ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана

15.2.2008 - (COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS)) - *

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Adam Gierek

Процедура : 2007/0135(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0039/2008
Внесени текстове :
A6-0039/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно многогодишни технически насоки за програмата за научни изследвания на Научноизследователския фонд за въглища и стомана

(COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0393),

–   като взе предвид член 4, параграф 3 от Решението на Съвета 2003/76/ЕО от 1 февруари 2003 г. за определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана[1], съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0248/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6‑0039/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Член 3, параграф 1, буква ж)

ж) нефтоносни шисти.

ж) битуминозни шисти.

Обосновка

The definition of the term 'coal' has been inappropriately broadened to include 'oil shales' when it already covers hard coal, which includes 'A'-ranking coals and thus bitumen shales. The broader term 'bitumen shales' should therefore be used instead of 'oil shales', since the latter come into the category of bitumen shales.

Изменение 2

Член 4, параграф 1, алинея 1 а (нова)

Подобни проекти ще увеличат конкурентоспособността на въглищата на местния енергиен пазар, която зависи от ефективното използване на регионалните въглищни ресурси.

Изменение 3

Член 4, параграф 2, буква в а) (нова)

(ва) по-ефикасно преобразуване на първичната енергия, съдържаща се във въглищата, в други форми на енергия, например с използване на конвенционалните технологии за газификация и втечняване на въглища;

Обосновка

Conventional coal gasification and liquefaction are 'clean coal' technologies. When used as motor fuels, the products of gasification and liquefaction, including hydrogen, help to reduce CO2 emissions into the atmosphere, owing to more efficient energy conversion.

Изменение 4

Член 4, параграф 2, буква в б) (нова)

в б) по-икономични и по-надеждни технологии.

Изменение 5

Член 6, параграф 2, буква г)

г) рекултивация на участъците от земята и индустриално използване на отпадъците от производството от консумацията на въглищата;

г) рекултивация на участъците от земята и използване на отпадъците от производството от консумацията на въглищата;

Изменение 6

Член 7, параграф 1

Изследователските проекти, предприети с такава цел, се отнасят до перспективите за енергийни доставки в дългосрочен план и засягат усъвършенстването в икономически, енергиен и по отношение на околната среда план на залежи на въглища, които не могат икономически да бъдат добити с традиционни въгледобивни техники. Проектите могат да включват проучвания, определяне на стратегии, работа по теоретични и приложни научни изследвания и по новаторски технически опити, които предлагат перспектива да актуализират ресурсите от въглища на Общността.

Изследователските проекти, предприети с такава цел, се отнасят до перспективите за опазване на енергийните доставки в дългосрочен план и засягат усъвършенстването и ефективния транспорт - в икономически, енергиен и по отношение на околната среда план - на въглища, които не могат икономически да бъдат добити с традиционни въгледобивни техники. Проектите могат да включват проучвания, определяне на стратегии, работа по теоретични и приложни научни изследвания и по новаторски технически опити, които предлагат перспектива да актуализират ресурсите от въглища на Общността.

Изменение 7

Член 7, параграф 2

Приоритет се дава на проекти, които включват допълнителни техники, като адсорбцията на метан или въглероден диоксид, извличане на метан от мястото, където е находището, и подземна газификация на въглища.

Приоритет се дава на проекти, които включват допълнителни техники, като адсорбцията на метан или въглероден диоксид, извличане на метан от мястото, където е находището, и употребата му като източник на енергия, ефективно горене на въглища при процесите на генериране на топлина и електричество и неконвенционални методи за подземна газификация на въглища.

Изменение 8

Член 8, буква й а (нова)

(йа) отливки и изковки от стомана и синтеровани изделия, получени чрез прахова металургия от железни прахове и феросплави като полуготови продукти за допълнителна обработка;

Обосновка

Steel castings, steel forgings and sintered iron goods made out of powder metallurgy used to be covered by the 6FP by being called/named explicitly. Therefore my doubts about the current proposal.

Изменение 9

Член 9, буква б)

б) свойства на стоманата по отношение на механичните характеристики при ниска и висока температура, като съпротивление, издръжливост, умора, износване, провисване, корозия и съпротивление на скъсване,

б) характеристики на стоманата по отношение на механичните свойства на стоманите при ниска и висока температура, като якост при променливи степени на опън, твърдост, издръжливост на удар, механична и температурна умора, издържливост на провисване и пропукване, както и на износване при триене и корозия;

Изменение 10

Член 9, точка в)

в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на съпротивлението на топлина и на корозия на стоманите, и на металните конструкции,

в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на издръжливостта на високотемпературно износване и на корозия на стоманите, и на стоманените конструкции,

Изменение 11

Член 9, точка в)

в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на съпротивлението на топлина и на корозия на стоманите, и на металните конструкции,

в) удължаване на полезния живот, и по-специално чрез подобряване на издръжливостта на топлина, корозия и на други въздействия на стоманите, и на стоманените конструкции,

Изменение 12

Член 9, буква г)

г) стомани с композитна структура и структура сандвич,

г) смеси и влакнести и многопластови структури,

Изменение 13

Член 9, буква д)

д) устройство за предварително определяне на микроструктурите и механичните свойства,

д) устройство за предварително определяне на микроструктурите, механичните свойства, и т.н.,

Изменение 14

Член 10, буква б)

б) марки стомани и дизайни на сглобяеми структури, които улесняват събирането на стоманените отпадъци и тяхното превръщане в стомана за използване,

б) проектиране на стоманени структури, които се разглобяват лесно в края на експлоатационния си живот, с цел събиране на стоманените отпадъци и тяхното превръщане в стомана за използване,

Изменение 15

Член 13

Всички предприятия, публични органи, изследователски организации или заведения за висше или основно образование, или други юридически лица, включително физически лица от трети страни имат право да участват въз основа на индивидуални проекти, без да получават каквато и да е финансова помощ по Програмата за изследвания, при условие, че подобно участие е в интерес на Общността.

Всички предприятия, публични органи, изследователски организации или заведения за висше или средно образование, или други юридически лица, включително физически лица, от трети страни имат право да участват въз основа на индивидуални проекти, без да получават каквато и да е финансова помощ по Програмата за изследвания, при условие, че подобно участие е в интерес на Общността, и че заинтересованите страни осигурят основните средства за провеждането на проекта.

Изменение 16

Член 20

Консултативните групи по въглища и стомана (наричани по-долу Консултативни групи") играят ролята на независими технически групи за консултации.

 

Консултативните групи по въглища и стомана (наричани по-долу "Консултативни групи") играят ролята на независими технически групи за консултации като включват специалисти с подходяща квалификация.

Изменение 17

Член 22, параграф 3

Комисията осигурява балансиран експертен състав и възможно най-широко географско представяне във всяка Консултативна група.

Комисията осигурява балансиран експертен състав и възможно най-широко географско и геоикономическо представяне във всяка Консултативна група, като се обърне специално внимание на [държавите-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г.].

Изменение 18

Член 25, параграф 3, алинея 1

3. Комисията създава информационен пакет, който представя подробно правилата за участие, методите за управление на предложенията и проектите, формулярите за кандидатстване, правилата за подаване на предложения, примерните договори за безвъзмездна помощ, допустимите разходи, максимално разрешения финансов принос, методите за заплащане и годишните приоритетни цели на Програмата за изследвания.

3. Комисията създава информационен пакет, който представя подробно правилата за участие, методите за управление на предложенията и проектите, формулярите за кандидатстване (включително инструкции за попълването им), правилата за подаване на предложения, примерните договори за безвъзмездна помощ, допустимите разходи, максимално разрешения финансов принос, методите за заплащане и годишните приоритетни цели на Програмата за изследвания.

  • [1]  ОВ L 29, от 5.2.2003 г., стр. 22

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) was set up following the expiry of the European Coal and Steel Community (ECSC) Treaty, which was the first step towards a united Europe. In accordance with the Council guidelines the operation of the RFCS was reviewed this year, five years after its establishment. The review focused in particular on efficient use of materials and energy, environmental protection and job protection. The great advantage of the RFCS is that it can be used to provide supplementary funding for research not coming under the 7th Framework Programme. The RFCS is financed from the interest generated by the capital remaining following the expiry of the ECSC Treaty, with the funding breaking down into 27.2% for coal-related research and 72.8% for steel-related research, which mirrors the breakdown existing under the ECSC Treaty.

In view of the fund's importance to healthy economic development within the EU, particularly the new Member States, the Commission's opinion that the RFCS should continue in operation is to be welcomed. Steel is still one of the main inputs in the machine and construction industries, while there is still substantial technological scope for improving steel quality and making steel production processes more efficient. In order to ensure the reliability of steel structures and enhance the operating efficiency of machinery and equipment, (in some cases extensive) empirical research needs to be carried out with a view to optimising the chemical composition and properties of the various types of steel.

A gender balance within research teams will help to increase the number of women in work and encourage them to take part in EU coal and steel research programmes and thus put an end to the current imbalance.

If coal is to become more competitive on the energy market, efficient use needs to be made of regional coal reserves, which will help to enhance energy security within the EU. The proposal for a decision classifies bitumen shales – a solid fuel also known as oil shales – as coal. The definition of the term 'coal' was broadened solely for the purposes of this decision, to take account of the use of this fossil fuel in Estonian power stations.

The specific problems involved in operating mines, which depend on local geological conditions, particularly in the case of deep mines, call for step-by-step exploratory research. This particularly thorough type of research should be carried out before mines to work deep, methane-filled coking coal deposits are built and brought into operation.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Фонд за изследвания в областта на въглищата и стоманата

Позовавания

COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.7.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.9.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Разглеждане в комисия

19.12.2007

 

 

 

Дата на приемане

29.1.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender

Дата на внасяне

15.2.2008