ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

15. 2. 2008 - (KOM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS)) - *

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Adam Gierek

Postup : 2007/0135(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0039/2008
Předložené texty :
A6-0039/2008
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel

(KOM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0393),

–   s ohledem na čl. 4 odst. 3 rozhodnutí Rady 2003/76/ES ze dne 1. února 2003, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti smlouvy o ESUO a o výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství[1], podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0248/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6‑0039/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 3 odst. 1 písm. g)

g) ropné břidlice.

g) bituminózní břidlice.

Odůvodnění

Definice termínu „uhlí“ byla neodpovídajícím způsobem rozšířena o ropné břidlice, přitom však již zahrnuje černé uhlí, kterým se rozumí rovněž uhlí kategorie „A“, včetně bituminózního uhlí. V této souvislosti se navrhuje zavedení širšího termínu „bituminózní břidlice“ namísto „ropné břidlice“, protože ropné břidlice patří do klasifikační skupiny bituminózních břidlicí.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 4 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Takové projekty zvýší konkurenceschopnost uhlí na místních trzích s energiemi, a to za předpokladu, že místní zásoby uhlí budou využívány efektivně.

 

Pozměňovací návrh 3

Čl. 4 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) efektivnější přeměna primární energie skryté v uhlí na jiné formy energie, například využitím konvenčních technologií zplynování a zkapalňování uhlí;

Odůvodnění

Konvenční technologie zplynování a zkapalňování uhlí patří do skupiny technologických procesů tzv. čistého uhlí. Výrobky získané zplynováním a zkapalňováním (včetně vodíku), které jsou využívány jako pohonné hmoty, umožňují, díky účinnější energetické přeměně, snížit únik CO2 do atmosféry.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 4 odst. 2 písm. cb) (nové)

cb) hospodárnější a spolehlivější technologie.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 6 odst. 2 písm. d)

d) sanace hald a průmyslové využití reziduí z produkce a spotřeby uhlí,

d) sanace hald a využití reziduí z produkce a spotřeby uhlí,

Pozměňovací návrh 6

Čl. 7 odst. 1

Výzkumné projekty s tímto cílem se týkají perspektiv dlouhodobých dodávek energie a zvyšování hodnoty – z ekonomického a energetického hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí – těch nalezišť uhlí, která nemohou být hospodárně těžena konvenčními technikami dobývání. Projekty mohou zahrnovat studie, definice strategie, základní a aplikovaný výzkum a testování inovačních technik, které nabízejí perspektivy pro zvyšování hodnoty zdrojů uhlí ve Společenství.

Výzkumné projekty s tímto cílem se týkají perspektiv zajištění dlouhodobých dodávek energie a zvyšování hodnoty i efektivního převozu – z ekonomického a energetického hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí – uhlí, které nemůže být hospodárně těženo konvenčními technikami dobývání. Projekty mohou zahrnovat studie, definice strategie, základní a aplikovaný výzkum a testování inovačních technik, které nabízejí perspektivy pro zvyšování hodnoty zdrojů uhlí ve Společenství.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 7 odst. 2

Přednost se dává projektům integrujícím doplňkové techniky, jako je absorpce metanu nebo oxidu uhličitého, extrakce metanu v uhelném podloží a zplynování uhlí.

Přednost se dává projektům integrujícím doplňkové techniky, jako je absorpce metanu nebo oxidu uhličitého, extrakce metanu v uhelném podloží a jeho energetické využití, účinné spalování uhlí v procesech výroby tepelné a elektrické energie a také nekonvenční metody zplynování uhlí.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 8 písm. ja) (nové)

ja) ocelové odlitky, výkovky a sintrované výrobky práškové metalurgie z prášků železa a feroslitiny jako meziprodukty pro další zpracování;

Odůvodnění

Ocelové odlitky, ocelové výkovky a sintrované výrobky práškové metalurgie spadaly do působnosti šestého rámcového programu, kde byly výslovně uvedeny. Z tohoto důvodu mám pochybnosti o současném návrhu.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 9 písm. b)

b) vlastnosti oceli řešící mechanické vlastnosti při nízkých a vysokých teplotách, jako je pevnost a tuhost, křehkost, opotřebení, tečení, korozeodolnost proti lomu,

b) vlastnosti oceli řešící mechanické vlastnosti různých druhů ocelí při nízkých a vysokých teplotách, jako je pevnost při různých stavech napětí, tvrdost, pevnost v rázu, mechanická a tepelná křehkost, odolnost proti tečení a lomu a odolnost proti opotřebení a korozi,

Pozměňovací návrh 10

Čl. 9 písm. c)

c) prodloužení životaschopnosti, zejména zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových konstrukcí vůči teplu a korozi,

c) prodloužení životaschopnosti, zejména zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových konstrukcí vůči opotřebení při vysokých teplotách a korozi,

Pozměňovací návrh 11

Čl. 9 písm c)

c) prodloužení životaschopnosti, zejména zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových konstrukcí vůči teplu a korozi,

c) prodloužení životaschopnosti, zejména zvyšováním odolnosti ocelí a ocelových konstrukcí vůči teplu, korozi a dalším vlivům,

Pozměňovací návrh 12

Čl. 9 písm. d)

d) složené a sandwichové konstrukce obsahující ocel,

d) vláknové a vrstvené kompozity a konstrukce,

Pozměňovací návrh 13

Čl. 9 písm. e)

e) předpovědní simulační modely pro mikrostruktury a mechanické vlastnosti,

e) předpovědní simulační modely pro mikrostruktury, mechanické vlastnosti a jiné,

Pozměňovací návrh 14

Čl. 10 písm. b)

b) jakostní třídy oceli a návrh složených konstrukcí, aby se usnadnilo znovuzískání z ocelového šrotu a přeměna na použitelné oceli,

b) návrh ocelových konstrukcí, které mohou být po jejich použití jednoduše rozmontovány, aby se z nich získal ocelový šrot a přeměnil se na použitelnou ocel,

Pozměňovací návrh 15

Článek 13

Jakýkoliv podnik, veřejný orgán, výzkumná organizace, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání nebo jiný právní subjekt, včetně fyzických osob, ze třetích zemí je oprávněn k účasti na jednotlivých projektech, aniž by v rámci výzkumného programu obdržel finanční příspěvek, za předpokladu, že je taková účast v zájmu Společenství.

Jakýkoliv podnik, veřejný orgán, výzkumná organizace, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání nebo jiný právní subjekt, včetně fyzických osob, ze třetích zemí je oprávněn k účasti na jednotlivých projektech, aniž by v rámci výzkumného programu obdržel finanční příspěvek, za předpokladu, že je taková účast v zájmu Společenství a že je účastník schopen poskytnout základní zdroje nezbytné k uplatňování projektu.

Pozměňovací návrh 16

Článek 20

Poradní skupiny pro uhlí a ocel (dále jen „poradní skupiny“) jsou nezávislé technické poradní skupiny.

Poradní skupiny pro uhlí a ocel (dále jen „poradní skupiny“) jsou nezávislé technické poradní skupiny složené z kvalifikovaných odborníků na danou oblast.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 22 odst. 3

Komise v rámci každé skupiny zajistí vyvážené zastoupení odborných zaměření a co nejširší zeměpisné zastoupení.

Komise v rámci každé skupiny zajistí vyvážené zastoupení odborných zaměření a co nejširší zeměpisné i geoekonomické zastoupení, se zvláštním zřetelem ke [členským státům, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004].

Pozměňovací návrh 18

Čl. 25 odst. 3 pododstavec 1

3. Komise vytvoří soubor informací, který stanoví podrobná pravidla účasti, metody správy návrhů a projektů, formuláře žádostí, pravidla pro podávání návrhů, vzorové grantové dohody, informace o způsobilých nákladech a maximálním povoleném finančním příspěvku, informace o metodách plateb a roční prioritní cíle výzkumného programu.

3. Komise vytvoří soubor informací, který stanoví podrobná pravidla účasti, metody správy návrhů a projektů, formuláře žádostí, včetně návodu na jejich vyplnění, pravidla pro podávání návrhů, vzorové grantové dohody, informace o způsobilých nákladech a maximálním povoleném finančním příspěvku, informace o metodách plateb a roční prioritní cíle výzkumného programu.

  • [1]  Úř. věst. L 29, 5.2.2003, s. 22.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výzkumný fond pro uhlí a ocel (VFUaO) vznikl po uplynutí doby platnosti Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli, která byla prvním krokem ke sjednocení Evropy. V souladu se základními směry Rady byl tento fond pět let od svého vzniku podroben přezkumu. Tento přezkum byl zaměřen zejména na efektivní využití materiálů a energie, ochranu životního prostředí a ochranu pracovních míst. Velkou předností VFUaO je, že umožňuje dodatečné financování výzkumů, které nespadají do působnosti 7. rámcového programu. VFUaO je financován z úroků z kapitálu, který zůstal nevyužit po ukončení platnosti Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli, a je rozdělen tak, že na výzkum v oblasti uhlí připadá 27,2 % prostředků a na výzkum v oblasti oceli 72,8 % prostředků, což odpovídá rozdělení prostředků, které bylo použito v rámci Smlouvy o ESUO.

Vzhledem k tomu, jaký má tento fond význam pro správný vývoj ekonomiky EU, zejména v nových členských státech EU, je stanovisko Komise týkající se nezbytnosti dalšího fungování VFUaO vítáno. Ocel je nadále jedním z nejdůležitějších konstrukčních materiálů využívaných ve strojírenství a stavebnictví, přesto však stále nebyly využity rozsáhlé možnosti zvyšování její kvality a výrobní efektivity. Spolehlivost ocelových konstrukcí a zvyšování provozní efektivity strojů a zařízení vyžaduje provedení (v některých případech dlouhé řady) empirických výzkumů, které vedou k optimalizaci chemického složení a vlastností různých druhů oceli.

Vyvážené zastoupení žen a mužů ve výzkumných skupinách přispěje ke zvýšení aktivity žen a bude je motivovat k účasti na výzkumných programech EU, které se týkají uhlí a oceli, a tím bude eliminovat stávající nerovnováhu.

Lepší konkurenční postavení uhlí na trhu s energiemi závisí na efektivním využití jeho regionálních zásob, což napomůže zvýšení bezpečnosti dodávek energie. Zmíněné rozhodnutí klasifikuje bituminózní břidlici – pevné palivo, které je také známé jako ropná břidlice – jako „uhlí“. Definice uhlí byla rozšířena pouze pro potřeby tohoto rozhodnutí, aby se zohlednilo využití tohoto fosilního paliva v estonských elektrárnách.

Specifické problémy podzemní těžby, která je závislá na místních geologických podmínkách, zejména pokud se jedná o hlubinné doly, vyžadují postupné provádění dalších ověřovacích průzkumů. Takový obzvláště hloubkový přezkum by měl předcházet výstavbě a těžbě hloubkových dolů koksovatelného uhlí, které jsou vyplněny metanem.

POSTUP

Název

Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Referenční údaje

KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)

Datum konzultace s EP

27.7.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

3.9.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Projednání ve výboru

19.12.2007

 

 

 

Datum přijetí

29.1.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender