebėsenos procedūrą) vieną suderintą visoje Europos Sąjungoje galiojantį važtaraščio pavyzdį, skirtą tarptautiniam, nacionaliniam krovinių gabenimui ir krovinių gabenimui atliekant kabotažą. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad kitose su trečiosiomis šalimis sudarytose konvencijose numatytos nuostatos būtų suderintos su šio reglamento nuostatomis.

Pagrindimas

Turi būti išvengta atvejų, kai kiekviena valstybė narė reikalauja specifinių kontrolinių dokumentų. Vidutinės trukmės laikotarpiu vienas suderintas visų rūšių gabenimo važtaraštis yra vienintelė išeitis siekiant teisinio tikrumo, administravimo supaprastinimo, didesnės gabenimo sutarčių svarbos, taip pat ir skaidrių, įpareigojančių komercinių santykių.

Pakeitimas 21

8 straipsnio 6a dalis (nauja)

 

6a. Šio reglamento nuostatomis neapribojama valstybės narės teisė suteikti vienos ar kelių kitų valstybių narių prekių vežėjams leidimus savo teritorijoje atlikti neribotą arba didesnį nei nustatytą 2 dalyje skaičių kabotažo operacijų, vykdomų neribotą arba ilgesnį nei nurodytą 2 dalyje laikotarpį po paskutinio iškrovimo. Prieš šio reglamento įsigaliojimą suteikti leidimai tebegalioja. Valstybės narės praneša Komisijai apie galiojančius leidimus ir apie leidimus, kuriuos jos suteikia po šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Pranešėjo pakeistas 14 pakeitimo tekstas. Ne tik kaimyninėms šalims, bet visoms to pageidaujančioms valstybėms narėms turėtų būti sudarytos galimybės tarpusavyje susitarti dėl laisvesnių taisyklių. Kitaip tariant, ne tik kaimyninėms šalims turėtų būti leidžiama susitarti dėl laisvesnių kabotažo taisyklių.

Pakeitimas 22

8 straipsnio 6b dalis (nauja)

 

6b. Kabotažo apibrėžtis netaikoma krovinių įvežimui ir išvežimui kelių transportu, kai tai sudaro vieną iš kombinuoto reiso kelionės atkarpų pagal Direktyvoje 92/106/EEB nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dabartinė praktika prieštarauja šiai tendencijai, tačiau tai negali ir neturi būti tikslas.

Pakeitimas 23

9 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) darbuotojų komandiravimą, kaip nustatyta Direktyvoje 96/71/EB1.

______________.

1OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

Pagrindimas

13 konstatuojamoje dalyje paaiškinama, kad kabotažo operacijoms taikoma direktyva dėl komandiravimo. Tai taip pat turi būti nurodyta reglamento straipsniuose.

Pakeitimas 24

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą arba pakartotinius smulkius jų pažeidimus , tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia įspėjimą ir gali inter alia taikyti administracines sankcijas:

Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos pateikia įspėjimą ir gali inter alia taikyti administracines sankcijas:

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 25

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos ba punktas (naujas)

 

ba) skirti baudas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad sankcijos turėtų tinkamą poveikį, reglamente kaip galimos sankcijos turėtų būti aiškiai nurodytos baudos.

Pakeitimas 26

11 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa

Šios sankcijos taikomos atsižvelgiant į Bendrijos licenciją  turinčio vežėjo padaryto pažeidimo sunkumą ir į smulkių pažeidimų skaičių  bei į bendrą patvirtintų licencijos  kopijų, kurias jis naudoja tarptautiniam vežimui, skaičių.

Paskelbus galutinį sprendimą ir vežėjui išnaudojus visas teisines galimybes kreiptis dėl sprendimo peržiūros, šios sankcijos taikomos atsižvelgiant į Bendrijos licenciją turinčio vežėjo padaryto pažeidimo sunkumą ir į bendrą patvirtintų licencijos kopijų, kurias jis naudoja tarptautiniam vežimui, skaičių.

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 27

11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Sunkiai pažeidus vairuotojo liudijimų naudojimo taisykles arba kartojantis smulkiems jų pažeidimams, vežėjo, kuris padarė tuos pažeidimus, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos taiko atitinkamas sankcijas, pvz.:

Sunkiai pažeidus vairuotojo liudijimų naudojimo taisykles, vežėjo, kuris padarė tuos pažeidimus, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos taiko atitinkamas sankcijas, pvz.:

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 28

11 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

 

ea) skiria baudas.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad sankcijos turėtų tinkamą poveikį, reglamente kaip galimos sankcijos turėtų būti aiškiai nurodytos baudos.

Pakeitimas 29

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia, ar vežėjui taikyti sankciją. Jos apie tai  kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie padarytą pažeidimą, už kurį skirtos 1 ir 2 dalyje nurodytos sankcijos, datos, praneša valstybės narės, kurioje pažeidimas buvo nustatytas, kompetentingoms institucijoms.

3. Jei 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais nustatomas sunkus pažeidimas, įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia, kokią sankciją, kuri gali būti nuo įspėjimo iki laikino ar nuolatinio Bendrijos licencijos galiojimo panaikinimo, skirti atitinkamam vežėjui. Jos apie tai kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pranešimo apie padarytą pažeidimą, už kurį skirtos 1 ir 2 dalyje nurodytos sankcijos, datos, praneša valstybės narės, kurioje pažeidimas buvo nustatytas, kompetentingoms institucijoms.

Pagrindimas

Sunkių pažeidimų atveju turėtų būti taikomos sankcijos.

Pakeitimas 30

11 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

3a. Sprendime dėl laikino bet kokio dokumento (Bendrijos licencijos, vairuotojo liudijimo, patvirtintos kopijos) laikino galiojimo sustabdymo nurodoma:

 

a) laikino galiojimo sustabdymo laikotarpis;

 

b) laikino galiojimo sustabdymo panaikinimo sąlygos;

 

c) atvejai, kuriais Bendrijos licencija panaikinama, kadangi pagal b punktą nustatytos sąlygos nebuvo įvykdytos per laikotarpį, nustatytą pagal a punktą.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyti duomenys, susiję su laikino Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu.

Pakeitimas 31

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

1. Jei valstybės narės kompetentingos institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui  priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų  sunkus  pažeidimas arba smulkūs pakartotiniai pažeidimai, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo  valstybės narės kompetentingoms institucijoms kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie padarytą pažeidimą ir pateikia šią informaciją:

1. Jei valstybės narės kompetentingos institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkus pažeidimas arba smulkūs pakartotiniai pažeidimai, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo galutinio sprendimo paskelbimo datos, vežėjui, kuriam skirtos sankcijos, išnaudojus visas teisines galimybes kreiptis dėl sprendimo peržiūros, pateikia šią informaciją:

Pagrindimas

Duomenys, kurie bus įtraukti į nacionalinių elektroninių registrų duomenų bazes, turėtų būti gauti po to, kai priimami galutiniai sprendimai.

Pakeitimas 32

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Jei valstybės narės kompetentingos institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkus pažeidimas arba smulkūs pakartotiniai pažeidimai, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie padarytą pažeidimą ir pateikia šią informaciją:

Jei valstybės narės kompetentingos institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkus pažeidimas, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo pranešimo apie padarytą pažeidimą, pateikia šią informaciją:

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 33

12 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeidžiant baudžiamojo persekiojimo galimybės, priimančioji valstybė narė gali taikyti sankcijas  vežėjams nerezidentams, kurie, atlikdami jos teritorijoje kabotažinio transporto operaciją, pažeidė šį reglamentą arba nacionalinius  bei Bendrijos  kelių transporto teisės aktus. Sankcijos  skiriamos nediskriminuojant vežėjų . Tos  sankcijos  gali, inter alia, būti įspėjimas arba, padarius sunkius pažeidimus  arba pakartotinius smulkius  pažeidimus, laikinas uždraudimas vykdyti kabotažinio transporto operacijas  priimančiosios valstybės narės, kurioje tas pažeidimas buvo padarytas, teritorijoje.

2. Nepažeidžiant baudžiamojo persekiojimo galimybės, priimančioji valstybė narė gali taikyti sankcijas  vežėjams nerezidentams, kurie, atlikdami jos teritorijoje kabotažinio transporto operaciją, pažeidė šį reglamentą arba nacionalinius  bei Bendrijos  kelių transporto teisės aktus  . Sankcijos  skiriamos nediskriminuojant vežėjų . Tos sankcijos gali, inter alia, būti įspėjimas arba, padarius sunkius pažeidimus, laikinas uždraudimas vykdyti kabotažinio transporto operacijas priimančiosios valstybės narės, kurioje tas pažeidimas buvo padarytas, teritorijoje.

Pagrindimas

Kol pažeidimai valstybėse narėse interpretuojami ir nagrinėjami taip skirtingai ir kadangi kol kas nėra konkrečios greito šios situacijos pagerėjimo galimybės, į reglamentą neturėtų būti įtrauktos nuostatos, susijusios su pakartotiniais smulkiais pažeidimais.

Pakeitimas 34

13 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų padaryti sunkūs arba pakartotiniai smulkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai, už kuriuos vežėjo įsisteigimo valstybė narė arba kita valstybė narė paskiria sankciją, ir paskirtos sankcijos, būtų įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transporto įmonių registrą kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. xx/xxxx [nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles] 15 straipsnyje. Registro įrašai, kuriais nurodomas laikinas Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymas arba galutinis panaikinimas duomenų bazėje laikomi ne trumpiau nei dvejus metus.

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigusių vežėjų padaryti sunkūs Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimai, už kuriuos vežėjo įsisteigimo valstybė narė arba kita valstybė narė paskiria sankciją, ir paskirtos sankcijos, būtų, paskelbus galutinį sprendimą ir vežėjui išnaudojus visas teisines galimybes kreiptis dėl sprendimo peržiūros, įrašomi į nacionalinį vežimo kelių transporto įmonių registrą kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. xx/xxxx [nustatančio profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles] 15 straipsnyje. Registro įrašai, kuriais nurodomas laikinas Bendrijos licencijos galiojimo sustabdymas arba galutinis panaikinimas duomenų bazėje laikomi ne trumpiau nei dvejus metus.

Pagrindimas

Tik sunkūs Bendrijos teisės aktų pažeidimai turėtų būti įrašomi į nacionalinius registrus.

Pakeitimas 35

18 straipsnio 2 pastraipa

Jis taikomas nuo [taikymo data].

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

  • [1]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Sistema

Galimybė patekti į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu ir kabotažo rinką šiuo metu reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 881/92, Reglamentu (EB) Nr. 3118/93 ir Direktyva 2006/94/EB, kurių kai kurios nuostatos priimtos dar 1962 m. Vidaus rinkoje tarptautinis vežimas tarp valstybių narių visiškai liberalizuotas, tačiau kabotažui vis dar taikomi tam tikri apribojimai.

Komisija siūlo sujungti šių reglamentų ir direktyvos tekstus ir pridėti kai kurias nuostatas, siekiant pagerinti dabartinę praktiką. Ji visų pirma siūlo:

· aiškiau išdėstyti kabotažo operacijoms keliamus reikalavimus; kabotažo, kuris apibrėžiamas kaip priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais ar už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas, operacijos daugiausiai septynių dienų laikotarpiu gali būti atliekamos daugiausiai tris kartus iš eilės;

· naudoti supaprastintą ir standartizuotą Bendrijos licenciją, jos kopiją ir vairuotojo liudijimą, siekiant palengvinti kontrolės procedūras;

· sugriežtinti už pažeidimus valstybėse narėse, kuriose nėra įsisteigimo valstybės, skiriamų sankcijų sistemą.

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas džiaugiasi Komisijos pasiūlymu, pagal kurį siekiama supaprastinti ir paaiškinti taisykles, taikomas krovinių vežimui kelių transportu. Dėl kabotažo apibrėžties bus galima labiau suderintai taikyti šį principą. Tačiau pranešėjas siūlo kelis Komisijos pasiūlymo pakeitimus.

1. Kabotažo srityje siūloma tvarka turėtų būti laikino pobūdžio. Rinkoje, kurioje fiskalinės ir socialinės sąlygos labiau suderintos, kabotažo apribojimai nebebūtų reikalingi. Vadovaujantis šiuo principu turėtų būti išsaugotos kaimyninių valstybių narių galimybės sudaryti susitarimus dar plačiau atverti kabotažo rinkas viena kitai. Turėtų būti taip pat leista vykdyti kabotažo operacijas valstybėse narėse, per kurias vyksta transporto priemonė po to, kai trečiosiose šalyse buvo iškrauti kroviniai, taip pat nevisiškai iškrovus visus krovinius.

Reikia užtikrinti, kad valstybės narės vienodai interpretuotų kabotažo sąvoką ir įrodymams, kuriuose privalo pateikti kabotažo operacijas vykdantis vežėjas, keliamus reikalavimus.

2. Svarbu paaiškinti reikalavimus taikomus vežimui tarp trečiųjų šalių, t. y. vežimo veiklai, kuri atliekama tarp dviejų valstybių narių, kurios nėra valstybės narės, vežėjo įsisteigimo šalys. Jei ši vežimo veikla vykdoma nuolat, pastoviai ir (arba) sistemingai, gali kilti pavojus, kad bus iškraipyta priimančiosios valstybės narės vidaus rinka. Taigi tokioms priimančiosioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pareikalauti, kad būtų taikomos darbo ir įdarbinimo sąlygos, kurių privalo laikytis šių valstybių vežėjai.

3. Kitose valstybėse narėse padarytų pažeidimų srityje būtina skirti sunkius ir smulkius pažeidimus. Smulkių pažeidimų atveju pakaktų, kad valstybė narė, kurioje nustatytas pažeidimas, praneštų apie tai įsisteigimo valstybei narei, kuri nuspręstų, ar turėtų būti taikomos sankcijos. Sunkių pažeidimų atveju įsisteigimo valstybė narė turėtų nuspręsti, kokią sankciją taikyti, ir pranešti apie savo sprendimą valstybei narei, kurioje nustatytas pažeidimas. Taip pat būtina nurodyti, kad vadovaujantis reglamentu dėl licencijavimo keli smulkūs pakartotiniai pažeidimai gali tapti sunkiu pažeidimu. Dėl šios priežasties valstybėse narės, kuriose nustatyti smulkūs pažeidimai, turėtų apie juos taip pat pranešti valstybei narei, vežėjo įsisteigimo šaliai. Sunkūs pažeidimai turėtų būti įrašyti į nacionalinį registrą; tačiau smulkūs pažeidimai į nacionalinį registrą turėtų būti įrašomi tik tada, jei dėl jų skaičiaus ir pasikartojimo jie tapo sunkiu pažeidimu.

ANNEX 1: LETTER OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2008)2164

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport and Tourism

LOW T06031

Strasbourg

Subject:   Proposal for a recast : Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (COM(2007) 265 final -23.5.2007 - 2007/0099 (COD).

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

ANNEX 2: LETTRE AVIS DU GROUPE CONSULATIF DES SERVICES JURIDIQUES

Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) COM(2007) 265 final of 23.5.2007 - 2007/0099 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 31 May and on June 11 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States, Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State, and Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:

1) An incorrect title ha been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 265 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of this new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de cowerture du document COM(2007)265 final du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".

2) In Recital 6, the wording "between Member States" should be deleted.

3) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by

using the grey-shaded type used for marking substantive changes:

- in Article 9(l)(a), the word "rates" (already marked with double strikethrough);

 - 

- in Article 9(1 )(d), the wording "working time" (already marked with adaptation

arrows);

 - 

- the entire text of Article 6(2) of Regulation 3118/93, having been already marked

with double strikethrough and appearing immediately after Article 9(1) in the text of

the recast proposal;

 - 

- in the title of Chapter IV, in Article 11(4) and in Article 12(2), the words "penalties"

(already marked with double strikethrough) and "sanctions" (already marked with

adaptation arrows);

 - 

- in Article ll(2)(d), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);

 - 

-  the text of Article 9(1) of Regulation 881/92 (already marked with double

strikethrough), appearing immediately after Article 11(6) in the recast proposal.

4) The deleted text of Article 9(2) of Regulation 881/92 appearing between Articles

11 and 12 in the recast proposal should not have appeared in the recast proposal.

5) In Annex II, in the third paragraph of the text under "General provisions" the word

"authorisation" should have been replaced by "licence".

6) In Annex II, the two last paragraphs of the text under "General provisions" havebeen erroneously presented as indents. Their original presentation as fifth and sixth

paragraphs of that part of the text, as appearing in OJ L 76 of 19.3.2002, should be

reinstated.

7) It was acknowledged that the correlation table in Annex III is not accurate, and

would therefore need to be completed and corrected where necessary.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Patekimas į krovinių vežimo kelių transportu rinką Bendrijoje (nauja redakcija)

Nuorodos

(COM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)

Pateikimo Parlamentui data

23.5.2007

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

24.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

24.9.2007

 

 

 

Nuomonės nepareikštos

Nutarimo data

JURI

18.9.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Svarstymas komitete

9.10.2007

20.11.2007

21.1.2008

 

Priėmimo data

22.1.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

12

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool