SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

12.2.2008 - (KOM(2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch
(Prepracovanie – článok 80a rokovacieho poriadku)

Postup : 2007/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0038/2008
Predkladané texty :
A6-0038/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

(KOM (2007)0265 – C6‑0146/2007 – 2007/0099(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2007)0265),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0146/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[1],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 20. novembra 2007 v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 80 a, a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0038/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený podľa odporúčaní poradnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 4a (nové)

 

4a) Definícia kabotáže nezahŕňa prívoz ani odvoz tovaru cestnou dopravou ako súčasť cesty v rámci kombinovanej dopravy za podmienok stanovených v smernici Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité druhy kombinovanej prepravy tovaru medzi členskými štátmi1, a teda ani železničnú/cestnú dopravu a/alebo lodnú/cestnú dopravu v oboch smeroch.

_________

1 Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/103/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344).

Odôvodnenie

Súčasné postupy v niektorých členských štátoch sa neriadia týmto trendom, to však nemôže a nesmie byť zámerom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 9

(9) Ustanoviť by sa malo aj vodičské osvedčenie, aby sa členským štátom umožnilo účinne kontrolovať, či sú vodiči z tretích štátov zákonne zamestnaní, alebo či sú zákonne k dispozícii dopravcovi zodpovednému za danú dopravnú činnosť.

(9) Ustanoviť by sa malo aj vodičské osvedčenie, aby sa členským štátom umožnilo účinne kontrolovať, či sú vodiči z tretích štátov zákonne zamestnaní, alebo či sú zákonne k dispozícii dopravcovi zodpovednému za danú dopravnú činnosť. Toto vodičské osvedčenie by malo byť zrozumiteľné pre každú osobu, ktorá vykonáva takéto kontroly.

Odôvodnenie

Na spresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 11

(11) V minulosti sa takéto vnútroštátne dopravné služby povoľovali na dočasnom základe. V praxi bolo ťažké určiť, ktoré služby sú povolené. Preto sú potrebné jasné a jednoducho vymáhateľné pravidlá.

(11) V minulosti sa takéto vnútroštátne dopravné služby povoľovali na dočasnom základe. V praxi bolo ťažké určiť, ktoré služby sú povolené. Preto sú potrebné jasné a jednoducho vymáhateľné pravidlá. Z dlhodobejšieho hľadiska však obmedzenia kabotáže nie sú opodstatnené. Musia sa úplne zrušiť, lebo nie sú v súlade so zásadami vnútorného trhu bez hraníc, na ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb. Členské štáty by mali prijať všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili jednotné vymáhanie predpisov v celej EÚ.

Odôvodnenie

Voľný pohyb služieb a spoločná dopravná politika boli stanovené už v zmluvách z roku 1957. V roku 1985 začal EP pred Súdnym dvorom konanie proti Rade za jej nečinnosť ohľadom tvorby spoločnej dopravnej politiky. V dôsledku tohto rozsudku sa prijali prvé iniciatívy na liberalizáciu trhu cestnej nákladnej dopravy. Teraz nesmieme byť spiatočnícki, ale práve naopak by sme sa mali sústrediť na úplnú liberalizáciu trhu kabotáže do roku 2012. Z environmentálneho hľadiska by sme mali zabezpečiť, aby bola cestná nákladná doprava čo najúčinnejšia, a obmedziť množstvo nevyťažených ciest na absolútne minimum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 12a (nové)

 

12a) Obmedzenia týkajúce sa počtu a obdobia vykonávania kabotážnej prepravy predstavujú potrebnú, ale prechodnú etapu, ktorá musí podnecovať členské štáty k maximálnej harmonizácii daňových a pracovných podmienok. Obmedzenia uložené v rámci tohto nariadenia sú preto dočasné a mali by byť zrušené s účinnosťou od 1. januára 2014.

Odôvodnenie

Obmedzenia činností kabotážnej dopravy na vnútornom trhu by mali byť iba dočasné. Preto treba uviesť konkrétny dátum ako podnet na harmonizáciu daňových a pracovných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 12b (nové)

12b) Medzi niektorými susednými členskými štátmi existujú intenzívne dlhodobé hospodárske väzby. Je teda potrebné, aby tieto členské štáty mohli poskytnúť prepravcom z týchto susedných členských štátov lepší prístup ku kabotáži.

Odôvodnenie

Susedné členské štáty, ktoré majú intenzívne hospodárske vzťahy, by mali mať možnosť vo väčšej miere otvoriť trh medzi sebou. Pozri tiež PDN k novému odseku 6b článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 13a (nové)

13a) Mala by existovať možnosť zamedziť tomu, aby preprava vykonávaná dopravcom tretej krajiny, t. j. vykonávanie medzinárodnej dopravy medzi dvoma členskými štátmi, z ktorých žiadny nie je členským štátom, v ktorom sídli dopravca, viedla k situáciám, keď pravidelnosť, nepretržitosť a systematický aspekt narúšajú trh tým, že dopravca uplatňuje menej priaznivé podmienky pri zamestnávaní a pracovné podmienky než tie, ktoré sa uplatňujú v dvoch členských štátoch, medzi ktorými sa uskutočňuje preprava vykonávaná dopravcom tretej krajiny.

Odôvodnenie

Musí byť možné vyhnúť sa problémom spojeným s dopravcami, ktorí pravidelným a systematickým spôsobom uskutočňujú prepravu vykonávanú dopravcom tretej krajiny, pričom využívajú menej priaznivé sociálne a platové podmienky platné v krajine, v ktorej sídlia. Pozri tiež PDN k novému článku 7a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 14

(14) Administratívne formality by sa mali čo najviac zredukovať, no ponechajú sa kontroly a sankcie, ktorými sa zaručuje správne uplatňovanie a účinné vymáhanie tohto nariadenia. Na tento účel by sa mali sprehľadniť a posilniť existujúce pravidlá odňatia licencií Spoločenstva. Súčasné pravidlá by sa mali prispôsobiť tak, aby umožňovali aj účinné sankcionovanie vážnych alebo opakovaných menších porušení, ku ktorým došlo v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia. Sankcie by mali byť nediskriminačné a mali by byť primerané závažnosti porušenia. Malo by byť možné podať odvolanie vo vzťahu ku každej uloženej sankcii.

(14) Administratívne formality by sa mali čo najviac zredukovať, no ponechajú sa kontroly a sankcie, ktorými sa zaručuje správne uplatňovanie a účinné vymáhanie tohto nariadenia. Na tento účel by sa mali sprehľadniť a posilniť existujúce pravidlá odňatia licencií Spoločenstva. Súčasné pravidlá by sa mali prispôsobiť tak, aby umožňovali aj účinné sankcionovanie vážnych porušení, ku ktorým došlo v inom členskom štáte, ako je členský štát usadenia. Sankcie by mali byť nediskriminačné a mali by byť primerané závažnosti porušenia. Malo by byť možné podať odvolanie.

Odôvodnenie

Sankcionovanie opakovaných menších porušení, spáchaných v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom dopravca sídli, by znamenalo, že členský štát, v ktorom došlo k porušeniu, notifikuje o tomto menšom porušení členský štát, v ktorom dopravca sídli. To by viedlo k neúmernému a zbytočnému zaťažovaniu administratívnych kapacít.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 15

(15) Členské štáty by mali zaznamenávať do svojich vnútroštátnych registrov podnikov cestnej dopravy všetky vážne porušenia a opakované menšie porušenia, ktorých sa dopravcovia dopustili a ktoré boli príčinou uloženia sankcie.

(15) Členské štáty by mali zaznamenávať do svojich vnútroštátnych registrov podnikov cestnej dopravy všetky vážne porušenia, ktorých sa dopravcovia dopustili a ktoré boli príčinou uloženia sankcie.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 1 – odsek 4

4. Toto nariadenie sa uplatňuje na vnútroštátnu nákladnú cestnú prepravu, ktorú na dočasnom základe vykonáva dopravca bez sídla v danom členskom štáte, ako sa uvádza v kapitole III.

4. Toto nariadenie sa uplatňuje na kabotážnu prepravu.

Odôvodnenie

Je potrebné ujasniť, že tento odsek sa odvoláva na kabotážnu prepravu, ako je definovaná v článku 2 odsek 6, aby sa zabránilo používaniu iných vymedzení pojmu „dočasná preprava“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1 – odsek 5 – uvádzacia veta

Toto nariadenie sa neuplatňuje na  tieto typy  prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou  :

Toto nariadenie sa neuplatňuje na  tieto typy  prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou:, pretože sú vyňaté zo systému udeľovania povolení v Spoločenstve:

Odôvodnenie

Musí sa ozrejmiť , že nariadenie sa neuplatňuje na typy prepravy uvedené v článku 1 odsek 5, preto že sú liberalizované na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 1 – odsek 5 – písmeno a)

(a) Preprava pošty ako verejná služba.

(a) Preprava pošty ako univerzálna služba.

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmeny uskutočnené v smernici o poštových službách je vhodné hovoriť o univerzálnej službe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 2 – odsek 6

6) kabotážnou prepravou je vnútroštátna preprava v prenájme alebo za úhradu vykonávaná na dočasnom základe v hostiteľskom členskom štáte.

6) kabotážnou prepravou je vnútroštátna preprava v prenájme alebo za úhradu vykonávaná na dočasnom základe v hostiteľskom členskom štáte, t. j. v súlade s ustanoveniami kapitoly III.

Odôvodnenie

Definícia kabotáže sa musí odvolávať na podmienky uvedené v kapitole III, aby sa zabránilo používaniu iných vymedzení pojmu „dočasná preprava“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 2 – odsek 7

7) vážnym porušením alebo opakovanými menšími porušeniami právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy sú porušenia, ktoré vedú k strate bezúhonnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES), ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy..

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Požiadavka bezúhonnosti je neprijateľná, pretože predstavuje neodôvodnený predpoklad, že príslušníci zamestnaneckej kategórie by mohli byť z morálneho hľadiska vinní zo zanedbania povinnosti. Z prísne právneho hľadiska je tento pojem ako základ pre sankciu nevhodný. Naším zámerom je v rovnakom rozsahu zmeniť a doplniť návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (správa poslankyne Ticauovej).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 2 – odsek 7a (nový)

 

7a) prepravou vykonávanou dopravcom tretej krajiny je medzinárodná preprava uskutočňovaná dopravcom medzi dvoma hostiteľskými členskými štátmi, ktoré sú iné než štát, v ktorom tento dopravca sídli.

Odôvodnenie

Je potrebné vyhnúť sa problémom spojeným s dopravcami, ktorí pravidelným a systematickým spôsobom uskutočňujú prepravu vykonávanú dopravcom tretej krajiny, pričom využívajú menej priaznivé sociálne a platové podmienky platné v krajine, v ktorej sídlia. Pozri tiež PDN k novému článku 7a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 7a (nový)

článok 7a

 

Preprava vykonávaná dopravcom tretej krajiny a vysielanie pracovníkov

 

Ak sa preprava medzi dvomi členskými štátmi vykonávaná dopravcom tretej krajiny uskutočňuje pravidelne, nepretržite a/alebo systematicky dopravcom nákladnej dopravy, jeden z hostiteľských členských štátov môže požadovať uplatnenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania uvedených v článku 9 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Musí byť možné vyhnúť sa problémom spojeným s dopravcami, ktorí pravidelným a systematickým spôsobom uskutočňujú prepravu vykonávanú dopravcom tretej krajiny, pričom využívajú menej priaznivé sociálne a platové podmienky platné v krajine, v ktorej sídlia. Pozri tiež PDN k novému článku 7a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 8 – odsek 2

2. Cestní dopravcovia uvedení v odseku 1 majú povolené po dodaní tovaru dovážaného v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretieho štátu do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom najviac tri následné kabotáže. Posledná vykládka nákladu počas kabotáže pred opustením hostiteľského členského štátu sa musí uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

2. Cestní dopravcovia uvedení v odseku 1 majú povolené po dodaní tovaru dovážaného v rámci medzinárodnej prepravy z iného členského štátu alebo z tretieho štátu do hostiteľského členského štátu uskutočniť s tým istým vozidlom najviac tri následné kabotáže. Pri povoľovaní kabotáže sa nevyžaduje, aby bolo vozidlo úplne vyložené. Posledná vykládka nákladu počas kabotáže pred opustením hostiteľského členského štátu sa musí uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy.

Odôvodnenie

Povolenie kabotáže by malo byť udelené už od prvej vykládky v rámci medzinárodnej dopravy, môže byť aj čiastočná. Týmto sa zabráni, aby vozidlo jazdilo s nenaplnenou kapacitou, a teda aby jazdilo poloprázdne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 8 – odsek 2a (nový)

2a. Kabotáže sa môžu tiež uskutočňovať v členskom štáte, ktorým musí vozidlo prechádzať po vykládke v členskom štáte dodania v rámci medzinárodnej prepravy, pod podmienkou, že najkratšia spiatočná cesta prechádza cez tento členský štát a uskutoční sa do 7 dní po vykládke v krajine dodania.

Odôvodnenie

Ak sa chceme vyhnúť jazdám naprázdno, je potrebné povoliť kabotáž v krajine tranzitu počas spiatočnej cesty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 8 – odsek 2b (nový)

 

2b. Obmedzenia počtu kabotáží a doby, počas ktorej sa môže kabotáž uskutočniť, sa postupne budú rušiť. Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa počet kabotáží uvedených v odseku 2 zvýši na sedem. Všetky obmedzenia počtu kabotáží a doby, počas ktorej sa môže kabotáž uskutočniť, sa zrušia 1. januára 2014.

Odôvodnenie

Obmedzenia činností kabotážnej dopravy na vnútornom trhu by mali byť iba dočasné. Preto treba uviesť konkrétny dátum ako podnet na harmonizáciu daňových a pracovných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 – uvádzacia veta

Takýto dôkaz musí obsahovať minimálne tieto podrobné údaje pre každú činnosť:

Takýto dôkaz musí obsahovať tieto podrobné údaje pre každú činnosť:

Odôvodnenie

Je potrebné zabrániť členským štátom, aby požadovali osobitné dôkazy, a tým odstrániť zbytočnú byrokraciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 8 – odsek 3a (nový)

 

3a. Členské štáty nevyžadujú dodatočný osobitný dokument ani duplikáty dokumentov osvedčujúce, že boli splnené podmienky stanovené v odseku 3. Komisia do 1. januára 2010 vypracuje (v súlade s regulačným a monitorovacím postupom uvedeným v článku 14 ods. 2) jednotný harmonizovaný model nákladného listu platného v celej Európskej únii pre medzinárodnú nákladnú dopravu, vnútroštátnu nákladnú dopravu a kabotážnu nákladnú dopravu. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa ustanovenia iných dohovorov uzatvorených s tretími krajinami zosúladili s ustanoveniami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Treba sa vyhnúť tomu, aby každý členský štát vyžadoval osobitný kontrolný dokument. Zo strednodobého hľadiska je jednotný harmonizovaný nákladný list jediným spôsobom nastolenia právnej istoty, administratívneho zjednodušenia, nárastu významu zmlúv o nákladnej doprave, a tým aj transparentných, záväzných obchodných vzťahov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 8 – odsek 6a (nový)

 

6a. Ustanovenia tohto nariadenia nebránia tomu, aby členský štát povolil na svojom území dopravcom nákladnej prepravy z jedného alebo viacerých ďalších členských štátov vykonávať neobmedzený počet kabotáží, alebo počet, ktorý je vyšší ako je stanovené v odseku 2, a pre poslednú vykládku v neobmedzenej dobe alebo dlhšie, ako je stanovené v odseku 2. Povolenia vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia zostávajú v platnosti. Členská štáty informujú Komisiu o vydaných povoleniach a povoleniach, ktoré vydajú po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Upravené znenie PDN 14, ktoré predkladá spravodajca. Možnosť vzájomne sa dohodnúť na voľnejších pravidlách by nemali mať len susedné štáty, ale všetky členské štáty, ktoré o to majú záujem. Inými slovami, nielen susedné krajiny by mali mať možnosť dohodnúť sa na voľnejších pravidlách kabotáže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 8 – odsek 6b (nový)

 

6b. Definícia kabotáže nezahŕňa prívoz ani odvoz tovaru cestnou dopravou ako súčasť cesty v rámci kombinovanej dopravy za podmienok stanovených v smernici 92/106/EHS.

Odôvodnenie

Súčasné postupy v niektorých členských štátoch sa neriadia týmto trendom, to však nemôže a nesmie byť zámerom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 9 – odsek 1 – písmeno ea) (nové)

ea) vysielanie pracovníkov v zmysle smernice 96/71/ES¹

______________

¹Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Odôvodnenie

Odôvodnenie 13 objasňuje, že smernica o vysielaní pracovníkov sa uplatňuje na kabotážnu prepravu. Toto by sa tiež malo uviesť v článkoch nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

V prípade vážneho porušenia alebo opakovaných menších porušení právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, spáchaných alebo zistených v ktoromkoľvek členskom štáte,  vydajú  príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, dopravcovi, ktorý sa dopustil porušení varovanie a môžu, okrem iného, uložiť tieto správne sankcie:

V prípade vážneho porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, spáchaného alebo zisteného v ktoromkoľvek členskom štáte,  vydajú  príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, dopravcovi, ktorý sa dopustil porušenia varovanie a môžu, okrem iného, uložiť tieto správne sankcie:

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ba) (nové)

 

ba) uloženie peňažných pokút.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeraného účinku sankcií by toto nariadenie malo výslovne stanoviť peňažné pokuty ako možnú sankciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 11 – odsek 1 – posledný pododsek

Tieto sankcie sa stanovia vzhľadom na závažnosť porušenia , a na počet menších porušení, ktorých sa dopustil držiteľ licencie Spoločenstva a vzhľadom na celkový počet overených kópií uvedenej licencie, ktorých je držiteľom a týkajú sa medzinárodnej prepravy.

Tieto sankcie sa stanovia na základe vydania konečného rozhodnutia po vyčerpaní všetkých možností právneho preskúmania, ktoré má prepravca k dispozícii, vzhľadom na závažnosť porušenia, ktorého sa dopustil držiteľ licencie Spoločenstva a vzhľadom na celkový počet overených kópií uvedenej licencie, ktorých je držiteľom a týkajú sa medzinárodnej prepravy.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 11 odsek 2 pododsek 1 uvádzacia veta

V prípade vážneho porušenia alebo opakovaných menších porušení týkajúcich sa každého zneužitia vodičských osvedčení, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa týchto porušení dopustil, usadený, uložia primerané sankcie, ako sú:

V prípade vážneho porušenia týkajúceho sa každého zneužitia vodičských osvedčení, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa týchto porušení dopustil, usadený, uložia primerané sankcie, ako sú:

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 11 – odsek 2 – písmeno ea) (nové)

 

ea) uloženie peňažných pokút.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie primeraného účinku sankcií by toto nariadenie malo výslovne stanoviť peňažné pokuty ako možnú sankciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

3. V prípade uvedenom v článku 12 ods. 1 príslušné orgány členského štátu usadenia rozhodnú, či sa sankcia uloží na príslušného dopravcu. Príslušným orgánom členského štátu, v ktorom k priestupku došlo, oznámia čo najskôr, najneskôr do troch mesiacov od získania informácie o porušení, ktorá zo sankcií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku bola uložená.

3. Ak sa zistilo vážne porušenie v prípade uvedenom v článku 12 ods. 1, príslušné orgány členského štátu usadenia rozhodnú, aká sankcia v rozsahu od varovania po dočasné alebo trvalé odňatie licencie Spoločenstva sa uložiť na príslušného dopravcu. Príslušným orgánom členského štátu, v ktorom k priestupku došlo, oznámia čo najskôr, najneskôr do troch mesiacov od získania informácie o porušení, ktorá zo sankcií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku bola uložená.

Odôvodnenie

Za vážne porušenia musia byť uložené sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 11 – odsek 3a (nový)

 

3a. V rozhodnutí o dočasnom odňatí dokumentu (licencia Spoločenstva, vodičské osvedčenie, overená kópia) sa stanoví:

 

a) trvanie dočasného odňatia,

 

b) podmienky skončenia dočasného odňatia,

 

c) prípady, v ktorých treba licenciu Spoločenstva odňať natrvalo, pretože neboli splnené podmienky stanovené v bode b) počas obdobia stanoveného v bode a).

Odôvodnenie

Mali by sa jasne stanoviť údaje týkajúce sa skončenia dočasného odňatia licencie Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

1. Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k vážnemu porušeniu alebo opakovaným menším porušeniam tohto nariadenia alebo predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom , ktorý v danom členskom štáte nemá sídlo, potom členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu usadenia čo najskôr, no najneskôr do troch mesiacov od získania informácie o porušenia, tieto informácie:

1. Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k vážnemu porušeniu alebo opakovaným menším porušeniam tohto nariadenia alebo predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý v danom členskom štáte nemá sídlo, potom členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu usadenia čo najskôr, no najneskôr do jedného mesiaca od dátumu vydania konečného rozhodnutia po vyčerpaní všetkých možností právneho preskúmania, ktoré má prepravca k dispozícii, tieto informácie:

Odôvodnenie

Údaje, ktoré sa poskytnú databáze vnútroštátnych elektronických zoznamov, by sa mali získať až po prijatí konečného rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k vážnemu porušeniu alebo opakovaným menším porušeniam tohto nariadenia alebo predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy  dopravcom , ktorý v danom členskom štáte nemá sídlo, potom členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu usadenia čo najskôr, no najneskôr do troch mesiacov od získania informácie o porušenia, tieto informácie:

Keď sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k vážnemu porušeniu tohto nariadenia alebo predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy  dopravcom , ktorý v danom členskom štáte nemá sídlo, potom členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu usadenia čo najskôr, no najneskôr do jedného mesiaca od získania informácie o porušení, tieto informácie:

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 12 – odsek 2

2. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek trestné stíhanie, príslušné orgány hostiteľského členského štátu sú oprávnené uložiť sankcie  dopravcovi, ktorý nemá sídlo v určitom členskom štáte, a ktorý porušil toto nariadenie alebo vnútroštátne  právne predpisy v oblasti cestnej dopravy  alebo právne predpisy Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy  na jeho území počas kabotážnych prepráv. Orgány uložia sankcie  na nediskriminačnom základe . Tieto sankcie môžu byť, medzi iným, varovanie, alebo v prípade vážneho priestupku alebo opakovaných menších priestupkov môže byť vyslovený dočasný zákaz kabotáže  na území hostiteľského členského štátu, kde došlo k porušeniu.

2. Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek trestné stíhanie, príslušné orgány hostiteľského členského štátu sú oprávnené uložiť sankcie  dopravcovi, ktorý nemá sídlo v určitom členskom štáte, a ktorý porušil toto nariadenie alebo vnútroštátne  právne predpisy v oblasti cestnej dopravy  alebo právne predpisy Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy  na jeho území počas kabotážnych prepráv. Orgány uložia sankcie  na nediskriminačnom základe . Tieto sankcie môžu byť, medzi iným, varovanie, alebo v prípade vážneho priestupku môže byť vyslovený dočasný zákaz kabotáže  na území hostiteľského členského štátu, kde došlo k porušeniu.

Odôvodnenie

Pokiaľ sa porušenia v členských štátoch interpretujú a riešia rôznym spôsobom a zatiaľ v tomto smere nie sú vyhliadky na skoré zlepšenie, súčasťou tohto nariadenia by nemali byť ustanovenia týkajúce sa opakovaných menších porušení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 13

Členské štáty zabezpečia, aby vážne porušenie alebo opakované menšie porušenia právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa cestnej dopravy, ktorých sa dopustili dopravcovia so sídlom na území týchto štátov a ktorých dôsledkom bolo uloženie sankcie zo strany niektorého členského štátu, bolo zaznamenané, rovnako ako uložené sankcie, vo vnútroštátnom registri podnikov cestnej dopravy zriadenom podľa článku 15 nariadenia (ES) č. [...] [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy]. Tie záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odňatia licencie Spoločenstva, sa v databáze uchovajú aspoň dva roky.

Členské štáty zabezpečia, aby vážne porušenie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa cestnej dopravy, ktorého sa dopustili dopravcovia so sídlom na území týchto štátov a ktorého dôsledkom bolo uloženie sankcie zo strany niektorého členského štátu, bolo zaznamenané po vydaní konečného rozhodnutia a vyčerpaní všetkých možností právneho preskúmania, ktoré má prepravca k dispozícii, rovnako ako uložené sankcie, vo vnútroštátnom registri podnikov cestnej dopravy zriadenom podľa článku 15 nariadenia (ES) č. [...] [ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy]. Tie záznamy v registri, ktoré sa týkajú dočasného alebo trvalého odňatia licencie Spoločenstva, sa v databáze uchovajú aspoň dva roky.

Odôvodnenie

Do vnútroštátnych registrov by sa mali zaznamenávať iba závažné porušenia právnych predpisov Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 18 – pododsek 2

Uplatňuje sa od [dátum uplatňovania].

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

  • [1]  Ú.v. ES C 77 z 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný rámec

Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy a kabotáže v súčasnosti upravujú nariadenia (ES) č. 881/92, (ES) č. 3118/93 a smernica 2006/94/ES, ktorá je pôvodne z roku 1962. Na vnútornom trhu je medzinárodná doprava medzi členskými štátmi úplne liberalizovaná, ale pre kabotáž existujú určité obmedzenia.

Komisia navrhuje spojiť tieto nariadenia a smernicu a pridať niekoľko prvkov na zlepšenie existujúcej praxe. Navrhuje najmä:

· určiť podmienky na vykonávanie kabotáže. Kabotáž definovaná ako činnosti vnútroštátnej prepravy za úhradu alebo v prenájme vykonávané dočasne v hostiteľskom členskom štáte by sa mala obmedziť maximálne na tri následné kabotáže počas maximálne siedmich dní.

· používať jednoduché a normované formáty licencie Spoločenstva, jej kópie a vodičské osvedčenie, aby sa tým uľahčili kontrolné postupy.

· posilniť rámec sankcií týkajúcich sa porušení, ku ktorým došlo v iných členských štátoch, ako je štát, v ktorom majú dopravcovia sídlo.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie zameraný na zjednodušenie a ujasnenie pravidiel platných pre cestnú nákladnú dopravu. Definovanie kabotáže vedie k harmonizovanému uplatňovaniu tejto zásady. Spravodajca však navrhuje niekoľko zmien a doplnení návrhu Komisie.

1. Pokiaľ ide o kabotáž, navrhovaný režim by mal byť dočasný. Po vytvorení trhu s harmonizovanejšími daňovými a sociálnymi podmienkami, obmedzenia týkajúce sa kabotáže nebudú potrebné. Z tohto dôvodu by sa mala zachovať možnosť dohôd medzi susednými členskými štátmi, aby sa ich trhy ešte viac otvorili kabotáži. Kabotáž by mala byť povolená aj v členskom štáte tranzitu počas spiatočnej cesty po vykládke v tretej krajine a po čiastočnej vykládke celkového nákladu.

Je potrebné zabezpečiť, aby medzi členskými štátmi nedošlo k rozdielnym výkladom kabotáže a špecifikácie dôkazov, ktoré musí predložiť dopravca uskutočňujúci kabotáž.

2. Je dôležité vyčleniť podmienky prepravy vykonanej dopravcom tretej krajiny , t. j. prepravy medzi dvomi členskými štátmi, ktoré nie sú členským štátom, v ktorom má dopravca sídlo. Ak sa táto preprava vykonáva dopravcom tretej krajiny pravidelným, nepretržitým a/alebo systematickým spôsobom, prináša riziko narušenia domáceho trhu jedného z hostiteľských štátov. Tieto hostiteľské členské štáty musia mať možnosť požadovať uplatnenie takých pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, aké sa vzťahujú na ich domácich prepravcov.

3. Pokiaľ ide o porušenia, ku ktorým došlo v iných členských štátoch, je treba presne rozlišovať vážne a menšie porušenia. V prípade menších porušení by malo stačiť, aby členský štát, v ktorom bolo porušenie zistené, informoval členský štát, v ktorom majú dopravcovia sídlo a ktorý rozhodne o tom, či sa uplatní sankcia. V prípade vážnych porušení, členský štát, v ktorom majú dopravcovia sídlo, musí rozhodnúť, akú sankciu uplatní a musí oznámiť svoje rozhodnutie členskému štátu, v ktorom bolo porušenie zistené. Je potrebné upozorniť, že v súlade s nariadením o prístupe k povolaniu môže zo série menších porušení vzniknúť vážne porušenie. Preto musia členské štáty, v ktorých boli menšie porušenia zistené, oznámiť aj tieto porušenia štátu, v ktorom má dopravca sídlo. O vážnych porušeniach sa musí urobiť záznam vo vnútroštátnom registri; menšie porušenia by sa mali zapisovať do vnútroštátneho registra iba od momentu, ak z dôvodu ich počtu a opakovania vzniklo vážne porušenie.

ANNEX 1: LETTER OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2008)2164

Mr Paolo COSTA

Chairman of the Committee on Transport and Tourism

LOW T06031

Strasbourg

Subject:   Proposal for a recast : Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (COM(2007) 265 final -23.5.2007 - 2007/0099 (COD).

Dear Sir,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.

In conclusion, the Committee on Legal Affairs recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

ANNEX 2: LETTRE AVIS DU GROUPE CONSULATIF DES SERVICES JURIDIQUES

Brussels,

OPINION

FOR THE ATTENTION OF           THE EUROPEAN PARLIAMENT

THE COUNCIL THE COMMISSION

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market (recast) COM(2007) 265 final of 23.5.2007 - 2007/0099 (COD)

Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 31 May and on June 11 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted by the Commission.

At those meetings[1], an examination of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States, Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State, and Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road resulted in the Consultative Working Party's establishing, by common accord, as follows:

1) An incorrect title ha been erroneously indicated in the cover page of the abovementioned document having been officially transmitted on 23 May 2007, which read "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States"; in that document, the correct title was that appearing at the beginning of the text of the recast proposal and reading "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage market". Incidentally, it should be pointed out that on 1 June 2007 a new document bearing a reference number COM(2007) 265 final/2 has been officially transmitted to the European Parliament and to the Council; on the cover page of this new document a corrigendum appears, which reads "Annule et remplace la page de cowerture du document COM(2007)265 final du 23.5.2007 / Cette correction concerne les versions EN,FR,DE".

2) In Recital 6, the wording "between Member States" should be deleted.

3) The following parts of text of the recast proposal should have been identified by

using the grey-shaded type used for marking substantive changes:

- in Article 9(l)(a), the word "rates" (already marked with double strikethrough);

 - 

- in Article 9(1 )(d), the wording "working time" (already marked with adaptation

arrows);

 - 

- the entire text of Article 6(2) of Regulation 3118/93, having been already marked

with double strikethrough and appearing immediately after Article 9(1) in the text of

the recast proposal;

 - 

- in the title of Chapter IV, in Article 11(4) and in Article 12(2), the words "penalties"

(already marked with double strikethrough) and "sanctions" (already marked with

adaptation arrows);

 - 

- in Article ll(2)(d), the word "permanent" (already marked with adaptation arrows);

 - 

-  the text of Article 9(1) of Regulation 881/92 (already marked with double

strikethrough), appearing immediately after Article 11(6) in the recast proposal.

4) The deleted text of Article 9(2) of Regulation 881/92 appearing between Articles

11 and 12 in the recast proposal should not have appeared in the recast proposal.

5) In Annex II, in the third paragraph of the text under "General provisions" the word

"authorisation" should have been replaced by "licence".

6) In Annex II, the two last paragraphs of the text under "General provisions" havebeen erroneously presented as indents. Their original presentation as fifth and sixth

paragraphs of that part of the text, as appearing in OJ L 76 of 19.3.2002, should be

reinstated.

7) It was acknowledged that the correlation table in Annex III is not accurate, and

would therefore need to be completed and corrected where necessary.

In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such therein or in the present opinion. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                 M. PETITE

Jurisconsult                                       Jurisconsult                  Director General

  • [1]  The Consultative Working Party had all language versions of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the text under discussion.

POSTUP

Názov

Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2007)0265 – C6-0146/2007 – 2007/0099(COD)

Dátum predloženia v EP

23.5.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

24.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

24.9.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

18.9.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Mathieu Grosch

13.7.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2007

20.11.2007

21.1.2008

 

Dátum prijatia

22.1.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

12

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Luigi Cocilovo, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool