Pranešimas - A6-0039/2008Pranešimas
A6-0039/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos daugiamečių techninių gairių

15.2.2008 - (COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS)) - *

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Adam Gierek

Procedūra : 2007/0135(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0039/2008
Pateikti tekstai :
A6-0039/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos daugiamečių techninių gairių

(COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0393),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimą 2003/76/EB, numatantį būtinas prie Europos bendrijos sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones[1], pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0248/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6‑0039/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3 straipsnio 1 dalies g punktas

g) naftingieji skalūnai.

g) degieji skalūnai.

Pagrindimas

Sąvoka „anglys“ buvo išplėsta ir dabar apima naftinguosius skalūnus, nes anksčiau buvo pabrėžiama, kad akmens anglys taip pat apima A klasės anglis, t. y. bitumines anglis. Todėl terminą „naftingieji skalūnai“ reikia pakeisti platesniu terminu „degieji skalūnai“, nes naftingieji skalūnai įeina į degiųjų skalūnų klasifikacijos grupę.

Pakeitimas 2

4 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Šie projektai turėtų didinti anglių konkurencingumą vietos energetikos rinkoje, jei bus efektyviai naudojamos regioninės anglių atsargos.

Pakeitimas 3

4 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) tyrimai, kuriais siekiama padidinti anglyse esančios pirminės energijos virtimo kitos formos energija efektyvumą, pvz., taikant įprastines dujinimo ir skystinimo technologijas;

Pagrindimas

Įprastinės dujinimo ir skystinimo technologijos priklauso vadinamosios grynosios anglies technologinių procesų grupei. Dujinimo ir skystinimo produktai, kurie naudojami kaip degalai, įskaitant vandenilį, dėl didesnio energetinės konversijos efektyvumo padeda sumažinti į atmosferą išmetamų CO2 dujų kiekį.

Pakeitimas 4

4 straipsnio 2 dalies cb punktas (nauja)

 

cb) naujų taupesnių ir patikimesnių technologijų plėtra.

Pakeitimas 5

6 straipsnio 2 dalies d punktas

(d) pagerinti atliekų sankaupų būklę ir anglies produkcijos bei vartojimo liekanų pramoninį panaudojimą;

d) pagerinti atliekų sankaupų būklę ir anglies produkcijos bei vartojimo liekanų panaudojimą;

Pakeitimas 6

7 straipsnio 1 dalis

Mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose keliamas šis tikslas, nagrinėjamos ilgalaikio energijos tiekimo perspektyvos ir sprendžiama, kaip ekonominiu, energetiniu ir gamtosauginiu aspektu patobulinti anglių telkinius, kurie negali būti ekonomiškai pelningai eksploatuojami įprastiniais kasybos būdais. Į projektus gali būti įtrauktos studijos, išdėstytos strategijos, fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai bei naujų veiklos būdų testavimas, kurie galėtų būti perspektyvūs tobulinant Bendrijos anglių išteklių sritį.

Mokslinių tyrimų projektuose, kuriuose keliamas šis tikslas, nagrinėjamos ilgalaikio energijos tiekimo išsaugojimo perspektyvos ir sprendžiama, kaip ekonominiu, energetiniu ir gamtosauginiu aspektu pagerinti anglių, kurios negali būti ekonomiškai pelningai eksploatuojamos įprastiniais kasybos būdais, kokybę ir padidinti anglių tiekimo (transportavimo) efektyvumą. Į projektus gali būti įtrauktos studijos, išdėstytos strategijos, fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai bei naujų veiklos būdų testavimas, kurie galėtų būti perspektyvūs tobulinant Bendrijos anglių išteklių sritį.

Pakeitimas 7

7 straipsnio 2 dalis

Pirmenybė teikiama tiems projektams, į kuriuos įtraukiamos papildomos veiklos, kaip antai: metano arba anglies dioksido išsiurbimas, anglies sluoksnio metano išgavimas, požeminis anglių dujofikavimas.

Pirmenybė teikiama tiems projektams, į kuriuos įtraukiamos papildomos veiklos, kaip antai: metano arba anglies dioksido išsiurbimas, anglies sluoksnio metano išgavimas ir energetinis panaudojimas, efektyvus anglių deginimas išgaunant šiluminę ir elektros energiją ir netradiciniai požeminio anglių dujinimo būdai.

Pakeitimas 8

8 straipsnio ja punktas

ja) liejiniai, plieniniai kaltiniai dirbiniai ir gaminiai, gauti miltelių metalurgijos būdu, naudojant geležies miltelius ir iš jos sulydytus gaminius, kaip tolesnio perdirbimo pusgaminiai.

Pagrindimas

Plieno liejiniai, kaltiniai plieno dirbiniai ir lydytos geležies gaminiai, gauti naudojant miltelių metalurgiją, buvo numatyti ir aiškiai įvardyti 6-joje pagrindų programoje, dėl to atsirado abejonių dėl pateikto pasiūlymo.

Pakeitimas 9

9 straipsnio b punktas

b) plieno savybės – mechaninės savybės, esant žemoms ir aukštoms temperatūroms, kaip antai: stiprumas ir kietumas, nuovargis, nusidėvėjimas, valkšnumas, rūdijimas ir atsparumas lūžiams;

b) plieno charakteristika – mechaninės plieno savybės, esant žemoms ir aukštoms temperatūroms, pvz., patvarumas esant įvairiai apkrovai, kietumas, atsparumas smūgiams, mechaninis ir šiluminis nuovargis, atsparumas valkšnumui ir lūžiams, taip pat abrazyviniam dilimui ir korozijai;

Pakeitimas 10

9 straipsnio c punktas

c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač gerinant plieno ir plieno konstrukcijų atsparumą šilumai ir rūdims;

c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač gerinant plieno ir plieno konstrukcijų atsparumą susidėvėjimui esant aukštoms temperatūroms ir korozijai;

Pakeitimas 11

9 straipsnio c punktas

c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač gerinant plieno ir plieno konstrukcijų atsparumą šilumai ir rūdims;

c) naudojimo trukmės pailginimas, ypač gerinant plieno ir plieno konstrukcijų atsparumą šilumai, korozijai ir kitokio pobūdžio poveikiui;

Pakeitimas 12

9 straipsnio d punktas

d) plieno turintys mišiniai ir daugiasluoksnės konstrukcijos;

d) pluoštinai ir sluoksniniai kompozitai ir konstrukcijos;

Pakeitimas 13

9 straipsnio e punktas

e) prognozuojami imitaciniai mikrokonstrukciniai modeliai ir mechaninės savybės;

e) prognozuojami imitaciniai mikrokonstrukciniai modeliai, mechaninės ir kitos savybės;

Pakeitimas 14

10 straipsnio b punktas

b) rūšinis plienas ir surenkamų konstrukcijų projektavimas, siekiant supaprastinti plieno atplaišų utilizavimą ir jo pakartotinį keitimą į naudojimui tinkamą plieną;

b) plieno konstrukcijų, kurias technologiniu požiūriu lengva išmontuoti nustojus eksploatuoti, projektavimas, siekiant utilizuoti plieno laužą ir jo pakartotinį keitimą į naudojimui tinkamą plieną.

Pakeitimas 15

13 straipsnis

Trečiųjų šalių įmonė, valstybės įstaiga, mokslinių tyrimų organizacija, aukštojo ir vidurinio mokslo įstaiga ar kitas juridinis arba fizinis asmuo turi teisę dalyvauti per individualius projektus, pagal Mokslinių tyrimų programą negaudami finansinės pagalbos, jei toks dalyvavimas atitinka Bendrijos interesus.

Trečiųjų šalių įmonė, valstybės įstaiga, mokslinių tyrimų organizacija, aukštojo ir vidurinio mokslo įstaiga ar kitas juridinis arba fizinis asmuo turi teisę dalyvauti per individualius projektus, pagal Mokslinių tyrimų programą negaudami finansinės pagalbos, jei toks dalyvavimas atitinka Bendrijos interesus ir jei dalyvis pats turi projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pakeitimas 16

20 straipsnis

Anglių ir plieno patariamosios grupės (toliau – patariamosios grupės) – nepriklausomos techninio pobūdžio patariamosios grupės.

 

Anglių ir plieno patariamosios grupės (toliau – patariamosios grupės) – nepriklausomos techninio pobūdžio patariamosios grupės, kurias sudaro atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai..

Pakeitimas 17

22 straipsnio 3 dalis

Komisija užtikrina, kad kiekvienoje patariamojoje grupėje būtų užtikrinta subalansuota profesinių žinių įvairovė ir kuo platesnė geografinė atstovų įvairovė.

Komisija užtikrina, kad kiekvienoje patariamojoje grupėje būtų užtikrinta subalansuota profesinių žinių įvairovė ir kuo platesnė geografinė bei geoekonominė atstovų įvairovė ir kad būtų ypač atsižvelgta į valstybes nares, kurios prisijungė prie ES 2004 m.

Pakeitimas 18

25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Komisija sudaro informacinį paketą, kuriame pateikiamos išsamios dalyvavimo taisyklės, pasiūlymų ir projektų administravimo metodai, prašymo formos, pasiūlymų pateikimo taisyklės, pavyzdinės dotacijų sutartys, reikalavimus atitinkančios išlaidos, maksimali leistina finansinė pagalba, mokėjimo būdai ir metiniai prioritetiniai Mokslinių tyrimų programos tikslai.

3. Komisija sudaro informacinį paketą, kuriame pateikiamos išsamios dalyvavimo taisyklės, pasiūlymų ir projektų administravimo metodai, prašymo formos (įskaitant jų pildymo instrukcijas), pasiūlymų pateikimo taisyklės, pavyzdinės dotacijų sutartys, reikalavimus atitinkančios išlaidos, maksimali leistina finansinė pagalba, mokėjimo būdai ir metiniai prioritetiniai Mokslinių tyrimų programos tikslai.

  • [1]  (OL L 29, 2003 2 5, p. 22).

AIŠKINAMOJI DALIS

Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas atsirado baigus galioti Europos anglių ir plieno bendrijos sutarčiai, kuri buvo pirmasis Europos vienijimosi dokumentas. Kaip ir buvo numačiusi Taryba, po penkerių fondo veiklos metų jo veikla buvo iš naujo apsvarstyta, ypatingą dėmesį kreipiant į efektyvų medžiagų ir energijos naudojimą, aplinkos apsaugą ir darbo vietų išsaugojimą. Didelis minėtojo fondo privalumas – sudarytos galimybės papildomai finansuoti mokslinius tyrimus, kurie nenumatyti 7-ojoje bendrojoje programoje. Šis fondas finansuojamas iš palūkanų, gaunamų už kapitalą, likusį pasibaigus galioti EAPB sutarčiai, ir 27,1 proc. lėšų skiriama su anglimis susijusiems moksliniams tyrimams, o 72,8 proc. – su plienu susijusiems moksliniams tyrimams; šis procentinis santykis atitinka minėtųjų sričių finansinį įnašą EAPB.

Atsižvelgiant į fondo svarbą tinkamam ES ekonomikos, ypač naujosiose ES šalyse, vystymuisi, palankiai vertintina Komisijos nuomonė, kad minėtasis fondas turėtų ir toliau egzistuoti. Plienas vis dar yra pagrindinė mašinų ir statybų pramonėje naudojama konstrukcinė medžiaga ir dar nėra išnaudotos visos plieno kokybės didinimo ir gavybos efektyvumo technologinės galimybės. Norint užtikrinti plieno konstrukcijų patikimumą ir padidinti mašinų ir įrenginių eksploatavimo efektyvumą reikia atlikti kruopščius empirinius tyrimus, kaip pagerinti įvairių rūšių plieno cheminę sudėtį ir savybes.

Pradėjus taikyti lyčių lygybės principą atrenkant mokslininkų grupes, padidės moterų aktyvumas ir noras dalyvauti ES mokslinių tyrimų programose, susijusiose su anglimis ir plienu, ir bus panaikinta egzistuojanti nelygybė.

Norint padidinti anglių konkurencingumą energetikos rinkoje, reikia efektyviai naudoti regionines anglių atsargas, dėl to padidės ES energetinis saugumas. Kietasis kuras, kuris minėtame sprendime traktuojamas kaip „anglys“, yra degusis skalūnas, taip pat žinomas kaip naftingasis skalūnas. Platesnė anglių sąvokos apibrėžtis pasiūlyta tik šiam Komisijos sprendimui, siekiant atsižvelgti į šio iškastinio kuro naudojimą Estijos elektrinėse.

Dėl ypatingų kasyklų darbo problemų, susijusių su geologinėmis vietos sąlygomis, ypač giluminių kasyklų atveju, reikia atlikti laipsniškus bandomuosius mokslinius tyrimus. Šie ypač kruopštūs tyrimai turi būti atlikti prieš statant ir eksploatuojant metano klodų turinčias gilumines koksinių anglių kasyklas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondas

Nuorodos

COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.7.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

3.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

19.12.2007

 

 

 

Priėmimo data

29.1.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender